Zielona Góra,

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Fotografie: Pierwszy rejs do Antalyi z lotniska Zielona Góra Babimost


INFORMACJA PRASOWAWystartowa� pierwszy czarterowy rejs z Zielonej G�ry do Antalyi

Dzi�, w poniedzia�ek 24 czerwca br. wystartowa� pierwszy czarterowy rejs z Babimostu do tureckiego kurortu Antalya. Na pok�adzie Airbusa A320 przewo�nika Onur Air znalaz�o si� oko�o 180 os�b, kt�re wykupi�y wycieczk� w biurze podr��y Coral Travel.
Pasa�erowie b�d� mogli podr��owa� do tureckiej Antalyi w sezonie wakacyjnym � od 24 czerwca do 16 wrze�nia, rejsy b�d� si� odbywa� raz w tygodniu, w ka�dy poniedzia�ek.

Niezwykle cieszymy si�, �e mo�emy zaoferowa� pasa�erom z rejonu lubuskiego, z Zielonej G�ry i okolic nowe, wakacyjne po��czenie � powiedzia� Piotr Rudzki, rzecznik PPL, kt�ry zarz�dza portem w Babimo�cie. Nowe po��czenie i zainteresowanie nim �wiadczy o rosn�cym potencjale regionu. Mamy nadziej�, �e siatka po��cze� z Zielonej G�ry b�dzie si� dalej rozwija�a.

W zesz�ym roku Turcj� odwiedzi�o ponad dwa razy wi�cej polskich turyst�w ni� w 2017. Dynamiczny trend wzrostowy utrzymuje si�, a najpopularniejszym regionem jest Riwiera Turecka.
***
Przedsi�biorstwo Pa�stwowe �Porty Lotnicze� (PPL) jest wiod�cym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W zasobach PPL znajduje si� m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, najwi�kszy w Polsce i jeden z wi�kszych port�w lotniczych w Europie �rodkowo�Wschodniej. PPL to r�wnie� podmiot dominuj�cy Grupy Kapita�owej PPL (GK PPL). Przedsi�biorstwo posiada udzia�y lub akcje kilkunastu sp��ek.

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Public Relations
pr@polish-airports.com
693912097


Fotografie z pierwszego lotu z Zielonej Góry Babimostu do Antalyi w Turcji.  
nadesłano z PPL. 


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta