Zielona Góra,

wtorek, 24 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.221.2015                                                                                Zielona Góra, 24.11.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 221

 

Koszykarze Barcelony wylądują w Babimoście – briefing prasowy

W środę, 25 listopada br. w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost wyląduje drużyna koszykarska FC Barcelona, która dzień później zmierzy się z zielonogórskim Stelmetem BC w rozgrywkach Euroligi. W związku z przylotem europejskiej legendy koszykówki, zapraszamy na briefing prasowy z udziałem Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz przedstawicieli klubów: FC Barcelona i Stelmet BC, który odbędzie się ok. godz. 12:45 w hali kontroli przylotów lotniska w Babimoście. Zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy. W związku z koniecznością odprawy lotniskowej, prosimy o stawienie się na lotnisku do godz. 12:00. Planowany przylot samolotu ok. 12:30 (godzina może jeszcze ulec zmianie).

 

 

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Radnego Województwa Lubuskiego Władysława Dajczaka

W związku z wypowiedziami Radnego Woj. Lubuskiego Władysława Dajczaka na antenie Radia Zachód dn. 24 listopada br., cyt. „Podobno 21 grudnia ma być sesja Sejmiku Woj. Lubuskiego, czego też jako radni województwa nie wiemy, co jest z budżetem województwa, to są przecież bardzo istotne rzeczy, a ja się nie miałem okazji z budżetem zapoznać, nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. (…) Przypomnę, że w dochodzie na jednego mieszkańca jesteśmy w ogonie województw w Polsce, a niskie bezrobocie nie przekłada się na nowe miejsca pracy w regionie”, oświadczam:

  1. Podczas obrad Sejmiku Woj. Lubuskiego 16 listopada, przewodniczący Sejmiku poinformował radnych o planowanym terminie kolejnej sesji na dzień 21 grudnia. Również 16 listopada Biuro Sejmiku wystosowało pismo do przewodniczących klubów radnych oraz przewodniczących komisji sejmikowych, z informacją o planowanym na 21 grudnia terminie sesji, podczas której będzie podejmowana uchwała budżetowa. Zatem niedoinformowanie pana radnego co do tego terminu, musi budzić zdziwienie.
  2. Radni województwa otrzymali informację o projekcie budżetu woj. lubuskiego na 2016 r., który w całości jest dostępny dla radnych w wersji elektronicznej od ponad tygodnia. Pan radny posiada służbowy komputer i po zalogowaniu do systemu, może w każdej chwili pobrać projekt budżetu i zapoznać się z nim. Przypomnę, że projekt budżetu został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Województwa dnia 13 listopada i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Biuletynu Informacji Publicznej, który jest dostępny dla wszystkich. Pan radny będzie miał możliwość przedyskutowania budżetu podczas rozpoczynających się niebawem posiedzeń komisji sejmikowych. Zatem tryb prac nad przyszłorocznym budżetem przebiega prawidłowo, terminowo i jak dotąd bez zakłóceń.
  3. Podczas ostatnich obrad Sejmiku, poinformowałam m.in. o wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w minionej perspektywie finansowej, podczas której przedsiębiorcy byli najaktywniejszą grupą beneficjentów (na 1600 wniosków, jakie wpłynęły do programu operacyjnego, aż 1300 pochodziło od drobnych przedsiębiorców). To przełożyło się na dobre wskaźniki gospodarcze naszego regionu, wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw ze 100 do 110 tysięcy, spadek bezrobocia do najniższego poziomu w historii (9 proc.). Mamy dziś w regionie sytuację, że to pracodawcy poszukują pracowników, a nie odwrotnie. Proponuję, by pan radny zapoznał się potwierdzającymi to danymi GUS oraz opiniami ekspertów w dziedzinie gospodarki i rynku pracy.

                                                                                                                                                                                            Elżbieta Polak

                                                                                                                                                                                             (-)

                                                                                                                                                                                            Marszałek Woj. Lubuskiego

 

 

 

Świebodziński LORO coraz bliżej przekształcenia

Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 24 listopada br. przyjął treść aktu przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Lubuskie Centrum Ortopedii. LORO to jednej z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Przekształcenie to szansa na dalszy rozwój jednostki.

Sejmik Województwa Lubuskiego 7 września podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonanie uchwały powierzono zarządowi województwa. Ten działając na podstawie ustawy o działalności leczniczej rozpoczął przekształcenie jednostki.

Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowić będzie odrębny podmiot prawa, którego funkcjonowanie będzie regulował kodeks spółek handlowych. Spowoduje to efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwe będzie wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoli także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów np. ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci np. sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwi w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.

Przekształcenie LORO oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LORO stanie się w pełni nowoczesnym Ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie  to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LORO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

a) sprawowanie specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii dziecięcej i rehabilitacji dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz ortopedii dorosłych i rehabilitacji dorosłych,

b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie schorzeń narządu ruchu,

c) prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki i elektrodiagnostyki,                     

d) prowadzenie rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii,

e) wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,

f)  orzekanie o stanie zdrowia,

g) prowadzenie działalności medycznej, organizacyjnej oraz programowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo-leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia,

h) organizowanie kształcenia pracowników medycznych,

i) prowadzenie prac naukowych w zakresie ortopedii i rehabilitacji,

j) wykonywanie działań wynikających z odrębnych przepisów,

k) wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów,

l) umożliwianie działalności szkolno-wychowawczej pacjentom przebywających w LORO SP ZOZ,

m) wykonywanie działań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.

Obecnie Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Jednostka znajduje się w dobrej kondycji finansowej - od kilku lat wypracowuje dodatni wynik finansowy – w 2013 r. 1,9 mln zł, natomiast w 2014 r. 4,1 mln zł. Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę, 58 na podstawie kontraktu). Od 2010 r. kontrakt LORO wzrósł niemal dwukrotnie (2010 r. – 13,4 mln zł, 2011 r. – 13,6 mln zł, 2012 r. – 15,2 mln zł, 2013 r. – 17,5 mln zł, 2014 r. – 21,4 mln zł, 2015 r. – stan na czerwiec, przed negocjacjami – 17,3 mln zł).

 

 

Lubuskie Forum Gospodarcze

Edukacja zawodowa, I Lubuski Kongres Innowacji, prezentacja lubuskich ośrodków naukowo-badawczych i firm to wszystko w ramach „Lubuskiego Forum Gospodarczego”. W dniach 25-27 listopada w Zielonej Górze odbędzie się największe regionalne spotkanie środowiska biznesu, polityki oraz administracji. – Wydarzenie idealnie wpisuje się w promocję RPO-L2020, który wyjątkowo mocno wspiera innowacyjne projekty biznesu, organizacje okołobiznesowe, nowoczesne szkolnictwo zawodowe, współpracę nauki i biznesu – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas konferencji prasowej zapowiadającej Forum.

- Podczas Forum będziemy promować program innowacyjny regionu lubuskiego, który jest bardzo mocno związany ze Strategią Rozwoju Województwa i z nowym okresem programowania. Ten program operacyjny w nowej perspektywie będzie opierał się przede wszystkim na wdrażaniu, promowaniu i wspieraniu inteligentnych specjalizacji. Podczas Forum zajmiemy się tym trudnym tematem. Skupimy się na omówieniu: na czym polega wdrażanie inteligentnych specjalizacji, jak będziemy oceniać  projekty i o co nam w tym wszystkim chodzi. Chcemy to przybliżyć po to, aby osiągnąć konkretne rezultaty i wskaźniki. Bardzo się cieszę, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej podjęła się, nie po raz pierwszy, tak trudnego tematu - mówiła marszałek.      

Następnie głos zabrał dyrektor biura OPZL Jarosław Nieradka. - Cieszę się, że po raz kolejny możemy współpracować przy organizacji Forum. Zarząd Województwa Lubuskiego współpracuje z nami w tym zakresie już od 12 lat. Chciałbym podkreślić, że współpraca zarządu województwa z przedsiębiorcami jest wzorowa. My konsultujemy wszystkie dokumenty, które są tworzone w zakresie RPO. W ramach Komitetu Monitorującego z naszej inicjatywy powstała grupa robocza „Gospodarka i innowacje” po to, by w gronie partnerów gospodarczych omówić najlepsze rozwiązania dla przedsiębiorców. Podczas Forum ta współpraca zmaterializuje się m.in. w postaci punktu mobilnego, gdzie przedsiębiorcy będą mogli konsultować swoje pomysły.  Każdego roku staramy się poruszać tematy ważne dla rozwoju regionu przede wszystkim w kontekście gospodarczym – mówił Jarosław Nieradka. Przedstawił również szczegóły programu:     

25.11.2015 Edukacja zawodowa przyszłością regionu godz. 10:00-15:30 Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze

26.11.2015 Lubuskie silne siłą…? Jakich inwestycji potrzebujemy godz. 10:00-15:45 Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze

27.11.2015 I Lubuski Kongres Innowacji „Time for start-up” godz. 10:00-16:00 Park Technologiczny Interior, ul. Inżynierska 8 w Nowej Soli

LFG 2015 będzie towarzyszył: „Lubuski meeting innowacji. Fundusze Europejskie wsparcie nauki i biznesu”

W konferencji prasowej wziął również udział Łuksz Rut z Parku Technologicznego Interior z Nowej Soli, gdzie  odbędzie się trzeci dzień Forum podczas którego będzie miał miejsce I Lubuski Kongres Innowacji. Pierwszą część stanowić będzie wspólne spotkanie, po którym odbędzie się pięć paneli tematycznych:  

Szczegółowy program wydarzenia

Więcej na www.lubuskie.pl 

 

 

Rekordowa akcja krwiodawstwa

To „wampirów” dzikie hordy, bijmy krwawe swe rekordy! To hasło urzędowej akcji krwiodawstwa. Cel został osiągnięty, zebrano blisko 11 litrów cennego płynu! 24 listopada br. w godz. od 9.00 do 14:00 przed Urzędem Marszałkowskim stanął specjalny autobus, w którym można było oddać krew. Bezcennym darem podzieliły się 23 osoby, ale chętnych było dużo więcej. Każdy dawca oprócz standardowych czekolad otrzymał niespodziankę przygotowaną przez Departament Ochrony Zdrowia, a także specjalny okolicznościowy Certyfikat Krwiodawcy.

– Od lat wspieramy ideę krwiodawstwa i transplantacji. Nie mam wątpliwości, że warto jest oddać taką niewielką cząstkę siebie, żeby uratować czyjeś życie. To niecałe pół litra krwi może pomóc nawet kilku osobom – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka akcji.

Dotychczas każda tego typu akcja kończyła się sukcesem i zapasy krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wzbogacały się o kilka-, kilkanaście litrów.

W 2015 r. przeprowadziliśmy już dwie zbiórki:

  • 6 marca – z  okazji Dnia Kobiet – Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana! – zebrano 8 litrów krwi
  • 7 lipca – z okazji początku wakacji – Przed wyjazdem na wakacje, Urząd robi krwawą akcję. Urlopowo i w luksusie, podziel darem się w krwiobusie! – zebrano 10 litrów krwi.

Ponieważ wśród dawców przy okazji urzędowych akcji są głównie kobiety, dbamy o to, żeby nasze zbiórki krwi odbywały się nie częściej niż co trzy miesiące – bo właśnie z taką częstotliwością panie mogą się dzielić swym bezcennym darem.

Już tradycją stało się, że akcjom krwiodawstwa organizowanym przez Urząd Marszałkowski towarzyszą rymowane hasła promocyjne. Podczas listopadowej akcji zależało nam, aby pobić dotychczasowy rekord zbiórki krwi. Stąd hasło:

To „wampirów” dzikie hordy,

Bijmy krwawe swe rekordy!

Tej jesieni będzie krwiście

Nie przez klonów, buków liście

To  czerwonych krwinek rzeka

Dar, na który ktoś już czeka

Chłód i szarość tej jesieni

Kropla Twojej krwi odmieni

Udział weź w lubuskim darze

Honorowo, w autokarze!

 

 

Kolejne inwestycje w gorzowskim szpitalu – nowy Blok Operacyjny otwarty

Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego, remont laboratoriów i podpisanie kontraktu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To tylko kilka z wielu inwestycji przeprowadzonych ostatnio w Wielospecjalistycznym Szpitala Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Do wspomnianej listy od dziś (24.11) można dodać zmodernizowany i właśnie otwarty Blok Operacyjny.

Chociaż cały projekt związany rozbudową i modernizacją Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie kosztował ponad 9 mln złotych, to szpital z własnego budżetu musiał dołożyć  do inwestycji tylko 1,75 mln zł. Reszta kwoty (85%) to dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki inwestycji, którą wykonała firma Climamedic z podwarszawskich Reguł, szpital dysponuje obecnie 9 nowoczesnymi i w pełni wyposażonymi salami operacyjnymi.

Nowy blok został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii. Obszar o  powierzchni 1100 metrów sześciennych wyposażono w zintegrowany system zarządzania salą operacyjną oraz myjnie, szafy, zegary, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, a także negatoskopy analogowo-cyfrowe. Przy projektowaniu inwestycji sporo miejsca poświęcono również jak najlepszym rozwiązaniom technicznym. Oddzielono newralgiczne ciągi komunikacyjne: ruch pacjentów, personelu, materiałów czystych, pooperacyjnych i odpadów medycznych. Dzięki modernizacji Bloku Operacyjnego podniesie się jakość świadczonych w szpitalu usług medycznych, poprawią się warunki pracy personelu, a wzrośnie liczba wykonywanych zabiegów.

Nowością na bloku jest możliwość archiwizacji działań zespołów operacyjnych i zastosowania telemedycyny. Podczas sympozjów i konferencji wszystkie czynności lekarzy, anestezjologów i instrumentariuszek za sprawą systemu kamer, monitorów, głośników, mikrofonów i rzutników będzie można obserwować w salach dydaktycznych znajdujących się na terenie szpitala i poza nim. Ponadto, zmodernizowany i przebudowany Blok Operacyjny będzie stanowić bazę dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych (w tym tego utworzonego w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego). To znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci medycyny mogą kontynuować specjalizację m.in. w strukturach gorzowskiego szpitala. Sale operacyjne wyposażone w kamery dają możliwość rozpoczęcia szkoleń rezydentów, lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych na najwyższym europejskim poziomie. Projekt ma powstrzymać odpływ najzdolniejszych uczniów do województw ościennych.

Nowy Blok Operacyjny w przyszłości stworzy możliwość rozbudowy i przeniesienia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji i powiększenia Centralnej Sterylizatorni, a także utworzenia nowej powiększonej Izby Przyjęć.

Rozbudowa Bloku Operacyjnego jest jedną ze sztandarowych inwestycji gorzowskiego Szpitala. Wpisana została w Strategię Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na lata 2014-2020. Jej „motorem” było stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe i postęp w medycynie.

 

 

Lubuskie stawia na transport niskoemisyjny

Zasady wdrażania priorytetów inwestycyjnych w ramach niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 to temat spotkania marszałek Elżbiety Anna Polak oraz członka zarządu Alicji Makarskiej z włodarzami największych lubuskich miast:, Gorzowa Wlkp. – Jackiem Wójcickim i Łukaszem Marcinkiewiczem, Zielonej Góry – Januszem Kubickim i Krzysztofem Kaliszukiem oraz Nowej Soli – Wadimem Tyszkiewiczem oraz Jackiem Milewskim. W spotkaniu uczestniczył także radny województwa Wacław Maciuszonek.

Podczas spotkania marszałek  Elżbieta Anna Polak podkreślała, że w ramach Działania 3.3 -Ograniczenie niskiej emisji w miastach blisko 54% alokacji przeznaczone będzie dla dwóch ZIT-ów: Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Pozostałe środki, czyli blisko 47% przeznaczone jest dla pozostałych uprawnionych do udziału w konkursach na zasadach ogólnych, w tym partnerstw zawiązanych w ramach Kontraktu Lubuskiego. Marszałek zaznaczyła jednocześnie, że obie lubuskie stolice mogą się także starać o środki na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zapewniła swoje wsparcie w tym zakresie podczas negocjacji w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Celem Działania 3.3 jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej. Znaczącym obszarem wsparcia będzie zrównoważona mobilność miejska, w ramach której przewiduje się realizację inwestycji z zakresu ekologicznego transportu publicznego oraz powiązanej z nim infrastruktury (w tym ścieżki rowerowe, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet oraz obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride).

Głównym obszarem wsparcia w ramach RPO-L2020 będzie nowoczesny transport publiczny, spełniający wysokie standardy środowiskowe oraz budowa ścieżek rowerowych, co niewątpliwie wpłynie na znaczne ograniczenie emisyjności pojazdów w komunikacji miejskiej.

 

 

O przyszłości szpitala w Słubicach

23 listopada br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Tomaszem Stupienko - wicestarostą Powiatu słubickiego oraz Wojciechem Włodarskim - prezesem zarządu NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. Tematem rozmowy była perspektywa rozwoju słubickiej lecznicy oraz nowe możliwości pozyskania funduszy na ochronę zdrowia w ramach centralnych i regionalnych programów unijnych. Podczas spotkania potwierdzony został obrany kierunek rozwoju szpitala, poprzez możliwość uzyskania dofinansowania planowanych do realizacji projektów. Konkretny zakres działań omówiony zostanie podczas kolejnego wspólnego spotkania roboczego marszałek Elżbiety Anny Polak z władzami powiatu słubickiego oraz prezesem szpitala w Słubicach. 

 

 

Camerimage dla Lubuskiego!

Główna nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych: „Fundusze europejskie w kadrze” jest nasza! Zwycięski spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” promuje wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz przedstawia walory turystyczne województwa. - Lubuskie jest the best! Energia, radość, przygoda, relaks… w tym spocie można zobaczyć sztandarowe produkty turystyczne naszego regionu - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Kliknij, żeby zobaczyć zwycięski spot

Spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” kierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, aktywnych, szukających przygód, ale także do osób starszych szukających spokoju w zaciszu lubuskich lasów i jezior. Wszystkie warte podkreślenia walory turystyczne naszego regionu pokazane są przez pryzmat uznanych produktów turystycznych („Wino i Kuchnia”, „Przygoda na wodzie”, „Militaria i Fortyfikacje”), które odzyskały swój blask dzięki Funduszom Europejskim.

Spot ukazuje, że województwo lubuskie to region, który na pewno warto odwiedzić!

Jury doceniło produkcję najwyższą nagrodą, spot pokonał 10 innych produkcji zakwalifikowanych do konkursu m.in. kampanię Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Nagrodę w konkursie spotów wręczył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki.

W uzasadnieniu werdyktu można przeczytać, iż jury zgodnie zdecydowało przyznać nagrodę główną Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego za film pod tytułem "Lubuskie - zatrzymaj słońce". Jury doceniło jasność przekazu, pozytywne emocje i umiejętne połączenie promocji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich z przedstawieniem walorów województwa.

Spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” był już emitowany w telewizji ogólnopolskiej we wrześniu tego roku a także na licznych portalach internetowych. Kolejne emisje przed nami.

Jury konkursu:

  • PIOTR BUCKI - Coach, badacz marketingu, pisarz. Zajmuje się marketingiem oraz badaniami nad rozwojem, interesuje się głównie doznaniami użytkownika (user experience). Wspiera wiele przedsięwzięć internetowych, np. Travel World Passport oraz tworzy strategie komunikacji marketingowych. Jego artykuły zostały opublikowane w magazynach o psychologii i stylu życia, takich jak „Charaktery” i „Dolce Vita”. Jest również badaczem trendów oraz prowadzi swojego bloga.
  • JACEK KOTARBIŃSKI  - Specjalista ds. marketingu, szkoleniowiec, pisarz. Studiował w Niemczech, Austrii i Polsce, jest doktorantem Uniwersytetu Gdańskiego. Od 25 lat wspiera firmy w zakresie rozwoju ich konkurencyjności, innowacji i marketingu. Był prelegentem na  InfoShare i TEDx Gdynia. Jego e-book „Sztuka marketingu” już po czterech miesiącach znalazł się na drugim miejscu iTunes w kategorii „Biznes i Finanse”. Autor bestsellerowej „Sztuki rynkologii" o kreowaniu wartościowych rynków i zarządzania nimi. Pisze dla „Harvard Business Review Polska” oraz prowadzi "Subiektywnego bloga o sztuce marketingu". Nagrody: 2012 – wyróżnienie w konkursie Blog Roku Onet.pl w kategorii „Blogi profesjonalne i firmowe”
  • JAN MAJLE - Dyrektor kreatywny, copywriter. Dyrektor kreatywny agencji Change, wcześniej związany z Saatchi&Saatchi, Team One i Ogilvy&Mather. Współtworzył projekty takie jak interaktywna reklama telewizyjna Skody „Bagażnik” i kampania "Język polski jest Ą-Ę", obie nagrodzone na festiwalu reklamowym w Cannes.
    Nagrody reklamowe: Cannes Lions 2010 Brąz, Cannes Lions 2014 Srebro, Grand Prix i 4x Golden Drum.

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Aktualności z Urzędu Miasta