Zielona Góra,

czwartek, 13 grudnia 2018

Odpowiedź w sprawie przedłużenia rowu odwadniającego miasto w czasie powodzi z powodu ulewnych deszczy

Redakcja otrzymała----
Od: Monika Krajewska <M.Krajewska na serw. um.zielona-gora.pl>
Data: piątek, 2 listopada 2018
Temat: odpowiedź na e-maila w sprawie przedłużenia rowu odwadniającego miasto w czasie powodzi z powodu ulewnych deszczy
Do: adam.fularz@wieczorna.pl


Dzień dobry,
w odpowiedzi na e-maila w sprawie przedłużenia rowu odwadniającego miasto w
czasie powodzi z powodu ulewnych deszczy informuję:
- obecnie trwają roboty budowlane związane z odbudową Kanału Łącza przy ul.
Zjednoczenia. W ramach zadania inwestycyjnego został wykonany zamknięty
odcinek kanalizacji deszczowej wraz  z przejściem pod ul. Zjednoczenia, oraz
przystąpiono do odbudowy otwartego odcinka Kanału Łącza wraz z budową
urządzeń wodnych (wlot, wylot, przepusty). Dzięki budowie nowej kanalizacji
deszczowej oraz nowych urządzeń wodnych będzie możliwy swobodny przepływ wód
powierzchniowych do cieku Łącza,
- Miasto Zielona Góra już w 2016 roku podjęło działania zmierzające do
opracowania porządkowania gospodarki wodami opadowymi na obszarze
Aglomeracji Zielona Góra polegające na wykonaniu opracowania pn. "Koncepcji
docelowego funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków opadowych i
roztopowych na terenie miasta Zielona Góra". Celem koncepcji było przyjęcie
strategii zarządzania ściekami opadowymi
i roztopowymi na bazie istniejącej i przewidzianej do realizacji
infrastruktury technicznej, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi
Polski, a w szczególności z planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry.
- na bazie w/w koncepcji, a także na podstawie obserwacji istniejącego
systemu kanalizacyjnego, "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji" Sp. z o.o.
przygotowały wniosek o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej
ogłoszonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach Działania 2.1. "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i
zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy
naturalne oraz monitoring środowiska; Typ projektu: 2.1.5. "Systemy
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich" - konkurs zamknięty
nr POIŚ.02.01.00-IW.02-00-503/18. gospodarowania wodami opadowymi na
terenach miejskich dla przedsięwzięcia zaplanowanego przez Zamawiającego pn.
"Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona
Góra - etap I".
- w/w wniosek zawiera dwanaście zadań inwestycyjnych, których realizacja w
znacznym stopniu uporządkuje gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi na
terenie Aglomeracji Zielona Góra, co pozwoli na:
.         odwodnienie dróg, placów manewrowych i parkingów,
.         zbieranie i podczyszczanie wód opadowych i roztopowych,
.         retencjonowanie wód i odprowadzanie ich do środowiska poprzez
rozsączanie,
.         zmniejszenie obciążenia kanałów ogólnospławnych (ograniczenie
ryzyka awarii
i skażenia środowiska ściekami nieoczyszczonymi),
.         odciążenie hydrauliczne oczyszczalni ścieków (ograniczenie ilości
wód opadowych dopływających do oczyszczalni wraz ze ściekami komunalnymi),
.         podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez eliminację
lokalnych podtopień,
ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Zadania przewidziane do realizacji:
1       Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno -
rozsączającym w rejonie ulicy Zacisze
2       Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej i
Gorzowskiej
3       Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul.
Zawiszy Czarnego
4       Uporządkowaniem kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej
i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej
5       Budowa kolektora deszczowego od ulicy Westerplatte do Ronda Anny
Borchers
6       Budowa kolektora deszczowego od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej
7       Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji
deszczowej i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty
i Podgórnej
8       Renowacja kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Zielona Góra
9       Rozbudowa kanalizacji deszczowej i zbiornika
retencyjno-rozsączającego na Osiedlu Czarkowo - Etap II.
10      Zagospodarowanie wód z rejonu ul. Licealnej i Sowińskiego na terenie
Parku Tysiąclecia
11      Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w zlewni
kanału Gęśnik  dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M.
Curie-Skłodowskiej
12      Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w zlewni
kanału Gęśnik dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul.
Giżyckiej

Pozdrawiam

Monika Krajewska
z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra(..)--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta