Zielona Góra,

wtorek, 17 września 2019

Petycja w sprawie odbudowy zasypanych fragmentów Kanału Niesulickiego dla turystyki wodnej śródlądowej

Do Zarządu Woj. Lubuskiego


Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę w tej petycji o to aby Zarząd WL wystąpił do posła Jerzego Materny oraz do władz odpowiedzialnych za transport wodny śródlądowy z następującym żądaniem:

- Chcemy i żądamy naprawy kilku procent całości długości kanału, celem odtworzenia zepsutego dziś połączenia dla turystycznych statków wodnych śródlądowych, żaglówek, między Niesulicami a Lubrzą, tj. między jeziorami Niesłysz, Goszcza, Lubie. Kanał który łączy te jeziora, to niedziałający kapitał jaki ongiś zainwestowano w tym regionie, to około pół miliarda PLN wywalone w błoto. 

Dlaczego? Kanał ten nie może zostać przepłynięty, został zniszczony, co jest oburzające. Jest on uroczy turystycznie, np. koło wsi Mostki jego brzegi porastają ozdobne drzewa, tworząc jakby wodną aleję. Kanał Niesulicki w większości ma szerokość ok 11- 12 metrów. Jest to porozrywany kanał kategorii 1 a.

Jako osoby zainteresowane rozwojem turystyki wodnej śródlądowej domagamy się:

- odbudowy mostów we wsi Mostki, tj. mostu drogowego na drodze nr 92, mostu kolejowego na linii kolejowej Berlin HBf- Moskwa Bel. Obecnie we wsi Mostki brak jest jakichkolwiek mostów na kanale, w miejscu kanału Niesulickiego we wsi jest jakiś ogródek. Na działkach 181, 182 są pojedyncze stawy. Proponujemy- najpierw tymczasowe dostosowanie koryta cieku Jutrzenka do połączenia (dla małych żagłowek) obu części Kanału Niesulickiego we wsi, a później budowę kanału przez wieś, o szerokości 11- 12 metrów. W tym celu wywłaszonoby kilka- kilkanaście działek.

- na południe od Nowej Wioski kanał jest rozcięty drogą, wnosimy o naprawę/ dodanie śluzy jeśli jest taka potrzeba

- w miejscowości Lubrza działki 23/8, 222 dzielą kanał od połączenia z jeziorami. Wnosimy o przebudowę mostu w drodze 1244F dla celu umożliwienia podróży żaglówką/ statkiem śródlądowym. 

Kanał powinien mieć szerokość 11- 12 metrów aby mogły nim kursować statki wycieczkowe. Byłaby to droga wodna klasy 1a, ewentualnie we fragmentach 1b, z opcją jej dalszej rozbudowy dla celów turystyki wodnej. Kanał w większości istnieje, konieczna jest jego naprawa i rewitalizacja. Odbudowa zepsutych odcinków, stanowiących zaledwie kilka procent całości kanału, pozwoli uwolnić ów drzemiący kapitał już tu zainwestowany, i ożywi turystykę wodną w regionie. 


Z uszanowaniem,
Adam Fularz, ekonomista

do wiadomości: Gminy Lubrza, Świebodzin

załącznik: niezdarny szkic uszkodzonych fragmentów Kanału Niesulickiego, które zaznaczono kolorem czarnym


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta