Zielona Góra,

czwartek, 4 października 2018

Na UZ nie wszystkie kierunki studiów udało się uruchomić

Pytanie redakcji:
Na ilu kierunkach rozpocznie się nauka w roku akad. 2o18/2019? Czy jest jakiś wykaz kierunków które będa uruchomione? W mediach pojawiały się informacje o niewielkiej liczbie chętnych.


Odpowiedź:

From: Ewa Sapeńko
Date: czw., 4 paź 2018 o 09:14
Subject: RE: Pytania kierunki studiów
To: Adam Fularz 


Na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone są 72 kierunki studiów – w związku z małym zainteresowaniem w tym roku nie zostaną uruchomione studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach:

1.            biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

2.            energetyka komunalna

3.            europeistyka i stosunki transgraniczne

4.            filologia, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

5.            filologia, język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim

6.            filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

7.            geoinformatyka i techniki satelitarne

8.            informatyka i ekonometria

9.            kulturoznawstwo

10.          matematyka w j. angielskim

11.          ochrona środowiska w j. angielskim

12.          stosunki międzykulturowe

13.          technologia żywności i żywienie człowieka

14.          zarządzanie gospodarką komunalną

 

Nieuruchomienia kierunków w tym roku proszę nie mylić z likwidacją. Wszystkie te kierunki znajdują się w przyszłorocznej ofercie UZ.

- liczba studentów, w tym studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Ogólna liczba studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na dzień 27 września 2018 r. - 11 502 studentów

W tym:

7607 osób to studenci studiów stacjonarnych,

3618 studenci studiów niestacjonarnych

277 - doktoranci.

 

Po raz pierwszy próg UZ przekroczy 3792 studentów I roku, w tym:

2623 studentów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

1169 studentów niestacjonarnych.

 

- liczba wydziałów, kierunków

13 wydziałów

72 kierunki, w tym:

- studia inżynierskie - 23 kierunki

-  studia licencjackie - 46 kierunków

- 5- i 6-letnie studia magisterskie - 3 kierunki

- studia magisterskie uzupełniające 36 kierunków

studia doktoranckie – 17 dyscyplin ( rekrutacja 2018/2019 na 8 dyscyplin)

studia podyplomowe - 50 ofert

 

- kadra naukowa

1005 pracowników naukowych, w tym 338 pracowników samodzielnych (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych) i 500 doktorów

770 osób administracji i obsługi uczelni

 

- specjalności, na których uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego czy doktora

19 uprawnień do nadawania stopnia doktora (proszę nie mylić z liczbą studiów doktoranckich, uprawnień mamy więcej niż studiów) w zakresie: astronomii, automatyki i robotyki, biologii, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, elektrotechniki, filozofii, fizyki, historii, informatyki, inżynierii produkcji, inżynierii środowiska, językoznawstwa, literaturoznawstwa, matematyki, nauk o zarządzaniu, ochrony środowiska, pedagogiki i socjologii.

 

7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie automatyki i robotyki, astronomii, budownictwa, elektrotechniki, fizyki, historii i matematyki

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl

Tel.: 68 328 25 93; 603 454 528

e-mail: E.Sapenko@adm.uz.zgora.pl

 

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 

------------Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta