Zielona Góra,

piątek, 5 października 2018

Odpowiedzi w sprawie budowy/naprawy przystanku kolei w Zielonej Górze

Redakcja otrzymała
Data: piątek, 5 października 2018
Temat: FW: dot. o budowę/naprawę przystanku w Zielonej GórzePan

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

 

Panie Redaktorze

Odpowiedź w sprawie budowy przystanku Zielonej Górze  (ul.  Zjednoczenia) otrzymał Pan w lutym br. -  i jest ona aktualna:

Kwestie związane z budową nowych przystanków są rozpatrywane m.in. przy okazji opracowywania dokumentacji projektowej dla modernizacji danej linii. Jeśli w nowej perspektywie finansowej (2021-27) będzie w planach modernizacja linii Zielona Góra – Żary, to na etapie studium wykonalności byłyby analizowane możliwości powstania nowych przystanków.

 

Pozdrawiam,

 

Bohdan Ząbek

Zespół prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Joannitów 13

50-525 Wrocław

Poprzednia korespondencja


 

From: Adam
Sent: Thursday, September 27, 2018 11:23 AM
To: Rzecznik <Rzecznik na serw. plk-sa.pl>
Subject: dot. o budowę/naprawę przystanku w Zielonej Górze

 

Czy Pkp PLK jest zainteresowane współpracą z UM Zielona Góra nad naprawą nieużywanego przystanku kolei - pod wiaduktem na ul. Zjednoczenia? Są tutaj zepsute lampy na krawędzi peronu ale samej krawędzi brak, schody były ale nie wiem czy jeszcze są.
Pozdrawiam
Adam Fularz
Www.zielonogorska.pl

---------- Forwarded message ----------
From: Maria Pięta <M.Pieta na serw um.zielona-gora.pl>
Date: Thursday, September 27, 2018
Subject: Re: do Urzędu Miasta: o budowę/naprawę przystanku w Zielonej Górze

Zgadza się, ale tylko na wniosek PKP Miasto może przystąpić do współfinansowania zadania należącego do kolei państwowych.
 
Dalsze pytanie:
Czy UM jest pewien? W wielu miastach to samorząd buduje lub współfinansuje przystanki ....


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta