Zielona Góra,

piątek, 12 października 2018

Co z linią kolei do portu lotniczego Babimost? UMWL odpowiada.

Redakcja otrzymała-
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serwerze. lubuskie.pl>
Data: środa, 10 października 2018
Temat: odpowiedź
Do: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
DW: Paulina Sieniawska , "l.chybinski"


Witam Panie Adamie,
odpowiadając na Pana pytanie ws. połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście, przesyłam odpowiedź, której udziela:
Piotr Tykwiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji.
Sejmik Województwa Lubuskiego, 9 października 2017 roku przesłał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa stanowisko w sprawie potrzeby modernizacji linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk z uwzględnieniem bezpośredniego połączenia z Portem Lotniczym Zielona Góra w Babimoście. W odpowiedzi Ministerstwo zaleciło wykonanie odpowiedniej analizy możliwości przeprowadzenia takiej inwestycji. Analiza ta jest obecnie w trakcie opracowywania przez Samorząd Województwa. Będzie ona mogła stanowić podstawę do dalszych studiów nad zasadnością podjęcia działań inwestycyjnych w przedmiotowym zakresie. Choć nowa linia kolejowa do lotniska została uwzględniona w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babimost, to należy zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązanie zakładające wjazd pociągów do IEG/EPZG bez zmiany kierunku jazdy wymagać będzie budowy toru, którego przebieg może kolidować z planowaną obwodnicą Nowego Kramska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304. Mając powyższe na uwadze zdecydowano, aby w pierwszej kolejności przygotować analizę możliwych wariantów budowy nowej linii kolejowej, które dadzą odpowiedź, czy taka inwestycja jest możliwa do zrealizowania.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy (..)
 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta