czwartek, 10 stycznia 2019

List otwarty do Leszka Kalinowskiego c/o Redakcja Gazety Lubuskiej

List otwarty do Leszka Kalinowskiego c/o Redakcja Gazety Lubuskiej

Szanowny Panie. 

Piszę w sprawie Pana tekstu pt. "Zielonych miejsc parkingowych przybywa... " 
W tekscie wzywa Pan do zintensyfikowania prac betonowania miasta Zielona Góra i uzywa Pan "greenwashingu" czyli ubiera Pan celowe i kontrowersyjne działania na rzecz zniszczenia srodowiska naturalnego w "ekologiczne opakowanie". 
 
Tekst jest jednostronny do granic absurdu. Koszt jednego miejsca parkingowego w większym polskim miescie to ok. 80 tys. PLN. Czasem developerzy podają koszt miejsca parkingowego i jest to stokilkadziesiąt tysięcy złotych. Pomija Pan milczeniem argumwnty innych radnych niż tych z Pana kręgu. Jedna z radnych twierdzi ze w mieście jest najwięvej samochodów na głowę statystycznego mieszkańca do Warszawie i Sopocie. Podaje też przyczyny.

Ekonomiści wolnorynkowi żądają by rząd czy samorząd wycofał się z dotowania prywatnego przedsięwzięcia jakim jest motoryzacja masowa bo jest to ukryte dotowanie konkretnej gałęzi rynku transportowego. Niszczy to komunikację zbiorową i doprowadza centra miast do upadku.

Według zwolenników wolnego rynku to prywatne firmy powinny budować parkingi. Mania wspierania motoryzacji masowej to jeden z czynników który spowodował bankructwo miasta Detroit.
Pozdrawiam serdecznie.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty