Zielona Góra,

poniedziałek, 7 maja 2018

Paweł Gołębiewski, autor wycinki setek drzew w Dolinie Gęśnika, odpowiada przez prawnika

Pytanie do p. Paweł Gołębiewski, Propago

Pytania prasowe:
Proszę wskazać na jakich podstawach podjął Pan działania na rzecz wycinki kilkuset drzew w dolinie strumienia Gęśnik? Czym sie Pan kierował przy pracach projektowych? Skąd taki pomysł? Jakaś literatura? W jakim celu zniszczono legowiska saren i dzika? Przecież w łazienkach w Warszawie tego typu zwierzęta żyją i są oswojone.
Termin odpowiedzi -7 dni roboczych, proszę uprzejmie aby go dotrzymć, przy braku odp.- prześlemy sprawę do naszego adwokata.
Pozdrawiam,
Adam Fularz,
Gaz. Zielonogórska

Odpowiedź jakiej udzielono:

Szanowny Pan Adam Fularz, dziennikarz,
 
w imieniu mojego mandanta Pawła Gołębiowskiego – Propago, zapewniając o udzielonym pełnomocnictwie, w nawiązaniu do Pana zapytania mailowego skierowanego do mojego klienta w dniu 28.03.2018r., poproszę o wyjaśnienie  sformułowania użytego przez Pana w mailu, że przy braku odpowiedzi pana Gołębiowskiego  na Pana pytania postawione  w ww. mailu, odeśle Pan sprawę do adwokata. 

Proszę o wyjaśnienie, w jakim celu chciałby Pan odesłać sprawę do adwokata?  Informuję, że takie sformułowanie  budzi w moim kliencie uzasadnioną obawę przed zawoalowaną groźbą, która może się kryć za Pana słowami. Stawia go to w sytuacji przymusowej, w której czuje się zmuszany do dokonywania określonych czynności (tu udzielania informacji) pod rygorem być może wszczęcia jakiegoś bliżej nieokreślonego postępowania prawnego  (bo po co adwokat?).
 
Szanując Pana (osobiście cenię Pan twórczość) i Pana zawód chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej winien Pan zbierać informacje w sposób etyczny oraz okazywać przy tym szacunek swoim rozmówcom,  a także działać w zgodzie z obowiązującym prawem. Unikać należy stawiania swojego interlokutora w sytuacji stwarzającej  u niego poczucie niczym nieuzasadnionego zagrożenia, co może wypełniać przesłanki popełniania czynów zagrożonych, wymienionych w Kodeksie Karnym  np.

 

Art. 190a [Uporczywe nękanie]

 

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 191 [Zmuszenie]

 

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

Art. 234 [Fałszywe oskarżenie] Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 
Nie wspominam przy tym już w ogóle o źródłach odpowiedzialności naruszyciela wynikających z sytemu prawa cywilnego.
 
Reasumując, moje krótkie wystąpienie ma na celu uświadomienie Panu pewnych ram prawnych dozwolonej działalności dziennikarskiej,  przy zachowaniu  oczywiście pełnego prawa do rzetelnej i nieskrępowanej informacji.
 
Życząc Panu  "Wesołego Alleluja!" pozwalam sobie zanotować w kalendarzu  termin na udzielenie przez Pana wyczerpujących  wyjaśnień w zakresie indagowanym  od dnia 6.4.2018r.
 
z poważaniem 
mit freundlichen Grüßen 
kind regards

Dariusz Perzanowski 
radca prawny / Rechtsanwalt / attorney at law 

Kancelaria Radcy Prawnego 
Dariusz Perzanowski
Stary Rynek 24
65-067 Zielona Góra 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta