Zielona Góra,

sobota, 8 lutego 2020

Wniosek o objęcie ochroną prawną w formie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego fragmentu cennego przyrodniczo lasu wokół miasta Ziel. Góra

Do:
Urząd Miasta Zielona Góra,
Radni miejscy miasta Zielona Góra,
oraz media regionalne


Wniosek do Miasta Zielona Góra o objęcie ochroną prawną w formie Zespołu Parków
Przyrodniczo-Krajobrazowych- fragmentu cennego przyrodniczo lasu wokół
miasta, obecnie przeznaczonego do wycinki


Szanowni Państwo,

Wnioskuję o to, by po raz pierwszy w dziejach miasta objąć ochroną prawną
fragment lasów okalających Zieloną Górę. Proszę o analizę mapy- już
kiedyś coś podobnego proponowaliśmy, tym razem granice sa zakreślone
inaczej, obejmują inny obszar terenu. Na tym terenie są siedliska
różnych gatunków fauny dzikiej.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, nie
wszystkie z miejskich lasów to lasy gospodarcze. Istnieją fragmenty
tych lasów, które
są wysoce atrakcyjnymi turystycznie i rekreacyjnie lasami naturalnymi,
porastają teren pokopalniany z licznymi zbiornikami wodnymi. Rośnie tam
rzadka, unikalna roślinność, brak jest tam też typowej dla okolic miasta
monokultury sosny, występują tam niewielkie lasy bukowe czy świerkowe.

Tutejsze autorytety w tej dziedzinie zwracały słownie władzom
miasta uwagę iż winien zostać wykonany dokument oceniający walory
przyrodnicze lasów otaczających miasto, tak by nie doszło do pochopnej
wycinki terenów które pod innymi władzami byłyby objęte ochroną prawną z
racji swych walorów przyrodniczych.

Kilkanaście km od miasta znajduje się rezerwat przyrodniczy "Zimna Woda".
Podobny fragment młodszych, choć atrakcyjnych turystycznie lasów
świerkowych na terenie naszego miasta w okolicy źródeł potoku "Gęśnik"
został już niestety wycięty w ubiegłych latach w ramach gospodarki leśnej.
Chcielibyśmy by tego typu decyzje już więcej nie zapadały, dlatego wnosimy
o utworzenie Zespołu Przyrodniczo- Parkowego "Źródła Gęśnika" (lub "Dolina
Gęśnika"). Do wniosku załączam opinię biologa, dr Piotra Redy, na temat
wartości przyrodniczych tego obszaru. Na prośbę można dokonać oprowadzenia
po wspomnianym terenie oraz pokazać stanowiska łuskiewnika różowego,
najcenniejszej rośliny tamże występującej, której fotografię autorstwa P.
Redy do wniosku dołączam.Dołączam mapę parku dla wygodnego jego
zwiedzenia. Ścieżki piesze są nie zawsze łątwe do przejścia, czasem
można napotkać powalone drzewo, czy przejście przez bród.

Zebraliśmy kilka lat temu około 537 podpisów studentów UZ pod apelem o objęcie
ochroną prawną wartościowych przyrodniczo terenów wokół Zielonej Góry w
formie parku krajobrazowego, i oprócz wspomnanego terenu akcja dotyczyła
również atrakcyjnego krajobrazowo obszaru wzgórz za Parkiem Piastowskim
oraz Oderwaldu. Podpisy były zbierane 4 grudnia 2006 roku, orginały kart są
dostępne do wglądu.

Z wyrazami szacunku,
Adam Fularz,
tel. 0604 44 36 23
-------------------

Proponowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
w Zielonej Górze

PODSTAWOWA KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa robocza zespołu: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy DOLINA GĘŚNIKA

2. Lokalizacja: wschodnie obrzeża miasta Zielona Góra

3. Granice

północna: wschodnie okolice ul. S. Wyspiańskiego i jej przedłużenie w
kierunku ul. Szwajcarskiej oraz leśna droga gruntowa na przedłużeniu ul.
Szwajcarskiej przy Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt
wschodnia: odcinek wschodniej obwodnicy Zielonej Góry
południowa: ul. Szosa Kisielińska i północna granica osiedla przy ul.
Akademickiej
zachodnia: wschodnie obrzeża terenu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul.
Z. Szafrana, wschodni odcinek ul. Wazów, ul. Dzika

4. Zawartość:

las grądowy w dolinie potoku Gęśnik oraz na południowej skarpie pradoliny
Odry
potok Gęśnik w północnej części obszaru
liczne oczka wodne
dwa zespoły ogrodów działkowych
teren Wojewódzkiego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wraz z dawnym Zoo-
później miasteczkiem ruchu drogowego

5. Charakterystyka przyrodnicza

Najcenniejszym elementem przyrodniczym proponowanego Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego jest kompleks leśny o charakterze lasu
grądowego. Zajmuje on dolinę potoku Gęśnik oraz położoną na południe od
niego skarpę pradoliny Odry. Las ten pomimo przekształceń drzewostanu w
postaci licznych sztucznych nasadzeń sosen, modrzewi i świerków ma w dużym
stopniu zachowane naturalne cechy fizjonomii i składu gatunkowego. W
drzewostanie i podszyciu, szczególnie w północnej części obszaru liczne są
gatunki typowe dla lasów grądowych: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab
pospolity, klon pospolity, leszczyna pospolita. W runie wiosną obficie
kwitnie zawilec gajowy - gatunek charakterystyczny dla żyznych lasów
liściastych. Można tu także spotkać inne typowe dla tego typu lasów gatunki
runa: miodunka ćma, bluszcz pospolity (w Polsce pod ochroną prawną),
podagrycznik pospolity, piżmaczek wiosenny, gajowiec żółty, niecierpek
pospolity, kokoryczka wielokwiatowa, fiolek leśny, fiołek Rivina,
gwiazdnica wielkokwiatowa. W pobliżu Gęśnika i innych lokalnych cieków
często spotyka się gatunki typowe dla okresowo zalewanych lub podtapianych
lasów łęgowych wiązowo-jesionowych z jesionem wyniosłym, klonem polnym,
wiązem pospolitym, wiązem szypułkowym, czeremchą pospolitą w drzewostanie
oraz złocią żółtą, śnieżyczką przebiśniegiem (także pod ochroną),
śledziennicą skrętolistną, ziarnopłonem wiosennym, szczawikeim zajęczym w
runie oraz porzeczką dziką w podszyciu. Wzdłuż górnego biegu lokalnego
cieku biegnącego z południa na północ w zachodniej części obszaru,
uchodzącego do stawu w pobliżu pętli autobusowej występuje stosunkowo
licznie rzadka w Polsce roślina - łuskiewnik różowy, który można zobaczyć
tylko wiosną, gdyż przez pozostałą część roku pozostaje w ukryciu pod
ziemią. Jest to jedna z największych ciekawostek botanicznych nie tylko
omawianego obszaru, ale całej Zielonej Góry.

Kompleks leśny proponowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
wraz z licznymi oczkami wodnymi, potokiem Gęśnik i innymi lokalnymi ciekami
oraz urozmaiconej rzeźbie terenu powinien bezwzględnie zostać objęty
ochroną dla zachowania bardzo cennych zespołów roślinnych, elementów fauny
i flory oraz odznaczającego się wysokimi walorami krajobrazu.

Spośród form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880)
najwłaściwszą jest ochrona w postaci Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.
Zespół taki ma za zadanie ochronę lokalnych walorów przyrodniczych i
krajobrazowych oraz występujących na tym obszarze walorów kulturowych. Na
omawianym terenie do cennych walorów kulturowych należą między innymi stawy
powyrobiskowe oraz inne elementy rzeźby terenu będące pozostałością po
dawnej cegielni w zachodniej części obszaru oraz malowniczy teren o
charakterze parkowym dawnego miasteczka ruchu drogowego.

Przygotował: dr Piotr Reda

Wrocław - Zielona Góra kwiecień 2007

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta