wtorek, 21 listopada 2017

Urząd miasta odpowiada na pytania o smog i brak widoczności z powodu dymu na ulicach

Witam,

odpowiedzi na Pana pytania w załączniku.

Monika Zapotoczna
Z-ca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

Treść załącznika:
W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące jakości powietrza w Zielonej Górze informuję, że
pomiary zanieczyszczeń powietrza prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze.
W ramach monitoringu środowiska, na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Krótkiej
w Zielonej Górze prowadzone są ciągłe pomiary 6 substancji: SO2, NO2, CO, PM 10, PM 2,5 oraz
benzo(a)pirenu. Nadzór nad stacją prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej
Górze i na tej podstawie określa poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza.
Badania te są prowadzone niezależnie od Urzędu Miasta Zielona Góra.
Wyniki pomiarów zanieczyszczeń są publikowane na stronie WIOŚ:
http://www.zgora.pios.gov.pl/category/monitoring/powietrze/, który jest zobligowany do monitorowania
i informowania o stopniu zanieczyszczeń powietrza na terenie Zielonej Góry i województwa. W oparciu
o ustawę Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie serii pomiarowych uzyskanych między innymi
z ww. stacji, corocznie przeprowadzana jest ocena jakości powietrza w Zielonej Górze.
Od 2007 roku w Zielonej Górze notuje się przekroczenie dopuszczalnego stężenia jednej
z wymienionych substancji: benzo(a)pirenu, który jest zanieczyszczeniem pochodzącym głównie ze
spalania paliw w zbyt niskiej temperaturze, z niewystarczającą ilością tlenu- najczęściej w paleniskach
domowych i małych lokalnych kotłowniach. Na podstawie przekroczenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu i zakwalifikowania Zielonej Góry do strefy C Zarząd Województwa Lubuskiego
zobligowany został do opracowania w 2009 r. Programu ochrony powietrza (POP) oraz jego
aktualizacji w 2015 roku.
Urząd Miasta Zielona Góra bierze udział we wdrażaniu POP i corocznie przedkłada Zarządowi
Województwa sprawozdanie z realizacji harmonogramu działań naprawczych, które opisane są
w Programie i mają na celu obniżenie poziomu stężeń zanieczyszczeń. Działania naprawcze to
przede wszystkim termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej, pieców węglowych na
gazowe lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zakup autobusów niskoemisyjnych.
Dodatkowo w ramach corocznych działań przewidzianych w POP w budynkach komunalnych
wymieniane są sukcesywnie piece węglowe na gazowe oraz podłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
Analizując przekroczenia stężeń benzo(a)pirenu na przestrzeni lat, Miasto posiada
opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN), którego realizacja i wdrażanie ma za zadanie
obniżenie poziomu stężeń zanieczyszczeń. Na podstawie PGN beneficjenci z terenu miasta Zielona
Góra będą mogli ubiegać się o dofinansowania ze środków UE, natomiast brak jest uregulowań dla
osób fizycznych.
Obecnie na zlecenie Miasta przeprowadzana jest szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła
oraz przygotowywany jest Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Przeprowadzenie w/w
działań pozwoli zdiagnozować newralgiczne miejsca z punktu widzenia zanieczyszczeń w powietrzu.
Na podstawie powyższych dokumentów planowane jest przygotowanie programu
dofinansowania wymiany źródeł ciepła z opalanych węglem na korzystniejsze z punktu widzenia
kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego co znacząco przyczyni się do
poprawy jakości powietrza w Zielonej Górze.
W grudniu 2017 r. przy budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej
zainstalowana zostanie multimedialna tablica informacyjna przedstawiająca aktualny stan
zanieczyszczenia powietrza w mieście, w oparciu o wyniki ze stacji monitoringu.
Dzięki temu mieszkańcy Miasta Zielona Góra będą na bieżąco informowani o jakości
powietrza w naszym mieście.

Urszula Podgajna
Kierownik Biura Ochrony Środowiska

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty