Zielona Góra,

piątek, 14 lutego 2020

Wniosek do UMWL - uzasadnienie decyzji zarządu WL w sprawie uchwały o monopolu w przewozach kolejowych regionalnych


do UMWL

Szanowni Państwo, 
To, że prawo dozwala czynności w których może zachodzić podejrzenie o korupcję, nie znaczy że należy postępować w sposób korupcjogenny. 
Proszę uprzejmie o uzasadnienie tejże uchwały zarządu WL o powierzeniu usług transportu pasażerów- bez przetargu, z wolnej ręki.

Wskaźnik HHI sugeruje monopolizację usług przewozu podróżnych kolejami regionalnymi w tym województwie. UMWL zapewnił firmie Przewozy Regionalne quasi-monopol, firma nie jest wystawiona na konkurencję z innymi przewoźnikami. Usługi tej firmy nie mają jakości jaką należałoby oczekiwać współcześnie. Redakcja może przekazać korespondencję tylko w sprawie ilości pociągów jakie odwołano w ostatnim czasie, i ja sam się na to natknąłem. Było tego sporo, a wyrywkowość mojej kontroli każe mi przypuszczać że ilość odwołanych usług przewozowych była znacznie większa niż ja to stwierdziłem naocznie. 

Tymczasem po stronie niemieckiej czy czeskiej normą są przetargi na wykonywanie usług. UMWL nie sugeruje się jednak decyzjami jakie zapadają w krajach wyżej rozwiniętych i planuje nieprzeprowadzanie procedury przetargowej. Sądzę że jest to objaw korupcji, chęci zapewnienia np. braku presji konkurencyjnej temu przewoźnikowi, co przecież jest zwykłą, jawną korupcją ze strony urzędników UMWL. Jej ofiarami są mieszkańcy województwa. Liczba podróży na mieszkańca rocznie wynosi 3, co jest poniżej co bardziej rozwiniętych krajów Afryki Północnej. 

Jest to naruszenie prawa o konkurencji i wolnym rynku w zamawianiu usług. To że prawo dopuszcza wyjątek, nie oznacza że UMWL może tym tłumaczyć działania korupcjogenne. Samo Państwa zdenerwowanie, gdy pytałem przez telefon o podstawę prawną tych decyzji, każe sugerować że jest to temat dla Państwa drażliwy. Jest to przecież jawna działalność na szkodę interesu gospodarczego mieszkańców WL. Prawo daje Państwu możliwość zawarcia niekorzystnej umowy, ale też nakazuje dbałość o interes mieszkańców, czego- poprzez celowe doprowadzenie do sytuacji monopolu w wykonywaniu tych usług- Państwo nie robią. Jest to nielegalne by celowo tworzyć monopol. 
 
Pozdrawiam
Adam Fularz

załącznik: opis decyzji Zarządu WL

---------- Forwarded message ---------
Od: <dg na serw. lubuskie.pl>
Date: pt., 14 lut 2020 o 11:42
Subject: Fwd: Pytanie do Sz. Pan S. Kotylak z UMWL
To: adam fularz <adam.fularz na serw. wieczorna.pl>

Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2018.907), umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym obejmujące wojewódzkie przewozy pasażerskie mogą być zawierane w trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia nie później niż do dnia 12 grudnia 2020 r. i mogą obowiązywać nie dłużej niż do dnia 14 grudnia 2030 r.

Zarząd Województwa Lubuskiego, na posiedzeniu w dniu 31.10.2019 r. podjął decyzję o bezpośrednim zawarciu umowy ze spółką Przewozy Regionalne.

Departament Infrastruktury i Komunikacji

tel. +48 (68) 45 65 524

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl


Od: "adam fularz" 
Do: "sekretariat dg" <sekretariat.dg@ na serw. lubuskie.pl>
Wysłane: czwartek, 13 lutego, 2020 11:42:16
Temat: Pytanie do Sz. Pan  S. Kotylak z UMWL

Pytanie do Sz. Pan  S. Kotylak z UMWL 

Szanowny Panie,
Po stronie niemieckiej czy czeskiej normą są przetargi na wykonywanie usług. Pan tymczasem ma inne plany, jak donosi witryna UMWL, planuje Pan:

- Jesteśmy na etapie przygotowywania długoletniej umowy PolRegio. Jednym z warunków brzegowych jest harmonogram zakupu nowego taboru. To będzie największa umowa w historii województwa – wyjaśnił dyrektor departamentu infrastruktury i komunikacji Sławomir Kotylak.

Dlaczego? Skoro normą krajów wyżej rozwiniętych są przetargi?
pozdrawiam
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta