Zielona Góra,

wtorek, 31 marca 2020

do UMWM: W sprawie przystanku kolejowego w Grzebowilku i poł. autobusowego z Siennicy na przystanek kolejowy


Temat: W sprawie przystanku kolejowego w Grzebowilku i poł. autobusowego z Siennicy na przystanek kolejowy


Szanowni Państwo,
Proponuję wprowadzenie przystanków osobowych na istniejącej linii kolejowej nr 13. Ułatwi to codzienne dojazdy do Warszawy. Linia już dziś obsługuje poc. pasażerskie. Początkowo powstałby tylko przystanek Grzebowilk obsługiwany przez poc. TLK w relacji do Warszawy. Pociągi osobowe kursowałyby po zwiększeniu liczby przystanków, np. w taki sposób:

Proponowane przystanki:
Pilawa
Lubice
Gadka
Grzebowilk
Chochół
Mińsk Maz. Sosnkowskiego
Mińsk Maz.

Przystanek Grzebowilk powstałby przy jednym z torów stacji Grzebowilk. Gmina wg tego co ustalilem, może pozorumieć się z PKP PLK celem uzgodnienia możliwości budowy peronu pasażerskiego. Po jego budowie gmina wprowadziłaby połączenie autobusowe skoordynowane z koleją, do Siennicy. Część poc. regionalnych Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa- Dęblin mogłoby obsługiwać ten przystanek. Czy wg UMWM jest to możliwe?
--
Inne informacje:

Grzebowilk – stacja kolejowa w Grzebowilku w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim na linii kolejowej nr 13.

Jest to stacja kolejowa na zelektryfikowanej linii jednotorowej (potocznie mijanka). Obsługuje ruch pociągów towarowych oraz pospiesznych (w tym międzynarodowych). Nie jest dostępna dla pasażerów.

Stacja ma 5 torów - jeden główny i po dwa główne dodatkowe z każdej strony - wszystkie zelektryfikowane. Nie ma żadnych peronów ani ramp ładunkowych.

Przejeżdża przez nią większość pociągów relacji Warszawa - Lublin. Zatrzymują się z jednej strony na stacji Warszawa Wschodnia Osobowa, a z drugiej Pilawa lub Lublin[potrzebne źródło].

Posiada połączenia ze stacjami:

Pilawa (linia 13)
Krusze (linia 13) i Tłuszcz (przez Krusze)
Mińsk Mazowiecki (linie 13 i 522)
Sulejówek Miłosna (linie 13, 521 i 2) i Warszawa Wschodnia Osobowa (przez Sulejówek-Miłosną)


Linia nr 13 Krusze (Tłuszcz) – Pilawa została otwarta w 1897 roku. Jej długość to 56,334 km. Stanowi wschodnią obwodnicę Warszawskiego Węzła Kolejowego. Pierwotnie otwarta w 1897 roku linia łączyła Tłuszcz z Pilawą. Łącznicę Jasienica Mazowiecka - Krusze wybudowano razem z odcinkiem Wieliszew - Tłuszcz linii nr 10, który do użytku został oddany w 1936 roku. Linia nr 13 figuruje w spisie linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Posiada obecnie 5 czynnych stacji towarowych. Elektryfikacja linii kolejowej nr 13 Krusze – Pilawa była podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu elektryfikacji został zelektryfikowany odcinek Mińsk Mazowiecki R101 – Pilawa. Oficjalnie pociągi elektryczne mogły z niego korzystać od 22 grudnia 1970 r. W ramach drugiego etapu zelektryfikowano odcinek Krusze – Mińsk Mazowiecki R101, który otwarto dla pociągów elektrycznych 27 maja 1972 r. Istnieją cztery czynne posterunki odgałęźne. Są to: Krusze, Jasienica Mazowiecka, Mińsk Mazowiecki R101 i Żołnierka. Linia posiada połączenia z liniami: nr 10 Legionowo – Tłuszcz, nr 2 Warszawa Centralna – Terespol, nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk oraz linią nr 12 Skierniewice – Łuków.

Szlak linii kolejowej nr 13 Krusze – Pilawa przechodzi w większości przez tereny lasów oraz pól uprawnych. Zabudowania wokół linii występują w niewielu miejscach. Linia charakteryzuje się wysokimi nasypami. Po linii prowadzony jest głównie ruch towarowy. Ruch na linii można podzielić właściwie na dwie części. Na odcinku Krusze – Mińsk Mazowiecki R101 prowadzony jest wyłącznie ruch towarowy. Niestety, kursuje tędy stosunkowo niewiele pociągów. Z kolei na odcinku Mińsk Mazowiecki R101 – Pilawa prowadzony jest zarówno ruch towarowy, jak i pasażerski. Kursuje tędy rozkładowo część pociągów TLK kursujących pomiędzy Warszawą a Lublinem.

Na linii prowadzone są bieżące remonty torowiska. W przyszłości istnieją pewne plany budowy peronów na stacjach towarowych. Należy jednak podejść z olbrzymim dystansem do tej informacji. Obecnie ruch na odcinku Mińsk Mazowiecki R101 - Pilawa jest większy, gdyż trwają remonty na linii nr 7 Warszawa Wschodnia - Dorohusk. Część pociągów jest kierowana objazdem przez linię nr 13. Są to głównie składy Twoich Linii Kolejowych.


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości. 
 
This message with its potential attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by Persons or entitles other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.
Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.
Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.
Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 
Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 
Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)
W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta