Zielona Góra,

środa, 29 lipca 2020

Komunikat UMWL otrzymany z biura prasowego, dot. zarzutu "ustawienia" konkursu na bony dla przedsiębiorców

Alokacja konkursów dla przedsiębiorstw w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia Przedsiębiorców łącznie
wynosiła niecałe 27 mln zł i dostępna była po połowie u operatorów: Organizację Pracodawców Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze (OPZL) i Zachodnią Izbę Przemysłowo - Handlową w Gorzowie Wlkp.
(ZIPH). Nabór wniosków wystartował 1 lipca 2020 r. o godz. 9.00 i zakończył się w niespełna 3,5
godziny (po niecałych 22 minutach zaś wpłynął wniosek z nr 300 do OPZL a po 9 minutach wniosek nr
300 do ZIPH).
Nabór został zrealizowany z wykorzystaniem systemu informatycznego, umożliwiającego ich
automatyczną rejestrację (nadawanie numeru, ze wskazaniem dokładnego czasu złożenia dokumentów
– dokładność co do sekundy). Rozwiązanie to spełniło swoje zadanie, wnioski były rejestrowane na
bieżąco, w sposób stabilny i bez problemów technicznych po stronie Operatora. W szczycie
zainteresowania chwilę po godzinie 9.00, obłożenie zabezpieczonych przez operatorów mocy
obliczeniowych wyniosło mniej niż 15%. Potem było mniejsze. Tym samym działania podjęte
przez OPZL i ZIPH nie zakończyły się zawieszeniem systemu, jak to zdarzało się w innych
województwach (np. dolnośląskie 25.06.2020 anulowano nabór ze względu na niestabilność generatora
wniosków, nowy termin jeszcze nie został jeszcze podany
konkurs-horyzontalny-399-20.html)
Podobnie jak w innych województwach podjęliśmy decyzję o zakończeniu naboru wniosków po
przekroczeniu dostępnej alokacji - minimum 200 złożonych wniosków, co powinno dać co najmniej
180% alokacji (np. pomorskie do 200% alokacji - nabór trwał 36 minut, kujawsko-pomorskie do 120% -
nabór trwał 5 dni, małopolskie alokacja ponad 198 mln zł limit 130% alokacji - nabór został zamknięty
w pierwszym dniu naboru, zarejestrowano 4546 wniosków na łączną kwotę 257 679 000 zł, opolskie
limit 130% alokacji - nabór zamknięto po 2,5 godziny; podlaskie alokacja 35 mln, limit 100% alokacji -
nabór został zamknięty w pierwszym dniu naboru po 1,5 h) .
Przebieg naboru wniosków w poszczególnych instytucjach wyglądał następująco:
OPZL
 Wniosek nr 1 wpłynął do systemu 1 lipca br. o godzinie 09:00:30
 Wniosek nr 100 wpłynął o godzinie 09:02:06.
 Wniosek nr 200 wpłynął o godzinie 09:03:30.
 Wniosek nr 300 wypłynął o godzinie 09:21:25.

 Wniosek nr 450 wypłynął o godzinie 12:28.
Zgodnie jednak z przyjętym przez OPZL regulaminem do oceny formalnej i następnie merytorycznej
przekazane zostanie pierwsze 300 wniosków. Wnioski od 301 w górę nie będą przekazane do oceny.
Kolejne 50 szt. zostanie skierowanych do oceny formalnej wyłącznie w sytuacji, gdy wartość
wnioskowanego wsparcia w ramach wniosków skierowanych do oceny merytorycznej nie przekroczy
200% wartości dostępnej alokacji.
ZIPH
• Wniosek nr 1 wpłynął do systemu 1 lipca br. o godzinie 09:00:17
• Wniosek nr 100 wpłynął o godzinie 09:01:45
• Wniosek nr 200 wpłynął o godzinie 09:02:50
• Wniosek nr 300 wypłynął o godzinie 09:09:43
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, Operator rejestruje i kieruje do oceny pierwszych 250 szt.
wniosków, kolejne 50 szt. zostanie skierowanych do oceny formalnej wyłącznie w sytuacji, gdy wartość
wnioskowanego wsparcia w ramach wniosków skierowanych do oceny merytorycznej nie przekroczy
150% wartości dostępnej alokacji.

Mamy na uwadze dochodzące do nas sygnały i wyrazy dezaprobaty w stosunku do tak szybkiego
zawieszenia naboru, niestety zarówno Instytucja Zarządzająca RPO L2020 jak i wybrani Operatorzy nie
mieli wpływu na liczbę ani na tempo składanych wniosków. Zainteresowanie bonami było ogromne, co
świadczy o tym, że przedsiębiorcy poszkodowani wskutek epidemii aktywnie poszukują wsparcia, które
pomoże im utrzymać się na rynku i załagodzić skutki kryzysu.
Pragniemy jednak nadmienić, że zasady konkursu były znane z wyprzedzeniem:
- kryteria wyboru projektów oraz ogólne zasady ubiegania się o bon opublikowane zostały na
www.rpo.lubuskie.pl w dniu ogłoszenia naboru na operatorów tj. 12 maja 2020 r.
Wnioskodawcy mieli zatem czas żeby zweryfikować, czy ich projekt ma szansę na otrzymanie
bonu (spełnienie kryteriów dopuszczających oraz zdobycie ponad 50% maksymalnej liczby
punktów), a także by zaplanować niezbędne do podjęcia działania.

na podstawie listu z UMWL

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta