Zielona Góra,

środa, 21 marca 2018

Komunikat prasowy: Prof. Halina Paluszkiewicz nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UZ


KOMUNIKAT PRASOWY
Od: Ewa Sapeńko
Data: 21 marca 2018 14:04
Temat: Prof. Halina Paluszkiewicz nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UZDziś (21 marca 2018 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się wybory uzupełniające na stanowisko dziekana. Nowym dziekanem WPiA została dr hab. Halina Paluszkiewicz, prof. UZ, która zastąpiła na tym stanowisku zmarłego w styczniu prof. dr. hab. Bogusława Banaszaka.

Pani Profesor została wybrana przez elektorów jednogłośnie.

Fot. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz – z arch. prywatnego

Fot 4410 – dotychczasowy po. dziekana WPiA dr Piotr Mysiak składa gratulacje (autor foto – Mamert Janion)

 

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i egzaminie sędziowskim zatrudniona była w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, na stanowisku starszego asystenta, a kolejno adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1991 roku jako czynny radca prawny jest wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 1997 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu po obronie rozprawy doktorskiej pt. Orzekanie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego przez sąd pierwszej instancji, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. T. Nowaka. W 2008 r. opublikowała rozprawę habilitacyjną pt. Pierwszoinstancyjne merytoryczne wyrokowanie poza rozprawą w polskim procesie karnym (Warszawa 2008), na podstawie której Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM, w tym samym roku nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a Rektor UAM przyznał nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe.

W 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM wystąpiła z wnioskiem o nadanie jej tytułu profesora nauk prawnych m.in. w oparciu o dzieło Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym, (Warszawa 2016).

 

Prof. H. Paluszkiewicz jest specjalistą w dziedzinie prawa karnego procesowego. Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego, a w szczególności orzekania poza rozprawą, praktycznych aspektów posiedzeń sądowych, sytuacji procesowej pokrzywdzonych, problematyki zasad procesowych, a ostatnio także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa i problematyki postępowań dyscyplinarnych. Jest autorką ponad 100 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu postępowania karnego omawiających kolejne nowelizacje tego aktu oraz kilku opracowań dydaktycznych o charakterze zeszytów naukowych i skryptów, a także mającego już trzy wydania podręcznika dla studentów studiów prawniczych oraz blisko 100 recenzji wydawniczych i sprawozdań. Jest uznanym dydaktykiem - od początku zatrudnienia prowadzi zajęcia dla studentów studiów prawniczych (do 2015 r. Uniwersytetu A. Mickiewicza i studentów polsko–niemieckich studiów w Colegium Polonicum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a od 2014 roku także dla studentów WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz dla aplikantów do zawodów prawniczych.

Pani Profesor wypromowała ponad 200 magistrów prawa i administracji, a także 2 doktorów nauk prawnych. Występowała jako recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w konkursach stanowiskowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowego. W 2014 r. była tutorem dla stypendystów Rządu Polskiego w ramach rządowego programu współpracy z państwami Europy Wschodniej. Pełniła szereg funkcji uniwersyteckich (m.in. członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM, Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów UAM), a także wydziałowych (m.in. kierowała jednym z Zespołów opracowujących strategię WPiA na lata 2010-2019; była członkiem Zespołu monitorującego realizację strategii, członkiem wielu komisji wydziałowych, wiceprzewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej). Na WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, członka Komisji ds. Badań Naukowych oraz Komisji ds. Zatrudnienia (konkursowej), jest także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Senatu.

Za działalność rzecznikowską i organizacyjną w okresie zatrudnienia na UAM wielokrotnie nagradzana nagrodą Rektora UAM i Dziekana WPiA. W czasie pracy na UZ w latach 2016-17 była dwukrotnie nagradzana przez Rektora UZ nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe. W latach 2013-17 pełniła funkcję członka dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie (kadencja 2016-19) jest wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

W latach 2011-2012 została powołana przez Ministra Sprawiedliwości do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacką w Poznaniu, a w latach 2017-19 do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacją w Zielonej Górze. Jest członkiem Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego, Rady  Programowej czasopisma prawniczego Studia Prawa Publicznego i  kilku stałych komitetów naukowych konferencji prawniczych (m.in. organizowanych przez Sekcję Postępowania Karnego TSBJ Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seminarium Prawniczego poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych). Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z problematyką procesu karnego wygłaszając referaty lub prowadząc sesje panelowe. W 2014 roku odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

 

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl


 

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta