wtorek, 31 marca 2020

do UMWM: W sprawie przystanku kolejowego w Grzebowilku i poł. autobusowego z Siennicy na przystanek kolejowy


Temat: W sprawie przystanku kolejowego w Grzebowilku i poł. autobusowego z Siennicy na przystanek kolejowy


Szanowni Państwo,
Proponuję wprowadzenie przystanków osobowych na istniejącej linii kolejowej nr 13. Ułatwi to codzienne dojazdy do Warszawy. Linia już dziś obsługuje poc. pasażerskie. Początkowo powstałby tylko przystanek Grzebowilk obsługiwany przez poc. TLK w relacji do Warszawy. Pociągi osobowe kursowałyby po zwiększeniu liczby przystanków, np. w taki sposób:

Proponowane przystanki:
Pilawa
Lubice
Gadka
Grzebowilk
Chochół
Mińsk Maz. Sosnkowskiego
Mińsk Maz.

Przystanek Grzebowilk powstałby przy jednym z torów stacji Grzebowilk. Gmina wg tego co ustalilem, może pozorumieć się z PKP PLK celem uzgodnienia możliwości budowy peronu pasażerskiego. Po jego budowie gmina wprowadziłaby połączenie autobusowe skoordynowane z koleją, do Siennicy. Część poc. regionalnych Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa- Dęblin mogłoby obsługiwać ten przystanek. Czy wg UMWM jest to możliwe?
--
Inne informacje:

Grzebowilk – stacja kolejowa w Grzebowilku w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim na linii kolejowej nr 13.

Jest to stacja kolejowa na zelektryfikowanej linii jednotorowej (potocznie mijanka). Obsługuje ruch pociągów towarowych oraz pospiesznych (w tym międzynarodowych). Nie jest dostępna dla pasażerów.

Stacja ma 5 torów - jeden główny i po dwa główne dodatkowe z każdej strony - wszystkie zelektryfikowane. Nie ma żadnych peronów ani ramp ładunkowych.

Przejeżdża przez nią większość pociągów relacji Warszawa - Lublin. Zatrzymują się z jednej strony na stacji Warszawa Wschodnia Osobowa, a z drugiej Pilawa lub Lublin[potrzebne źródło].

Posiada połączenia ze stacjami:

Pilawa (linia 13)
Krusze (linia 13) i Tłuszcz (przez Krusze)
Mińsk Mazowiecki (linie 13 i 522)
Sulejówek Miłosna (linie 13, 521 i 2) i Warszawa Wschodnia Osobowa (przez Sulejówek-Miłosną)


Linia nr 13 Krusze (Tłuszcz) – Pilawa została otwarta w 1897 roku. Jej długość to 56,334 km. Stanowi wschodnią obwodnicę Warszawskiego Węzła Kolejowego. Pierwotnie otwarta w 1897 roku linia łączyła Tłuszcz z Pilawą. Łącznicę Jasienica Mazowiecka - Krusze wybudowano razem z odcinkiem Wieliszew - Tłuszcz linii nr 10, który do użytku został oddany w 1936 roku. Linia nr 13 figuruje w spisie linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Posiada obecnie 5 czynnych stacji towarowych. Elektryfikacja linii kolejowej nr 13 Krusze – Pilawa była podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu elektryfikacji został zelektryfikowany odcinek Mińsk Mazowiecki R101 – Pilawa. Oficjalnie pociągi elektryczne mogły z niego korzystać od 22 grudnia 1970 r. W ramach drugiego etapu zelektryfikowano odcinek Krusze – Mińsk Mazowiecki R101, który otwarto dla pociągów elektrycznych 27 maja 1972 r. Istnieją cztery czynne posterunki odgałęźne. Są to: Krusze, Jasienica Mazowiecka, Mińsk Mazowiecki R101 i Żołnierka. Linia posiada połączenia z liniami: nr 10 Legionowo – Tłuszcz, nr 2 Warszawa Centralna – Terespol, nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk oraz linią nr 12 Skierniewice – Łuków.

Szlak linii kolejowej nr 13 Krusze – Pilawa przechodzi w większości przez tereny lasów oraz pól uprawnych. Zabudowania wokół linii występują w niewielu miejscach. Linia charakteryzuje się wysokimi nasypami. Po linii prowadzony jest głównie ruch towarowy. Ruch na linii można podzielić właściwie na dwie części. Na odcinku Krusze – Mińsk Mazowiecki R101 prowadzony jest wyłącznie ruch towarowy. Niestety, kursuje tędy stosunkowo niewiele pociągów. Z kolei na odcinku Mińsk Mazowiecki R101 – Pilawa prowadzony jest zarówno ruch towarowy, jak i pasażerski. Kursuje tędy rozkładowo część pociągów TLK kursujących pomiędzy Warszawą a Lublinem.

Na linii prowadzone są bieżące remonty torowiska. W przyszłości istnieją pewne plany budowy peronów na stacjach towarowych. Należy jednak podejść z olbrzymim dystansem do tej informacji. Obecnie ruch na odcinku Mińsk Mazowiecki R101 - Pilawa jest większy, gdyż trwają remonty na linii nr 7 Warszawa Wschodnia - Dorohusk. Część pociągów jest kierowana objazdem przez linię nr 13. Są to głównie składy Twoich Linii Kolejowych.


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości. 
 
This message with its potential attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by Persons or entitles other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.
Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.
Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.
Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 
Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 
Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)
W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

30 marca 2020: Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

List jaki  otrzymała redakcja: 

---------- Forwarded message ---------
Od: <biuroprasowe na serw. lubuskie.pl>
Date: pon., 30 mar 2020 o 16:14
Subject: Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego
To: Redakcje 
GZ.II.0620.1.61.2020                                                                               Zielona Góra, 30-03-2020 r.

  

 

Newsletter nr 61

 

 

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego prowadzimy specjalny serwis informacyjny dotyczący koronawirusa, na którym na bieżąco aktualizujemy informacje na temat sytuacji epidemiologicznej regionu.

Link do serwisu: http://lubuskie.pl/koronawirus/

 

Poniżej linki do aktualności, które ukazały się na www.lubuskie.pl 

 

1.     Samorządowy apel do rządu o wsparcie

http://lubuskie.pl/news/26965/806/Samorzadowy-apel-do-rzadu-o-wsparcie/d,news-bootstrap/

 

2.     Pamiętamy o seniorach

http://lubuskie.pl/news/26973/806/Pamietamy-o-seniorach/d,news-bootstrap/

 

3.     OSP pomogą lubuskim seniorom

http://lubuskie.pl/news/26970/806/OSP-pomoga-lubuskim-seniorom/d,news-bootstrap/

 

4.     #zostańwdomu, powiedz NIE koronawirusowi!

http://lubuskie.pl/news/26969/806/zostanwdomu-powiedz-NIE-koronawirusowi/d,news-bootstrap/

 

5.     Twoja krew może uratować życie!

http://lubuskie.pl/news/26968/806/Twoja-krew-moze-uratowac-zycie/d,news-bootstrap/

 

6.     Sytuacja epidemiczna w regionie - aktualizujemy informacje

http://lubuskie.pl/news/26813/806/Sytuacja-epidemiczna-w-regionie-aktualizujemy-informacje/d,news-bootstrap/

 

7.     Gorzów Wlkp.: Specjalne autobusy dla pracowników szpitala

http://lubuskie.pl/news/26962/806/Gorzow-Wlkp-Specjalne-autobusy-dla-pracownikow-szpitala/d,news-bootstrap/

 

8.     Fundusze a koronawirus

http://lubuskie.pl/news/26960/806/Fundusze-a-koronawirus/d,news-bootstrap/

 

9.     Dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych – WUP pomoże przedsiębiorcom

http://lubuskie.pl/news/26982/806/Doplaty-do-wynagrodzen-pracowniczych-WUP-pomoze-przedsiebiorcom/d,news-bootstrap/

 

10.  Chlorator od gorzowskich wodociągów

http://lubuskie.pl/news/26981/806/Chlorator-od-gorzowskich-wodociagow/d,news-bootstrap/

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 (...)--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

poniedziałek, 30 marca 2020

Petycja w sprawie stoku narciarsko- snowboardowego


do Sz. Pana. Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego

Szanowny Panie, 

Przeszło co 5-ty Polak deklaruje, że jeździ na nartach. Obozy zimowe oraz rodzinne wyjazdy w góry właśnie na narty stają się coraz częstszą formą rozrywki. Polacy już nie tylko korzystają z infrastruktury narciarskiej w naszym kraju ale i w Austrii i Włoszech.
 
Poznań jako miasto mimo braku naturalnych uwarunkowań krajobrazowych stworzyło sztuczny stok,który stał się niezwykle popularnym ośrodkiem kursów i szkoleń narciarskich. Obecnie Malta ski  funkcjonuje sezonowo, kiedyś działała nawet od października do kwietnia. Przy stoku powstał również tor saneczkowy. Ośrodek umożliwia zorganizowanie ferii zimowych oraz prowadzenie zajęć dla szkół.
 
Zielona Góra jako miasto posiada niezwykle ciekawe uwarunkowania terenowe. Góra Tatrzańska przeżywała swoje lata świetności gdzie na stoku funkcjonował wyciąg i tor saneczkowy. Obecnie miejsce to jest niewykorzystane a mieszkańcy pozbawieni możliwości uprawiania sportów zimowych. Dodatkowo szkoły nie mogą w ramach zajęć kultury fizycznej prowadzić szkoleń narciarskich. W dzisiejszych czasach kiedy sporty zimowe stały się tak popularne a miasto posiada naturalne możliwości na zbudowanie infrastruktury (stok, tor saneczkowy, urocze trasy biegowe z góry stoku dookoła po parku Tatrzańskim).
 
Brak obiektu wydaje się nielogiczny. Miasta ościenne mimo dużego mniejszego potencjału systematycznie rozbudowują infrastrukturę sportowo-rekreacyjną aby wzmocnić komfort życia i atrakcyjność dla mieszkańców. 
Zielona Góra powinna dać mieszkańcom dużo więcej jako miasto położone pośród wzgórz i lasów oraz jako 6 powierzchniowo miasto w Polsce.

--
Z szacunkiem, 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Temat zamknięcia wyciągu narciarskiego w Zielonej Górze


Szanowni Państwo,
Dzisiaj spadł śnieg. Z tej okazji bardzo chciałbym poprosić o przypomnienie czytelnikom tematyki wyciągu narciarskiego, snowboardingu i narciarstwa na stokach miasta Zielonej Góry. Ongiś działały dwa stoki z wyciągami: w Parku Poetów przy dawnej WSI,z małym wyciągiem którego szczątki długo stały w lesie, oraz na Górze Tatrzańskiej.

Gdyby sztucznie wytwarzać śnieg, na obecnej Górze Tatrzańskiej mógłby działać sezonowy snowpark. Snowpark to niewielki tor przeszkód dla freeski i snowboarderów.  

Oto opis z archiwum redakcji:
 
W 1981 roku na wzgórzu Góra Tatrzańska o wysokości 198 metrów n.p.m. uruchomiono wyciąg narciarski, drugi w mieście (poprzedni uruchomiono w latach 70-tych w Parku Poetów, jest to teren tzw. Starej Skoczni Narciarskiej). Stok narciarski mierzy 175 m długości. Różnica poziomów wynosi 30 m.
Już przed II wojną światową zbudowano tutaj 2 tory saneczkowe, z czego ostał się tylko jeden tor saneczkowy, nieremontowany od 90 lat. 

Ostatni raz wyciąg narciarski był czynny około roku 2009- 2010. Po tym okresie nowy dyrektor  MOSiR-u na zawsze zamknął wyciąg narciarski. MOSiR wykreślił wyciąg narciarski z internetowego spisu obiektów zarządzanych przez tą instytucję, na stronie internetowej MOSiR Zielona Góra nie znajdziemy nawet wzmianki o wyciągu narciarskim. Obecnie wyciąg jest opuszczony, od lat nieczynny, można mieć wrażenie że zarządca nie przyznaje się do tego obiektu. Nie ma sztucznego naśnieżania, co jest już normą na tego typu obiektach w całym kraju.

Stok był nocą oświetlony, nierzadko spędzaliśmy tutaj czas do późnej nocy. Ongiś znajdował się tu nawet punkt gastronomiczny i przenośna toaleta. Snowboarderzy budowali hopki i ustawiali przeszkody, z których skakali. Było tutaj bardzo dużo młodych mieszkańców miasta. Samemu tutaj uczyłem się jeździć na desce. 

Przyszłość tego miejsca to raczej snowpark niż stok narciarski. Powinny pojawić się hopki, raile, skocznie, różne figury które pokonują snowboarderzy w snowparkach.

17 stycznia 2017 roku, gdy opisywałem tema po raz ostatni, dyrektor MOSiR Zielona Góra zadeklarował że wyciąg nie zostanie uruchomiony mimo sprzyjających warunków pogodowych. 

Zdjęcie poniżej pochodzi z serwisu internetowego naszemiasto.pl

Znalezione obrazy dla zapytania wyciąg narciarski zielona góra

Wyciąg narciarski, około 2009- rok 2010 wg naszemiasto.pl
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


Władze miasta odpisują: Stok narciarski.

Przed laty, na pytanie o stok narciarski, otrzymałem taką oto odpowiedź:

---------- Forwarded message ---------
Od: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: śr., 4 lut 2015 o 08:30
Subject: Stok narciarski.
To: <adam.fularz na s. wieczorna.pl>


 
Pan
Adam Fularz
 
W nawiązaniu do Pańskiej korespondencji w sprawie stoku narciarskiego należy podkreślić, że to jest bardzo ciekawy pomysł.  Zadanie - budowa całorocznego stoku narciarskiego - zostanie wzięte pod uwagę przy tworzeniu budżetu Miasta Zielona Góra na 2016 rok.
 
Pozdrawiam
Departament Prezydenta Miasta
Maria Pięta
 
Do wiadomości:
 
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki
Urzędu Miasta
Zielona Góra
 

 Poprzednia korespondencja:

 Original Message -----
From: Adam Fularz
To: Maria Pięta
Sent: Thursday, December 03, 2015 5:53 PM
Subject: Fwd: Stok narciarski.

Szanowna Pani, Kiedy można liczyć na działania w sprawie stoku narciarskiego? Czy teren stoku jest przygotowany do zimy?

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <adam.fularz na s. wieczorna.pl>
Data: 5 lutego 2015 18:52
Temat: Re: Stok narciarski.
Do: Maria Pięta 


w załączeniu- ciekawy artykuł:

Białe szaleństwo kojarzy się Wam wyłącznie z górami? Nic bardziej mylnego! Zobaczcie gdzie pojeździć na nartach całkiem blisko Warszawy i Łodzi!
Malinka jest znana mieszkańcom Łodzi i okolic od dawna, jednak dopiero w 2013 r. stok został zmodernizowany i profesjonalnie przystosowany na potrzeby miłośników nart i snowboardu, którzy nie mają czasu, by wybrać się w prawdziwe góry. Utworzono go na Górze Wilamowskiej, która pierwotnie była zwyczajną górą śmieciową. Przed 2 laty podwyższono ją o 12 metrów za pomocą specjalnej platformy, co wydłużyło trasę zjazdową o 120 metrów! Obie trasy są sztucznie oświetlone i ratrakowane. Jeśli chcemy się doszkolić, czekają na nas instruktorzy. Jeśli nie mamy własnych nart czy deski, czekają one w wypożyczalni (cena 1 kompletu za 1 godz. - 15 zł).
Parametry:
- 2 trasy o długości 450 i 250 m (niebieskie, łatwe)
- 2 wyciągi orczykowe (wjazd małym – 2 zł; dużym – 2,5 zł) o przepustowości 1000 osób/godz.
- Après-ski: bar „Malinka", który serwuje zimne i gorące posiłki oraz napoje. Można się tu ogrzać przy kominku i popodziwiać stok wyglądając przez szerokie, panoramiczne okno.
Malinka to nie tylko białe szaleństwo! Latem czeka tu na łodzian wspaniałe, 71-hektarowe kąpielisko z plażą, wypożyczalnią sprzętu wodnego i wszelaką infrastrukturą turystyczną. Za to Góra Wilamowska dostarcza niesamowitych wrażeń fanom kolarstwa górskiego i crossowego.
Więcej na temat stoku Malinka dowiesz się z naszej strony!


W dniu 4 lutego 2015 09:52 użytkownik Adam Fularz <adam.fularz na s.wieczorna.pl> napisał:
Szanowna Pani, 
Stok nie musi być całoroczny, bo po sezonie może miec mniejsze obłożenie, a igielit - zwłaszcza kupiony na rynku wtórnym, jest na tyle tani że nie rozumiem, dlaczego odsunięto tą sprawę aż o 2 lata. To ok. 50 PLN/metr kw. Może być "zwijany" po sezonie. 
Wychodzi kilka- kilkanaście tys. PLN za całą inwestycję pokrycia stoku igielitem, zaś stok całoroczny jest po prostu droższy. Lanca śnieżna to także dwadzieściakilka tys. PLN.

Czy MOSiR nie ma zwykłego budżetu na rok 2015? Tych obietnic naliczyłem kilkanaście w ostatnich latach, zawsze powtarzają się gdy spadnie śnieg, po czym o nich się zapomina.
Pozdrawiam,
Adam--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Akcja Polish News Agency: Odremontujmy stok narciarski

Akcja Polish News Agency: Odremontujmy stok narciarski

Dziś spadł śnieg. Zwykłe armatki śnieżne we współczesnej technoogii produkują go do plus 5 stopni Celsjusza. Sezonowy stok narciarski w Zielonej Górze byłby możliwy - ze sztucznym naśnieżaniem, nawet w takiej pogodzie jak obecnie.
 
Pragnąłbym zaproponować budowę w Zielonej Górze prawdziwego snowparku ze snztucznym śniegiem w dowolnej z technologii. Mieszkając ostatnio w Czechach i wcześniej we Francji korzystałem ze snowparku. Chciałbym móc mieszkać w Zielonej Górze bez konieczności okresowych przeprowadzek do innych miast i z tej perspektywy sądzę iż warto byłoby zadbać o odtworzenie snowparku który tymczasowo sami lokalni snowboarderzy budowali własnym sumptem na okres zimowy w Zielonej Górze. Niestety, w ostatnich latach śniegu jest coraz mniej. 

W Zielonej Górze dramatycznie brakuje infrastruktury sportowej dla młodych ludzi. Budowa snowparku z armatkami śnienymi, i/lub z igielitu lub ze snowflexu pozwoliłaby zagospodarować istniejący wyciąg narciarski, który mógłby wówczas być czynny cały rok. 


Tutaj znajduje się mapa obiektu jaki chciałbym aby zbudowano. Teren zostałby pokryty snowflexem, a istniejący wyciąg narciarski znów zamontowanoby na stałe. Znów zainstalowanoby także stałe oświetlenie na stoku narciarskim. Być może mółby powrócić punkt gastronomiczny i przenośna toaleta typu toi-toi.

Zbudowanoby szereg hopek, skoczni, raili, poręczy, tak aby to miejsce przypominało zimową wersję skateparku.

Opisy tej technologii są w języku angielskim


Władze miasta pytałem przed 4 laty: Czy planowany jest remont wyciągu narciarskiego i zamontowanie sztucznego naśnieżania w budżecie na rok 2016?
Niestety, w 2016 roku nie zaplanowano wydatkowania środków budżetowych z przeznaczeniem na remont wyciągu i zamontowanie systemu sztucznego naśnieżania stoku.

--
 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Udostępnienie treści video: archiwalne nagrania snowboardzistów na stoku narciarskim, ulica Tatrzańska, Zielona GóraPolish News Agency

Udostępnienie treści wideo: archiwalne nagrania snowboardzistów na stoku narciarskim, ulica Tatrzańska, Zielona Góra
Rok 2010


Treści są bezpłatne do pobrania i wykorzystania, mile widziane podanie źródła: ZGtv.pl

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf


Petycja do radnych woj. lubuskiego o snowpark


Od: Adam Fularz <Adam.Fularz@wieczorna.pl>

Petycja do Radnych Sejmiku woj. lubuskiego

Szanowni Państwo, Dzisiaj spadł śnieg. Z województwa lubuskiego młodzi ludzie muszą wyjechać by skorzystać ze stoku mimo że do plus 5 stopni Celsjusza można łatwo produkować sztuczny śnieg. .
Może władze województwa powinny zobligować WOSiR w Drzonkowie do wybudowania snowparku? To niewielka inwestycja która da młodym ludziom z Zielonej Góry szansę na realizację ich sportowych marzeń. Obecnie młodzi ludzie muszą emigrować z województwa lubuskiego do innych miast by skorzystać choćby ze snowparku. Do snowparku nie trzeba dużo śniegu, wystarczy prosta maszyna do produkcji śniegu.

z prasy


Tego jeszcze w żadnym polskim mieście nie było! Obok budynku Royal Wilanów, na ulicy Klimczaka 1 w Warszawie, przy drodze z Wilanowa do Konstancina, zostanie otwarty sezonowy Snowpark, który zapewni znakomitą zimową zabawę dzieciom, młodzieży i dorosłym. 21 stycznia nastąpi oficjalna inauguracja.

Olbrzymia konstrukcja (20 m x 20 m x 5 m) będzie imitować górski stok przez niemal dwa miesiące. Profesjonalnie przygotowana nawierzchnia pokryta igielitem i dodatkowo sztucznie naśnieżana będzie do dyspozycji miłośników freestyle'u (ewolucje na przeszkodach) niezależnie od warunków pogodowych. Ustawione na konstrukcji przeszkody o różnym stopniu trudności takie jak box, raile czy rura będzie można pokonywać na nartach, deskach snowboardowych czy snowskate (śnieżna deskorolka). Dla najmłodszych adeptów śnieżnych ewolucji powstanie też obok na płaskim już terenie Snowpark dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, gdzie w bezpieczny sposób będą mogły nauczyć się podstaw freestyle'u.
Snowpark stanie obok budynku Royal Wilanów, przy drodze z Wilanowa do Konstancina
Snowpark stanie obok budynku Royal Wilanów, przy drodze z Wilanowa do KonstancinaMateriały prasowe
Oba oświetlone i nagłośnione obiekty będą otwarte codziennie od godz. 12 do godz. 21. Wejście bezpłatne. Plan działalności Royal Snowparku przy Royal Wilanów przewiduje regularne treningi freestyle'u zarówno dla zupełnie początkujących, jak i zaawansowanych, zawody, imprezy oraz niedzielną szkółkę narciarską dla maluchów. Przede wszystkim jednak Royal Snowpark przeznaczono na spontaniczne treningi dla wszystkich chętnych amatorów freestyle'u. 

Większość zorganizowanych atrakcji będzie nieodpłatna! Więcej informacji i dokładny program oraz zapisy ogłaszane będą nafanpage'u RoyalSnowpark. Dodatkowo dla tych, którzy wolą podziwiać niż uprawiać sporty, stworzona zostanie przy Snowparku w Royal Wilanów strefa relaksu z pufami i leżakami. 
Przetestuj pakiety TV nc+ za 0 zł nawet przez 6 miesięcy! Chcesz dowiedzieć się więcej?

Capital Park, zarządca budynku Royal Wilanów, która ufundowała Snowpark, przewiduje, że zakończenie sezonu nastąpi prawdopodobnie 12 marca, choć ostatecznie zadecyduje aura. A więc amatorzy ekstremalnych sportów zimowych mają wiele kolejnych tygodni na doskonalenie swoich umiejętności w idealnych warunkach w mieście.

Impreza otwarcia Royal Snowpark 21 stycznia przewiduje zawody snowboardowo-narciarskie, darmowe aktywności dla dzieci oraz konkursy dla widzów, a wszystko przy muzyce zapewnionej przez Red Bulla. Od 11.00 do 16.00 odbędą się darmowe szkolenia: narciarskie dla przedszkolaków i następnie snowboardowe dla początkującej młodzieży. Cały dzień będzie działać Burton Rigglet Snowpark dla maluchów.
Snowpark będzie czynny przypuszczalnie aż do 12 marca. Amatorzy ekstremalnych sportów zimowych mają więc wiele tygodni, by czerpać z niego to, co najlepsze
Snowpark będzie czynny przypuszczalnie aż do 12 marca. Amatorzy ekstremalnych sportów zimowych mają więc wiele tygodni, by czerpać z niego to, co najlepszeMateriały prasowe
Zawody ROYAL Challenge rozpoczną się zapisami od godziny 15.00. Zawodnicy zostaną wyłonieni wśród wszystkich chętnych, którzy wezmą udział w dwugodzinnych eliminacjach przeprowadzonych w postaci jamu (luźne jazdy). Właściwe zawody przewiduje się na godzinę 19.00. Startujący zmierzą się w dwóch konkurencjach: freeski i snowboard. Nagrody przewidziane są dla 3 pierwszych miejsc w obu konkurencjach. Więcej informacji na temat wszystkich atrakcji dnia otwarcia można znaleźć na profilu Royal Snowpark na Facebook'u

Warto pamiętać, że teren wokół Royal Wilanów żyje przez cały rok. W cieplejszych miesiącach organizowane jest tam kino plenerowe, teatr pod gołym niebem, wieczorne koncerty i inne okazjonalne wydarzenia. Można tam również korzystać z boisk, grać w bule czy skakać na trampolinach. W zimie oczywiście też nie mogło zabraknąć rozrywki i tak też powstała koncepcja wyjątkowego, miejskiego kompleksu Royal Snowparku w Royal Wilanów.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Royal Snowpark.

--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Komunikaty