Zielona Góra,

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Co z konsultacjami społecznymi w sprawie Trasy Południowej? Nie było ich.

Prawo stanowi o wymogu konsultacji społecznych publicznych.  Takich w sprawie trasy południowej  nie przeprowadzono w ogóle.

Przed około 3 laty w szkole na ul. Długiej  dyskutowano inny projekt o całkowicie innym przebiegu  i innym projekcie. Tymczasem to spotkanie podano jako dowód na przeprowadzenie konsultacji- tyle że spotkanie to dotyczyło innego projektu o innej nazwie- wówczas proponowano obwodnicę, a obecny projekt biegnie całkowicie innym przebiegiem niż projekt który wówczas konsultowano. 
 
Czy w sprawie  trasy południowej przez wzgórza piastowskie i Jędrzychów były  ogłoszenia o konsultacjach społecznych? Gdzie i kiedy były te spotkania? Ja bylem na takim spotkaniu w szkole na ul. Długiej  ale dyskusja była nad innym projektem o całkowicie innym przebiegu. 


Korespondencja z p. Krzysztofem Kaliszukiem:

Drogi Panie.
Czy udzieli Pan wywiadu w sprawie wycinki lasu i budowy trasy południowej przez dawny park miejski?  Podobno planuje Pan zaraz podpisać umowę.
Opisuję błędy w projekcie przebiegu tej trasy.

Nie, droga nie biegnie przez dawny park miejski,
Kk 

Ten park mial kilkadziesiąt hektarów.  Nawet przy wieży Bismarcka byla restauracyjka i jakieś klomby. 

Obwodnica jest 2 km za wieżą Bismarcka, więc skończcie pisać nieprawdę,

kk


W odpowiedzi informuję iż park ten mial 87 ha powierzchni. 

Czyli ok. 3 x 3 km, zaczynając od Amfiteatru, to tylko potwierdza, że nie mógł dochodzić do trasy obecnej obwodnicy,

kk

Komentarz do argumentów p. Krzysztofa.

Dodam że  od Amfiteatru do owej drogi jest  2900 metrów. Nawet jego obliczenia o powierzchni Stadtparku przeczą  jego słowom o tym ze droga nie przecina tego terenu. 
Rzekomo las świerkowy za kąpieliskiem w miejscu gdzie ma iść  ta droga już  wyrąbano. Czy to prawda? Nie wiem.

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Aktualności z Urzędu Miasta