Zielona Góra,

wtorek, 9 kwietnia 2019

Skarga: Odmówiono budowy łącznicy kolejowej łączącej południe województwa lubuskiego z Ziel. Górą

Skarga do Sz. Pani 

Elżbieta Anna Polak,
Marszałek woj., UMWL 


Szanowna Pani,
Jako ekonomista obserwuję że transport zbiorowy kończy się na granicy na Odrze i Nysie. Zaś na terenie gdzie sprawuje Pani funkcję marszałka województwa, transport zbiorowy zanikł lub właśnie zanika.  
W 2016 roku, widząc że w statystykach liczba podróży koleją na mieszkańca rocznie w województwie lubuskim wynosi 3,0, czyli jest na poziomie biednych krajów Afryki czy polskiej ściany wschodniej, a w stosunku do RFN dzieli nas gigantyczna przepaść. 

Pytałem wówczas, jak władze województwa tłumaczą tak niskie przewozy kolejowe w woj. lubuskim? 

Samorząd woj. lubuskiego, którym Pani kieruje, w odpowiedzi na moją petycję- odmówił budowy łącznicy kolejowej w Bieniowie, odmówił też aktualizacji planu transportowego. W piśmie poinformowano mnie o konkluzjach - czyli o polityce UMWL polegającej na prowadzeniu transportu zbiorowego kolejowego na południe województwa- znacząco wolniejszą trasą w kształcie zygzaka, a nie- w najkrótszym możliwym technicznie przebiegu. 

Pan Sławomir Kotylak z UMWL twierdzi w odpowiedzi że proponowana przeze mnie łącznica wydatnie skracająca czas podróży- nie ma "racjonalnego uzasadnienia" ale nie rozwija argumentacji ekonomicznej dla swojego twierdzenia. Odmówiono uwzględnienia tej łącznicy w Planie Transportowym. 

Jako ekonomista polemizuję z tym. Twierdzę że celowa polityka UMWL polegająca na taktyce wydłużania czasu podróży koleją powoduje że pociągi są znacznie bardziej nierentowne niż gdyby zarzucono politykę sztucznego i celowego wydłużania czasu podróży koleją. 

Fot. plany budowy łącznicy w Bieniowie i połączenia Ziel. Góra- Małomice- Legnica, cc openstreetmap

Województwo lubuskie posiada bardzo mało rozwiniętą sieć kolejową. Nie istnieją funkcjonalne, szybkie połączenia kolejowe w kierunku południowym. 

Szansą jest odtworzenie bezpośredniego połączenia na południe województwa (miasta Żagań, Szprotawa, Małomice) łącznicą- czyli z eliminacją zmiany kierunku jazdy pociągu na stacji Bieniów. Dokonanoby inwestycji podobnej jak w przypadku łącznicy kolejowej wokół Czerwieńska, otwierając dla kolei całą południową część województwa. Obecnie nikt niemal nie jeździ koleją z Ziel. Góry do Małomic, Szprotawy czy Żagania. 

Zielona Góra zyskałaby dzięki inwestycji na stacji w Bieniowie- polegającej na budowie łącznicy kolejowej na stacji Bieniów- bezpośrednie połączenie kolejowe z Żaganiem i Legnicą. Skróceniu uległby czas podróży do Żagania oraz Legnicy, dzięki czemu kolej miałaby szanse powrotu do obsługi tej relacji przewozowej. Obecnie czas przejazdu jest zbyt długi, a pociągi w relacji do Żagania i Legnicy kursują  z Zielonej Góry przez Żary, nadkładając ok. 15 minut czasu podróży. 

W ramach inwestycji do której gorąco zachęcałem, powstałaby łącznica łącząca tory kolei "Latający Ślązak" z Wrocławia p. Legnicę, Żagań, z linią na Zieloną Górę. Pan Sławomir Kotylak odpowiadając na moją petycję twierdził że inwestycja ta nie ma "racjonalnego uzasadnienia". Twierdził też że pociągi z południa województwa muszą nadkładać 15 minut czasu przejazdu aby zahaczyć o stację Żary (wg niego omijanie tej stacji nie jest wskazane, mimo że skróci to cas podróży i napełni składy). DŁuższa trasa i dłuższy cas przejazdu wynikający ze strategii jaką zaprezentował p. Kotylak powoduje w mojej ocenie pustki w składach pociągów, większe dotacje i odpływ pasażerów na rzecz samochodów osobowych. Pisałem o tym w petycji:

"Obecnie nie opłaca się podróż koleja na trasie do Żagania, Małomic- bowiem podróż przez Żary znacząco wydłuża czas przejazdu. Po budowie łącznicy możnaby mieszkać w Małomicach czy Żaganiu i pracować w Zielonej Górze- bowiem codzienne dojazdy stałyby się wygodne i czasowo atrakcyjne."

oraz 
"Skróceniu uległby czas podróży do Żagania oraz Legnicy, dzięki czemu kolej miałaby szanse powrotu do obsługi tej relacji przewozowej. Obecnie czas przejazdu jest zbyt długi, a pociągi w relacji do Żagania i Legnicy kursują  z Zielonej Góry przez Żary, nadkładając ok. 15 minut czasu podróży." 

a mimo to p. Sławomir Kotylak nadal chce by pociągi jeździły na południe województwa o 15 minut dłużej niż - gdyby łącznicę zbudowano. 

Mam wrażenie że temat transportu publicznego Państwu ciąży, i że najchętniej zlikwidowaliby Państwo dalsze linie kolei w tym województwie. Z jednej strony telefonicznie twierdzą Państwo że to samorządy chciały likwidacji linii kolei z Ziel. Góry do Wolsztyna na odcinku Nowa Sól- Kolsko, ale w Ministerstwie okazuje się że z wnioskiem o likwidację wystąpił członek zarządu województwa lubuskiego. 

Jest to dla mnie oburzające że wielokrotnie w tej sprawie wprowadzali Państwo w błąd media- nawet dzisiaj w rozmowie telefonicznej znów twierdzono że UMWL "nie likwidował linii"- mimo że złożył taki wniosek do MI. W 2017 roku PKP PLK informowała UMWL listownie o zamiarze likwidacji linii kolei nr 371 i wg listu z PKP PLK - urząd UMWL wyraził zgodę.

Dokumentacja sprawy:

Petycja z dnia 08.10.2018 r. w sprawie budowy łącznicy kolejowej w Bieniowie i uruchomienia połączenia Zielona Góra - Małomice

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-10 08:09:53Informacja ogłoszona dnia 2018-10-10 08:12:27 przez Wojciech Majdański

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przebieg postępowania w sprawie petycji:
złożono w dniu 08.10.2018 r.
rozpatrzono w dniu 09.10.2018 r.
 
Przewidywany termin rozpatrzenia petycji:
rozpatrzono w dniu: 09.10.2018 r.,
tj. do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 
Sposób załatwienia petycji:
wysłano odpowiedź w dniu 10.10.2018 r.

Załączniki

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta