Zielona Góra,

środa, 20 lutego 2019

Petycja do władz miasta i gminy Iłowa

Petycja do władz miasta i gminy
Radni Miejscy i Gminni
Urząd Miasta

-- 
Regionalne centrum przesiadkowe
Wnoszę o budowę malutkiego, niewielkiego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Iłowej w postaci wykorzystania ulicy Kolejowej bez jej przebudowy -dla kursowania autobusów regionalnych i miejskich. Przy dworcu kolei zbudowanoby rodzaj regionalnego centrum przesiadkowego- czyli dworca autobusowo- kolejowego z początkowo tylko jednym przystankiem (z uwagi na niewielki ruch) oraz z wyświetlaczami godzin odjazdów i przyjazdów oraz kompletem rozkładów komunikacji zbiorowej w okolicy. Nie budowanoby nowych budynków ale wykorzystanoby zabytkowy obiekt dworca kolejowego oraz istniejące ulice bez ich przebudowy czy asfalowania, jeśli są one brukowane. 

W sumie gmina zbudowałaby tylko nowoczesną wiatę przystankową oraz dostosowałaby dworzec kolejowy do roli poczekalni centrum przesiadkowego. Miejski ośrodek kultury mógłby też prowadzić informację turystyczną w budynku tej poczekalni.

Komunikacja miejska
W przyszłości możnaby wprowadzić linię komunikacji miejskiej w relacji do Gozdnicy w oparciu o choćby rebranding, zmianę nazwy oferty przewozowej firmy Feniks która świadczy usługi na tej trasie ale tylko od centrum miasta w Iłowej. Linię tą kursującą do Gozdnicy przemianowanoby na linię komunikacji miejskiej i przedłużonoby do owego regionalnego centrum przesiadkowego kolejowo- autobusowego. Dofinansowanoby kurs wieczorny. Istniejącą obecnie trasę autobusu zmieninoby na terenie Gozdnicy jak i na terenie Iłowej dodając nowe przystanki w Iłowej i wykorzystując już obecnie kursujący kilka razy dziennie autobus także da obsługi przewozów w relacji miejskiej: zmiana nastąpiłaby na relację obsługującą także relację wewnątrzmiejską: Kolejowa centrum przesiadkowe -ulicą Traugutta - przystanek Traugutta- ulicą Młyńska- przystanek Konopnickiej/1Maja - przystanek Plac Wolności- przystanek Kazimierza Pułaskiego- obecny przystanek Żagańska przy Kościele- Żagańska przy nr 53- Leśna Biedronka- Dolanowo i dalej w kierunku Żar- Żagania. 

Odnowionoby już istniejące przystanki autobusowe i zbudowanoby nowe zaproponowane w proponowanej relacji miejskiej. Kursy skoordynowanoby z wybranymi kursami kolei z dworca w Iłowej.

Proszę uprzejmie o odniesienie się do treści petycji. Odpowiedź opublikuję.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta