Zielona Góra,

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

UMWL odpowiada na pytania o wspieranie infr. miękkiej

Redakcja zadała pytania prasowe- tematem ich była infrastruktura miękka kulturalna i sportowa:
Wysłane: piątek, 5 kwietnia, 2019 10:29:11
Temat: Pytania prasowe- infrastruktura miękka kulturalna i sportowa

Pytanie:
W jaki sposób UMWL adresuje kwestie infrastruktury miękkiej: 
a) parki, ławki, błonia, plaże, tereny wypoczynkowe, szlaki spacerowe, esplanady, ozdobne schody (np. zrujnowane "Schody do Nikąd" w Gorzowie, mające prowadzić do palmiarni która nigdy nie powstała) etc.
b) system lig sportowych, klubów sportowych etc.?
c) system sal koncertowych, teatrów, etc.? W 1828 roku w Żaganiu otwarto teatr, już go nie ma, podobnie z gmachem teatru i opery w Gubinie. 
Pozdrawiam,
Adam Fularz,

Odpowiedź:

Dzień dobry Panie Adamie, poniżej odpowiedź na Pana pytania, przesłane na adres Kancelarii Ogólnej UMWL:
W 2019 r . Województwo Lubuskie poprzez Departament Infrastruktury Społecznej zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej i upowszechniania kultury fizycznej poprzez otwarte konkursy ofert oraz/lub w trybie pozakonkursowym.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa LubuskiegoKolejne pytania
Proszę ponownie o uściślenie odpowiedzi, pytam o:
  • jakieś programy dotacyjne dla parków
  • programy dotacyjne infr. sal koncertowych
Odpowiedź:

Witam ponownie Panie Adamie.
Samorząd województwa w latach 2016-2018 realizował program "Lubuskie siłownie pod chmurką". Pomoc finansowa przeznaczona mogła być na dofinansowanie siłowni zewnętrznych, stanowiących własność gminy/powiatu, tzn.: pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. Pomoc finansowa wynosiła do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 15 000 zł brutto, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zadania. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednej siłowni zewnętrznej. 
Ponżej szczegółowe informacje wraz z listą gmin, które uzyskały dofinansowanie:

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta