Zielona Góra,

poniedziałek, 8 października 2018

Wniosek o ustanowienie strefy czystego transportu- propozycja dokumentu

Wpadłem na pomysł ustnowienia w m. Zielona Góra- nowych rozwiązań prawnych w celu ochrony jakości powietrza. Oto propozycje dokumentów:

propozycja dokumentu

Wniosek o ustanowienie strefy czystego transportu w Zielonej Górze
do Rady Miasta

Uprzejmie wnoszę o ustanowienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, poprzez ustanowienie na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina, strefy czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Proponuję objęcie tą strefą całego centrum miasta (umowny obszar centrum pojmuję jako teren objęty ul. Wandy, Zamkowej, Chopina, Sulechowskiej, Parku Tysiąclecia, ul. Podgórnej, Wrocławskiej, Focus Mall, Sowińskiego, Ogrodowej, Fabrycznej, Moniuszki, Jedności, Wandy.)

Natomiast  zgodnie z art. 13 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) wnoszę o powiększenie strefy płatnego parkowania zgodnie z wytycznymi prawa, które nakładają na korzystających z dróg publicznych obowiązek ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 5 lipca 2018 r. nowelizacją, śródmiejskie strefy płatnegoparkowania ustala się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców, a ustanowienie obecnie
funkcjonującej strefy płatnego parkowania może nie być wystarczające do realizacji
lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska. Proponuję powiększenie obszaru strefy płatnego parkowania do obszaru objętego- z jednej strony trasą Zielonej Strzały, z drugiej strony- Sienkiewicza, Wrocławską, Lwowską, Waryńskiego, Staszica, Bema do torów kolei.

Ponadto, w 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska przygotowano analizę dotyczącą stosowanych rozwiązań w innych krajach europejskich w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł komunikacyjnych i możliwości tworzenia w Polsce, na terenach wysokiego natężenia
ruchu samochodowego, stref ograniczonej emisji (LEZ – ang. Low emission zone).
Wnioski wynikające z przedmiotowej analizy będą mogły stanowić podstawę do
wprowadzenia zmian w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), umożliwią gminom ustanawianie LEZ na
swoim terenie. Wnoszę o ustanowienie stref LEZ na obszarze Zielonej Góry.

P.S. Niniejszy wniosek przygotowałem na podstawie i poprzez przetworzenie informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia (MZ).

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta