Zielona Góra,

piątek, 10 stycznia 2020

Wezwanie przedsądowe w sprawie podejrzenia kradzieży majątku publicznego, wspólnego


do Rada Miasta Zielona Góra

Szanowni Państwo Radni,
Jako ekonomista transportu wzywam do wyjaśnienia, czy teren jaki wykorzystali radni miejscy:
Filip Gryko, Paweł Wysocki, Marcin Pabierowski

Dla realizacji ich programu wyborczego na rzecz ich wyborców o nazwie "Program Parkingowy" ewentualnie "parkingi 1000 plus" 

- jest ich własnością?
Czy radni miejscy pokryli z własnych środków koszty wykupu terenu i budowy parkingów?

Jeśli ci radni miejscy nie wykupili tego terenu, wzywam aby w terminie 7 dni roboczych pokryli koszty zakupu terenu lub opłacili (także za ubiegłe lata) czynsz dzierżawny z własnych środków prywatnych za tereny udostępnione na cele parkingowe. Wzywam też aby Rada Miasta pełniąc funkcję kontrolną dopilnowała by zwrócili z własnych prywatnych pieniędzy środki finansowe jakie bezprawnie zagarnięte zostały na te cele z budżetu miasta.

W tej sprawie skierowałem zawiadomienie do prokuratury. Otrzymałem w tej sprawie pismo PG.5604.1654.2019.TM w związku z czym wzywam radę miasta do wykonania funkcji kontrolnej i wyjaśnienia sprawy zagarnięcia gruntów publicznych na cele prywatne. Celem prywatnym jest realizacja prywatnego programu wyborczego tychże radnych na rzecz wsparcia właścicieli prywatnych samochodów osobowych. Wg ekonomistów transportu to wolny rynek ma dostarczać miejsca parkingowe. Kradzież środków publicznych na cele dotowania miejsc parkingowych jest po prostu kradzieżą zgodnie z art. 284 kk w zw. z art. 294 par.1 kk. Jest też działaniem na szkodę systemów komunikacji zbiorowej, publicznej (silnie dotowana jest motoryzacja indywidualna, jedne miejsce parkingowe na wolnym rynku to koszt 80- 150 tys. PLN).

Wzywam do wyjaśnienia podejrzenia kradzieży i ustalenia zasad zwrotu zagarniętych:
-środków finansowych na budowę parkingów
- terenów publicznych, terenów zielonych skradzionych na rzecz użytkowników samochodów osobowych 

Wzywam radnych którzy dokonali tych czynów, do niezwłocznego zwrotu zagarniętych publicznych środków finansowych i majątkowych.

Z szacunkiem,
Adam Fularz
ekonomista transportu, wydawca
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta