Zielona Góra,

piątek, 14 lutego 2020

Odpowiedzi Urzędu Miasta w sprawie ogromnych dziur w deptaku na Al. Niepodległości

Redakcja serwisu otrzymała odpowiedzi:

----------List z UM---------
Od: Łukasz Tajsner <L.Tajsner na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: pt., 14 lut 2020 o 09:10
Subject: Al. Niepodległości, Deptak
To: adam.fularz na serw. wieczorna.pl Dzień Dobry.
Opowiadając na Pana e-maila z dnia 3 lutego br  dot. nierówności na ul. Niepodległości przy Gazecie Lubuskiej  informuję, że zlecono naprawę ww. odcinka chodnika w ramach robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
W kwestii naprawy północnej części deptaka w zakresie zdjęcia i ułożenia płyt na nowo na całym odcinku informuję, że zakres robót  wybiega poza zakres robót utrzymaniowych  i jest zadaniem inwestycyjnym na  które należy zabezpieczyć w budżecie miasta odpowiednie środki finansowe na jego realizację. W budżecie Miasta Zielona Góra na 2020 r. takiego zadania nie zapisano.
Jeśli chodzi o zamknięcie ruchu na deptaku to na chwilę obecną Miasto Zielona Góra czyni starania o jeszcze większe ograniczenie ruchu w tej strefie miasta. W bieżącym roku zredukowano część zezwoleń umożliwiających wjazd na deptak oraz planuje się ustawienie słupków przeszkodowych, uniemożliwiających wjazd na deptak dla kierujących nie przestrzegających obowiązujących ograniczeń w ruchu pojazdów.

Ryszard Huczek
Kierownik Biura Utrzymania Dróg
Departament Zarzadzania Drogami
Urząd Miejski Zielona Góra
(..)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta