Zielona Góra,

wtorek, 8 maja 2018

Informacja prasowa: za 23 dni startuje rekrutacja na Uniw. Zielonogórskim

Jak informuje rzecznik UZ, za 23 dni startuje rekrutacja na Uniw. Zielonogórskim:


przesyłam (..) wykaz dokumentów i kierunków na jakie będzie prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kalendarz rekrutacji nie jest jeszcze uchwalony. Ustalono tylko datę rozpoczęcia rekrutacji: 1 czerwca 2018 r. Szczegóły(...) na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

 

Wydziały UZ wraz z oferowanymi kierunkami studiów (I i II stopień) w roku akademickim 2018/2019

 

Wydział Artystyczny (studia wyłącznie stacjonarne):

architektura wnętrz

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

grafika

jazz i muzyka estradowa

malarstwo

sztuki wizualne

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

architektura

budownictwo

energetyka komunalna

geoinformatyka i techniki satelitarne

inżynieria środowiska

zarządzanie gospodarką komunalną

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

bezpieczeństwo narodowe

ekonomia

logistyka

zarządzanie

 

Wydział Fizyki i Astronomii (studia wyłącznie stacjonarne):

astronomia

fizyka

fizyka medyczna

 

Wydział Humanistyczny:

coaching i doradztwo filozoficzne

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

europeistyka i stosunki transgraniczne

filologia, filologia angielska

filologia, filologia francuska z drugim językiem romańskim

filologia, filologia germańska

filologia, filologia rosyjska

filologia, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

filologia, język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim

filologia polska

filologiczna obsługa sieci i e-edytorstwo

filozofia

historia

komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

kulturoznawstwo

literatura popularna i kreacje światów gier

politologia

stosunki międzykulturowe

 

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:

automatyka i robotyka

biznes elektroniczny

elektrotechnika

informatyka

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

lekarski – studia jednolite magisterskie

pielęgniarstwo

ratownictwo medyczne*

wychowanie fizyczne

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (studia wyłącznie stacjonarne):

informatyka i ekonometria

inżynieria danych

matematyka

 

 

Wydział Mechaniczny:

bezpieczeństwo i higiena pracy

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria biomedyczna 

mechanika i budowa maszyn

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Wydział Nauk Biologicznych:

biologia

biomonitoring i zarządzanie środowiskiem*

biotechnologia

ochrona środowiska (I st. wyłącznie w języku angielskim)

 

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:

pedagogika

pedagogika specjalna

praca socjalna

psychologia

socjologia

 

Wydział Prawa i Administracji:

administracja

prawo

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego (studia I stopnia):

administracja

energetyka

technologia żywności i żywienie człowieka

turystyka i rekreacja

żywienie człowieka i dietoterapia

 

* uruchomienie kierunku studiów po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY INFORMACJĘ O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZYJĘCIA NA STUDIA ZOBOWIĄZANE SĄ W WYZNACZONYM TERMINIE DOSTARCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW ZGODNIE Z WYKAZEM ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

    Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia, generowany w trakcie rejestracji internetowej.

    Oryginał świadectwa dojrzałości, matury EB, matury IB, w zależności do rodzaju zdawanej matury (ewentualnie odpis OKE, odpis notarialny) oraz jego kserokopia, w przypadku ukończenia szkoły średniej za granicą:

ü  oryginał oraz kserokopia zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa maturalnego – w przypadku, gdy świadectwo musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji – zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2156) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych  i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006r., nr 63, poz. 443),

ü  oryginał oraz kserokopia poświadczenia świadectwa dojrzałości w formie legalizacji albo apostille, wydanego przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005r. nr 112, poz. 938 i 939),

ü  oryginał oraz kserokopia tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia (wymienionego powyżej), jeśli zostało sporządzone w języku obcym.

    Oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych (ewentualnie odpis OKE, odpis notarialny) oraz jego kserokopia.

    Ważny dowód osobisty (ewentualnie paszport lub odpis notarialny) oraz jego kserokopia.

    Dwie aktualne fotografie (podpisane czytelnie ołówkiem na odwrocie) o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm, spełniające wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.

    Oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, w przypadku kandydatów będących laureatami albo finalistami olimpiad stopnia centralnego oraz jego kserokopia.

    Oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami, w przypadku kandydatów deklarujących we wniosku o przyjęcia na kierunek pedagogika specjalność edukacja elementarna.

    Orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa (wyłącznie dla formy: śpiew), kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne,  wychowanie fizyczne.

 

Studia drugiego stopnia:

 

   Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia, generowany w trakcie rejestracji internetowej.

    Oryginał dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie odpis, odpis notarialny) wyższych bądź zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego wynik ukończenia studiów oraz jego kserokopia, w przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą, dyplom wydany przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego danego państwa wraz z: oryginałem oraz

ü  kserokopią poświadczenia dyplomu w formie legalizacji albo apostille wydanego przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938 i 939),

ü  oryginałem oraz kserokopią tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski dyplomu oraz poświadczenia (wymienionego powyżej) jeśli zostało sporządzone w języku obcym,

ü  oryginał oraz kserokopia zaświadczenia uprawnionej rady jednostki o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467), w przypadku, gdy dyplom musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji.

 

    Oryginał co najmniej jednego z dokumentów zawierającego ocenę z egzaminu dyplomowego oraz jego kserokopia:

ü  suplement do dyplomu, lub

ü  zaświadczenie o ukończeniu studiów, lub

ü  strony z indeksu w przypadku zastosowania kryterium dodatkowego.

    Ważny dowód osobisty (ewentualnie paszport lub odpis notarialny) oraz jego kserokopia.

    Dwie aktualne fotografie (podpisane czytelnie ołówkiem na odwrocie) o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm, spełniające wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.

    Oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami, w przypadku kandydatów deklarujących we wniosku o przyjęcia na kierunek pedagogika specjalność edukacja elementarna i niebędącymi absolwentami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

    Orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, wychowanie fizyczne

    Kandydaci na kierunek Architektura – Portfolio przynoszą na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

 

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta