Zielona Góra,

środa, 27 lutego 2019

UM odpowiada na pytanie o przyczepy z reklamami poustawiane na skrzyżowaniach na terenie Ziel. G.

Redakcja zadała pytanie do Maria Pięta, UM Zielona Góra:
Pytanie: czy przyczepy z reklamami jakie poustawiano w Ziel. Górze jako parkujące pojazdy, płacą za zajęcie pasa drogowego lub przestrzeni miejskiej? Prawo na to zezwala, by pobierać od tych reklam opłaty. Oto wykładnia MI:


Odnosząc się do kwestii parkowania przyczepy z umieszczoną reklamą należy wyjaśnić, iż każda sytuacja ewentualnego zajęcia pasa drogowego jest rozpatrywana przez zarządcę drogi indywidualnie. 

Jednocześnie Departament Dróg Publicznych wskazuje na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2014 r. (sygn. akt II GSK 1168/13) w którym stwierdzono, iż skoro „sporna przyczepa samochodowa była zaparkowana przez dłuższy czas w tym samym miejscu i nie była używana, co wykazało postępowanie dowodowe, zatem może być uznana za reklamę w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Została ona umieszczona w pasie drogowym drogi publicznej, co potwierdza wydruk elektronicznej mapy terenu znajdujący się w aktach sprawy.".

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 24 marca 2017 r. (sygn. akt II SA/Gl 969/16) wskazał, iż „bez znaczenia pozostaje fakt, że przyczepa została zarejestrowana jako pojazd, bowiem ten wymóg jest konieczny zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym do poruszania się po drogach publicznych, natomiast nie stanowi przeszkody w uznaniu przyczepy za reklamę, ze względu na funkcję którą w danym momencie pełni.(...) Należy w tym miejscu również podkreślić, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym rozstrzygane były już podobne sprawy i jednolicie Naczelny Sąd Administracyjny podzielał poglądy organów, że tego rodzaju ustawienie
przyczepy samochodowej lub lawety z umocowaną reklamą w pasie drogowym odpowiada dyspozycji
przepisu art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (vide wyroki NSA o sygn. akt II GSK 693/10,
II GSK 699/10, II GSK 692/10, II GSK 551/10, II GSK 697/10, II GSK 832/08) (...).
Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że w zaistniałym stanie faktycznym doszło do zajęcia pasa drogowego (części parkingu) na cele reklamowe, a nie jak to sugerowała skarżąca jedynie
zaparkowania pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym."

wg listu z DDP MIRedakcja otrzymała:
From: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: Thu, Feb 28, 2019 at 8:09 AM
Subject: Re: Pytanie o przyczepy z reklamami poustawiane na skrzyżowaniach na terenie Ziel. G.
To: Adam 


 

Zielona Góra, 28 lutego 2019 r.

 

Pan

Adam Fularz

 

Odpowiadając na zapytanie z dnia 21 lutego 2019 r. informuję, że Departament Zarządzania Drogami zarządza wyłącznie parkingami zlokalizowanymi w pasie drogowym dróg publicznych.

Wszystkie nielegalne reklamy traktowane są jednakowo, nie ma znaczenia czy jest to reklama stała, koziołek czy  reklama ustawiona na przyczepie samochodowej. 

Każde zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi jest dokumentowane (dokumentacja fotograficzna). Wszczyna się stosowne postępowanie administracyjne. Do właściciela reklamy wysyłane jest wezwanie do usunięcia reklamy z informacją o naliczeniu za każdy dzień zajęcia pasa drogowego kary pieniężnej.

 

Maria Pięta

Departament Prezydenta Miasta

 

                                  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta