czwartek, 28 lutego 2019

Odpowiedzi na pytania w sprawie polityki likwidacji kolei przez Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego

Redakcja otrzymała: 

Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serwerze lubuskie.pl>
Data: czwartek, 28 lutego 2019
Temat: odpowiedzi na pytania
(...)


Witam Panie Adamie, poniżej odpowiedzi na Pana pytania. Odpowiedzi udziela Piotr Tykwiński, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL:

Pan Adam Fularz był wielokrotnie informowany, że Samorząd Województwa Lubuskiego nie jest właścicielem ani zarządcą infrastruktury kolejowej. Tym samym Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji, aby wnioskować o likwidację infrastruktury, której sam nie jest właścicielem ani zarządcą. Właścicielem linii kolejowej nr 371 jest Skarb Państwa, którą w jego imieniu zarządza państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Za utrzymanie
w sprawności technicznej linii nr 371 nie odpowiada zatem samorząd wojewódzki, a spółka PKP PLK SA, która uznając tę linię za zbędną już ponad 20 lat temu, zaniechała jej dalszego utrzymywania.

Samorządy lokalne, na których obszarze znajduje się fragment tej linii, kierując się interesem społecznym, wykorzystały zdewastowany teren kolejowy pod budowę ścieżki rowerowej. Co istotne, ciągłość terenu pod ewentualną odbudowę toru kolejowego przez właściciela (czyli PKP TLK SA) po wybudowaniu ścieżek rowerowych będzie nadal zachowana. Mówiąc prościej, budowa ścieżek rowerowych na tym terenie, nie zamyka możliwości odtworzenia linii kolejowej, co bezpodstawnie sugeruje pan Adam Fularz. 

Natomiast pozostawiony na terenie województwa wielkopolskiego fragment toru kolejowego linii 371 jest nadal wykorzystywany, choć sporadycznie i głównie do prowadzenia pociągów turystycznych.

Reasumując, obarczanie jakiegokolwiek samorządu terytorialnego winą i odpowiedzialnością za wieloletnie zaniedbania na kolei, które doprowadziły m.in. do likwidacji części jej infrastruktury, jest bezpodstawne i może skutkować wprowadzaniem w błąd opinii publicznej. Konsekwentnie i z uporem prowadzona przez niektórych dziennikarzy szkodliwa narracja w obszarze publicznego dyskursu sugerująca, że „marszałek likwiduje kolej w Lubuskiem" nie ma żadnego pokrycia w faktach.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

(...)

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Wniosek do Prezydenta miasta Ziel. Góra w sprawie deptaka

Wniosek w sprawie możliwości jeżdżenia hulajnogą po deptaku 

do Prezydenta miasta Ziel. Góra
do wiadomości:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Al. Niepodległości 7
65-048 Zielona Góra
- Zgromadzenie Ogólne Kolegium,

Czy władze miasta mogą umożliwić jeżdżenie hulajnogą po deptaku na ul. Niepodległości od ul. Kupieckiej do pl. Bohaterów? W niedzielę przyjechał mój kolega. Chciałem dać mu pojeździć hulajnoga po deptaku, ale cały przód hulajnogi wpadł w dziurę w okolicy ruiny zlikwidowanego kina Nysa.

Obecnie jakość tego odcinka jest bardzo zła. Kółka hulajnóg wpadają w dziury między płytkami, ba, mieszczą się w nie całe płozy od rolek jeśli ktoś chce tam jechać na rolkach. Taka dziura jest przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Kostki się zapadły i jest sporej wielkości dziura w której można urwać płozę w rolkach.

Północna strona deptaku jest IMHO do zdjęcia i ułożenia na nowo. Południowa strona ma także liczne szpary. Wnoszę  o przełożenie płytek chodnikowych po północnej, a także częściowo po południowej stronie deptaka ul. Niepodległości  na odcinku od ul. Kupieckiej do muzeum i pl. Bohaterów.

W ogóle ruch samochodów na deptaku powinien być zupełnie wstrzymany, także dla mieszkańców którzy nie mają grupy inwalidzkiej, lub pozwolenia na wjazd np. celem dowozu mebli etc. Tam ruch samochodów jest całkiem spory i stąd te uszkodzenia. W mojej ocenie nie powinny tam jeździć samochody firm ochroniarskich czy duże radiowozy policyjne o wielkości sam. dostawczego. 

Hulajnoga markowa dobrej jakości kosztuje nowa od 1200 do 3600 złotych. Czy będą Państwo zwracać za widelce i kółka hulajnóg jeśli się poniszczą w dziurach na deptaku?

do wiadomości: Sam. Kolegium Odwoławczego
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

środa, 27 lutego 2019

Sprawa Martyny Burakowskiej- oświadczenie OIL w Ziel. Górze

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej informuje, iż wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci P. Martyny Burakowskiej. O wyniku zostaną poinformowane strony postępowania.

-- 

Z poważaniem
Brygida Olszewska

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Zielonej Górze
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 71
tel. 68-320-79-00, 68-323-66-87, 68-323-66-87.
W przypadku odpowiedzi na tego e-maila proszę o zachowanie ciągłości korespondencji.

UM odpowiada na pytanie o przyczepy z reklamami poustawiane na skrzyżowaniach na terenie Ziel. G.

Redakcja zadała pytanie do Maria Pięta, UM Zielona Góra:
Pytanie: czy przyczepy z reklamami jakie poustawiano w Ziel. Górze jako parkujące pojazdy, płacą za zajęcie pasa drogowego lub przestrzeni miejskiej? Prawo na to zezwala, by pobierać od tych reklam opłaty. Oto wykładnia MI:


Odnosząc się do kwestii parkowania przyczepy z umieszczoną reklamą należy wyjaśnić, iż każda sytuacja ewentualnego zajęcia pasa drogowego jest rozpatrywana przez zarządcę drogi indywidualnie. 

Jednocześnie Departament Dróg Publicznych wskazuje na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2014 r. (sygn. akt II GSK 1168/13) w którym stwierdzono, iż skoro „sporna przyczepa samochodowa była zaparkowana przez dłuższy czas w tym samym miejscu i nie była używana, co wykazało postępowanie dowodowe, zatem może być uznana za reklamę w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Została ona umieszczona w pasie drogowym drogi publicznej, co potwierdza wydruk elektronicznej mapy terenu znajdujący się w aktach sprawy.".

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 24 marca 2017 r. (sygn. akt II SA/Gl 969/16) wskazał, iż „bez znaczenia pozostaje fakt, że przyczepa została zarejestrowana jako pojazd, bowiem ten wymóg jest konieczny zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym do poruszania się po drogach publicznych, natomiast nie stanowi przeszkody w uznaniu przyczepy za reklamę, ze względu na funkcję którą w danym momencie pełni.(...) Należy w tym miejscu również podkreślić, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym rozstrzygane były już podobne sprawy i jednolicie Naczelny Sąd Administracyjny podzielał poglądy organów, że tego rodzaju ustawienie
przyczepy samochodowej lub lawety z umocowaną reklamą w pasie drogowym odpowiada dyspozycji
przepisu art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (vide wyroki NSA o sygn. akt II GSK 693/10,
II GSK 699/10, II GSK 692/10, II GSK 551/10, II GSK 697/10, II GSK 832/08) (...).
Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że w zaistniałym stanie faktycznym doszło do zajęcia pasa drogowego (części parkingu) na cele reklamowe, a nie jak to sugerowała skarżąca jedynie
zaparkowania pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym."

wg listu z DDP MIRedakcja otrzymała:
From: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: Thu, Feb 28, 2019 at 8:09 AM
Subject: Re: Pytanie o przyczepy z reklamami poustawiane na skrzyżowaniach na terenie Ziel. G.
To: Adam 


 

Zielona Góra, 28 lutego 2019 r.

 

Pan

Adam Fularz

 

Odpowiadając na zapytanie z dnia 21 lutego 2019 r. informuję, że Departament Zarządzania Drogami zarządza wyłącznie parkingami zlokalizowanymi w pasie drogowym dróg publicznych.

Wszystkie nielegalne reklamy traktowane są jednakowo, nie ma znaczenia czy jest to reklama stała, koziołek czy  reklama ustawiona na przyczepie samochodowej. 

Każde zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi jest dokumentowane (dokumentacja fotograficzna). Wszczyna się stosowne postępowanie administracyjne. Do właściciela reklamy wysyłane jest wezwanie do usunięcia reklamy z informacją o naliczeniu za każdy dzień zajęcia pasa drogowego kary pieniężnej.

 

Maria Pięta

Departament Prezydenta Miasta

 

                                  

Wezwanie przedsądowe do Burmistrza Miasta Sulechów

Do Szanownej Pani lub Pana
Burmistrza Miasta.

W tej chwili rozmawiamy o zachowaniach przyzwoitych. Rozmówca obok mnie poinformował mnie o zakazie korzystania z sauny nago w obiekcie sauny przy basenie Rusałka. Sądzę że Pani/ Pan próbuje terroryzować nas swoimi normami i ogranicza wolność jednostek w sprzeczności z moralnością tych osób. 

Wezwanie przed pozwem sądowym

wzywam do usunięcia zakazu w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem procesu sądowego z powództwa prywatnego przeciwko Pani/Pani. Z wielką przyjemnością pozwę Pana/Panią w tejże sprawie którą uważam za ciekawą. Wypłaci Pani/Pan odszkodowanie jeśli przegra ów proces.

 Ma Pani / Pan 
7 dni na usunięcie tego napisu i zastąpienie go -najlepiej - zakazem wchodzenia do sauny w stanie innym niż nago, na golasa. 

Pozdrawiam
Adam Fularz, wydawca prasowy
Zielona Góra


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Skarga - dziura

Do UM ZG

Przed nieczynną restauracją Flamingo przy Filharmonii jest około 80-centymetrowa- spora dziura w chodniku. Zastanawiam się jak ta dziura powstała. Jak sądzę-w wyniku jakiejś inwestycji. Nikt jej nie zabezpieczył ani nie ogrodził. To karygodne i naganne.

Jechałem tam na hulajnodze. Rozpędziłem się po ruszającym się nowym bruku na pl. Powstańców Wielkopolskich. I musiałem nagle ostro hamować.

pozdrawiam
Adam Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

10 marca wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy. PKP Intercity doda połączenoe do Ziel. Góry - informacja prasowa PKP Intercity

10 marca wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy. PKP Intercity dostosowuje połączenia do prac modernizacyjnych - podaje informacja prasowa PKP Intercity. Redakcja otrzymała nowy rozkład godzinowy połączenia Ziel. Gòra Gł.-Warszawa :

 

TLK GOMBROWICZ:

Warszawa Cent.: 19:53

Poznań Gł.: p. 0:05 – o .0:26/0:55

Zielona Góra: 2:04/2:41

 

TLK UZNAM:

Zielona Góra: 0:09

Poznań Gł.: p. 1:48 – o. 2:27

Warszawa Centr.: 6:35

 

Z poważaniem

Agnieszka Serbeńska

 

 Rzecznik <rzecznik na serw. intercity.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

 

w niedzielę 10 marca br. wchodzi w życie korekta rocznego rozkładu jazdy. Będzie obowiązywać do 8 czerwca br. Wprowadzane zmiany zapewnią optymalne kursowanie pociągów PKP Intercity podczas licznych modernizacji linii(..).

Pozdrawiamy

 

Zespół Prasowy PKP Intercity S.A.
Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
http:
www.intercity.pl
NIP 526 25 44 258    REGON 017258024
Kapitał zakładowy: 2 489 033 640 00 PLN
KRS 0000296032 Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy (..)

PKP IC S.A.

--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD

 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E
adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

 

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

 

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

 

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

 

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

PKP IC S.A.--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

niedziela, 24 lutego 2019

Dzisiaj niedziela handlowa. CH Auchan pełne kupujących

W Centrum Handlowym Auchan dzisiaj było pełno osób robiących zakupy. Przy kasach marketu były kolejki kupujących. Kupiłem siatkę owoców i warzyw (banany plantany, słodkie ziemniaki, 4 sztuki miodowego mango, rzepa, kurkuma świeża 100 gram, proteina sojowa bio-mała saszetka). Siatka owoców i warzyw kosztowała mnie 111 złotych-sto jedenaście. 
opr. A. Fularz

sobota, 23 lutego 2019

List w sprawie chodnika przy amfiteatrze

Od ZOK szedłem na przystanek "8" przy amfiteatrze. Od strony sali Hydrozagadka w ZOK są schody przy parku na trasie do przystanku z których wypadły trzy duże płyty chodnikowe. Kolejnych 5 płytek leży luzem na chodniku jak się idzie do przystanku. Na samym przystanku ze 20 płytek się rusza i klawiszuje. W dodatku są jakieś dziury, kawałki płytek leżące luzem. A to wszystko na dystansie 50 metrów spaceru. 

opr. Adam Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

piątek, 22 lutego 2019

O koleu w Lubuskim

Samorządowcy z Wielkopolski zebrani dzisiaj na spotkaniu w Wolsztynie - zarzucili samorządowcom z woj. lubuskiego że ci uwierzyli że kolej upadła. Doszło do tego że samorządowcy z woj. lubuskiego przyjeżdżali do Wolsztyna domagać się od władz miasta wycofania protestów czy skarg w sprawie likwidacji linii kolei z Wolsztyna do  Nowej Soli czy do Sulechowa. Samorządowcy z woj. lubuskiego bali się że przez skargi władz Wolsztyna nie otrzymają dotacji na swój pomysł budowy ścieżek rowerowych na nasypach rozebranych torów.

Jak wyjaśnił urzędnik samorządowy, najprawdopodobniej marszałek woj. wielkopolskiego, "w Wielkopolsce nadal wierzymy w kolej" zaś w woj. lubuskim własze samorządowe uznały że kolej upadła i zamieniają torowiska w ścieżki rowerowe. 

Dziś w Wolsztynie podpisano umowę na budowę nowego dworca kolejowo-autobusowego. Poprzedni dworzec autobusowy zlikwidowano. Z gęstej kiedyś oferty autobusów do Zielonej Góry z Wolsztyna pozostało jedno połączenie na dobę.

opr. Adam Fularz
na podst. wypowiedzi uczestników konf.  


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

czwartek, 21 lutego 2019

Jutro otwarcie nowej restauracji Amarone na ul. Żeromskiego

Gdy rozmawiałem z obsługą restauracji i chciałem obejrzeć wnętrze, zaproszono mnie na otwarcie restauracji Amarone na ul. Żeromskiego jutro od godz. 13. Jest to nowa restauracja w miejscu byłej księgarni.
opr. A. Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Electronic Intuit Invoice Notice


Stop waiting weeks for checks to arrive.


Intuit QuickBooks
Dear Intuit Customer,
 This alert is being delivered to you by Intuit Services. Please click on the web link below to view Receipt.

Your Intuit Invoice ID: INV15725690 has been covered and available for download.
Get details  here
We appreciate your business and thank you for using Intuit.
Need help?.
Call 800-237-3520
See tutorials
Talk to a Pro
Facebook Twitter Youtube LinkedIn
Download the QuickBooks App for iOS on the App store Get the QuickBooks App for Android on Google Play


Intuit and Turbotax are brand names of Intuit Inc.
Conditions, rates and services are subject to adjustment without notice.
Privacy.
2005-2018 Intuit Inc.  All legal rights reserved..
2700 E. Commerce Center Place, Tucson, AZ 84506
TrustE Verified
                                                           

Automatic Intuit Invoice Notification


Stop waiting weeks for checks to arrive.


Intuit QuickBooks
Hi,
 This Paid Invoice notification was delivered to you by Intuit Inc. Make sure you click the web link listed below to see detailed information.

Your Invoice ID: INV1524390 has been paid and now readily available below.
See details  here
We appreciate your business with us and thank you for utilizing Intuit.
We're here to help..
Call 800-237-5519
Tutorials
Talk to a Pro
Facebook Twitter Youtube LinkedIn
Download the QuickBooks App for iOS on the App store Get the QuickBooks App for Android on Google Play


Intuit and ProConnect are authorized brand marks of Intuit.
Terms, prices and service options are subject to change without notice.
Personal privacy.
2007-2018 Intuit Services Inc..  All rights reserved..
1700 W. Commerce Place, Tucson, AZ 84706
TrustE Verified
                                                           

Pytanie o lotnisko do UMWL

Pytanie:
W Radomiu ważą się losy terminalu portu który ma być zastąpiony innym, większym terminalem portu lotniczego. Jest to terminal "składany" powstały z myślą o jego przenoszeniu. Już raz został przeniesiony do Radomia z lotniska w Łodzi. Obecnie czytałem że terminal ten w Radomiu ma być zdemontowany. Jest on własnością PPL. 

Pytanie:
Czy UMWL jest zainteresowane aby terminal z lotniska w Radomiu trafił do lotniska Zielona Góra? Terminal ten można przenieść na przykład na lotnisko w Babimoście i ustawić na działce UMWL pomiędzy obecnym terminalem PPL a terminalem przylotów. Ów terminal jest większy niż obecny terminal, w dodatku koszt jego ponownego demontażu i montażu nie jest aż tak wielki- znane są koszty tej operacji dla Radomia.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Petycja do władz miasta i gminy Tuplice

Petycja do władz  gminy
Radni  Gminni

ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

Proszę o zamieszczenie petycji w BIP zgodnie z wymogiem ustawowym.
-- 
Regionalne centrum przesiadkowe
Komunikcja zbiorowa zanika jeśli brak jest dobrej informacji i punktów przesaidkowych. Wnoszę o budowę malutkiego, niewielkiego regionalnego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Tuplicach w postaci wykorzystania ulicy Mickiewicza bez jej przebudowy -dla kursowania autobusów regionalnych i miejskich. Przy dworcu kolei zbudowanoby rodzaj regionalnego centrum przesiadkowego- czyli dworca autobusowo- kolejowego z początkowo tylko jednym przystankiem (z uwagi na niewielki ruch) oraz z wyświetlaczami godzin odjazdów i przyjazdów oraz kompletem rozkładów komunikacji zbiorowej w okolicy. Nie budowanoby nowych budynków ale wykorzystanoby zabytkowy obiekt dworca kolejowego oraz istniejące ulice bez ich przebudowy. 

W sumie gmina zbudowałaby tylko nowoczesną wiatę przystankową oraz dostosowałaby dworzec kolejowy do roli poczekalni centrum przesiadkowego. Ośrodek kultury mógłby też prowadzić informację turystyczną w budynku tej poczekalni.

Odnowionoby już istniejące przystanki autobusowe. Kursy autobusów np. do Trzebiela, Łęknicy skoordynowanoby z wybranymi kursami kolei z dworca w Tuplicach.

Proszę uprzejmie o odniesienie się do treści petycji. Odpowiedź opublikuję.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf


W Żarach rzekomo ogłoszono alarm bombowy i ewakuowano część miasta

Rzekomo wg informcji w sieci Internet nie ma zajęć w części żarskich szkół, ewakuowano też część miasta. Informacje są niepotwierdzone.

--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

środa, 20 lutego 2019

Petycja do władz miasta i gminy Iłowa

Petycja do władz miasta i gminy
Radni Miejscy i Gminni
Urząd Miasta

-- 
Regionalne centrum przesiadkowe
Wnoszę o budowę malutkiego, niewielkiego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Iłowej w postaci wykorzystania ulicy Kolejowej bez jej przebudowy -dla kursowania autobusów regionalnych i miejskich. Przy dworcu kolei zbudowanoby rodzaj regionalnego centrum przesiadkowego- czyli dworca autobusowo- kolejowego z początkowo tylko jednym przystankiem (z uwagi na niewielki ruch) oraz z wyświetlaczami godzin odjazdów i przyjazdów oraz kompletem rozkładów komunikacji zbiorowej w okolicy. Nie budowanoby nowych budynków ale wykorzystanoby zabytkowy obiekt dworca kolejowego oraz istniejące ulice bez ich przebudowy czy asfalowania, jeśli są one brukowane. 

W sumie gmina zbudowałaby tylko nowoczesną wiatę przystankową oraz dostosowałaby dworzec kolejowy do roli poczekalni centrum przesiadkowego. Miejski ośrodek kultury mógłby też prowadzić informację turystyczną w budynku tej poczekalni.

Komunikacja miejska
W przyszłości możnaby wprowadzić linię komunikacji miejskiej w relacji do Gozdnicy w oparciu o choćby rebranding, zmianę nazwy oferty przewozowej firmy Feniks która świadczy usługi na tej trasie ale tylko od centrum miasta w Iłowej. Linię tą kursującą do Gozdnicy przemianowanoby na linię komunikacji miejskiej i przedłużonoby do owego regionalnego centrum przesiadkowego kolejowo- autobusowego. Dofinansowanoby kurs wieczorny. Istniejącą obecnie trasę autobusu zmieninoby na terenie Gozdnicy jak i na terenie Iłowej dodając nowe przystanki w Iłowej i wykorzystując już obecnie kursujący kilka razy dziennie autobus także da obsługi przewozów w relacji miejskiej: zmiana nastąpiłaby na relację obsługującą także relację wewnątrzmiejską: Kolejowa centrum przesiadkowe -ulicą Traugutta - przystanek Traugutta- ulicą Młyńska- przystanek Konopnickiej/1Maja - przystanek Plac Wolności- przystanek Kazimierza Pułaskiego- obecny przystanek Żagańska przy Kościele- Żagańska przy nr 53- Leśna Biedronka- Dolanowo i dalej w kierunku Żar- Żagania. 

Odnowionoby już istniejące przystanki autobusowe i zbudowanoby nowe zaproponowane w proponowanej relacji miejskiej. Kursy skoordynowanoby z wybranymi kursami kolei z dworca w Iłowej.

Proszę uprzejmie o odniesienie się do treści petycji. Odpowiedź opublikuję.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Na UZ przy ul. Szafrana debata o wodzie w Zielonej Górze

Stow. Zielonogórskie Perspektywy zaprosiło dzisiaj na UZ przy ul. Szafrana 4- Wydz. Matematyki, na debatę o wodzie w Ziel. Gorze. Start za 20 min. czyli o godz. 17. Sala na parterze.

opr. af


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

wtorek, 19 lutego 2019

Pieszy potrącony na pasach na ul. Łużyckiej przy wiadukcie

Na przejściu na ul. Łużyckiej na wysokości wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolei doszło do wypadku, nie wiadomo czy ciężkiego. w zupełnej ciszy sanitariusze pogotowia pakowali jakiegoś mężczyznę do karetki pogotowia. Obok stały około trzy samochody osobowe. 

Wnosząc z obrazu sytuacji, na pasach potrącono pieszego. Mężczyzna leżał bez ruchu na wejściu na pasy od strony ul. II Armii.  Jeden z sanitariuszy przekazał jakiś worek czy plecak komuś z kilu osòb oglądających to zajście. Nie wiadomo czy mężczyzna żył. Alcja odbywała się w kompletnej ciszy.

opr. A. Fularz 
na podstawie naocznej obserwacji zbiegowiska przy ul. Łużyckiej
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Propozycja do Radnych Miasta Zielona Góra

Propozycja dla Radnych Miasta Zielona Góra

Drodzy Państwo. Różne miasta Europy znane z prosamochodowej polityki w odniesieniu do transportu miejskiego, czasem od swojej samochodowej manii robią wyjątki.

Mieszkałem w Warszawie. Pamiętam że na weekendy w lecie zamykano dla samochodów osobowych część ulic w mieście. Zamykano np. ul. Krakowskie Przedmieście dla sam. osobowych. Wówczas dopiero ludzie zechcieli korzystać z tych ulic dla spacerów czy oferty gastronomii.

Proponuję czasowe zamknięcie dla ruchu sam. osobowych ul. Boh. Westerplatte. Kiedyś, kilkanaście lat temu, była to ulica handlowa z dużym ruchem pieszym. Dzisiaj jest to zwykła trasa samochodowa a część szerokich chodników zamieniono na parkingi. Kilka sklepów już nie działa,  a na parterze opustoszałej galerii handlowej mieści się salon dilerski z samochodami. Z dawnych 4 domów towarowych pozostały dwa których dni w dodatku wydają się być policzone. 

Całkowita likwidacja jakiegokolwiek ruchu sam. osobowych w letnie weekendy od piątku po południu do poniedziałkowego poranku może jednak ocalić resztki oferty handlowo-usługowej tej ulicy.

Proszę też wybrać się w podróż do centrum Poznania. Drastycznie zlikwidowano poprzez rozbiórkę nawierzchni- liczne drogi samochodowe i miejsca parkingowe w całym centrum miasta. Zrobiono ten -radykalny dla konserwatystów- krok, po to by powstrzymać upadek gospodarku centrum miasta jaki miał miejsce w wyniku kosztów zewnętrznych samochodów osobowych. 

Uprzejmie zachęcam do podjęcia eksperymentu w odniesieniu do upadłej głównej ulicy handlowej miasta. Szanse powodzenia eksperymentu są co prawda niewielkie. W sezonie letnim wg moich obserwacji mało kto pozostaje w tym mieście na weekendy. Zaś osoby młodsze wiekiem zwykle już wyprowadziły się z tego miasta. 

Pozdrawiam
Adam Fularz--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Ciepła pogoda. Kwitnie leszczyna.

W niedzielę zrywałwm leszczynowe bazie na ulicy Jaskółczej w Krośnie Odrzańskim. Zauważyłem że krzaki jeżyny nad rzeką Odrą ma krośnieńskiej Rivierze w ogóle nie zrzuciły liści na zimę. Kolczaste krzaki jeżyn były całe zielone. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. 

Dzisiaj idę w kurtce ale pocę się. Przy ul. Zagłoby w ciągu minuty minęły mnie dwie osoby w krótkich spodenkach- jakiś rastaman i jakiś biegacz. 

W sobotę i wczoraj rozebrałem się do samych slipek by się poopalać - nie wiał wiatr i było to możliwe. Nie było mi zimno w słońcu. 

opr. A. Fularz
na podstawie naocznych obserwacji


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

poniedziałek, 18 lutego 2019

UMWL odpowiada: Pytanie o infrastrukturę sportową

w UMWL pytałem:
(..) pytanie dotyczy sportów młodych ludzi w których mogą oni brać aktywnie udział, a nie sportów tradycyjnych w których młodzi siedzą jako kibice na trybunach.

Czy UMWL ma jakieś plany w zakresie takiej infrastruktury lub kiedykolwiek wsparł tego typu dyscypliny sportu? 

Ekonomiści opisują tego typu problem jako spisek gerontów- czyli sytuację w której podatki młodych są kradzione przez starych. 

Młodzi płacą podatki które- jak uczy teoria spisku gerontów-  są kradzione przez starsze pokolenia na ich rozrywki i ich dyscypliny sportu.

Czy w promieniu kilkunastu km wokół miasta Ziel. Góra powstało jakieś boisko do piłki siatkowej? Nie widziałem. Z chęcią bym z niego skorzystał bo latem gram w siatkówkę plażową.

Odpowiedzi:

(..) W odpowiedzi przesyłam poniżej:

1) link do listy inwestycji podejmowanych przez WOSiR w Drzonkowie. Jak Pan widzi są to inwestycje ukierunkowane na sport masowy, w którym młodzi (i nie tylko młodzi) ludzie mogą aktywnie uczestniczyć, korzystając z infrastruktury naszego ośrodka:

2) listę gmin i powiatów, które uzyskały dofinansowanie samorządu województwa na budowę Lubusików (boisk do piłki siatkowej) w latach 2011-2015, wraz z wykazem miejsc/miejscowości:

Lp.

Powiaty i Gminy

2011

2012

2013

2014

2015

I

Powiat Gorzowski

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

2

UM Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

 

 

 

3

UG Bogdaniec

 

 

Stanowice

Łupowo

 

4

UG Deszczno

Karnin

Deszczno

 

Osiedle Poznańskie

 

5

UG Kłodawa

Wojcieszyce

Łośno

 

 

 

6

UM Kostrzyn n/Odrą

 

 

Kostrzyn n/Odrą

 

 

7

UG Lubiszyn

 

 

 

 

Marwice

8

UG Santok

Gralewo

 

 

 

 

9

UMiG Witnica

 

 

Witnica

 

 

II

Powiat Krośnieński

 

1

Starostwo Powiatowe

Gubin

 

 

 

 

2

UG Bobrowice

 

Bronków

Żarków

Wełmice

Dęby

3

UG Bytnica

 

 

 

Bytnica

 

4

UG Dąbie

Dąbie

Gronów

 

Trzebule

Lubiatów

5

UG Gubin

 

 

 

 

 

6

UM Gubin

 

 

 

 

 

7

UM Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie

 

 

 

 

8

UG Maszewo

Maszewo

 

 

 

 

III

Powiat Międzyrzecki

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

2

UG Bledzew

 

 

 

 

 

3

UMiG Międzyrzecz

Kęszyca Leśna

Wysoka

 

 

 

4

UG Przytoczna

Strychy

 

 

Przytoczna

Chełmsko

5

UG Pszczew

Pszczew

Pszczew

Pszczew

 

 

6

UMiG Skwierzyna

Skwierzyna

Skwierzyna

 

Murzynowo

Trzebiszewo

7

UMiG Trzciel

 

 

 

 

Trzciel

IV

Powiat Nowosolski

 

1

Starostwo Powiatowe

 

Nowa Sól

Nowa Sól

 

 

2

UM Bytom Odrzański

Bytom Odrzański

 

 

 

 

3

UG Kolsko

 

Jesionka

Konotop

 

 

4

UM Kożuchów

 

Mirocin Średni

 

 

 

5

UG Otyń

 

 

 

 

Ługi

6

UM Nowa Sól

 

 

 

 

Nowa Sól

7

UG Nowa Sól

 

 

Jodłów

Rudno

Jeziorna

8

UM Nowe Miasteczko

 

 

 

 

 

9

UG Siedlisko

Siedlisko

 

 

 

 

V

Powiat Słubicki

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

2

UM Cybinka

Radzików

Kłopot

Drzeniów

Sądów

Bieganów

3

UG Górzyca

 

Górzyca

Laski Lubuskie

Radówek

 

4

UMiG Ośno Lubuskie

 

Ośno Lubuskie

Gronów

Smogóry

 

5

UMiG Rzepin

Rzepin

 

 

Rzepin

 

6

UM Słubice

 

Słubice

Słubice

 

 

VI

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

Strzelce Krajeńskie

 

2

UMiG Dobiegniew

 

 

 

 

 

3

UMiG Drezdenko

 

 

Gościm

 

 

4

UG Stare Kurowo

 

 

 

 

 

5

UMiG Strzelce Krajeńskie

Długie

Strzelce Krajeńskie

 

 

 

6

UG Zwierzyn

 

 

 

 

Zwierzyn

VII

Powiat Sulęciński

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

2

UG Krzeszyce

 

 

 

 

 

3

UMiG Lubniewice

Lubniewice

Lubniewice

 

 

 

4

UG Słońsk

 

 

 

 

 

5

UM Sulęcin

Sulęcin

Sulęcin

 

 

 

6

UM Torzym

 

 

 

 

 

VIII

Powiat Świebodziński

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

2

UG Lubrza

 

 

 

 

 

3

UG Łagów

 

 

 

 

 

4

UG Skąpe

 

Niesulice

 

Radoszyn

 

5

UG Szczaniec

 

 

 

 

 

6

UM Świebodzin

 

 

 

 

Wilkowo

7

UM Zbąszynek

Zbąszynek

 

Zbąszynek

Kręcko

 

IX

Powiat Wschowski

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

2

UMiG Wschowa

 

 

 

 

 

3

UMiG Sława

 

 

 

 

 

4

UMiG Szlichtyngowa

 

 

 

 

 

X

Powiat Żagański

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

2

UG Brzeźnica

 

 

 

Wrzesiny

 

3

UM Gozdnica

 

Gozdnica

 

 

 

4

UM Iłowa

 

 

 

 

Iłowa

5

UM Małomice

 

 

 

 

 

6

UG Niegosławice

 

 

 

 

Bukowica

7

UM Szprotawa

 

Szprotawa

 

 

 

8

UG Wymiarki

 

 

 

 

 

9

UM Żagań

Żagań

 

 

 

 

10

UG Żagań

 

Tomaszów

 

Łozy

 

XI

Powiat Zielonogórski

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

2

UM Zielona Góra

 

Stary Kisielin

Zawada

 

 

3

UM Babimost

 

 

 

 

Babimost

4

UG Bojadła

 

 

 

 

 

5

UMiG Czerwieńsk

 

Czerwieńsk

 

 

 

6

UM Kargowa

Karszyn

Chwalim

 

 

 

7

UM Nowogród Bobrzański

Nowogród Bobrzański

Urzuty

 

Dobroszów Wielki

 

8

UM Sulechów

 

 

 

 

 

9

UG Świdnica

Świdnica

Lipno

 

Koźla

 

10

UG Trzebiechów

 

 

 

 

 

11

UG Zabór

Zabór

 

 

 

 

XII

Powiat Żarski

 

1

Starostwo Powiatowe

 

 

Żary

 

 

2

UG Brody

 

 

 

 

 

3

UM Jasień

 

 

 

 

 

4

UG Lipinki Łużyckie

 

 

 

Grotów

 

5

UM Lubsko

 

 

 

 

Lubsko

6

UM Łęknica

 

 

 

 

 

7

UG Przewóz

 

 

 

 

 

8

UG Trzebiel

 

Nowe Czaple

 

Trzebiel

 

9

UG Tuplice

 

Drzeniów

Tuplice

 

 

10

UM Żary

 

 

 

 

 

11

UG Żary

Bieniów

Złotnik

Mirostowice Górne

Kadłubia

 

 

RAZEM = 111

26

29

18

22

16Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

(..)

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl


 
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Komunikaty