Zielona Góra,

poniedziałek, 11 lutego 2019

Skażenie powietrza w Gorzowie: komunikt w sprawie przekroczenia poziomu substancji rakotwórczych

Komunikat UMWL o przekroczeniu stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu
Miasto Gorzów Wlkp.

Podczas sesji sejmiku (11 lutego) radni województwa przyjęli uchwałę w sprawie "Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10". Ocena jakości powietrza i klasyfikacja stref w województwie lubuskim za rok 2016 i 2017 r., dokonana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazała, że w dalszym ciągu poziom dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 w strefie miasta Gorzów Wlkp. jest przekroczony. 

Zgodnie z tą oceną Gorzów Wielkopolski został - jako strefa - zakwalifikowany do klasy wynikowej C, co obliguje Zarząd Województwa Lubuskiego do przygotowania aktualizacji programu ochrony powietrza. Pierwsza aktualizacja została uchwalona w 2015 r., dlatego potrzebna jest kolejna interwencja Sejmiku. 

W przypadku stref, dla których standardy jakości powietrza są przekraczane, a zostały tam uchwalone programy ochrony, zarząd województwa ma obowiązek opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa. Aktualizacja programu ochrony powietrza została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r., w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych i składa się z trzech części. Część pierwsza - opisowa - uwzględnia charakterystykę strefy objętej Aktualizacją Programu, analizę stanu jakości powietrza, działania naprawcze wraz z możliwymi źródłami ich finansowania, oraz koszty wynikające ze złej jakości powietrza. W drugiej części wskazano obowiązki i ograniczenia wynikające z podjętego Programu oraz sposób monitorowania realizacji zadań w nim zapisanych. W trzeciej części uzasadniającej przedstawiono uwarunkowania wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego, charakterystykę źródeł emisji wraz z wielkością ładunków emisji z poszczególnych źródeł, prognozę stanu jakości powietrza po zrealizowaniu Programu, opis modelu emisyjnego wraz z weryfikacją uzyskanych wyników oraz przebieg opiniowania projektu dokumentu. 

Analizy do opracowania Aktualizacji Programu zostały oparte o dane z roku 2017, a realizacja została zaplanowana do roku 2023. Wypełniając obowiązek wynikający z prawa ochrony środowiska oraz zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie „Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10". 

Podano do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu, o prowadzonych konsultacjach społecznych, oraz o możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, jak również organie właściwym do ich rozpatrzenia. Odbyło się poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce Ochrona środowiska. Uwagi i wnioski można było składać w terminie od 1 października 2018 r. do 21 października 2018 r. 

Przeprowadzono także  konsultacje projektu uchwały. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie BIP UMWL w zakładce Ochrona Środowiska – Programy Ochrony Powietrza. Projekt uchwały Sejmiku Województwa  Lubuskiego, w sprawie określenia "Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10", przekazano Prezydentowi Miasta Gorzów Wlkp. 4 grudnia 2018 r. prezydent zaopiniował pozytywnie projekt uchwały.

wg UMWL
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta