środa, 30 listopada 2022

Odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie zjawiska dotyczącego zmian w wegetacji roślin

Otrzymałem. 

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Sekretariat DZP <sekretariat.dz na s. gdos.gov.pl>
Data: środa, 30 listopada 2022
Temat: Odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie zjawiska dotyczącego zmian w wegetacji roślin
Do: "adam na s wieczorna.pl" <adam n a wieczorna.pl>


Szanowny Panie,

 

w odpowiedzi na wiadomość z dnia 26 listopada 2022 r. dotyczącą zmian w wegetacji roślin w Zielonej Górze uprzejmie informuję, że Pańska sprawa została zwrócona do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zgodnie z kompetencjami, którym podlega problematyka pisma.

 

Z poważaniem

Sekretariat

Departament Zarządzania Zasobami Przyrody

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Tel: 22 31-06-800

 

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

wtorek, 29 listopada 2022

Szukają świadków wypadku na ul. Sulechowskiej

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze poszukuje świadków potrącenia pieszej na przejściu w rejonie CRS na ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze w dniu 27 września 2022 roku około godziny 16.40 - 17.00. Kobieta kierująca nieznanym samochodem osobowym potrąciła pieszą przechodzącą przez przejście i po krótkiej rozmowie odjechała. Dodano: 22.11.2022

--
null

poniedziałek, 28 listopada 2022

wniosek o wyjaśnienie osobliwego zjawiska zmian w wegetacji

Szanowny Panie,

w tej sprawie proponujemy kontakt z GDOŚ.

Z poważaniem

Wydział Komunikacji Medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
e-mail: 

Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym adresatem tej wiadomości, jakiekolwiek ujawnienie jej treści, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.

Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy,usunięcie otrzymanych informacji i zachowanie w poufności treści wiadomości.


Od: "Adam Fularz" 
Do: "media" 
DW: "phooli1 komunikaty5" 
Wysłane: sobota, 26 listopada, 2022 2:45:32
Temat: wniosek o wyjaśnienie osobliwego zjawiska zmian w wegetacji

** OSTRZEŻENIE **
 
Wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj łączy ani otwieraj załączników, chyba, że spodziewasz się tej wiadomości, rozpoznajesz nadawcę i wiesz że zawartość jest bezpieczna.
 

Do Ministra Klimatu
wniosek o wyjaśnienie osobliwego zjawiska zmian w wegetacji
 

Drodzy Państwo. 
W Zielonej Górze spadł i zalegal przez kilka dni śnieg.  Myślałem że mi padnie kilka roślin w tym pnącza kobea rosnące na biurze.  Nic z tych rzeczy.  Teraz szedłem ulicą Dziką od sąsiadki.  Nadal żywopłoty są zielone.  Kwitnie krwawnik.  Zielona jest trawa.  Liście nadal są na niemal wszystkich drzewach liściastych mimo ze było kilka dni śniegu. Brzoza u sąsiadów.  Wierzba kolo biura.  Zmieniła się wegetacja i rośliny liściaste w większości stały się zimozielone. Termometry kilknaście dni temu na przystankach komunikacji miejskiej pokazywały nawet minus 7 stopni poniżej zera.  Czemu więc kwitnie krwawnik?  Wierzba czy brzoza ma nadal liście a ulica Dzika tonie w zieleni?  Czy te drzewa się zahartowały? Jak to wyjaśnić? 
Pozdrawiam
Adam Fularz
Polish News Agency
Dolina Zielona 24a Zielona Góra


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Oświadczenie Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Prac

(otrzymano poranną pocztą)
Oświadczenie Zarządu Województwa Lubuskiego
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 listopada 2022 r. zapoznał się ze wszystkimi informacjami na temat działalności prowadzonej przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Waldemara Stępaka i jego małżonki.
Zarząd województwa zlecił przygotowanie opinii prawnej, analizy pełnomocnictw i wewnętrznych dokumentów dotyczących obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie sprawowanego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi agencje zatrudnienia.
Dyrektor Waldemar Stępak złoży wyjaśnienia na posiedzeniu Zarządu w dniu 28 listopada 2022 r. w godzinach porannych. Dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte niezwłocznie.

Paweł Kozłowski
Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Górapiątek, 25 listopada 2022

wniosek o wyjaśnienie osobliwego zjawiska zmian w wegetacji

Do Ministra Klimatu
wniosek o wyjaśnienie osobliwego zjawiska zmian w wegetacji


Drodzy Państwo. 
W Zielonej Górze spadł i zalegal przez kilka dni śnieg.  Myślałem że mi padnie kilka roślin w tym pnącza kobea rosnące na biurze.  Nic z tych rzeczy.  Teraz szedłem ulicą Dziką od sąsiadki.  Nadal żywopłoty są zielone.  Kwitnie krwawnik.  Zielona jest trawa.  Liście nadal są na niemal wszystkich drzewach liściastych mimo ze było kilka dni śniegu. Brzoza u sąsiadów.  Wierzba kolo biura.  Zmieniła się wegetacja i rośliny liściaste w większości stały się zimozielone. Termometry kilknaście dni temu na przystankach komunikacji miejskiej pokazywały nawet minus 7 stopni poniżej zera.  Czemu więc kwitnie krwawnik?  Wierzba czy brzoza ma nadal liście a ulica Dzika tonie w zieleni?  Czy te drzewa się zahartowały? Jak to wyjaśnić? 
Pozdrawiam
Adam Fularz
Polish News Agency
Dolina Zielona 24a Zielona Góra--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

czwartek, 24 listopada 2022

Protest przeciwko likwidacji wszystkich bikeparków na terenie miasta Zielona Góra

Protest przeciwko likwidacji wszystkich bikeparków na terenie miasta Zielona Góra.

Termin: 26.11.2022r., od godz. 15.30 do godz. 16.30.
Miejsce: Zielona Góra, Pomnik Bachusa u zbiegu ulic Żeromskiego, Kupiecka, Niepodległości.

Opis: Niby wszystko szło fajnie z legalizacją naszych spotów, aż zobaczyłem wczoraj, jak to ujął p. nadleśniczy: "porządek w lesie".piątek, 18 listopada 2022

Odpowiedż do redakcji na zarzut zlekceważenia woli mieszkańców przy planowaniu drogi na terenie zielonym w Drzonkowie

UW w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.


Gorzów Wielkopolski, 18 listopada 2022 r.


Nasz znak: IB-I.1410.3.2022.IWit

CRS 103/2022

Sprawę prowadzi: Inga Witt

(..)


Pan

Adam Fularz


W dniu 26 października br. do Wojewody Lubuskiego wpłynęła, za pośrednictwem

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, skarga dotycząca

uchwały Nr LX.927.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego

pomiędzy ul. Drzonków-Olimpijska i ul. Drzonków-Słoneczna w Zielonej Górze.

Wnosząc o unieważnienie ww. uchwały wskazał Pan, iż treść aktu nie została

podana do publicznej wiadomości, nie posiadał on nazwy ani numeru oraz podjęty

został wbrew woli mieszkańców terenu objętego planem, którzy w

przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się przeciwko poprowadzeniu w

Drzonkowie drogi przez przyrodniczo cenny teren. Dodatkowo poinformował Pan, iż

na sesji Rady Miasta nie podano wyników tych konsultacji.

Na wstępie wyjaśnić należy, iż uprawnienia nadzorcze wojewody wynikają z rozdziału

10 ustawy o samorządzie gminnym* pt: Nadzór nad działalnością gminną. Stosownie

do treści przepisu art. 85 nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na

podstawie kryterium zgodności z prawem. W myśl art. 91 ust. 1 ww. ustawy* uchwała

lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności

uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie

nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie

określonym w art. 90.

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż postępowanie nadzorcze prowadzone w

stosunku do aktów prawnych podejmowanych przez organy samorządu

terytorialnego, w tym organy gminy, jest postępowaniem prowadzonym z urzędu w

przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru naruszenia prawa. Zgodnie z

poglądami wyrażanymi w orzecznictwie sądów administracyjnych decyzja o

zastosowaniu środków nadzoru w stosunku do konkretnych aktów prawnych jest

zarezerwowana do dyskrecjonalnej władzy organu nadzoru. Ewentualny wniosek w

tej sprawie może być traktowany wyłącznie jako sygnał w sprawie, który dla organu

nadzoru nie ma charakteru wiążącego.

Reasumując, ewentualne postępowanie nadzorcze prowadzone jest przez organ

nadzoru z urzędu, a przepisy nie przewidują możliwości skutecznego - z prawnego

punktu widzenia, zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot żądania podjęcia stosownych


czynności nadzorczych. Pisma podmiotów zainteresowanych w podjęciu przez

wojewodę określonych działań nie mogą być uznawane za wniosek zobowiązujący

organ nadzoru do podjęcia żądanej aktywności, lecz co najwyżej mogą stanowić

źródło informacji dla tego organu do podjęcia czynności z urzędu, jeżeli dodatkowo

dotyczyć będą aktu podlegającego jego kognicji - por. postanowienie NSA z dnia

10 kwietnia 2019r., sygn. akt II OSK 926/19.

W dniu 12 września br. kwestionowany przez Pana akt wraz z załącznikami i

dokumentacją prac planistycznych wpłynął do organu nadzoru celem oceny

zgodności z przepisami prawa. Po weryfikacji przedmiotowego aktu organ nadzoru

nie stwierdził, iż narusza on prawo. W tym miejscu wyjaśnić należy, że nie każde

naruszenie prowadzi do nieważności aktu wydanego przez organ gminy (co wynika z

art. 91 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy*). Dotyczy to bowiem wyłącznie naruszeń istotnych.

Niewątpliwie pojęcie "istotności" należy do grupy pojęć niedookreślonych, dlatego o

tym, czy doszło do istotnego lub nieistotnego naruszenia prawa można orzec tylko w

konkretnych okolicznościach. Analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego

prowadzi do wniosku, że do najistotniejszych przyczyn sprzeczności danego aktu z

prawem należy jego wydanie: bez podstawy prawnej, z przekroczeniem podstawy

prawnej, z naruszeniem właściwości organu oraz z naruszeniem wymagań

proceduralnych.

Jak wskazano wyżej przeprowadzona przez służby wojewody analiza prawna aktu

nie wykazała, że akt ten podjęto z istotnym naruszeniem prawa. W sprawie nie zaszła

bowiem żadna z ww. przyczyn obligujących organ do podjęcia działań nadzorczych

w celu wyeliminowania uchwały z obrotu prawnego.

Natomiast co do poruszonych przez Pana w piśmie kwestii wyjaśnić należy, iż nie są

one zasadne i w żaden sposób nie rzutują na ważność przedmiotowej uchwały.

Po pierwsze niezrozumiały jest zarzut dotyczący niepodania treści aktu do publicznej

wiadomości. Wyjaśnić należy, iż procedurę uchwalania planów miejscowych

reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym**. Zgodnie z art. 17 pkt 9 tej ustawy organ planistyczny wprowadza

zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w

sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co

najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, także przez jego

udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na

okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję

publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Analiza dołączonej do uchwały dokumentacji planistycznej potwierdziła, że

powyższy wymóg w przedmiotowej sprawie został spełniony. Tym samym już na

etapie projektu planu możliwe było zapoznanie się z treścią rozwiązań zawartych

w tym dokumencie planistycznym.

Stwierdzić natomiast należy, iż projektu ww. uchwały nie było w przygotowanym

przez przewodniczącego rady porządku obrad LX sesji Rady Miasta Zielona Góra,

zaplanowanej na dzień 30 sierpnia 2022r. Projekt ten bowiem, wraz z projektem

uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do

projektu planu, został wprowadzony do porządku obrad dopiero podczas samej


sesji rady. Mianowicie zmianę porządku zgłosił na sesji w dniu 30 sierpnia br.

Prezydenta Miasta Zielona Góra a następnie została ona przegłosowana przez

radnych bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (projekty obu

uchwał zostały doręczone radnym w dniu 29 sierpnia br.). Procedura taka jest

jednak zgodna z obowiązującym prawem i wynika bezpośrednio z art. 20 ust. 1a

ustawy*(rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością

głosów ustawowego składu rady). Istotą zmiany porządku obrad jest bowiem to, że

projekty danych uchwał nie muszą być doręczane wraz z porządkiem obrad.

Właśnie z tego powodu, że radni nie mają możliwości zapoznania się z projektem

danej uchwały w odpowiednim terminie przed sesją (wskazanym zazwyczaj w

statucie gminy), ustawodawca wprowadził wymóg uzyskania kwalifikowanej

większości, aby móc taką uchwałę na danej sesji przegłosować. Dokonanie zmiany

porządku obrad dopuszczalne jest zatem w każdym przypadku, zarówno przed sesją,

kiedy porządek obrad wraz z projektami uchwał został dostarczony radnym, jak i w

trakcie trwania sesji, pod warunkiem, że zmiana nastąpi w trybie określonym w art. 20

ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, tj.: rada wyrazi zgodę na zmianę porządku

obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

W tym miejscu wskazać należy również, iż po uchwaleniu przedmiotowego planu,

jego tekst opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zielona Góra oraz

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Następnie, w kwestii braku nadania numeru aktu wyjaśnić należy, iż zgodnie z

postanowieniami § 55 ust.2 statutu Miasta Zielona Góra, Biuro Rady Miasta rejestruje

projekty uchwał zgodnie z datą wpływu jako druki, opatrując je kolejnym numerem

arabskim w ciągu kadencji Rady. Dopiero podjęcie przez organ stanowiący danej

uchwały powoduje, iż otrzymuje ona kolejny numer, utrwalony za pomocą liczb

rzymskich (nr sesji) oraz liczb arabskich (nr uchwały). W przedmiotowej sprawie, jak

wynika z przebiegu transmisji online LX sesji Rady Miasta, po zmianie porządku obrad

projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag

wniesionych do projektu miejscowego planu otrzymał nazwę: druk nr 995 a projekt

uchwały uchwalającej ten plan otrzymał nazwę: druk nr 996, następnie, po podjęciu

uchwał przez Radę Miasta, projekty otrzymały już właściwe oznaczenie.

Wreszcie istotnego naruszenia prawa przy procedowaniu przedmiotowej uchwały

nie stanowi fakt nieuwzględnienia wyników przeprowadzonych konsultacji

społecznych do strategii rozwoju komunikacji MOF Miasta Zielona Góra. W pierwszej

kolejności wskazać należy, iż konsultacje te odbywały się poza procedurą

planistyczną, o której mowa w art. 17 ustawy**. Po drugie to, w jaki sposób

rozstrzygnięte zostały uwagi do projektu, nieuwzględnione wcześniej przez

prezydenta miasta, było wyłączną prerogatywą radnych i w związku z tym nie może

rzutować na ważność takiej uchwały. W procedurze planistycznej istotne jest

bowiem samo przeprowadzenie głosowania nad wszystkimi uwagami

nieuwzględnionymi przez organ wykonawczy, co w przedmiotowej sprawie miało

niewątpliwie miejsce.

Tym samym brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną.

Z uwagi na fakt, że skarga została uznana za bezzasadną, stosownie do art. 239 § 1

ustawy*** wyjaśniam, że w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych


okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania

skarżącego.

Jednocześnie informuję o uprawnieniu przysługującym Panu na podstawie art. 101

ust. 1 ustawy*. Zgodnie z tym przepisem każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie

zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w

sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie

do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

* ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 z

późn. zm.)

** ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późń. zm.)

*** ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.

Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późń. zm.)


Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Katarzyna Kis

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

środa, 16 listopada 2022

Komunikat UMWL na temat otwarcia sceny lalkowej w Teatrze Lubuskim

 Scena Lalkowa – nowy obiekt Lubuskiego Teatru - otworzy swe wrota latem 2023 roku

- Jestem pod wielkim wrażeniem Sceny Lalkowej! – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki podczas wizyty w nowym obiekcie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

W środę, 16 listopada 2022 r. wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki w towarzystwie kierownik Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych UMWL Iwony Peryt-Gierasimczuk odwiedzili budowę Sceny Lalkowej Lubuskiego Teatru. Okazały obiekt wyrósł na placu Teatralnym. Z macierzystym budynkiem LT łączy go zawieszony nad ziemią łącznik. W środku budynku, na którym pojawiła się już elewacja, trwają prace wykończeniowe. Na scenie i widowni są już deski, które czekają na najmłodszych widzów oraz bohaterów bajek i baśni.

Gości oprowadzał dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski, który podkreślał wielofunkcyjność nowego obiektu Lubuskiego Teatru. Scena Lalkowa będzie miała bowiem nie tylko klasyczną scenę z widownią wewnątrz, ale też – dzięki ruchomej ścianie – w ciepłych miesiącach będzie otwierać się na pl. Teatralny. Wystarczy ustawić specjalny podest dla aktorek i aktorów.  

Realizacja Sceny Lalkowej bez zakłóceń  

- Realizacja tej inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. Widać efekty prac nie tylko na zewnątrz, ale i w środku budynku. Jestem pod wielkim wrażeniem sceny – dzielił się wrażeniami z wizyty wicemarszałek Łukasz Porycki. - Wierzę w to, że najmłodsi mieszkańcy województwa lubuskiego będą tutaj częstymi gośćmi.

- Świetnym rozwiązaniem jest otwierana ściana, bo dzięki temu spektakle w okresie jesienno-zimowym będą wystawiane wewnątrz, a wiosną i latem otworzą się wrota na plac Teatralny i mieszkańcy i turyści będą mogli oglądać sztuki, siedząc na plenerowej amfiteatralnej widowni – chwalił rozwiązanie z rozsuwaną ścianą w obiekcie wicemarszałek Porycki.

Premiery na otwarcie Sceny Lalkowej – na początku lata

Budynek Sceny Lalkowej LT zostanie oddany do końca 2022 roku. Już ogłoszono przetargi na wyposażenie obiektu (m.in. nagłośnienie, światła). – Chcemy, aby pierwsze próbne spektakle odbyły się w maju 2023 roku. Musimy przeszkolić techników obsługujących nowoczesny sprzęt po to, żeby zrobić dwie świetne premiery na otwarcie. Już dziś się umówiliśmy z dyrektorem Czechowskim, że jedna premiera będzie wewnątrz teatru, a druga – przy otwartej ścianie - dla widzów zgromadzonych na placu Teatralnym.

Premiery na otwarcie Sceny Lalkowej Lubuskiego Teatru zaplanowano na początek lata 2023 r.

Scena, garderoby, szatnie, magazyny…

Trzykondygnacyjny budynek Sceny Lalkowej LT, który powstaje na pl. Teatralnym, pomieści:

  • scenę o powierzchni ponad 51 mkw.,
  • widownię na blisko 130 miejsc
  • garderoby,
  • szatnie,
  • magazyny,
  • we foyer będzie przestrzeń wystawowa.

Nowy obiekt dla lubuskiej kultury za ponad 15,2 mln zł

Projekt „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4. „Środowisko i kultura”. Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”; Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 15.295.801,51 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 7.970.108,29 PLN

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: 841.123,14 PLN


--
wybrał AF wg UMWL

Zaproszenie na wystawę sztuki - dziś

 WERNISAŻ 

OTWARCIE WYSTAWY- PORTALIZACJA PRZESTRZENI
w środę 16 listopada 20.00 otwarcie 19.45 - wystawa sztuki. "Portalizacja Przestrzeni"- autorka to Aaa.  Zapraszamy wszystkich na wernisaż. 

Dolina Zielona 24a Zielona Góra

Portalizacja przestrzeni. Od 11 listopada 2022

Cześć ! Jestem Ama Love Anyway urodzona w Zielonej Górze. Z zamiłowania i wykształcenia jestem ogrodniczką, ukończyłam studia w PWSZ Sulechów na wydziale „Kształtowanie terenów zieleni”. Największym moim hobby jest urządzanie przestrzeni ogrodowych, sadzenie i pielęgnacja roślin. Samo bycie ogrodnikiem jest dla mnie przenośnią dla „filozofii życiowej”. Uważam, że każdy z nas jest Ogrodnikiem swojego Życia, ale także Ogrodem Najpotężniejszego Ogrodnika, który zarazem jest Pogodą w tymże Ogrodzie, od której to wszystko zależy. 


Od paru lat moją pasją stało się intuicyjne malowanie obrazów, co ma dla mnie również znaczenie terapeutyczne. Tworzenie obrazów porównuję do projektu danej przestrzeni (ogrodu bądź krajobrazu) – tylko w tym przypadku na płótnie i farbami. Najczęściej maluję akrylami wylewając je obficie na płótno – następnie rozciągam je szpachelkami, a na koniec używam cyrkla. W ten sposób wykonuję pewną pracę, lecz z całkowitym zaufaniem do prowadzenia (intuicji). Malowanie farbami olejnymi jest dla mnie zupełnie innym, dłuższym procesem, w który także uwielbiam się zagłębiać.O PORTALIZACJI PRZESTRZENI


Tunel (portal) - początek i koniec (wieczność), czas i przestrzeń. Łączność pomiędzy przynajmniej dwoma obszarami Wszechświata, lub most pomiędzy Nieskończonością Wszechświatów.


Cyrkiel - dwa końce lub dwa początki, a może bardziej początek i koniec – Nieskończoność. W każdym bądź razie za pomocą cyrkla tworzysz swoją przygodę w Wieczności. 

Potrzebna jest intencja (a więc pragnienie zmiany, stworzenia czegoś, uruchomienia jakiegoś procesu/transformacji lub po prostu zabawy/przygody). 

Następnie kolor – farba, czyli nastrój (krajobraz) - zabarwienie emocjonalne.

Wylewasz farbę i rozciągasz ją tak, jak czujesz. 


TERAZ - to jest relacja z własnym nastrojem. Twoje odważne oddanie się nieznanej przygodzie. Twoja relacja z Tobą i Tym PORTALEM przed Tobą (Krajobrazem, Drogą), które sam projektujesz. Tutaj JESTEŚ- Twoje odczucia - Ty.


W najprostszy sposób tworzysz po swojemu i wiesz, że to nie podlega żadnej ocenie. Jesteś sobą. Jesteś Wolnością Tworzenia w Nieskończoności i zarazem tą samą Nieskończonością :) To proste i trudne jak KRĄG:) paradoks - Ten Świat, który na nowo zmieniamy w WOLNOŚĆ! Bo wiemy, że jesteśmy nosicielami ŚWIATŁA z CAŁĄ GAMĄ KOLORÓW!


Spontan i Zabawa. Radość tworzenia. Bycie tu i teraz.


ART IS MAN’S NATURE, NATURE IS GOD’S ART.

 

Wystawa i wersnisaż od 16 listopada 2022 w siedzibie MOMA w Zielonej Górze. Start wernisażu godz. 19.45 dnia 16 listopada 2022, wypowiedź autorki ok. 20.00

 Śląskie Muzeum Sztuki Współczesnej- muzeum społeczne
Siedziba: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
("Muzeum społeczne" w Zielonej Górze zdarzyło się 31 maja 2014 r., wystawa w MOMA jest nawiązaniem do idei muzeum społecznego)
--

Komunikaty