Zielona Góra,

czwartek, 27 sierpnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.162.2015                                                                                Zielona Góra, 27.08.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 162

 

 

 

 

Kontrakt Lubuski - spotkanie negocjacyjno-informacyjne

W najbliższy piątek, 28 sierpnia br., w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się spotkanie negocjacyjno- informacyjne Zarządu Województwa Lubuskiego z przedstawicielami partnerstw, które zgłosiły propozycje koncepcji projektów do Kontraktu Lubuskiego. Spotkanie, którego gospodarzem będzie marszałek Elżbieta Anna Polak rozpocznie się o godz. 10:00.

Kontrakt Lubuski to dokument, który będzie zawierać przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez lubuskie miasta i gminy (spoza obszarów funkcjonalnych Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.). Źródłem finansowania tych przedsięwzięć będzie Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, którego całkowita alokacja wynosi 906 mln euro do 2020 roku. To innowacyjne podejście do rozwoju Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) w celu budowania i wzmacniania powiązań funkcjonalnych)

§  Zgodnie z założeniami KL, istotnym elementem realizowanych projektów jest podejście kompleksowe do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów (charakter zintegrowany projektów) oraz współpraca pomiędzy zainteresowanymi podmiotami (partnerstwo).

Obszary włączone do KL przez Zarząd Województwa Lubuskiego

§  Rozwój edukacji w części współfinansowanej z EFS

§  Rozwój gospodarczy (projekty dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych oraz promocji gospodarczej)

§  Rozwój transportu miejskiego (w tym zakup taboru oraz tworzenie niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej, z wyłączeniem ścieżek rowerowych)

              Podstawy formalne KL

§  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, która wprowadza nowe podejście do realizacji polityki regionalnej (wyznaczaniu OSI, realizacji zasady partnerstwa i współpracy oraz zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego);

§  Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, która identyfikuje OSI oraz zakłada współpracę z JST w zakresie budowania lokalnych strategii rozwoju i korelację ich celów z celami SRWL.

 

 

Lubuskie aktualizuje plan transportowy

25.08.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego” - w skrócie „Planu transportowego”. – Mamy już aktualny transportowy uwzględniający jedynie kolej. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zobowiązała nas jednak do rozszerzenia go o transport drogowy- autobusowy – wyjaśniła podczas konferencji prasowej członek zarządu Alicja Makarska.

"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego" określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach zaproponowanej aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych.

Projekt aktualizacji zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia. - Drogi wybrane zostały na podstawie obecnie funkcjonującej komunikacji. Uznaliśmy, że tam, gdzie te linie funkcjonowały, są potrzebne. Braliśmy też pod uwagę natężenie ruchu pasażerskiego oraz ilość na danej trasie – wyjaśnił Paweł Bajran, kierownik Wydziału Transportu i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproponowany kształt sieci autobusowej wymaga jednak uzupełnienia o linie dojazdowe w obrębie granic administracyjnych powiatów i gmin. Dojazdy do węzłów przesiadkowych będą w większości przewozami powiatowymi i gminnymi. Przedmiotowy wariant zakłada zatem większe zaangażowanie samorządów niższego szczebla (starosta, burmistrz, wójt) w organizację przewozów autobusowych na swoim terenie.

Projekt aktualizacji „Planu transportowego” zostanie poddany procedurze konsultacji społecznych oraz uzgodnieniom z marszałkami sąsiednich województw. Jak podkreślał Dyrektor Departamentu w związku z aktualizacją Planu nie zmienia się siatka przewozów kolejowych. Lubuskie stawia na transport kolejowy. To on będzie więc kręgosłupem transportu zbiorowego. Jego uzupełnienie będą autobusy. Wydajemy bardzo duże środki na koleje i chcemy aby transport ekologiczny i niskoemisyjny był dominujący  w naszym regionie – wyjaśnił.

Podczas konferencji prasowej członek zarządu Alicja Makarska przekazała także dobrą wiadomość dotyczącą modernizacji lubuskiego taboru kolejowego. Na regionalne tory wyjedzie kolejny nowy pociąg. Zakupiony zostanie w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z woj. zachodniopomorskim. Projekt obejmował zakup 14 Impulsów, z czego dwa dla naszego województwa. – Mamy jednak zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rozszerzenie projekt. W związku z tym do Lubuskiego trafi jeszcze jeden Impuls – wyjaśniła Alicja Makarska. Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym blisko 13,9 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Wkład własny z budżetu województwa wynosi  3,5 mln zł. Jest jednak możliwość odzyskania podatku VAT w wysokości  4 mln zł. – Może się okazać, że nowy pociąg trafi do lubuskiego praktycznie za darmo – podsumowała członek zarządu.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu województwa za pierwsze półrocze

Podczas posiedzenia 25 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego zapoznał się z informacją dotyczącą wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. W uchwale budżetowej na bieżący rok po zamianach zaplanowano dochody na poziomie 496,8 mln zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca to 258,7 mln zł co stanowi 52% planu. Wydatki zaś zaplanowano na poziomie 525,8 mln zł, Wykonanie to 210,4 mln zł, co stanowi 40% planu.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśla, że to dobre wskaźniki. Oznacza to bowiem, że polityka finansowa województwa realizowana jest w sposób prawidłowy. - Budżet jest zrealizowany w sposób racjonalny, wzięliśmy pod uwagę nową perspektywę środków unijnych i wiele innych czynników. Plany, jakie sobie założyliśmy są realizowane – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost wykonania planu budżetowego w pierwszym półroczu. W 2014 roku plan w zakresie wydatków wykonano w 32% (plan: 556,6 mln zł; wykonanie: 181,7 mln zł), a w zakresie dochodów w 44,7% (plan: 531,2 mln zł; wykonanie: 237,8 mln zł).

 

Rozmowy o lubuskim sporcie

Programy inwestycyjne realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz programy sportowe aktywizujące dzieci i młodzież to główne tematy spotkania Sekretarza Stanu dr Bogusława Ulijasza z marszałek Elżbietą Anną Polak, samorządowcami oraz przedstawicielami klubów sportowych. - Samorząd województwa lubuskiego najwięcej w Polsce przeznacza na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, ale również na poprawę infrastruktury sportowej.

27 sierpnia br. w Zielonej Górze przebywał z wizytą Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki dr Bogusław Ulijasz. Najpierw w urzędzie marszałkowskim spotkał się z marszałek Elżbietą Anną Polak, a następnie w WOSiR w Drzonkowie odbyło się spotkanie z samorządowcami oraz środowiskiem sportowym. Na koniec odbyła się konferencja prasowa.  

- Jesteśmy w miejscu, które jest naszą wizytówką – ośrodek pięcioboju nowoczesnego w Drzonkowie. W nowej perspektywie finansowanie ukierunkowane jest przede wszystkim na gospodarkę i innowacje. Niestety na sport i turystykę pieniędzy prawie nie ma, tym bardziej warto posłuchać, jakie rządowe programy będą realizowane - mówiła marszałek na początku spotkania Elżbieta Anna Polak.

- „Mały Mistrz”, „Umiem pływać”, „MultiSport” te programy upowszechniamy i wdrażamy w naszym regionie.  Mamy też własne pomysły. Mamy swój program budowy boisk do piłki siatkowej plażowej – powstało 111 takich boisk bardzo niewielkim nakładem finansowym. Bardzo powszechny jest Wojewódzki Program Budowy i Modernizacji Bazy Sportowej, systematycznie tę bazę budujemy w każdym powiecie i w każdej gminie - mówiła marszałek.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powstały baseny m.in. w Międzyrzeczu,  Sulechowie, Żaganiu i Zielonej Górze. Jak podkreśliła marszałek ten program już się skończył, a w nowym programie nie ma takiego ukierunkowania. - Chciałabym, abyśmy nie zaprzestali finansowania sportu, zwłaszcza tego powszechnego. Zależy nam bardzo na współfinansowaniu organizacji pozarządowych, oraz na upowszechnianiu mody na zdrowy styl życia. Jest to bardzo ważny priorytet naszej polityki regionalnej – dodała marszałek. 

Uczestników spotkania powitał prezes Lubuskie Federacji Sportu Bogusław Wontor. - Myślę, że warto zorganizować spotkanie dla samorządowców i środowiska sportowego dotyczącego możliwości pozyskiwania środków centralnych. Trzeba przyznać, że w naszym regionie w przeliczeniu na jednego mieszkańca na infrastrukturę sportową przeznaczamy niezłą kwotę. Z drugiej strony jeśli popatrzymy na statystykę ministerstwa sportu, to na te programy, które są w ministerstwie z naszego regionu aplikujemy najmniej. Dziś jest okazja, aby szerzej porozmawiać z Panem ministrem, do czego gorąco zachęcam – mówił poseł Bogusław Wontor. 

O programach ministerialnych i sporcie powszechnymi  

Podczas spotkania, które odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie Sekretarz Stanu dr Bogusław Ulijasz mówił o programach, jakie realizuje ministerstwo i jakie będzie realizowało w najbliższych latach. Podkreślił, że samorządy mogą korzystać z puli pieniędzy asygnowanych przez urzędy marszałkowskie i ministerstwo sportu na rozwój i budowę bazy sportowej. Druga pula ministerialnych pieniędzy przeznaczona jest na remonty obiektów sportowych, a trzecia na utrzymanie obiektów istotnych dla polskiego sportu. Dodał również, że w województwie lubuski jest za mała aktywność samorządów jeśli chodzi o kwestie ubiegania się o środki pochodzące m.in. z ministerstwa. - Taką aktywność widzimy szczególnie w ujęciu marszałka województwa tj. urzędu marszałkowskiego, który bardzo aktywnie aplikuje – mówił wiceminister.

Wiceminister podkreślił, że w całym kraju wybudowano 2604 orliki, w tym 87 na terenie województwa lubuskiego. - Dajemy możliwość wyposażenia tych obiektów w dodatkową infrastrukturę. Myślę ,że środowisko sportowców nie trzeba przekonywać, że lekkoatletyka jest królową sportu i jest ona doskonałą bazą do uprawiania każdej dyscypliny aktywności - podkreślał. 

Wiceminister mówi również o priorytetach sportu powszechnego. - W całym kraju na sport powszechny wydawane jest 71,2 mln zł. W zależności od ilości mieszkańców  w poszczególnych województwach te pieniądze się dzielone. Mogą z nich korzystać kluby, organizacje pozarządowe oraz samorządy. Od 8 lat nakłady na sport systematycznie wzrastają, ok. 15 proc. na rok – dodał.    

Podkreślił, że Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że nasze dzieci będą pierwszym pokoleniem,  które będzie żyło krócej od rodziców. Są to m.in. dramatyczne skutki braku aktywności. - Nasze dzieci już teraz są w słabszej kondycji niż ich rówieśnicy jeszcze kilka lat temu. Dla przykładu, dzisiejsi 5-latkowie nie są w stanie nawet 5 sek. zawisnąć na drabince. To świadczy, że aktywność fizyczna naszych dzieci jest duża mniejsza niż była jeszcze parę lat wcześniej.

- To miejsce jest mi szczególnie bliskie, gdyż pierwszą decyzję, jaką podpisałem będąc w ministerstwie było dofinansowanie hali szermierczej właśnie w tym miejscu. Dodam, że ambasadorów sportu w województwie lubuskie macie naprawdę dobrych. Pani marszałek dba o to, abym nie zapominał o województwie lubuskim i ośrodku, który tu prężnie funkcjonuje – powiedział na koniec.  

Temat wzbudził zainteresowanie lubuskich samorządowców oraz przedstawicieli organizacji, którzy wzięli aktywny udział w dyskusji. Samorządowcy dopytywali o program „Umiem pływać” w kontekście dofinansowania tzn. czy gminy będą mogły w następnych latach znowu zwrócić się o dofinansowanie? - Będzie taka możliwość - zapewnił wiceminister. Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podkreślał znacznie aktywności fizycznej młodzieży i dopytywał o możliwość budowy pływali, nie aquaparków. O Akademię Młodych Orłów i rozwój piłki ręcznej dopytywał wicestarosta nowosolski Robert Paluch, a o możliwości dofinansowania zatrudnienia dodatkowych nauczycieli wychowania fizycznego, pytał wójt Pszczewa Waldemar Górczyński. - Taka możliwość będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - odpowiedziała marszałek.  Samorządowcy dopytywali o nowe programy: Aktywni 50 + oraz "Rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej".

Więcej na www.lubuskie.pl

 

Oświadczenie Departamentu Ochrony Zdrowia

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia 2015 r. Pana Marka Surmacza, Radnego Województwa Lubuskiego, skierowane do Pani Elżbiety Anny Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, przestawiamy oświadczenie Departamentu Ochrony Zdrowia.

Pan Piotr Dębicki w okresie od 6 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu szpitalnej spółki. Pan Dębicki w dniu 3 marca 2015 r. złożył wniosek o rozwiązanie umowy o zarządzanie podmiotem leczniczym. Zgromadzenie Wspólników na nadzwyczajnym posiedzeniu 31 marca 2015 r. wyraziło zgodę na rozwiązanie umowy o zarządzanie z dnia 1 października 2015 r. na zasadzie porozumienia stron z dniem 31 marca 2015 r. Do dokonania czynności z tym związanych Zgromadzenie Wspólników ustanowiło pełnomocnika w osobie Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu. W dniu 31 marca 2015 r. zostało sporządzone porozumienie stron, a z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników – w imieniu Spółki – dokument ten został podpisany przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego. Porozumienie stron nie zawierało żadnych informacji o przysługującej odprawie, lecz wyłącznie regulowało kwestie rozliczenia z dokumentów i materiałów dotyczących działalności Spółki. Zgromadzenie Wspólników powzięło informację o wypłaconej odprawie w dniu 27 lipca 2015 r. od Pana Ryszarda Hatały, Prezesa Spółki, który udzielał odpowiedzi na zapytanie Radnego. Pan R. Hatała podjął decyzję o wypłacie odprawy w wysokości 62 182,44 zł na podstawie uzyskanych przez niego wcześniej opinii prawnych. Zarząd Województwa Lubuskiego uznał to działanie za nieetyczne, zwłaszcza że odbyło się ono bez wiedzy i zgody Zarządu. W celu wyjaśnienia sprawy Zarząd Województwa Lubuskiego wystąpił o opinię prawną. Na pytanie, czy słusznie została wypłacona odprawa, odpowiedziały dwie kancelarie prawne, jednoznacznie stwierdzając, że odprawa przysługiwała zgodnie z zapisami umowy o zarządzanie. W dniu 7 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie wyraziło zgody na przyznanie nagrody rocznej Panu Piotrowi Dębickiemu (której wysokość – zgodnie z ustawą – mogła wynieść do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia), pomimo bardzo dobrego wyniku działalności spółki, z uwagi na wypłaconą wcześniej odprawę.

Odpowiedzi co do pozostałych kwestii poruszonych w piśmie Pana Marka Surmacza, Radnego Województwa Lubuskiego, zostaną udzielone z chwilą uzyskania informacji od Zarządu szpitalnej spółki.

 

Tomasz Wróblewski

Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia

 

 

Zarząd Województwa chce przekształcić LORO w Świebodzinie

Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na przekształcenie Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dra Lecha Wierusza w Świebodzinie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. LORO to jednej z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Ostatecznie o rozpoczęciu procesu przekształcenia LORO zdecydują radni województwa.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

2 mln zł na kierunek lekarski

2 mln zł trafi na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na działalność kierunku lekarskiego. Będzie to pierwsza transza z zapisanej w Wieloletnim Planie Finansowym kwoty 6 mln zł. Przekazanie środków to dopełnienie działań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, a samorządem województwa zakładającego współpracę na rzecz utworzenia medycyny. Wszystkie zapisy dokumentu zostały przez samorząd województwa zrealizowane. - To bardzo ważne, żeby wesprzeć uczelnię na początku prowadzenia kierunku – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak.

Porozumienie pomiędzy uczelnią, a samorządem województwa podpisane zostało 22 lutego 2012 roku. W dokumencie marszałek Elżbieta Anna Polak zobowiązała się, że szeroko wesprze wszelkie działania związane z dążeniem do uruchomienia kształcenia lekarzy na UZ. - Samorząd województwa zobowiązał się do realizacji szeregu zdań. Przede wszystkim do przygotowania infrastruktury w szpitalu wojewódzkim z Zielonej Górze i zadbania o kadrę , która stanowić będzie podstawę dla nowo utworzonego kierunku lekarskiego. W porozumieniu znalazł się także zapis dotyczący współfinansowania jego działalności – wyjaśniła marszałek.  Decyzją sejmiku województwa w Wieloletnim Planie Finansowym na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zarezerwowano 6 mln zł.  26 sierpnia br. podpisana została umowa zakładająca przekazanie pierwszej transzy w wysokości 2 mln zł. - To środki na wynagrodzenia dla kadry i wyposażenie sal dydaktycznych. W przyszłorocznym budżecie będą to 4 mln. zł. – wyjaśniła marszałek, która miała jeszcze jedną dobrą wiadomość dla uczelni. - Zarząd województwa podczas posiedzenia 25 sierpnia rozpatrzył wniosek uczelni i postanowił przyznać dodatkowo 350 tys. zł na wyposażenie dziekanatu. Ten budynek już wcześniej postanowiliśmy przekazać uczelni w trwały zarząd – mówiła.

Zadowolenia z podpisane umowy nie krył rektor uniwersytetu prof. Tadeusz Kuczyński. - To wielka szansa dla naszej uczelni. Ale to także szansa na podwyższenie usług szpitalnych. Wraz z kadrą naukową podniesie się jakość i poziom leczenia. Te dwa miliony w tym roku i 4 w następnym to znakomity początek i jestem z tego bardzo zadowolony – tłumaczył.

Szpital kliniczny – droga do przekształcenia

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak wyjaśniła także niejasności związane z przekształceniem szpitala wojewódzkiego w kliniczny. – Zarząd proceduje nad uchwałą przekształceniową szpitala, gdzie stuprocentowym udziałowcem będzie samorząd województwa. Następnie 51% udziałów przekażemy uczelni. W jakiej formie, to kwestia ustaleń – tłumaczyła.

Jednak jak podkreślała marszałek pod uwagę brany jest także wariant, w którym organem tworzącym jest Uniwersytet Zielonogórski i to on przejąłby szpital tworząc spółkę. Obecnie tylko taka opcja daje szansę na pozyskanie unijnych środków. Jednak jak podkreślała marszałek trwają rozmowy z ministerstwem w tej sprawie. Trzeci wariant zakłada, że kierunek lekarski prowadzony będzie na bazie obcej. – I w takiej formie zaczniemy. Umowa jest już przygotowana. Będzie to jednak forma przejściowa. To da nam czas na dalsze procedowanie i wybór opcji najlepszej dla szpitala, uczelni, ale przede wszystkim dla pacjentów. Musimy przeprowadzić ten proces bezpiecznie i prorozwojowo - wyjaśniła.

 

 

Rusza wojewódzki program zdrowotny: Zdrowe płuca Lubuszan

To pierwszy program polityki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął  właśnie konkurs na wczesną diagnostykę chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców naszego regionu. – Badania w ramach programu będą darmowe. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Program skierowany jest do osób nałogowo palących papierosy między 55 a 80 rokiem życia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji po 7 września.

Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego – to pełna nazwa pierwszego wojewódzkiego programu profilaktycznego. Właśnie rozstrzygnięty został konkurs ofert, do którego zgłaszać się mogły szpitale i przychodnie w województwie, chętne by realizować darmowe badania. – Program to wynik przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia. Będziemy go realizować niezależnie od programów krajowych. Wskazania do jego realizacji wynikają z postawionej w regionie diagnozy – wysoka śmiertelność wynikająca z nowotworów i innych chorób układu oddechowego. To oczywiście wynik palenia papierosów – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Diagnozę tę potwierdziła lek. med. Hanna Łuczak-Aszkowska – ordynator oddz. pulmonologii i onkologii pulmonologicznej szpitala w Zielonej Górze. - Nowotwory układu oddechowego są najczęstsze w Polsce. Jest to żniwo wieloletniej mody na palenie. Każdego roku w Polsce ok. 20 tys. osób choruje i prawie tyle samo umiera na nowotwory płuc – wyjaśniła.  - Program ten na pewno nie poprawi sytuacji w sposób drastyczny. Wynika to z krótkiego czasu jego trwania i tego, że skierowany jest do wąskiej grupy odbiorców. Chodzi głownie o wykrycie jak największej liczby nowotworów we wczesnych postaciach – dodała.

Palisz? Zbadaj płuca

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował, że na realizację badań przeznaczy 200 tys. zł. W ramach badań odbędą się dwie wizyty u lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii oraz wykonanie niskodawkowego badania tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (wraz z opisem). Populacja objęta badaniem to mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku 55-80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczko-lat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie 15 lat temu bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej.

- Nasz program otrzymał pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych. Statystyki pokazują, że rak płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w województwie. Jako samorząd chcemy zapobiegać tym negatywnym trendom – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Jak podkreślała Mirosława Dulat, zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia urzędu marszałkowskiego, do udziału w programie nie potrzebne jest skierowanie. – To bardzo ważna informacja dla pacjentów. Lekarz rodzinny oczywiście może poinformować pacjenta, że się kwalifikuje, natomiast skierowanie nie jest potrzebne – tłumaczyła.

Jest diagnoza, mamy receptę

W województwie lubuskim, podobnie jak w kraju, występuje coraz wyraźniejsze i przybierające na sile starzenie się społeczeństwa. Ryzyko zachorowania na nowotwory wzrasta wraz z rozwojem cywilizacji, a co za tym idzie narażeniem na wciąż nowe czynniki rakotwórcze. W województwie lubuskim w 2012 roku na nowotwory złośliwe układu oddechowego zmarło 606 osób, w tego 419 mężczyzn oraz 187 kobiet. Współczynnik na 1 tys. osób wyniósł 1,61. Zgony przeważały u osób pomiędzy 60-64 rokiem życia. Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn największa umieralność była spowodowana głównie nowotworami oskrzeli lub płuc.

Zdrowe płuca Lubuszan

W grudniu 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument pn. Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie chorób układu oddechowego w województwie lubuskim na lata 2014- 2020, w którym jako cel strategiczny określono „zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie chorób układu oddechowego”. Natomiast jednym z celów szczegółowych przyjętego dokumentu jest podejmowanie inicjatyw w kierunku tworzenia i realizacji lokalnych programów polityki zdrowotnej, umożliwiających wykonywanie badań przesiewowych, adresowanych do populacji osób z grupy ryzyka (palacze tytoniu, osoby obciążone wywiadem rodzinnym pod kątem chorób nowotworowych, osoby pracujące w narażeniu zawodowym, etc.), obejmujących badanie RTG klatki piersiowej, spirometrię, niskodawkową tomografię komputerową LDCT, dające szanse na wcześniejsze wykrycie schorzeń układu oddechowego, POChP, gruźlicy, chorób śródmiąższowych.

Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego został pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. To pierwszy tego typu program realizowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

TU SIĘ ZBADASZ W RAMACH NASZEGO PROGRAMU

1)       Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.:

Wojewódzka Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00, w czwartek do godz. 18.00

tel. do rejestracji 95 7331 862

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

2)       Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczo-Kardiologiczny sp. z o. o w Torzymiu:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

rejestracja osobista lub telefoniczna

poniedziałek od godz. 8.00 do 18.00

§  od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

tel. do rejestracji: 785 910-110

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Nowy Szpital w Świebodzinie, ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,

Starmedica – Centrum Diagnostyki Obrazowej w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

3)       Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra:

rejestracja do Poradni: wtorek od godz.10.00 do 12.00

tel. 68 329 65 05

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Zakład Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze

4)       105 Kresowy Szpital Wojskowy z przychodnią SP ZOZ  w Żarach:

Poradnia Pulmonologiczna,

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek nr 23, piętro I, pok. nr 110

rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00,

tel. 68 477 12 19, 68 477 12 14

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy - Filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań, pok. nr 37

rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 18.00,

tel. 68 477 12 04, 68 477 12 05

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek nr 11

 

 

Szpital w Gorzowie robi zakupy: nowy sprzęt za miliony

Już niedługo do gorzowskiego szpitala trafi nowy sprzęt wart ponad 5 mln zł. Będą to: tomograf komputerowy, ambulans specjalistyczny typu C, aparat RTG oraz aparat RTG z ramieniem C. Nowoczesna aparatura to lepsza diagnostyka, skuteczniejsze leczenie, a także większe bezpieczeństwo pacjentów i personelu. 26 sierpnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., podczas którego wyrażono zgodę na zakup nowego sprzętu.

Koszt ambulansu specjalistycznego typu C wraz ze sprzętem medycznym to kwota 389 tys. zł, aparatu RTG - 640 tys. zł oraz aparatu RTG z ramieniem C - 290 tys. zł. Zdecydowano również o zakupie tomografu komputerowego w ramach realizacji programu zdrowotnego pn. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w zakresie zadania „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” do kwoty 3,8 mln zł współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Udział własny szpitala nie przekroczy kwoty 1,5 mln zł.

W spotkaniu uczestniczyli: marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, członkowie zarządu: Bogdan Nowak i Alicja Makarska, Mirosława Dulat – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia, Dyrektor Biura - Audytor Wewnętrzny - Wojciech Filipczak oraz prezes szpitala Ryszard Hatała i wiceprezes dr hab. n. ekon. Adam Adamczyk.   

 

 

Zaproszenie do konsultacji 

25 sierpnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę o rozpoczęciu konsultacji dokumentów dotyczących Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Konsultacje potrwają do 15 września 2015 r.

Forma konsultacji:

  1. konsultacje pisemne – opinie do projektu  uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres:
    ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiegoz siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  2. drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Aktualności z Urzędu Miasta