Zielona Góra,

środa, 27 marca 2019

Petycja do Radnych Miejskich w sprawie stworzenia z Palmiarni- rasowej atrakcji turystycznej

Petycja
do Radnych Rady Miasta

Obserwuję że w Zielonej Górze brak jest atrakcji turystycznych. Jako ekonomista obserwuję że w wielu miastach palmiarnie zarabiają, będąc atrakcjami turystycznymi i generując wpływy podatkowe z przemysłu turystycznego. 

Obserwuję że w Ziel. Górze palmiarnia jest nią tylko z nazwy. Obiekt generuje raczej skromne wpływy z wynajmu tego obiektu pod restaurację. Miasto zaś nie ma atrakcji turystycznej, bo Palmiarnia - nie jest prawdziwą palmiarnią i nie pełni takiej roli, a jest jedynie restauracją z ozdobnymi roślinami. 

Palmiarnia to przede wszystkim restauracja, mieszcząca bardzo ubogą, bardzo nieciekawą, skrajnie niewielką kolekcję roślin egzotycznych (ok. 200 taksonów). Tak się reklamuje w sieci Internet:

"Palmiarnia to przede wszystkim restauracja. Jakość i smak jest więc u nas na pierwszym miejscu. "

Czuję że jest szansa aby taką atrakcję turystyczną w Ziel. Górze stworzyć. Widzę potrzebę aby Zielona Góra miała choć jedną rasową atrakcję turystyczną.

Są możliwości przekształcenia Palmiarni Zielonogórskiej w prawdziwą, rasową palmiarnię- poprzez całkowite zrezygnowanie z funkcji restauracyjnej w środku budynku Palmiarni. Pozostałaby jedynie kawiarnia i to nie w głównej sali. Celem jest aby palmiarnia była atrakcją turystyczną a nie - jedną z wielu podobnych restauracji z ogrodem zimowym typu "palmiarnia" jakich jest wiele w całej Polsce.

Proponuję:
- przekształcenie Palmiarni tylko w ekspozycję roślin, zwiększenie ich liczby, wzorem Poznania czy innych miast kraju stworzonoby rasową palmiarnię z ekspozycjami różnych roślin

- zmianę funkcji restauracji na niewielką kawiarnię w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim restauracja funkcjonowałaby jako restauracja sezonowa - stoliki ustawionoby na zewnątrz palmiarni, tworząc ogródek letni. Restauracja w całości obsługiwałaby tylko stoliki na wolnym powietrzu, działałaby tylko latem. Miejsce stolików wewnątrz budynku zajęłaby powiększona ekspozycja roślin.

- zwiększenie liczby taksonów (gatunków roślin) z 0,2 tys. do 10- 15 tysięcy wzorem większych Palmiarni w Polsce.

- przeznaczenie półpięter i tarasów na ekspozycję rzadkich roślin- storczyków, roślin owadożernych etc. Stworzenie licznych ekspozycji roślin wzorem Palmiarni w Libercu.

- przekształcenie palmiarni i ogrodu botanicznego w jedną wspólnie zarządzaną firmę miejską, całkowite wyjęcie tych obiektów ze struktur innych spółek miejskich z uwagi na znaczne botaniczne know-how jakie jest wymagane.

- rozważenie całkowitej rezygnacji z budowy dotowanego z pieniędzy podatników, nierentownego i niedochodowego, kosztownego parkingu w pobliżu, zamiast tego powstałby kolejny budynek dla celów ekspozycji roślin. Chciałbym aby zadaniem władz miasta było zarabianie środków finansowych poprzez inwestycje w atrakcje turystyczne, a nie ich marnotrawienie na budowę silnie nierentownych obiektów które współcześnie na świecie się burzy i likwiduje, chcąc uwolnić centra miast od ruchu samochodów osobowych. 


Odpowiedź władz miasta:

Witam, 


w odpowiedzi na Pańskie pytania z dnia 07.11.2016 r. informuję, że w najbliższym czasie nie zamierzamy przekształcać ani zmieniać funkcji Palmiarni.

--   Monika Zapotoczna  Biuro Prezydenta Miasta Zieona Góra  ul. Podgórna 22  65-424 Zielona Góra
-- 

Opinia z sieci Facebook

Kamil Wołczyński 
Jako były zielonogórzanin powiem tak: Zielona Góra jest świetną miejscówką.... ale dla zielonogórzan i mieszkańców okolicznych miejscowości. Poza Palmiarnią nie ma w ZG nic, czego nie miałaby większość średnich i dużych miast.

Jako mieszkaniec ZG zawsze wiedziałem jak sobie zorganizować samemu czas, ale przyjezdnym nie było zbytnio co oferować. Palmiarnia, Wzgórza Piastowskie i.... i gdzie iść? Co zobaczyć? Skansen? Deptak? Ogród Botaniczny? Do obskoczenia w 3-4 godziny wszystkie.(..)

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta