Zielona Góra,

poniedziałek, 8 października 2018

Petycja o połączenie Zielona Góra- Małomice i o budowę łącznicy kolejowej w Bieniowie

do Elżbieta Anna Polak, Marszałek, UMWL

Szanowni Państwo,

Województwo lubuskie posiada bardzo mało rozwiniętą sieć kolejową. Nie istnieją funkcjonalne połączenia kolejowe w kierunku południowym. 
Szansą jest stworzenie bezpośredniego połączenia Zielona Góra- Małomice p. Żagań z eliminacją zmiany kierunku jazdy pociągu na stacji Bieniów. Powstaałaby bowiem łącznica dzięki której pociągi z południa województwa byłyby konkurencyjne do samochodów osobowych. Obecnie nie opłaca się podróż koleja na trasie do Żagania, Małomic- bowiem podróż przez Żary znacząco wydłuża czas przejazdu. Po budowie łącznicy możnaby mieszkać w Małomicach czy Żaganiu i pracować w Zielonej Górze- bowiem codzienne dojazdy stałyby się wygodne i czasowo atrakcyjne.

Zielona Góra zyskałaby dzięki inwestycji na stacji w Bieniowie- polegającej na budowie łącznicy kolejowej na stajci Bieniów- bezpośrednie i alternatywne połączenie kolejowe z południem województwa, Małomicami, Żaganiem i Legnicą. Skróceniu uległby czas podróży do Żagania oraz Legnicy, dzięki czemu kolej miałaby szanse powrotu do obsługi tej relacji przewozowej. Obecnie czas przejazdu jest zbyt długi, a pociągi w relacji do Żagania i Legnicy kursują  z Zielonej Góry przez Żary, nadkładając ok. 15 minut czasu podróży. 

W ramach inwestycji do której gorąco zachęcam, powstałaby łącznica łącząca tory kolei "Latający Ślązak" z Wrocławia p. Legnicę, Żagań, z linią na Zieloną Górę. Printsceeny połączenia załączam.

Korespondencja w sprawie: 

  Sz. Pan

Adam Fularz

Wieczorna.pl

 

Uprzejmie informuję, że dotychczas, ani Urząd Marszałkowski, ani przewoźnik nie wystąpili do Polskich Linii Kolejowych S.A.  z propozycją takiego rozwiązania a to są organizatorzy transportu kolejowego. Obecne połączenie z Zielonej Góry przez Żary do Żagania jest wystarczające, tym bardziej, że łączy ze sobą znajdujące się w bliskiej odległości od siebie Żary i Żagań. Jeżeli jednak Urząd Marszałkowski uzna, że budowa łącznicy jest konieczna i zechce finansować inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to jesteśmy otwarci na rozmowy. Wymaga to jednak zmian w planie strategii transportu dla województwa oraz zmian w planach zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, opracowania studium wykonalności, uzyskania decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych itp. oraz oczywiście zapewnienia finansowania. 

 

Zbigniew Wolny

Zespół Prasowy

Wydział Komunikacji i Promocji w Regionach

Biuro Komunikacji i Promocji

Centrala

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa


 
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta