Zielona Góra,

środa, 6 marca 2019

Hulajnogą po deptaku - Urząd odpowiada w sprawie Al. NiepodległościRedakcja otrzymała:
From: Jacek Partyka <J.Partyka na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: śr., 6 mar 2019 o 12:13
Subject: deptak - ul. Al. Niepodległości
To: Adam Fularz <Adam.Fularz na wieczorna.pl>


Dzień Dobry,
        W odpowiedzi na Wniosek w sprawie możliwości jeżdżenia hulajnogą po
deptaku (mail z dnia 28.02.2019 r.), Departament Zarządzania Drogami
informuje, że podczas wizji lokalnej przeprowadzonej wraz z Wykonawcą Robót
Utrzymaniowych w dniu 05.03.2019 r., wskazano na miejsca występowania
utrudnień w przemieszczaniu się, między innymi, osób korzystających z
hulajnogi, po nawierzchni chodnika i określono zakres niezbędnych prac
naprawczych.
        Jednocześnie Departament Zarządzania Drogami informuje, że określone
ustaleniami prace naprawcze zostały już wcześniej wykonane, w tym
zlikwidowanie stwierdzonych nierówności (wklęsłości i wypukłości)
nawierzchni chodnika, dokonanie wymiany uszkodzonych płyt i ułożenie ich na
odpowiednio przygotowanym podłożu, przeprowadzenie wymiany wybranych płyt,
celem uzyskania jednolitości kolorystycznej, a także uzupełnienie
brakujących płyt chodnika, o czym został Pan powiadomiony oddzielnym pismem
z dnia 24 .08.2018 r. (DI-BD2.721.106.2018 RISS 4118908), a także poprzez
prowadzoną korespondencję mailową.
Zgłaszane uszkodzenia elementów nawierzchni chodnika staramy się na bieżąco
usuwać, a usterki przedstawione w Pana Wniosku, dotyczące nierówności
nawierzchni z kostki, w rejonie budynku Samorządowego Kolegium Odwoławczego
i kina Nysa, zostały już zgłoszone Wykonawcy, w celu podjęcia przez niego
skutecznej interwencji.

Wskazane również w Pana Wniosku fragmenty nawierzchni chodnika (od strony
północnej i południowej), będą monitorowane, celem usuwania na bieżąco
powstałych usterek nawierzchni deptaka.

Ponadto Departament Zarządzania Drogami informuje, że w związku z ruchem
pojazdów w rejonie deptaka, wprowadzone są ograniczenia ich przemieszczania
się, a przypadki naruszania zasad i przepisów dotyczących ruchu oraz postoju
pojazdów w rejonie deptaka, rozpatrywane są indywidualnie przez powołane do
tego odpowiednie służby.

Pozdrawiam,

Jacek Partyka
Biuro Zarządzania Drogami
Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
(..)
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta