Zielona Góra,

czwartek, 16 stycznia 2020

Lotnisko Zielona Góra – Babimost podsumowało 2019 rokINFORMACJA PRASOWALotnisko Zielona G�ra � Babimost podsumowa�o 2019 rok

Dla lotniska Zielona G�ra � Babimost, zarz�dzanego przez Przedsi�biorstwo Pa�stwowe �Porty Lotnicze� (PPL), ubieg�y 2019 rok okaza� si� rekordowym. Port lotniczy zanotowa� wyra�ny wzrost liczby obs�u�onych pasa�er�w, jak r�wnie� wykonanych operacji lotniczych.

W grudniu ubieg�ego roku z us�ug lotniska Zielona G�ra � Babimost skorzysta�o 3074 pasa�er�w. To wi�cej o 1687 os�b (wzrost o 121,6 proc.) w por�wnaniu do analogicznego okresu ubieg�ego roku. ��czna liczba operacji lotniczych w grudniu 2019 roku wynios�a dok�adnie 151 (wzrost o 83 operacje czyli o 122 proc) .

Tak dobre miesi�czne wyniki prze�o�y�y si� na rekordowy rok portu w Zielonej G�rze. W okresie stycze�-grudzie� 2019 lotnisko Zielona G�ra � Babimost obs�u�y�o 33783 pasa�er�w. To wi�cej a� o 11 849 os�b (wzrost o 85.1 proc.) ni� w analogicznym okresie 2018 roku. W 2019 roku zrealizowano ��cznie 1778 start�w i l�dowa� � wi�cej o 483 operacje lotnicze.

Dynamika wzrostu ruchu pasa�erskiego na zielonog�rskim lotnisku nie jest ju� zjawiskiem sezonowym. Wyra�na tendencja widoczna jest w uj�ciu rocznym i ewidentnie �wiadczy o coraz silniejszej pozycji najmniejszego lotniska w Polsce. W sezonie lato 2019, po raz pierwszy uruchomiono dla tej lokalizacji po��czenia czarterowe lini� Onur Air do Turcji, kt�re cieszy�y si� bardzo du�ym powodzeniem w�r�d mieszka�c�w regionu.

Niew�tpliwie, na tak dobre wyniki lotniska mia�a tak�e wp�yw wyra�na zmiana w siatce po��cze� rejsowych, kt�re zosta�y dopasowane do preferencji klient�w podr��uj�cych na trasie Zielona G�ra - Warszawa oraz kontynuuj�cych podr�� z lotniska Chopina w Warszawie. Od czerwca 2019 roku PLL LOT zdecydowa�y o podwojeniu rejs�w na trasie Zielona G�ra � Warszawa. Po��czenia s� realizowane rano i wieczorem w ka�dy poniedzia�ek, wtorek, czwartek i pi�tek. Z kolei w �rod� i niedziel� oferowany jest jeden rejs dziennie.


***
Przedsi�biorstwo Pa�stwowe �Porty Lotnicze� (PPL) jest wiod�cym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W zasobach PPL znajduje si� m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, najwi�kszy w Polsce i jeden z wi�kszych port�w lotniczych w Europie �rodkowo�Wschodniej. PPL to r�wnie� podmiot dominuj�cy Grupy Kapita�owej PPL (GK PPL). Przedsi�biorstwo posiada udzia�y lub akcje kilkunastu sp��ek.

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Public Relations
pr@polish-airports.com
693912097

Redakcja serwisu otrzymała :

---------- Wiadomość przekazana z PPL----------
Od: Biuro Public Relations <pr na serw. polish-airports.com>
Data: czwartek, 16 stycznia 2020
Temat: Lotnisko Zielona Góra – Babimost podsumowało 2019 rok
Do:


Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy informację prasową dotyczącą wyników Lotniska Zielona Góra-Babimost za grudzień 2019, jak również cały rok.

Dla Państwa wygody informacja prasowa jest w trzech różnych formatach plików.

Z poważaniem

Biuro Public Relations

pr na s. polish-airports.com  

 

(..)


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta