wtorek, 21 listopada 2017

UMWL odpowiada na pytania o smog w woj. lubuskim

Pytanie; Juro jest dzień czystego powietrza. Przygotowujemy artykuł. 
Czy UMWL zajmuje się jakością powietrza w województwie? W Zielonej Górze działają dwie różne inicjatywy na rzecz czystego powietrza w mieście. Obie inicjatywy nazywają się "Zielonogórski Alarm Smogowy", mają jednak różne witryny www i różne znaki graficzne.

Po dzisiejszej nocy obudziłem się z wrażeniem że oddychałem zasmogowanym powietrzem w ciągu nocy. W mieszkaniu nie wbudowałem jeszcze filtra antysmogowego, słyszałem też że są ludzie którzy śpią w masce antysmogowej w ciągu nocy. 

W poprzednią sobotę stokilkadziesiąt metrów ode mnie na ul. Źródlanej od strony Sulechowskiej było aż biało w powietrzu, nie szło oddychać. To samo na skrzyżowaniu Zdrojowej i Trasy Północnej. W dziedzinie smogu w Zielonej Górze niestety nic się nie zmienia. Samo mieszkanie w wielu rejonach miasta jest po prostu niezdrowe. 

Jakie działania podjął UMWL w tej sprawie? Podesłałem przykłady działań z Małopolski- powołanie ekodoradców, uchwała antysmogowa, do tego dochodzi nieopisana w majlu likwidacja tysięcy miejsc parkingowych w Krakowie decyzją wojewody o zachowaniu 2- metrowej szerokości chodników.

(...) Odpowiedzi udziela Artur Malec dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.


W nawiązaniu do zapytania przekazanego drogą mailową dnia 13 listopada 2017r. przez Pana Adama Fularz, dot. działań podejmowanych przez Samorząd Województwa w celu poprawy jakości powietrza oraz tzw. „uchwały antysmogowej" informuję co następuje.

 

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)  Sejmik Województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

            Przepis art. 96 POŚ został zamieszczony w Tytule II. – Ochrona zasobów środowiska, Dział II.- Ochrona powietrza, a zatem nie może być on uznany za jedyny instrument przeciwdziałania zanieczyszczeniom w ogóle albo ich zwalczania, lecz jako narzędzie eliminacji stosowania paliw konkretnych rodzajów albo jakości paliw w danym rodzaju (rodzajach).

            Podstawowym natomiast dokumentem w systemie ochrony powietrza jest program ochrony powietrza (art. 91 POŚ), który jest dokumentem strategicznym wyznaczającym działania naprawcze.

Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) dla stref zakwalifikowanych do klasy C konieczne jest opracowanie Programów ochrony powietrza. W województwie lubuskim obowiązujące są obecnie następujące programy ochrony powietrza:

 •  Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10", przyjęta uchwałą nr XIV/137/15Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015 r.,
 •  „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej", przyjęty uchwałą nr XLVI/552/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014 roku,
 •  „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu  na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10", przyjęta uchwałą nr XIV/141/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015 r.,
 •  „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10",  przyjęta uchwałą nr XIV/140/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015, które określają działania naprawcze mające na celu osiągnięcie wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

Obecnie opracowywana jest  również Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu w nim zawartych.

Ponieważ prowadzone działania naprawcze przewidziane w uchwalonych programach ochrony powietrza dla stref województwa lubuskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a poziomy dopuszczalne i docelowe zanieczyszczeń w powietrzu są nadal przekraczane, wydaje się konieczne wprowadzenie w województwie lubuskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje działania w celu opracowania projektów uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej).

W postępowaniu, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw – zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska musi być zapewniony udział społeczeństwa, oraz zgodnie z art. 96 ust. 2 projekty uchwał przedstawia się  do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta oraz starostom.  

Uchwała Sejmiku Województwa  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest aktem prawa miejscowego i stanowi źródło prawa powszechnie obowiązującego na obszarze województwa, co umożliwia uwzględnienie zapisów uchwały w toku rozstrzyganych spraw.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych tzw. uchwałą antysmogową będą prowadzić w szczególności:

 •  Straże gminne, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
  o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706),
 •  wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych, na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.),
 •  Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.),
 •  Inspektorzy nadzoru budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.),
 •  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 1688).

 


(...)

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty