Zielona Góra,

poniedziałek, 13 stycznia 2020

14.1. godz. 11-ta: Uniwersytet Zielonogórski - wykład otwarty o przyrodzie MalezjiOd: Ewa Sapeńko
Date: pon., 13 sty 2020 o 11:41
Subject: Uniwersytet Zielonogórski - wykład otwarty o przyrodzie Malezji
To: Ewa Sapeńko 

Już jutro, 14 stycznia br. (wtorek) o godz. 11.00 w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś z Instytutu Nauk Biologicznych UZ wygłosi otwarty wykład popularno-naukowy pt. Borneo nie może umrzeć! Przyroda Malezji okiem biologa.

W imieniu organizatorów zapraszam wszystkich zainteresowanych miłośników przyrody. Wstęp na wykład jest oczywiście wolny.

 

 

Prof. Grzegorz Gabryś jest kierownikiem Katedry Zoologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończył Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł magistra biologii na podstawie pracy: "Analiza efektu kolchicyny w tkankach kalusowych Arabidopsis Thaliana (L.) Heyhn". Doktoryzował się na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy: "Erythraeidae (Acari, Actinedida) Polski". Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawiając rozprawę: "The World Genera of Microtrombidiidae: (Acari, Actinedida, Trombidioidea)". W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Obecnie piastuje funkcję kierownika Katedry Zoologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego pracując na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 2008-2011 był członkiem zespołu kierunków studiów przyrodniczych Państwowej Komisji Akredytacyjnej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma "Annales Zoologici", wydawanego w Warszawie oraz czasopisma "Graellsia" wydawanego w Madrycie. Działa aktywnie w Polskim Towarzystwie Akarologicznym, Polskim Towarzystwie Taksonomicznym i Polskim Towarzystwie Zoologicznym.

Oprócz pracy naukowej jest też zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody: Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", Klubu Przyrodników, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "proNatura" oraz Ligi Ochrony Przyrody.

Jest także członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody będącej organem opiniodawczo – doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (woj. lubuskie).

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra(..)

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta