niedziela, 30 sierpnia 2020

Pytanie- port rzeczny i marina w Dobrzejowicach


Od: Adam Fularz <adam@wieczorna.pl>
Data: 30 sierpnia 2020
Temat: Pytanie- port rzeczny i marina w Dobrzejowicach
Do: Sekretariat Urzędu Gminy w Żukowicach O port rzeczny w DobrzejowicachDo Rady Gminy w m. Żukowice
Szanowni Państwo,
Ponownie zapytam co Państwo sądzą o zbadaniu opinii mieszkańców na temat propozycji uruchomienia ze środków PGW Wody Polskie portu rzecznego na rzecze które odchodzi w Dobrzejowicach koło numeru budynku 36- od koryta Odry w kierunku południowym? Taki sam port i marina z powodzeniem działa w Cigacicach. Kursują galary odrzańskie. 

Ujście rzeczki Dobrzejówki w Dobrzejowicach jest połączone wg mojej mapy- do nurtu rzeki Odry. Czy zdaniem mieszkańców i radnych - gmina mogłaby tutaj - na końcu ujścia rzeczki koło Dobrzejowic z wykorzystaniem pobliskiego zbiornika wodnego- urządzić marinę rzeczną o nazwie Dobrzejowice? 

Długie ujście w Dobrzejowicach swoją budową przypomina kanał portowy. Ujście rzeczki pogłębionoby pogłębiarką aby uzyskać większą głębokość. Dzięki temu uzyskanoby infrastrukturę jaką mają duże porty odrzańskie, co daje szanse rozwoju na przyszłość. Zbudowanoby tutaj przystań statków turystycznych oraz marinę dla turystyki wodnej w ramach kolejnego etapu programu "Odra dla turystów". Zachowanoby naturalne odcinki brzegów kanału do Dobrzejowic. Staranoby się możliwie mało ingerować w naturę wokoło kanału i tylko poprawionoby głębokości tranzytowe do 70 -100 cm.

pozdrawiam
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl----
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Pytanie - port rzeczny w Brzegu Głogowskim


Od: Adam Fularz <adam@wieczorna.pl>
Data: 30 sierpnia 2020
Temat: Pytanie - port rzeczny w Brzegu Głogowskim


Do Radnych gminy Żukowice

Szanowni Państwo,

Przypomnę o sprawie pogłębienia wejścia do kanału w Brzegu Głogowska u ujścia Średniego Potoku który nadaje się na mały port rzeczny. 
Proponuję budowę przez PGW Wody Polskie małego portu rzecznego w Brzegu Głogowskim na ujściu rzeczki Średni Potok- jakby starorzeczu które odchodzi w Brzegu Głogowskim- od koryta Odry w kierunku południowym.
Pozdrawiam
Adam Fularz
Redakcja Transport.org.pl

Załącznik- uzasadnienie

jako dyplomowany ekonomista mam wrażenie że najpierw powinno się inwestować w infrastrukturę dochodową- która przyniesie zyski dla całej gminy, a nie będzie zwykłą konsumpcją. Pomysł budowy infrastruktury turystycznej która ma generować przychody z turystyki dla reszty mieszkańców gminy- nie jest wcale kosztowny. 

Mogą Państwo wykorzystać osoby skazane na prace społeczne czy zorganizować prace interwencyjne w celu wykopania przekopów/ kanałów. Okres zimowy mogą Państwo wykorzystać na pozyskanie zgód, projektów i finansowania dla takiej inwestycji. Przecież to są głównie prace ziemne. Na mosty przez kanały można uzyskać rządowe dofinansowanie. 

Pytania dotyczące takiej inwestycji:


co Państwo sądzą o propozycji uruchomienia portu rzecznego na ujściu rzeczki Średni Potok- jakby starorzeczu które odchodzi w Brzegu Głogowskim- od koryta Odry w kierunku południowym? 

Zakole to jest połączone wg mojej mapy- do nurtu rzeki Odry. Czy zdaniem UG - gmina mogłaby tutaj urządzić marinę rzeczną i dostosować szeroki odcinek ujścia rzeczki do roli kanału portowego poprzez jego pogłębienie? Brakuje albo został zasypany głębszy odcinek między starorzeczem a głównym nurtem rzeki Odry. Jest to około 30- 50 metrów kanału portowego który odkopanoby.

Proponuję marinę zlokalizowaną na końcu szerokiego starorzecza.

 

pozdrawiam

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski--
-------

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

sobota, 29 sierpnia 2020

dot. produktu turystycznego: Pytanie o publiczny transport wodny na jez. Żywieckim


Temat: Pytanie publiczny transport wodnyCo UM Żywiec sądzi o propozycji uruchomienia tramwaju wodnego w relacji Zapora- Tresna- Żywiec ul. Dworcowa? Byłby to produkt turystyczny będący także środkiem transportu podmiejskiego niczym w Szwajcarii. 

Polityka władz w Polsce sprawiła że ten teoretycznie najszybszy środek transportu miejskiego (pasażerski katamaran HSS Stena rozpędza się do 110 km/h)- w większości polskich miast nie kursuje... 

W wielu miastach na świecie jest to popularny środek komunikacji- w warunkach polskich jest on zupełnie marginalnym środkiem transportowym, mimo- dość dobrych warunków- sieci wodnej, oraz historii kursowania tramwai wodnych w tym rejonie świata. 

W Polsce sieć linii tramwaju wodnego działa w Darłowie czy w Gdańsku, albo w Bydgoszczy, ponadto sieć na Wiśle w Krakowie została po latach przerwy uruchomiona 22 czerwca 2009. Niestety, w Polsce brak jest nowocześnie wygladających jednostek, co wpływa na postrzeganie transportu wodnego jako przestarzałego.

Pozdrawiam,
-- 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Propozycje - sieć kanałów dla żeglugi turystycznej wokół m. Czerwieńsk


Od: Adam Fularz <Adam@wieczorna.pl>
Data: sobota, 29 sierpnia 2020
Temat: Propozycje - sieć kanałów dla żeglugi turystycznej wokół m. Czerwieńsk


Do Władz Miasta Czerwieńsk

do 
  • Radni miasta

Szanowni Państwo,
Przesyłam propozycję redakcji:

Wygenerowanie większego potencjału atrakcyjności turystycznej dzięki remontowi sieci kanałów gm. Czerwieńsk

- wzorem Cigacic zainwestowanoby w marinę.

- wzorem miast Europy Zach..możnaby zbudować port/ marinę wzdłuż ulicy Bocznej, tworząc w Nietkowie pełnoprawną marinę dla jachtów. Możnaby tutaj w dalekiej przyszłości zbudować dużą, ozdobną przystań statków turystycznych na Zimnym Potoku- któreby cumowały w centrum wsi, przy ulicy Bocznej, kursowałyby w relacji po szlaku wodnym żeglugi turystycznej z Nietkowa. Powstałaby przystań "Laski" w m. Laski, poprawionoby przystanie w okolicy.  
- Proponuję aby kanał rzeczki Zimny Potok po przerwie znów stałaby się kanałem żeglownym, drogą wodną dla statków zmierzających do nowej przystani turystycznej w centrum Nietkowa. 

Czy władze miasta sądzą że pozwoli to na wzbogacenie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie atrakcji którą "każdy przyjezdny" będzie mógł łatwo "zaliczyć?" 

Cele i opis projektu
Kanał Nietkowski to propozycja odtworzenia zapiaszczonego, zamulonego połączenia Nietkowa z długim na kilka km kanałem w ciągu rzeczki Zimny Potok dla wygody mieszkańców, w połączeniu z mariną w centrum Nietkowa. 
Mieszkańcy mogliby cumować swoje jachty bezpośrednio w centrum Nietkowa wzorem Cigacic.  

Cel to ewentualne podniesienie mostu dla żeglugi i naprawa/ pogłębienie proponowanego Kanału Nietkowskiego (wygrodzonego od rzeki dzikiej, fragmentu rzeki skanalizowanej) dla jachtów i żaglówek. Możliwe jest nawet odtworzenie jego parametrów z przeszłości i zmodernizowanie go do kategorii 1a miejscami, na odcinkach, dla możliwości wprowadzenia statków turystycznych w przyszłości. Dla jachtów i łodzi motorowych udrożnionoby sieć tymczasowych kanałów łączących Odrę i Nietków. Podniesiony przyczółki mostów dla udrożnienia prześwitów dla żeglugi jachtem ze złożonym masztem.

  • Kanał Nietkowski - proponowana droga wodna o dł. ok. kilku km dla statków turystycznych, jachtów etc, do centrum Nietkowa od Odry, jako trwale dostosowana i wygrodzona dla żeglugi część koryta rzeczki Zimny Potok. 
  • Rzeka Odra
-- 
Propozycja planu remontu kanałów żeglugowych gminy Czerwieńsk

List do radnych gminy

Szanowni Państwo,
Będąc przez weekend na Mazurach, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Połączenie jezior kanałami w jeden akwen tak rozwinęło turystykę, że kanały są zakorkowane jachtami, łodziami, statkami, płynie się w rzędzie statków. Ten sam rodzaj inwestycji proponuję sfinansować z funduszy PGW Wody Polskie i środków UE w okolicach Czerwieńska.

Sądzę że istnieje potencjał dla stworzenia w Nietkowie małej namiastki Mazur. 

Pytania redakcji:
Czy możliwe jest połączenie poprzez rozbudowę obecnych połączeń wodnych i zastąpienia ich kanałem nieznacznie tylko poszerzonym i pogłębionym dla jachtów i żaglówek:
  • Kanał Nietkowski - proponowana droga wodna kilku km dla statków turystycznych, jachtów etc, do centrum Nietkowa od Odry, jako trwale wygrodzona dla żeglugi część koryta rzeki Zimny Potok. 
  • Rzeka Odra 

Po wizycie na Mazurach w ten weekend podnoszę temat korzyści wypływających dla rozwoju turystyki poprzez wzajemne połączenie siecią kanałów żeglugowych dla jachtów i żaglówek- obecnych akwenów wokół Czerwieńska.

Jak wynika z mapy, akweny te są obecnie już połączone, droga woda jest niestety zapiaszczona, nie wiadomo, czy droga wodna jest należycie oznakowana, należycie utrzymana, pogłębiona i czy jest przejezdna dla jachtów. Wymaga to wygrodzenia z rzeczki Zimny Potok kanałów o głębokości nieznacznie tylko większej niż obecnie by znacznie rozbudować potencjał dla turystyki wodnej w regionie Nietkowa.

Proszę o odniesienie się do propozycji niewielkich inwestycji. Akweny w większości już obecnie są połączone, ale brakuje prześwitu pod mostami czy głębokości tranzytowych na Zimnym Potoku. W propozycji idzie mi o takie rozbudowanie tych połączeń, by wytworzyć potencjał dla turystyki wodnej w rodzaju tego spotykanego na Mazurach. Nie będzie to możliwe bez połączenia gminy siecią choćby niewielkich, płytkich i wąskich kanałów. 

Pozdrawiam

Adam Fularz
ekonomista
ul. Dolina Zielona 24a, 65-154 Ziel. GóraPrzykład działań inwestycyjnych na terenie Mazur:

"Projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II" i remontem śluzy „Guzianka I"/ Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka" obejmuje pięć odrębnych zadań:

  • Przebudowę i umocnienie Kanału Tałckiego - łączącego jezioro Tałtowisko z jeziorem Tałty. Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.
  • Przebudowę i umocnienie Kanału Mioduńskiego - łączącego jeziora Kotek i Szymon. Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.
  • Przebudowę  i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego - łączącego jeziora Kotek i Tałtowisko. Przebudowa obejmie 0,47 km kanału.
  • Przebudowę i umocnienie Kanału Szymońskiego - łączącego Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Przebudowa obejmie 2,36 km kanału.
  • Przebudowę i umocnienie części Kanału Łuczańskiego/Giżyckiego - łączącego jeziora Niegocin i Kisajno. Kanał zlokalizowany jest w zachodniej części Giżycka. Prace remontowe obejmą 2,13 km.

Inwestycje są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mostów, kładek itp.).

Dzięki inwestycji na pięciu kanałach zostanie zmodernizowanych w sumie 8,5 km kluczowych szlaków wodnych od Mikołajek do Giżycka.

Wartość całego projektu to ponad 150 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 98 mln zł, wkład własny Gospodarstwa Wody Polskie to 48 mln zł, a budżetu państwa 17,5 mln zł."

wg https://mazury24.eu/aktualnosci/ruszaja-remonty-kanalow-mazurskich-utrudnien-dla-zeglugi-nie-bedzie,12200Adam Fularz
Redakcja Polish News Agency
-- 
-------
Merkuriusz Polski 
Polish News Agency polishnews.pl

-- --
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

wtorek, 25 sierpnia 2020

Uzupełnienie dot.: Petycja do władz miasta Gubin dot. programu "Kolej Plus"

Redakcja serwisu otrzymała list z odpowiedziami :

---------- Forwarded message ----------
From: Krzysztof Dziurdziewicz <dziurdziewicz na s. gubin.pl>
Date: Thursday, August 20, 2020
Subject: Uzupełnienie dot.: Petycja do władz miasta Gubin dot. programu "Kolej Plus"
To: Telewizja Opera 


Dzień dobry. Nawiązując do przesłanej korespondencji, postaram się odnieść do propozycji odtworzenia bocznicy kolejowej i budowy przystanku w centrum miasta Gubina. Od wielu lat wspólnie z partnerskim miastem Guben pretendujemy do stworzenia jednego Euromiasta Gubin-Guben. W różnych dziedzinach się wspieramy. Realizujemy wspólnie wiele projektów dotyczących każdej dziedziny życia, między innymi od 2019 roku wdrażamy zadanie w kierunku poprawy komunikacyjnej Gubina i Guben. Głównym celem prac jest stworzenie koncepcji wspólnego połączenia komunikacyjnego Gubina i Guben przy wykorzystaniu wzajemnych potencjałów: gospodarczych, infrastrukturalnych, kulturowych i społecznych.  Jednym z proponowanych rozwiązań jest uruchomienie wspólnej komunikacji miejskiej i zsynchronizowanie połączeń autobusowych do dworca kolejowego w Guben, który w przyszłości będzie stacją docelową przy uruchomionym ponownie połączeniu kolejowym: Zielona Góra-Krosno Odrzańskie-Gubin-Guben. Jako jedno Euromiasto Gubin-Guben przyjęliśmy zasadę, że nie będziemy powielać infrastruktury, która już istnieje u partnera i może też być wykorzystana dla naszych potrzeb. W wielu dziedzinach to nam się już udało: wspólna Polsko-Niemiecka Oczyszczalnia Ścieków Gubin-Guben, Eurodeptak, przesył gazu z Niemiec, most-kładka na Wyspie Teatralnej, współpraca administracyjna, współpraca szkół i przedszkoli, wspólna ochrona zdrowia, zawody sportowe i tak dalej można byłoby wymieniać. Nasze Euromiasto ma potencjał i każda koncepcja jest poddawana wspólnym konsultacjom. Pana pomysł odtworzenia bocznicy kolejowej i usytuowania stacji w centrum miasta Gubina przy obecnych uwarunkowaniach prawnych, własnościowych, demograficznych i przestrzennych jest nieekonomiczny. Informuję jednocześnie, że tak jak obiecałem Pana propozycje przesłałem do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, aby w przyszłości o ile uznają za słuszne były brane pod uwagę przy przywróceniu połączenia kolejowego do Gubina i Guben. Niezależnie od tego Pan Burmistrz Miasta Gubina wraz z Panem Burmistrzem Guben prowadzą rozmowy z operatorem niemieckim na temat obsługi połączenia kolejowego Cottbus-Guben-Gubin-Krosno Odrzańskie-Zielona i Berlin-Guben-Gubin-Krosno Odrzańskie-Zielona Góra przy wykorzystaniu ich taboru. Dziękuję za wszelkie sugestie i uwagi.

 

Pozdrawiam

 

Krzysztof Dziurdziewicz

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej    

Urząd Miejski w Gubinie

 

From: Krzysztof Dziurdziewicz 
Sent: Wednesday, August 05, 2020 10:27 AM
To: 'Telewizja Opera'
Subject: RE: Uzupełnienie dot.: Petycja do władz miasta Gubin dot. programu "Kolej Plus"

 

Dziękuję za przesłane propozycje i życzę miłego dnia.

 

Pozdrawiam

Krzysztof Dziurdziewicz

 

From: Telewizja Opera 
Sent: Wednesday, August 05, 2020 10:21 AM
To: Krzysztof Dziurdziewicz
Subject: Uzupełnienie dot.: Petycja do władz miasta Gubin dot. programu "Kolej Plus"

 

Szanowny Panie.

Bynajmniej- nie chodzi mi tylko o wiatę, to mały problem.

Przesłałem grafikę gdzie wskazywałem na możliwość budowy przystanku w centrum miasta. Nikt nie jest w stanie pokryć deficytu jaki generowałyby częste połączenia na podmiejski dworzec poza centrum miasta, więc przewiduję brak większego popytu na to co Państwo pospiesznie planują. Aby kursy były relatywnie częste, konieczny jest przystanek w centrum Gubina. Od Państwa a nie ode mnie zależy czy on powstanie. Swoje propozycje przekazałem Państwu. Czy dotarły?

Pozdrawiam

Adam Fularz

www.transport.org.pl

 

On Wed, Aug 5, 2020 at 9:50 AM Krzysztof Dziurdziewicz <dziurdziewicz na s. gubin.pl> wrote:

Dzień dobry. Ponowię swoją wczorajszą wypowiedź. Pan Burmistrz Bartłomiej Bartczak wielokrotnie występował do Zarządu Województwa Lubuskiego o rozwiązanie ww. problemu. Niestety nasze zabiegi polityczne, społeczne na razie nie przyniosły efektu. Co do programu Kolej plus, duży nacisk położony został na poprawę liniowej infrastruktury kolejowej, która nie jest we władaniu Miasta Gubin, wiec składanie projektu byłoby bezcelowe. Dalej mowa jest o poprawie punktowej infrastruktury kolejowej (np. mijanki, łącznice, urządzenia sterujące), której też nie posiadamy. Mając powyższe na uwadze wszystko wskazuje na to, że ze względów prawnych i narzuconych warunków rzeczowo-finansowych Gmina Gubin o statusie miejskim ma ograniczone możliwości skorzystania ze wsparcia w danym programie. Ponadto wybudowanie wiaty bez zapewnienia przez Samorząd Województwa odpowiedniego taboru i kursowania pociągów mija się z celem. Prześlemy Pana petycję do Urzędu Marszałkowskiego w Gubinie wraz z naszym wnioskiem o przyspieszenie prac nad zapewnieniem Miastu Gubin połączenia kolejowego. Program kolej plus będzie realizowany w okresie do 2028 roku  więc wyrażam nadzieję, że nabór będzie ponawiany i wtedy po uzyskanej deklaracji od Samorządu Województwa o wpisaniu połączenia regionalnego do Gubina będzie można składać wniosek o wiatę.

 

Pozdrawiam

 

Krzysztof Dziurdziewicz

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej

Urząd Miejski w Gubinie

 

 

(..)

 

Wniosek do UM w Gubinie

Wnoszę o wypełnienie wniosku w zakresie infrastruktury punktowej- centrum przesiadkowego na obecnym dworcu PKP w Gubinie.

 

Program Kolej Plus - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Fularz <Adam.Fularz wieczorna.pl>
Date: czw., 21 lut 2019 o 13:12
Subject: Petycja do władz miasta Gubin
To: Urząd Miejski w Gubinie <um gubin.pl>

 

Petycja do władz miasta

Radni Miejscy

Urząd Miasta Gubin

 

-- 

 

Drodzy Państwo,

Do Gubina nie docierają pociągi pasażerskie. Aby to zmienić, powinno moim zdaniem powstać centrum przesiadkowe pozwalające na przesiadki z kolei na komunikację miejską. 

 

Regionalne centrum przesiadkowe

Wnoszę o budowę malutkiego, niewielkiego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Gubinie w postaci wykorzystania ulicy Sikorskiego i tamtejszej pętli- bez jej przebudowy -dla kursowania autobusów regionalnych i miejskich. Przy byłym dworcu kolei zbudowanoby rodzaj regionalnego centrum przesiadkowego- czyli dworca autobusowo- kolejowego z początkowo tylko jednym przystankiem (z uwagi na niewielki ruch) oraz z wyświetlaczami godzin odjazdów i przyjazdów oraz kompletem rozkładów komunikacji zbiorowej w okolicy. Nie budowanoby nowych budynków ale wykorzystanoby jakiś obiekt w okolicu oraz istniejące ulice bez ich przebudowy. 

 

W sumie gmina zbudowałaby tylko nowoczesną wiatę przystankową oraz dostosowałaby jakiś istniejący budynek do roli poczekalni centrum przesiadkowego. 

 

 

Proszę uprzejmie o odniesienie się do treści petycji. Odpowiedź opublikuję.

Pozdrawiam

 

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

 

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

 

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

 

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

 

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf


 

--

 


 

--

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

 
--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra
Zmiany godzin wylotów z portu lotniczego Babimost

Na lotnisku Babimost w m-cu sierpniu obsłużono 2435 pasażerów.

Komunikat o zmianach godzin rejsów wg airport.lubuskie.pl

Od września zmienią się godziny lotów z lotniska Zielona Góra/Babimost do i z Warszawy. Jednak zmiany w rozkładzie będą tylko kosmetyczne.

Pasażerowie korzystający aktualnie z Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost mogą latać do Warszawy niemal codziennie (z wyłączeniem sobót). Wylot do stolicy jest dwa razy dziennie, o godzinie 9:00 i 21:15 (w niedzielę bez porannego lotu i w środę bez wieczornego). Od września br. samoloty obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT będą wylatywać z naszego lotniska do Warszawy o godzinie 8:50 i 21:25 (czyli poranny wylot 10 minut wcześniej, wieczorny wylot 10 minut później).

W drugą stronę czyli z Warszawy do Zielonej Góry, samoloty wylatują obecnie o godzinie 6:55 i 19:10 (w rozkładzie nie ma wieczornego kursu w środę, bo lata on w niedzielę o tej samej porze). Od nowego miesiąca w samoloty ze stolicy będą wylatywać o godzinie 6:55 (czyli bez zmian) i o godzinie 19:30 (czyli 20 minut później niż teraz, bez środy ale z niedzielą).

Zmiany te są odpowiedzią na potrzeby pasażerów, którzy korzystają z połączeń lotniczych na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra. Choć w tej chwili są to zmiany kosmetyczne, to jednak pozwolą podróżnym wydłużyć nieco czas pobytu w stolicy czyli wcześniej wylądować w Warszawie i później wrócić. Tym samym będzie trochę więcej czasu na załatwienie niezbędnych spraw w ciągu jednego dnia.

Polskie Linie Lotnicze LOT wraz z Województwem Lubuskim na bieżąco analizują sytuację epidemiczną w Polsce i związane z niąobostrzenia na lotniskach i dla pasażerów. W trakcie podróży na pokładzie samolotów latających z Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost obowiązuje noszenie maseczek, zakrywanie nosa i ust. To wszystko w trosce o bezpieczeństwo i komfort podróżnych.

wg airport.lubuskie.pl


--

Wniosek do Min. Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej- port lotniczy w m. Nowe Kramsko na ul. Szkolnej

Wystosowałem list w sprawie lotniska:

Od: Adam Fularz
Date: wt., 25 sie 2020 o 15:04
Subject: Wniosek do Min. Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej- port lotniczy w m. Nowe Kramsko na ul. Szkolnej
To: media <media na serw. mi.gov.pl>
Cc: sejmik <sejmik na s. lubuskie.pl>


Wniosek do Min. Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej

O uratowanie przygranicznego lotniska od nadchodzącego upadku za pomocą usługi transportowej "S-Bahn Frankfurt (Oder)"Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury

do wiadomości Radnych Sejmiku, Zarządu Woj. Lubuskiego 

dot. podjęcia skutecznych działań w celu ratowania portu lotniczego na ul. Szkolnej nr 23 w m. Nowe Kramsko przed cieniem gigalotniska w pobliżu za pomocą usługi transportowej o nazwie "sbahn"

Szanowni Państwo,
Obawiam się że wymagane są natychmiastowe działania by ratować przed upadkiem port lotniczy w Nowym Kramsku na ulicy Szkolnej 23. W pobliżu rośnie gigantyczny port lotniczy. 

Redakcja otrzymała informację że "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego systematycznie ponawia informację skierowaną do wszystkich przewoźników LLC operujących w Polsce o możliwości uruchomienia połączeń międzynarodowych z IEG".

Jako wydawca obawiam się że lotnisko może nie wytrzymać walki z nowopowstającym gigalotniskiem w Berlinie. Jako nieco oczytany w tej kwestii ekonomista ostrzegam KPRM, iż nieodpowiednimi decyzjami, brakiem należytej dbałości o umiejętny marketing posiadanego zasobu (to UMWL odpowiada za marketing obiektu "port lotniczy" o adresie Nowe Kramsko ul. Szkolna 23- wg umowy z PPL), może doprowadzić do trwałej utraty wartości majątku o miliardowej wartości. Sugeruję że stanie się to stopniowo w ciągu kilku najbliższych lat.

Sugeruję ponownie aby powołano zespół do spraw ratowania sytuacji lotniska w Babimoście - Nowe Kramsko ul. Szkolna 23, przy Ministrze Infrastruktury. W obecnej sytuacji może on wpaść w efekt "cienia transportowego", efektu zwanego po niemiecku jako Verkehrsschatten. Duże lotniska rzucają transportowy cień na inne sąsiadujące lotniska. Duże porty lotnicze zaczynają efektem skali (ilości oferowanych połączeń) zabijać inne konkurencyjne lotniska w otoczeniu dużych portów lotniczych. To dlatego lotniska w Radomiu czy Łodzi przynoszą tak duże straty- są w cieniu  wielkiego, dużego lotniska w okolicy. 

Ostrzegam przed zmarnowaniem tego ogromnego majątku jaki stanowi tutejszy port lotniczy na ul. Szkolnej. Sugeruję rozpisanie konkursu wśród ekspertów, mających opracować koncepcje ratunkowe dla portu lotniczego. Sugeruję powołanie zespołu do spraw ratowania portu lotniczego przy Ministrze czy Marszałku Województwa.

W związku z powyższym proponuję:

Czy można prosić PPL o powtórzenie tej akcji informacyjnej wśród przewoźników tanich linii lotniczych po raz kolejny (o możliwości uruchomienia połączeń międzynarodowych z IEG")? Czy można przez PPL wprost zapytać się tych przewoźników, czy pasuje im zmiana nazwy handlowej (nie zaś nazwy prawnej portu lotniczego) portu lotniczego na inną nazwę, związaną z bliskością Berlina czy Frankfurtu nad Odrą? Czy pasuje im np. nowa nazwa handlowa: "Berlin Ostbrandenburg", "Frankfurt Oder" albo "Frankfurt Oder/ Berlin Ostbrandenburg" (przywołanoby dla marketingu przedwojenną nazwę naszego regionu: "Ostbrandenburg"- tłumacząc ją dosłownie po polsku: Branibór Wschodni")? Czy pasuje im połączenie z Berlinem w czasie 2 godzin koleją za pomocą usługi o nazwie "S-Bahn Frankfurt Oder"- czyli autobus szynowy spod lotniska w Babimoście do Frankfurtu nad Odrą, na przesiadkę na podmiejską linię RE1? 

Przypomnę że budowa i utrzymanie nieukończonego państwowego lotniska w Babimoście a konkretnie przy ul. Szkolnej 23 we wsi Nowe Kramsko trwa od lat 60-tych, pochłonęła do tej pory ponad miliard PLN. Otwarto go 10.10.1957 po trzech latach budowy. Po 63 latach budowy, lotnisko ma pierwszy miliard dopłat za sobą (i trzy terminale: 2 dla pax, jeden dla cargo). Ma powstać trzeci terminal pasażerski, powierzchnia płyt postojowych ma pozwolić na zaparkowanie jednocześnie w sumie około 15 boeingów czy airbusów (obecnie port mieści jednocześnie jakieś 12-13 samolotów typu boeing czy airbus). 

Nieopodal Nowego Kramska jest aglomeracja Berlina która sama jedna obsługuje więcej pax i cargo niż cała Polska - wszystkie lotniska razem wzięte.  
Budowa lotniska- giganta z dwoma płytami postojowymi- w tym jedną aż na 10 (!) boeingów, w sumie mieszczącego ok. 12-13 miejsc postojowych dla samolotów kodu C, wg dzisiejszych cen kosztowałaby co najmniej 400 milionów PLN. Utrzymanie portu pochłania jakieś 5 mln rocznie, co przez 60 lat daje kwotę 300 mln. Od równo 40 lat (z niewielkimi przerwami) dotowane są połączenia pasażerskie do tego portu lotniczego, co pochłonęło ok. 276 mln PLN wg cen z 2017 roku. Dodatkowo w doposażenie portu lotniczego zainwestowano ostatnio 60 mln PLN- zbudowano na przykład drugi terminal pasażerski. Z moich szacunków skali dopłat wychodzi kwota 1,037 miliarda PLN.

Sugeruję aby:
-przynajmniej rozpoczęto dyskusję w tej sprawie. Proponuję aby zmieniono nazwę portu lotniczego we wsi Nowe Kramsko ul. Szkolna przy mieście Babimost na port lotniczy "Berlin Ostrandenburg" albo "Frankfurt (Oder) bei Berlin" lub "Frankfurt (Oder)- Poznań". Uzasadniam że Berlin to największe miasto (4,5 mln w aglomeracji) w okolicy lotniska. W Hahn oraz w Weeze zmieniono nazwy lotniska i to pomogło, ba, spowodowało rozwój. 
-uruchomiono nieużywaną linię kolei do portu i w ramach programu Kolej Plus złożono wniosek o jej przedłużenie o 2 tysiące metrów pod wejście do terminali pasażerskich. Jako że większość trasy na odcinku do Frankfurtu nad Odrą jest dostosowana do 160 km/h, pociągi mogą dowieźć podróżnych do FFO, skąd są przesiadki na Berlin, niestety linia ta wymaga napraw. Proponowałem by kolej S-Bahn z Frankfurtu nad Odrą dojeżdżała na to lotnisko (w trakcji spalinowej). 
-Państwowy port lotniczy w Babimoście/  Nowym Kramsku skupił się na walce o klienta biznesowego i loty rozkładowe dla aglomeracji Berlina 

Opis linii kolejowej:

Jako ekonomista transportu widzę szansę na zaoszczędzenie 5-10 mln PLN rocznie. Przypomnę że w Olsztynie port lotniczy ożywiono dopiero po 20 latach od jego otwarcia- ruch pasażerski wzrósł dopiero po doprowadzeniu linii kolei pasażerskiej pod terminal.  Czuję że lokalne lotnisko pasażerskie nie będzie konkurencyjne na rynku lotnisk jeśli linii kolei nie doprowadzi się w okolice terminalu pasażerskiego. W Berlinie linia kolei prowadzi na tamtejsze lotnisko, które jest największą konkurencją dla tutejszego lotniska.

Dzięki połączeniu kolejowemu skutecznie reaktywowano port lotniczy Szczytno- Szymany położony 55 km od Olsztyna. Przez 2 dekady od 1996 roku port lotniczy nie miał połączenia kolejowego i notował bardzo mały ruch pasażerski. Dopiero budowa linii kolejowej do terminalu pasażerskiego trwale ożywiła ten port lotniczy. Olsztyn-Mazury jest szóstym portem lotniczym w Polsce (po Krakowie, Warszawie, Szczecinie-Goleniowie, Lublinie i Gdańsku), który posiada pasażerskie połączenie kolejowe. Obecnie trwają prace nad planami budowy połączenia kolejowego do portu Jasionka koło Rzeszowa.

W Babimoście linia kolei jest zarośnięta krzakami, możnaby ją przedłużyć do ul. Szkolnej i uruchomić dla szynobusu w relacji do Ziel. Góry czy Gorzowa Wlkp. - tak jak jest- ryzykując jakieś 50 tys. PLN.

Pasażerowie musieliby dojść pieszo ok. 1500- 2000 metrów gdyby przedłużyć istniejące połączenie Babimost- Gorzów Wlkp. do lotniska. 

Lepsze jest dojście piesze niż zupełny brak połączenia. Dodatkowo na te 2 km dystansu od końca bocznicy do terminalu portu możnaby zorganizować ścieżkę pieszą lub nawet jakiś dowóz w początkowym okresie. 

Rozmawiałem przed kilku laty z panią Adrianą Fibingier z linii lotniczych jakie kiedyś latały w tym regionie i linie te popierały wówczas pomysł połączenia komunikacji zbiorowej z Ziel. Góry/ Gorzowa i z północnej części województwa do portu lotniczego. Niestety, Pani Adriana informowała że wycięcie krzaków na linii kolejowej prowadzącej do portu lotniczego Zielona Góra-Babimost nie jest w zakresie ich możliwości i działalności jako linii lotniczych. 

PKP PLK odpisało że linia jest bocznicą nie należącą do PKP PLK i nie mogą wyciąć krzaków. Linia należy do podmiotu prywatnego. Nie wiadomo jak uruchomić połączenie kolejowe lotnisko- Frankfurt (FFO) cczy Gorzów. 

Władze woj. lubuskiego w mojej ocenie od lat nie radzą sobie z tym problemem. Dopłacają tylko dotację kilkanaście mln PLN rocznie do lotów Warszawa- Babimost. Dyskutuje się jedynie o doprowadzeniu obwodnicy drogowej Kramska do lotniska, nie zaś o odkrzaczeniu istniejącej linii kolejowej dla obsługi połączenia kolejowego FFO/ Ziel.Góra/ Gorzów- Lotnisko Babimost i jej przedłużenia do ul. Szkolnej. 

Naprawa i odkrzaczenie torowiska mogłoby sprawić że większość pasażerów samolotów linii LOT- po zmianie rozkładu lotów- docierałaby koleją, jak w Olsztynie- Szymany, a dotacje nie byłyby już potrzebne. Obecnie nie ma żadnego dojazdu tr. zbiorowym z północy województwa na to lotnisko. 

Stworzenie możliwości dojazdu z  północy województwa sprawiłoby że połączenie do Warszawy przestałoby być tak mocno nieopłacalne. Wydanie 50 tys. PLN na odkrzaczenie linii, jej wynajęcie od obecnego prywatnego właściciela i wyznaczenie tymczasowego przystanku przy rampie kolejowej na końcu tej bocznicy kolejowej oraz jej przedłużenie do ul. Szkolnej mogłoby pozwolić zaoszczędzić rocznie w mojej ocenie nawet kilka mln PLN z rocznej dotacji do przewozów na linii lotniczej Warszawa- Zielona Góra. 

Wnoszę aby z FFO, Ziel. Góry i Gorzowa Wlkp. do Portu Lotniczego Babimost przedłużyć kursy autobusu szynowego- linia kolejowa do lotniska przecież istnieje. Z Gorzowa już teraz do Babimostu można dojechać szynobusem, który mógłby dotrzeć na lotnisko w Babimoście- rampę przy wschodniej części pasa startowego- po 1 godzinie i 10 minutach podróży z Gorzowa.

Wnoszę aby linie kolejową prowadzącą na lotnisko wynająć od podmiotu prywatnego, wyciąć drzewa i krzaki ją porastające, wyznaczyć przystanek na końcu tej bocznicy- są tutaj utwardzone rampy, mogące funkcjonować jako niby- perony, i przedłużyć raz lub dwa razy dziennie kurs autobusu szynowego bliżej lotniska po tejże bocznicy kolejowej. 

Końcowy dystans około 2100 - 1900 metrów pasażerowie przeszliby piechotą- wyznaczonoby ścieżkę dla pieszych przez lasek przy lotnisku- od przystanku przy lotnisku pod terminal pasażerski. Byłoby to rozwiązanie tymczasowe.

Nakłady szacuję na 50 tys. PLN. Bocznica- linia kolejowa przecież istnieje. Problemem są jedynie krzaki i drzewka na istniejących już przecież torach.

Zakres prac:
- wynajęcie linii od podmiotu prywatnego
- wycięcie drzew i krzaków
- uzupełnienie kilkunastu ukradzionych elementów toru (śruby, elementy metalowe przy łączeniach szyn)
- wyznaczenie przystanku końcowego i wytyczenie ścieżki przez las.
- w przyszłości możliwa jest wymiana 20-30 podkładów drewnianych- już mocno zużytych. 99 % tej linii kolejowej to podkłady betonowe, w dobrym stanie. 

Kurs powrotny realizowanoby w sposób następujący: autobus szynowy jadący od strony Sulechowa zmieniałby kierunek w Babimoście, wjeżdżał na bocznicę w stronę lotniska, zabierał pasażerów i po zmianie kierunku, już bez ponownego postoju w Babimoście dojeżdżałby do Gorzowa.

Wnoszę o przeznaczenie 50 tys. PLN na tą inwestycję celem zaoszczędzenia kilku mln PLN rocznie. 

Linię kolejową można obejrzeć, należy przejść przez dziurę w płocie (podnosząc siatkę płotu przy bramie zagradzającej wstęp na lotnisko) idąc wzdłuż bocznicy kolejowej od dworca kolejowego w Babimoście. Linia jest dość długa. Na końcu ma miejsce nadające się na tymczasowy przystanek kolejowy. 

Jeśli władze regionalne nie są zainteresowane inwestycją- to czy - gdyby linię kolejową naprawiły- poprzez odkrzaczenie- lokalne stowarzyszenia i miłośnicy kolei- to cy sfinansowałyby przedłużenie kursów kolei do tymczasowego przystanku przy pasie startowym lotniska - w miejscu ramp dworca towarowego przy lotnisku? 

Jest to tylko ok. kilkadziesiąt złotych dziennie licząc koszt pociągokilometra autobusu szynowego. Kilkadziesiąt zł dziennie nie jest kosztem który chyba jest zauważalny w skali województwa. 

opr. Adam Fularz
Redakcja "Elubuska" Dolina Zielona 24a, 65-154 Ziel. Góra
dla portalu elubuska.pl

Załącznik: uzasadnienie

Proponuję realizację modelu biznesowego "Low - Cost - Airport" i zmianę nazwy portu lotniczego na MPL " Frankfurt (Oder)-Poznań" ewentualnie ("Ostbrandenburg- Frankfurt (Oder) - Zielona Góra Flughafen") lub Berlin - Frankfurt (Oder) Flughafen, pozbywając się w ogóle nazwy Zielona Góra.

Zmiana nazwy lotniska w Hahn i wyniki ekonomiczne

Rok Pasażerowie Operacji lotniczych
2014 2447140 19103
2013 2667529 25065
2012 2791195 30015
2011 2894109 32923
2010 3463571 37081
2009 3743281 38970
2008 3909862 40586
2007 3955661 40980
2006 3525359 39610
2005 3001898 37283
2004 2744550 31484
2003 2407911 31092 ------------------------------> Rok zmiany nazwy
2002 1451530 25564
2001 438486 22912
2000 380281 23332
1999 140706 19632
1998 32040 10064
1997 19026 7440

Cały tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,18480436,fularz-lotnisko-w-babimoscie-z-nazwa-berlin-franfurt-oder.html#ixzz3hx71bDL6


Port w Duesseldorf- Weeze

Rok Liczba pasażerów
2003 207.992  -----------------------------------------> zmiana nazwy
 2004 796.745 
 2005 591.744 
 2006 585.403 
 2007 848.852 
 2008 1.525.063
 2009 2.403.119 
 2010 2.896.999 
 2011 2.421.720 
 2012 2.209.007 
 2013 2.488.956 
 2014 1.806.964

Cały tekst:http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,18480436,fularz-lotnisko-w-babimoscie-z-nazwa-berlin-franfurt-oder.html#ixzz3hx7bbsZ9

z Wikipedii: fragment
The airport has undergone several name changes in its history as a civil airport. The operators originally wanted to name it after the city of Düsseldorf, but the significant distance of 70 km (43 mi) to that city, which already had two closer international airports (the actual Düsseldorf Airport as well as Cologne Bonn Airport), resulted in the name being blocked by a court ruling that it was likely to mislead passengers.[citation needed] However, Ryanair still refers to it as "Düsseldorf-Weeze". The airport actually serves better the closer Dutch cities of Venlo, Nijmegen and Arnhem, the German city of Duisburg and the immediate Weeze area than Düsseldorf.


-----

z Wikipedii: fragment
Er hat nach Ende der militärischen Nutzung im Jahr 1999 mehrfach den Namen gewechselt und hieß zunächst Flughafen Niederrhein, wird aber schon seit 2003 von Ryanair unter der Bezeichnung Flughafen Düsseldorf (Weeze) vermarktet. Nachdem andere Namensvarianten, die die Nähe zum rund 70 Kilometer entfernten Düsseldorf betonen sollten, gerichtlich verboten wurden, nennt sich der Flughafen seit 2005 nur noch Airport Weeze. Ryanair wurde gleichzeitig aber erlaubt, den Flughafen weiter unter Düsseldorf (Weeze) zu vermarkten, muss dabei jedoch stets die Erläuterung „ca. 70 Kilometer von Düsseldorf" als Fußnote hinzufügen.

--

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Linie lotnicze LOT wystartowały na trasie Wrocław-Budapeszt

Redakcja serwisu otrzymała list :

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Biuro Prasowe PLL LOT <media na serw. lot.pl>
Data: poniedziałek, 24 sierpnia 2020
Temat: LOT WYSTARTOWAŁ Z WROCŁAWIA DO BUDAPESZTU!
Do: "adam.fularz na s. wieczorna.pl" <adam.fularz na s. wieczorna.pl>


 LOT WYSTARTOWAŁ Z WROCŁAWIA DO BUDAPESZTU!

Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. – Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały dziś bezpośrednie połączenie z Wrocławia do Budapesztu. Trwające nieco ponad godzinę rejsy ze stolicy Dolnego Śląska do stolicy Węgier będą obsługiwane raz w tygodniu samolotami Bombardier Q400.  

Pierwszy samolot na trasie Wrocław – Budapeszt wystartował z Portu Lotniczego Wrocław o godz. 13:30. Nowe bezpośrednie połączenie LOT-u zapewnia pasażerom z województwa dolnośląskiego najszybszą podróż do Budapesztu, który jest atrakcyjnym kierunkiem turystycznym i biznesowym dla wielu Polaków. Połączenie to  stanowi też ciekawą propozycję zarówno dla mieszkańców Budapesztu, jak i dla osób przesiadających się z rejsów dalekodystansowych LOT-u z Korei Południowej w Budapeszcie.

Mimo wyzwań, jakie każdego dnia stawia przed nami pandemia koronawirusa, LOT rozwija swoją ofertę. Dziś proponujemy bezpośrednie loty z Wrocławia do Budapesztu. Otwarcie tego nowego połączenia to nie tylko wyjątkowy dzień dla przewoźnika, lecz przede wszystkim rozszerzenie oferty podróżowania pomiędzy Polską a Węgrami i Koreą Południową mówi Krzysztof Moczulski, Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznik Prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

 

Bezpośrednie połączenie lotnicze Budapeszt - Wrocław to kolejna trasa obsługiwana bezpośrednio z portu w Budapeszcie. Od 20 lipca polski przewoźnik powrócił do obsługi dalekodystansowych połączeń ze stolicy Węgier do Seulu. Dzięki temu, pasażerowie podróżujący z Wrocławia będą mogli skorzystać z dogodnej przesiadki przez lotnisko w Budapeszcie na połączenie LOT-u do Korei Południowej, które startuje w każdy poniedziałek o godz. 16:30. Oferta rozszerza możliwość podróży z Wrocławia do Seulu i z powrotem, dokąd można polecieć przez hub w Warszawie.

 

Od 24 sierpnia br. Bombardiery Q400 LOT-u będą obsługiwały połączenie między Wrocławiem a stolicą Węgier raz w tygodniu, według rozkładu:

LO 2535 WRO-BUD  13:30 – 14:45 poniedziałki

LO 2536 BUD-WRO  15:35 – 16:50 poniedziałki

 

Obecnie Polskie Linie Lotnicze LOT tygodniowo realizują 28 rejsów pomiędzy Warszawą i Wrocławiem. W wakacje w ramach akcji #LOTnaWakacje polski przewoźnik zaoferował z Wrocławia sezonowe rejsy m.in.: do Barcelony, bułgarskiego kurortu Burgas, na greckie wyspy Rodos, Kretę (Chania), Korfu, Kos i Santorini, do Dubrownika i na Majorkę.

– Cieszymy się z decyzji PLL LOT o uruchomieniu połączenia sieciowego do Budapesztu. Nowe połączenie daje osobom podróżującym w celach turystycznych znakomitą alternatywę dla pociągu, autobusu i samochodu. Z drugiej strony wielu pasażerów będzie miało dodatkową możliwość podróżowania w kierunkach dalekowschodnich. Zyskują kolejny hub, w którym mogą się przesiadać na loty dalekodystansowe np. do Seulu. To ważne tym bardziej, że Wrocław i Dolny Śląsk to strefy dużych inwestycji koreańskich i beneficjentem tego połączenia będą w dużej mierze pracownicy i menadżerowie firm koreańskich mówi Dariusz Kuś, Prezes Portu Lotniczego Wrocław.

LOT stopniowo przywraca do obsługi regularne połączenia europejskie. Od września br. zwiększy częstotliwość rejsów na  regularnych trasach europejskich, oferując kilka lotów tygodniowo do Nicei, a także kilkanaście rejsów m.in.: do Frankfurtu, Amsterdamu, Paryża czy Londynu. W sumie LOT obsługuje obecnie ponad 150 połączeń.

Bilety na rejsy na trasie Wrocław – Budapeszt dostępne są we wszystkich kanałach sprzedaży, m.in. na stronie lot.com.


Informacja prasowa .docx kliknij tutaj
Inauguracja lotów do Budapesztu / Fot. Maciej Lulko .jpg kliknij tutajKONTAKT DLA MEDIÓW
Krzysztof Moczulski
Rzecznik Prasowy
tel.: +48 22 606 79 19
e-mail: media@lot.pl


A Star Alliance Member
Facebook Instagram YouTube LinkedIn

Polskie Linie Lotnicze LOT to nowoczesny przewoźnik łączący od 91 lat Europę Środkową i Wschodnią ze światem. W 2019 roku LOT przewiózł 10 mln pasażerów, o ponad milion więcej niż rok wcześniej i aż o 5,7 mln pasażerów więcej niż w 2015 r. LOT zapewnia komfortową podróż w ramach ponad 120 połączeń na świecie. W ofercie polskiego przewoźnika są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Indiach i na Sri Lance. LOT konsekwentnie zwiększa częstotliwość i udoskonala ofertę na tych kierunkach, wzmacniając tym samym swoją pozycję na europejskim rynku. Połączenia dalekodystansowe obsługuje Boeingami 787 Dreamliner, jednymi z najnowocześniejszych szerokokadłubowych samolotów świata. LOT jest jedną z najbardziej międzynarodowych i rozpoznawalnych polskich marek.

 

 

(.. )
Wykonując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na ww. adres,oraz adresem email iod@lot.pl. W każdym czasie masz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym celu kontaktując się z administratorem we wskazany wyżej sposób. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj
image--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Komunikaty