Zielona Góra,

poniedziałek, 14 maja 2018

Zarząd woj. lubuskiego informuje iż lotnisko w Żaganiu k. Żar nie będzie prez ten urząd odtworzone

W liście jaki w odpowiedzi na petycję uzyskała redakcja, p. Maciej Król odpowiada iż zarząd woj. lubuskiego stoi na stanowisku iż lotnisko w Żaganiu k. Żar nie będzie prez ten urząd odtworzone i twierdzi że urząd UMWL nie odpowie na dalsze wnioski kierowane do UMWL przez wydawcę o odtworzenie/ naprawę lotniska. 


Od: Maciej Król
Data: 14 maja 2018 10:03
Temat: Fwd: Petycja do Szanowni Państwo Członkowie Zarządu woj. lubuskiego


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 19.04.2018r. w sprawie zatrzymania likwidacji największych lotnisk województwa lubuskiego w imieniu Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji przesyłam stanowisko Urzędu Marszałkowskiego WL w niniejszej sprawie.

Szanowny Panie Fularz,

 

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 19.04.2018r. skierowany do Radnych Sejmiku WL i Członków Zarządu WL w sprawie petycji dotyczącej nieistniejącego powojskowego lotniska w Tomaszowie k. Żagania informuję, że Województwo Lubuskie (WL) nie było stroną w sprawie podjęcia decyzję o likwidacji byłego powojskowego lotniska w Tomaszowie koło Żagania. Decyzję nr XVIII/127/16 z dnia 13.09.2016r. o likwidacji ww. lotniska podjął samorząd i rada gminy Żagań.  W związku z powyższym petycję w sprawie cofnięcia niniejszej decyzji i dalszych działań związanych z odtworzeniem części tego lotniska proszę kierować do samorządu Gminy Żagań.

 

Odnosząc się do Pana akcji społecznej na rzecz zatrzymania likwidacji największych lotnisk WL zaadresowanej do Członków zarządu WL i Radnych Sejmiku WL pragnę przekazać, że:

 

1/ Jak już wielokrotnie pisemnie Panu przekazywano, WL czy też Urząd Marszałkowski WL (UMWL) zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym - nie było i nie jest właścicielem WORD Zielona Góra. Tym samym samorząd WL nie ma prawa i nie jest to jego prerogatywą, aby w jakikolwiek sposób wpływać na samoistne i autonomiczne decyzje właścicielskie kierownictwa WORD Zielona Góra w sprawie kupowania lub przejmowania nieruchomości w związku z prowadzeniem własnych zadań statutowych WORD, w tym przypadku również - Ośrodka Doskonalenia Jazdy na części terenu po byłym nieistniejącym już ww. lotnisku.

2/ WL i Sejmik WL w wielokrotnie kierowanej do Pana korespondencji przekazywał informacje o braku ustawowej możliwości zaangażowania się Samorządu WL i UMWL w działania związane z budową lotnisk aeroklubowych i innych, które miałyby służyć prywatnym właścicielom General Aviation (GA).  Jednocześnie ponownie podkreślam, że polskie prawo (z wielu względów) nie dopuszcza  wykonywanie lotów pasażerskich również z lotnisk aeroklubowych czy o ograniczonej certyfikacji w ramach tz. Komercyjnego Sytemu Transportu Małymi Samolotami, a o takich można jedynie rozważać w przypadku odtworzenia części nieistniejącego ww. lotniska.

Na marginesie dodam, że ww. uwagi i wyjaśnienia oraz brak jakiejkolwiek infrastruktury lotniczej o ograniczonej certyfikacji lub tzw. lądowiska w Tomaszowie koło Żagania powoduje, że jakiekolwiek dywagacje i propozycje dotyczące utworzenia przewozów lotniczych z Tomaszowa - w takiej sytuacji - są nie na miejscu i wręcz satyryczne.

3/ Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu WL oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego WL oraz innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi obszaru oddziaływania Polski zachodniej - nie przewiduje się i nie planuje się jakichkolwiek działań WL w zakresie odtworzenia ww. lotniska.  Opinia w tej sprawie została m.in.  już Panu przekazana pismem z Sejmiku WL i w wielokrotnej korespondencji z UMWL oraz Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost (Spółka).

4/ W związku z powyższymi wyjaśnieniami i informacjami, naszym zdaniem - Pana żądanie o doposażenie ww. nieruchomości, która nie jest czynnym lotniskiem w pomoce nawigacyjne jest nieuzasadnione, dalece niegospodarne i niewłaściwie zaadresowane. Proszę w przyszłości, tylko realne i uzasadnione żądania dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym kierować bezpośrednio do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie.

5/ W zakresie planów biznesowych dla niniejszej nieruchomości po byłym lotnisku w Tomaszowie k. Żagania, WL - jak wspomniano wyżej - nie przewiduje własnych inicjatyw gospodarczych.  Nie planuje się również zmian dokumentów planistycznych czy strategicznych o zasięgu wojewódzkim w celu zmiany przeznaczenia niniejszej nieruchomości pod działalność lotniskową.  Nadmieniam, że na terenie po byłym ww. lotnisku funkcjonują już przedsięwzięcia prywatnego biznesu. Prośby, o poszukiwanie dalszych inwestorów gospodarczych dla tej nieruchomości, proszę kierować do lokalnych władz samorządowych, organizacji gospodarczych lub agencji rozwoju lokalnego.

6/ Petycje o utworzenie na terenie po byłym ww. lotnisku w zakresie działalności aeroklubowej lub szkoleniowej, czy też prywatnej bazy lotnictwa GA proszę kierować bezpośrednio do samorządu gminnego lub do Aeroklubu Polskiego, ośrodków zajmujących się szkoleniem pilotów, czy też do prywatnego biznesu, który jest zainteresowany inwestycjami związanymi z odtworzeniem niniejszego lotniska.

7/ Odwoływanie się i żądanie działań ze strony Samorządu WL o utworzenie lotniska o ograniczonej certyfikacji w Tomaszowie k. Żagania, tak jak wspomniano wyżej oraz we wcześniejszej korespondencji, nie jest statutowym działaniem samorządu wojewódzkiego i nie należy do jego prerogatyw.  Jednocześnie osoby prywatne, organizacje gospodarcze, prywatne firmy czy jednostka samorządu gmino-miejskiego poprzez swoje działania związane z działalnością gospodarczą mogą wypełniać tego typu zadania i prowadzić własne działania i inicjatywy związane z uruchomieniem w tej okolicy własnego lądowiska lub lotniska o ograniczonej certyfikacji. 

 

Podsumowując informuję, że Pana petycja przekazana e-mailem w dniu 19.04.2018r. dotycząca cofnięcia decyzji o likwidacji lotniska w Tomaszowie k. Żagania, odtworzenia i rozbudowy infrastruktury nieistniejącego niniejszego lotniska, uruchomienia stałych połączeń lotniczych do Warszawy lub innych portów lotniczych uważamy za niewłaściwie zaadresowaną.  Ze względu na ww. wyjaśnienia oraz mając na względzie wcześniej przekazane korespondencyjnie Panu informacje i odpowiedzi ze strony Samorządu WL, Sejmiku i UMWL Pana petycję dotyczącą nieistniejącego lotniska w Tomaszowie koło Żagania pozostawiany bez dalszego procedowania.

 

Jednocześnie uważamy i informujemy, że wyjaśnienia, materiały i informacje, które Pan otrzymał z Sejmiku WL, UMWL oraz Spółki w okresie kilkunastu ostatnich miesięcy wyczerpują w całym zakresie tematykę reaktywacji byłego lotniska w Tomaszowie k. Żagania, i tym samym Sejmik WL, UMWL i Spółka nie będą w przyszłości udzielały informacji w tym zakresie Panu oraz organizacjom, agencjom i wydawnictwom z Panem powiązanych.


Z up. Marszałka Województwa

Sławomir Kotylak

Dyrektor DG w UMWL
Pozdrawiam


Maciej K. Król

Prezes Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o.

i Główny Specjalista ds. Lotnictwa UMWL

Departament Infrastruktury i Komunikacji(..)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta