Zielona Góra,

środa, 8 listopada 2017

Odrzucone i zaakceptowane zadania Budżetu Obywatelskiego


Budowa miejsc parkingowych na os. Leśnym w ciągu pasów jezdnych ulic: Modrzewiowej, Jesionowej, Cisowej, Świerkowej - działki 2/9, 2/121, 2/72, 2/69, 657/51 Budowa miejsc parkingowych w pasach drogowych na naszym Osiedlu. Pozwoli to na zmniejszenie problemu parkowania na osiedlu, które na chwilę obecną jest przepełnione TAK
Parking dla samochodów osobowych na działce nr. 3/50 przy ul. Kossaka Wnioskujemy o wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Kossaka, działka nr 3/50. Zadanie przewiduje budowę 30 stanowisk postojowych. TAK
Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze dysponuje obiektem sportowym, jakim jest boisko trawiaste. Płytę boiska okala prowizorycznie wykonana jedno torowa bieżnia. Jest to pozostałosć po wcześniejszych próbach modernizacji boiska. Szkoła posiada gotowy projekt wykonania bieżni. NIE
Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze Wymiana nawierzchni pozwoli na bezpieczne i komfortowe korzystanie przez uczniów szkoły oraz wszystkich chętnych z obiektu. NIE
Parking przy Bułgarskiej Dz. Nr 423 Zadanie dotyczy budowy parkingu przy ul. Bułgarskiej w bliskiej lokalizacji Koscioła pw. Ducha Św. Parking z kostki betonowej. TAK
Wykonanie prawoskrętu od ul. Francuskiej na ul. Wojska Polskiego Wykonanie prawoskrętu umożliwi bezpieczne włączanie się do drogi głównej. Obecnie jest to miejsce niebezpieczne. Wykonanie prawoskrętu rozładowałoby tworzące się tam korki i poprawiło bezpieczeństwo. nie
Utwardzenie nawierzchni ul. Figowej i dokończenie utwardzenia ul. Bananowej Utwardzenie nawierzchni ul. Figowej i dokończenie utwardzenia ul. Bananowej. Ulice te są zabudowane i zamieszkałe. tak
Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich Przekształcenie - uporządkowanie zaniedbanego istniejącego lasku komunalnego na bardziej użyteczną funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla potrzeb wszystkich grup społeczności lokalnej. tak
Budowa placu zabaw os. Cegielnia przy jeziorze Najbliższy plac zabaw znajduję się w odległości 1,5 km. Z tego powodu młoddzież bawi się na ulicy. Usytuowanie placu zabaw w rejonie zbiornika wodnego oraz ścieżki pieszo-rowerowej spowoduje, iż będzie on służy również mieszkańcom innych cześci miasta. TAK
Budowa łącznika z os. Leśnego na Zacisze na działce 657/3, 657/5, 5, 833/8, 8338/7 ob. 23 Budowa łącznia osiedla Leśnego z ciągiem pieszo-jezdnym biegnącym wzdłuż al. Wojska Polskiego oraz ścieżką z płyt chodnikowych z rozebranego deptaka. tak
Boisko i plac zabaw na os.Leśnym dla dzieci 6-12 lat Z rozmów między mieszkańcami osiedla wynika, iż bardzo brakuje boiska i placu zabaw dla dzieci 6-12 lat. tak
Odnowienie ciągu spacerowego przez park pomiędzy os. Zacisze a os.Przyjaźni Proponuję remont ciągu pieszego, chodników, krawężników, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, zrobienie wjazdu dla wózków. tak
Budowa pomnika Michała Kaziowa Budowa pomnika Michała Kaziowa tak
Zabezpieczenie osuwającej się skarpy, od zachodniej strony budynków przy ul. Francuskiej 2-4,6-8, działka 5/44 adm. PM Zielona Góra: działka 705 adm. ZGKiM Mieszkańcy ww. Budynków wnoszą o pilne podjęcie działan zmierzających do zabezpieczenia - wzmocnienia osuwającej się od strony zachodniej skarpy, z jednoczesnym uporządkowaniem drzewostanu i całego terenu ww. Działek. tak
Zagospodarowanie terenu zielonego i boiska asfaltowego na dz. nr 138/14, pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego Przeprowadzenie remontu boiska, zlikwidowanie starych betonowych elementów ławek, zamontowanie urządzeń rekreacyjnych, wykonanie przy nim nowych nasadzeń. tak
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Osiedlu Przyjaźni Zadanie polega na wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ulicach Osiedla Przyjaźni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenia natężenia hałasu oraz emisji spalin. Realizacja zadania zakłada wprowadzenie strefy tempo 30km/h i strefy skrzyżowań równorzędnych poprzez zastosowanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego, wyniesionych przejsć dla pieszych i skrzyżowań, esowania toru jazdy, progów zwalniających i innych. tak
Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Chełmońskiego, na osiedlu Malarzy wraz z kompleksową rewitalizacją zagospodarowaniem terenu działki nr. 170, obręb nr 25. Urządzienie siłowni na wolnym powietrzu, wykonanie kompleksowej rewitalizacji poprzez gruntowne oporządkowanie, usnięcie drzew owocowych i rosnących zbyt blisko siebie, sanitarne cięcie, nasadzenia nowych drzew a przy rabatach kwiatowych - kosodrzewiny oraz krzewów kwitnących. Objęcia całego terenu monitorungiem. tak
Wykonanie chodnika i parkingu przed Liceum Ogólnokształcącym nr 5 ul. Zachodnia 63 na działce nr 123/48 Przedmiotem zadania jest zagosodarowanie terenu przed Liceum Ogólnokształcącym nr 5, ul Zachodnia 65 poprzez przebudowę chodnika i wydzielenie miejsc parkingowych. NIE
24h elektroniczny dostęp do toalet obok amfiteatru Umożliwienie korzystania z toalet koło Amfiteatru 24h na dobę poprzez aplikację mobilną i płatności sms. Tak
Poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu oraz budowę parkingu przy ul. Zachodniej na działkach nr 51/1. 979 i 124/11 Ze względu na brak miejsc parkingowych oraz poprawę estetyki obszaru pomiędzy garażami a osiedlem przy ul. Unii Europejskiej konieczne jest wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych wzdłuż wybudowanych garaży i wzdłuż ogrodzeń posesji osiedla Unii Europejskiej. NIE
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży W zdrowym ciele zdrowy duch. Należy zainwestować więcej energii i środków finansowych w aktywizację fizyczną młodzieży. NIE
Oświetlenie ścieżek poniżej amfiteatru w kierunku Botanicznej/ronda Zesłańców Sybiru i za Ogrodem Botanicznym dl biegaczy/rolkarzy/nart biegowych zimą Oświetlenie ścieżek poniżej amfiteatru w kierunku Botanicznej/ronda Zesłańców Sybiru i za Ogrodem Botanicznym dl biegaczy/rolkarzy/nart biegowych zimą TAK
Odbudowa 4 Stawów parkowych w dawnym przedwojennym parku miejskim (Stadtpark), obecnie Wzgórza Piastowskie Odkopanie i pogłębienie istniejących, okresowo się wypełniających wodą dawnych stawów parkowych w ilości sztuk cztery, zamontowanie pompy napełniającej stawy, odtworzenie potoku Dłupnia Zachodnia, który zanikł, poprzez odkopanie historycznego koryta. NIE
Działka nr 289/7 ul. 1 maja (od strony zespołu garażowego) - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych (25-30 stanowisk) Działka nr 289/7 ul. 1 maja (od strony zespołu garażowego) - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych (25-30 stanowisk) TAK
Działka nr 177/4 ul. Powstańców Warszawy dojazd do ulicy Wiśniowej (od strony stacji ZWiK Zielona Góra). Budowa parkingu dla samochodów osobowych równolegle do osi jezdni (około 20 stanowisk) Brak miejsc postojowych dla licznej grupy budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców Warszawy. TAK
Działka nr 168 ul. Leopolda Okulickiego (od strony "Kaczego Dołu" - modernizacja parkingu dla samochodów osobowych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym; modernizacja ulicy Leopolda Okulickiego z oznakowaniem miejsc postojowych równoległych do osi jezdni (jezdnia jednokierunkowa do ulicy Armii Krajowej) Aktualny stan sprawia, że kierowcy stawiają swoje samochody tam, gdzie jest miejsce, co pwooduje nie w pełni wykorzystanie istniejących miejsc na placu parkingowym. Konieczne jest wprowadzenie oznakowania poziomego regulającego sposób parkowania. TAK
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wyszyńskiego umożliwiającej wyjazd z ul. Godlewskiego w godzinach szczytu Zmiana polega na dodaniu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych powyżej skrzyżowania Godlewskiego i Wyszyńskiego zsynchronizowanej ze światłami obok przystanku poniżej. nie
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" w celu stworzenia placu zabaw i miejsca do rekreacji Celem inwestycji jest zagospodarowanie przedmiotowego terenu poprzez rozbiórkę niszczejących baseników oraz zamontowanie urządzen umożliwiających gry i zabawy angażujące fizyczność dzieci oraz budowa nawierzchni bezpiecznej. tak
Remont ciągu pieszego - wymiana nawierzchni na kostkę betonową przy budynkach ul. Anieli Krzywoń od strony "Konfimu". Działka nr 36, obręb 26. Wykonanie remontu chodnika, prowadzącego od ul. Świętych Cyryla i Metodego w kierunku targowiska "Konfin". tak
Zagospodarowanie terenu z wykonaniem odwodnienia. Działka nr 123/69 sąsiadująca z nieruchomością przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 57,59 Zagospodarowanie terenu z wykonaniem odwodnienia. Działka nr 123/69 sąsiadująca z nieruchomością przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 57,59 tak
Dojście do przedszkola i szkoły. Remont ciągu pieszego - wymiana nawierzchni na kostkę betonową. Działka nr 123/25, obręb 26 W imieniu mieszkańców Osiedla "Piastowskie", wnosimy o wykonanie remontu chodnika, prowadzącego od ul. Godlewskiego, w kierunku do budynku, przy ul. Zachodnia 49-59. tak
Wykonanie ostatniego etapu remonu chodnika. Zakończenie remontu nawierzchni chodnika od ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 10-12 do wejścia do szkoły Gimnazjum nr 2. Działka nr 28/2, 45, 38/14, 31/1, obręb 26 Zakończenie remontu chodnika, na pozostałej długości od wysokości budynku przy ul. Zawadzkiego 10-12, do wjazdu na teren Gimnazjum nr 2, przy ul. Św. Cyryla i Metodego. tak
Rozbudowa skansenu w Parku Kolei Szprotawskiej: zavytkowy rozjazd dwustronny z konotopu oraz galeria dla mieszkańców Demontaż rozjazdu dwustronnego ze stacji Konotop i jego przewiezienie do bazy ZGKiM w Zielonej Górze, gdzie zostanie dokonana jego renowacja pod nadzorem konserwatora zabytków. Montaż rozjazdu na nowym podtorzu i wcześniejszej korekcie przebiegiu "Zielonej Strzały". Budowie ciągu pieszego oraz kilku dwustronnych gablot, oszklonych, podświetlanych, wolnostojących, tworzących "galerię pod chmurką" do eksponowania prac fotograficznych. tak
Zaprojektowanie i wykonanie renowacji terenu przy ul. Długiej nr. 24,26,28,30 Droga dojazdowa do budynków, zagospodarowanie pasu zieleni, krzewy oddzielające parkingi, chodniki wokół budynków, wysokie krzewy oddzielające budynki. tak
Pomorskie - wybieg dla psów. Dz. 731/21 Wybieg dla psów m.in dla osiedli Pomorskiego, Śląskiego, Kaszubskiego, Mazurskiego, Suwalskiego, Raculka. To inwestycja, która jest bardzo potrzebna. tak
Przyjazna Zachodnia! Komfort i bezpieczeństwo Wykonanie projektu budowlanego i budowy parkingu na 25 stanowisk oraz chodnika jako bezpiecznej drogi do szkoły, oddzielonego barierką bezpieczeństwa od miejsc postojowych. Miejsce wykonania: Zachodnia 63, działka 123/48. tak
Budowa placu zabaw między budynkami mieszkalnymi ul. Ogrodoa 5A ul Ogrodoa 7 W związku z likwidacją placu zabaw pomiędzy budynkami oraz ze wzrostem liczby zamieszkałych dzieci proponuję powstanie placu zabaw. tak
Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sikorskiego 52,56 Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sikorskiego 52,56 TAK
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicą Kąpielową a Diamentową po dawnym ciągu kolejki szprotawskiej Ułożenie chodnika z polbruku ułatwi komunikację między dwoma ulicami. tak
Warsztaty z zakrresu zarządzania sobą w czasie oraz komunikacja dla seniorów Seniorzy stanowią ważną część tkanki społecznej o której nie można zapominać. NIE
Zakaz jazdy samochodom po deptaku Zadanie dot. podstawienia znaków zakazy wjazdu na terenie deptaku. Nie
Budowa ścieżki rowerowej. Łącznik pomiędzy ul. Kąpielową a Diamentową Wykonanie dokumentacji i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Kąpielową a Diamentową. TAK
Budowa parkingu przy ul. Stromej, działka nr 211 wzdłuż ogródków działkowych Ulica Stroma stała się bardzo ruchliwąarterią łączącą mieszkańców Jędrzychowa oraz Nowego Miasta z centrum, zjawisko to nasila się w godzinach szczytu. TAK/M
Utwardzenie drogi dojazdowej gruntowej Liliowa- Kalinowa Mieszkańcy ul. Kalinowej nie mogą korzystać z tej drogi w dwóch kierunkach z powodu jej szerokości bardzo trudno jest się minąć pojazdom i gdyby niezagospodarowane do tej pory działki nie byłoby takiej możliwości. tak
Wykonanie łącznika ulicy E.Plater do osiedla J.Waszczyka Utworzenie łącznika jednokierunkowego pozwalającego na wyjazd aut z ul. E.Plater w kierunku ulicy J.Waszczyka pozwoliło by na rozładowanie ruchu na jedynym wyjeździe z ulicy E.Plater na ul. Kożuchowską. tak
Uporządkowanie parku przy ul. Szczekocińskiej/E.Plater (przycinka krzewów, budowa ścieżek spacerowych, montaż koszy. Montaż pojemników z torebkami na odchody zwierzęce) Uporządkowanie terenu, przycinka krzewów, budowa ścieżek spacerowych, montaż koszy, montaż pojemników z torebkami na odchody zwierzęce. tak
Wykonanie trwałej nawierzchni ul. Irysowej wraz z oświetleniem (ok. 400 m od skrzyżowania z ul. Konwaliową do końca) Wykonanie trwałen awierzchni ul. Irysowej. tak
Powiększenie parkingu przy nowym cmentarzu ul. Wrocławska - tak
Mamusiuu, Tatusiuuu!!! Jadę! TOR DO ŚCIGANIA dla dzieci wraz z POJAZDAMI NA AKUMULATOR jako nowa atrakcja MiniZOO Przygotowanie toru do jazdy elektrycznymi pojazdami oraz zakupu specjalistycznych pojazdów umożliwiających bezpieczne korzystanie przez dzieci w minizoo. tak
Park Braniborski jako przestrzeń społeczno-rekreacyjna - doposażenie w mała architekturę parkową Zadanie polega na doposażeniu Parku w ławki z oparciem, śmietniki, poczekacze, wytyczeniu ścieżek i ustawieniu tablic informacyjnych. Tak
Wyczyszczenie dna kąpieliska "Dzika Ochla" ze śmieci, wycięcie wodorostów, wysprzątanie ze śmieci przyległych do "Dzikiej Ochli" terenów Wyczyszczenie dna kąpieliska "Dzika Ochla" ze śmieci, wycięcie wodorostów, wysprzątanie ze śmieci przyległych do "Dzikiej Ochli" terenów tak
Odkopanie stawu i budowa parku w przepięknym zakątku miasta - nad strumieniem przy ulicy Nowej/Kopciuszka Nakłady to wytyczenie ścieżki spacerowej nad istniejącym strumieniem i odtworzenie i napełnienie wodą ze strumienia stawów przy ul. Nowej który zupełnie niedawno wysechł. NIE
Wymiana drogowych płyt ażurowych na osiedlu Bajkowym Wymiana płyt dogowych na Osiedlu Bajkowym. tak
Wykonanie nawierzchni przy ulicy Granicznej w Zielonej Górze Wykonanie ostatecznej nawierzchni - kostka eko kwadrat na podbudowie z kruszywa łamanagego. Ulica graniczna jest w pełni uzbrojona. tak
Wykonanie oświetlenia przy ulicy Granicznej w Zielonej Górze Zadania dotyczy wykonania oświetlenia przy ulicy Granicznej. tak
Rekultywacja terenu stawów przy ul.: J.Waszczyka/os.Wygoda/E.Plater Teren stawów wymaga drobnej rekultywacji i poprawy, szczególnie "mały" prz E.Plater/Os.Wygoda: Poprawa ścieżek, uporządkowanie krzaków, nasadzenia, dodanie koszy na śmieci, zamontowanie ławek. tak
Położenie chodnika wzdłuż ul. Kąpielowej od Nowojędrzychowskiej do cmentarza Przełożenie i dostosowanie przez obniżenie krawężników pozwoli na lepszy dostęp osobom niepełnosprawnych przez co nie będą one zmuszone do korzystania z jezdni. tak
Budowa chodnika wzdłuż ul. Zbożowej Konieczne jest dostosowanie głównej ulicy dojazdowej do zwiększonego ruchu samochodowego i pieszego. tak
Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze ul. Botaniczna 58 Doposażenie obiektu w niezbędne przyłącze energetyczne, zbudowanie wieży do nagrywania meczów, zakup ławek dla zawodników, montaż monitoringu na obiekcie, wybudowanie podjazu dla inwalidów, doposażenie w dodatkową bramkę wejściową. tak
Wykonanie trwałej nawierzchni ul. Irysowej od początku ulicy do nr 9 Zadanie polegające na wykonaniu trwałej nawierzchni ul. Irysowej. tak
Wykonanie trwałej nawierzchni ul. Irysowej wraz z oświetleniem od nr 11 do końca ulicy poczatku ulicy do nr 9 Zadanie polegające na wykonaniu trwałej nawierzchni ul. Irysowej. tak
Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej w miejscu, gdzie obecnie jest zaniedbane boisko sportowe Budowa placu zabaw przy ul. Pszennej, gdzie jest w tym momencie idealne miejsce na tego typu przedsięwzięcie. tak
Modernizacja głównych alejek w najstarszej części cmentarza przy ul. Wrocławskiej - tak
Utwardzenie alejki cmentarnej na Starym Cmentarzu - Kwatera nr 2 Alejka jest zaniedbana, zarośnięta. tak
ZADANIE-WYZWANIE, ścieżka z przeszkodami 4-żywiołów dla najmłodszych Miejsce: działka nr 771/10 między Cmentarzem a Chmielną. Dla dzieci powstałby tor długości 200m z przeszkodami dla nich dostosowanymi. Na torze znajdowałaby się ściezka bosych stóp (uwzględniająca różne nawierzchnie), elementy do wspinaczki (pająk, małpi gaj) labirynt na orientację, elemnty ćwiczące równowagę, park linowy, rura zagadka. tak
PRZYGODA-WYZWANIE, tor przeszkód 4-żywioły dla dorosłych Miejsce: działka nr 771/10 między Cmentarzem a Chmielną. Projekt zakłada wybudowanie toru przeszkód w wersji dla dorosłych. Tor przeszkód dla dorosłych zakładałby wytyczenie około 2km toru z przeszkodami. Na torze wkomponowanym i uwzględniającym istniejąca tam zieleń znalazłoby się około 15 przeszkód. tak
ul. Lubuska - wykonanie barierek przy schodach po lewej stronie w kierunku Braniborskiej ul. Lubuska - wykonanie barierek przy schodach po lewej stronie w kierunku Braniborskiej tak
Budowa placu zabaw i siłowni na Osiedlu Łukasiewicza Wykonanie dokumentacji i budowa placu zabaw wraz z siłownią na Osiedlu Łukasiewicza. tak
Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego Pomnik powinien stanąć w centrum miasta, godnym miejscu, np. Na Placu Bohaterów. tak
Rozbudowa przy ogródku zabaw dla dzieci urządzeń do ćwiczeń dla seniorów Przy ogródku na ul. Chmielnej są już urządzenia do ćwiczeń, ale tylko 2. Gdyby postawić chociaż dwa urządzenia do ćwiczeń byłoby super. tak
Wykonanie chodnika wraz z regulacją pionową studzenki kanalizacyjnej w ciągu ul. Ignacego Domeyki na odcinku posesji nr 2-12 Wykonanie chodnika wraz z regulacją pionową studzenki kanalizacyjnej w ciągu ul. Ignacego Domeyki na odcinku posesji nr 2-12 tak
Rozbudowa istniejącej ścieżki zdrowia Uzupełnienie ścieżki zdrowia o dodatkowe elementy np. Dla dzieci oraz ławki i śmietniki. tak
Dokumentacja budowy drogi ul. Jaśminowej, Kalinowej z dojazdem do ul. Słonecznikowej i Mieczykowej Wykonanie dokumentacji budowy w.w dróg. NIE
Ruczajowa - budowa chodnika oraz parkingu przy aptece (Działka nr 33/20;253/5;290/2 Budowa ciągu pieszego na ul. Ruczajowej prowadzącego do parkingu na działce 33/20 przy bloku nr 4 prowadzącego wzdłuż istniejacej jezdni, aż do chodnika prowadzącego do wejścia do istniejącej apteki i kontynuację ciągu pieszego do pasów na ul. Źródlowej. NIE
Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Dolnej - działka na 80, 81/1, 59/25 Budowa nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dolnej. Obecna wąska ulica i brak miejsc postojowych mocno ograniczają komunikację samochodową na osiedlu. TAK
Budowa miejsc parkingowych oraz poprawa warunków dla osób niepełnosprawnych przy ul. Władysława IV - działki nr 343/4, 336, 523 Budowa nowych miejsc parkingowych na działce 343/4, 336 oraz 523. Obecna ilość miejsc parkingowych w stosunku do iości samochodów jest zdecydowanie niewystarczająca. Ponadto wnosimy o poprawę komunikacji dla osób niepełnosprawnych poruzających się na wózkach oraz starszych osób. TAK
Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym przy os. Pomorskim w Zielonej Górze Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym pomiędzy Szosą Kisielińską a Os. Pomorskim. TAK
Cykl biegów miejskich "Zielona Run" (zakup sprzętu, budowa strony internetowej, wydawanie biuletynu informacyjno-promocyjnego) Zakup sprzętu pomiarowego umożliwiającego pomiar czasu poszczególnym zawodnikom, bramy pneumatycznej oraz zegara. NIE
Plac zabaw + miejsca parkingowe (plac przy blokach mieszkalnych ul. Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywoustego) Plac zabaw + miejsca parkingowe (plac przy blokach mieszkalnych ul. Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywoustego) TAK
DARMOWA TELEWIZJA I WIFI na oddziałach dziecięcych Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkiewicza Zakup smart/android telewizora wraz z ewentualną możliwością sterowania go bezprzewodowo, ewentualny sprzęt mocujący do ścian, wykupienie opłacenie wifi, montaż. TAK
Wypożyczalnie rowerów Wiele osób nie kupuje rowerów, ponieważ nie mają ich gdzie trzymać (małe mieszkania). Wypożyczalnie rowerów umieszczone w różnych punktach miasta rozwiązałyby ten problem. NIE
Odtworzenie zniszczonego Parku Doliny Luizy pomiędzy Wagmostawem a ul. Sulechowską wraz z kaskadą wodną Pamiętam z dzieciństwa park znajdujący się tuż koło WKU na ulicy Urszuli. Niestety jest on zniszczony - np. Nie ma desek na ławkach, ukradziono nawet płytki chodnikowe. Pamiętam też że były tam latarnie, ale chyba ktoś je ukradł. Zaproponowałem kaskadę wodną jako urozmaicenie parku. NIE
Wymiana chodnika i przedłużenie go w kierunku ul. Mieszka I, modernizacja zatoki parkingowej zwiększająca jej głębokość, działka 16/2 obręb 17 zatoka parkingowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 24-26 Dojazd do bloków przy ul. Bolesława Krzywoustego został zaprojektowany od ul. Mieszka I. Dawna rozwiązanie nie zdaje egzaminu, za duża ilośc pojazdów, która tam wjeżdża. TAK/M
Pomalowanie pergoli śmietnikowych na os. Pomorskim i Śląskim Nasze pergole śmietnikowe są szare z elementami betonowymi. W środku pomalowane na biało, a na zewnątrz na zółto i zielono - kolory miasta. Ożywi to nasze miasto. Nie
Pobudowanie zatoki parkingowej na osiedlu Pomorskim od Iglotechnika do kapliczki dziękczynnej Pozwoli to na zwiększenie miejsc parkingowych na osiedlu, a w szczególności dla samochodów dłuższych (ciężarowych) niemieszczących się w zwykłym miejscu parkingowym. tak/m
Zielona Góra uzdrowiskiem: Budowa wydzielającej jod fontanny solankowej w Parku Tysiąclecia Fontanny solankowe działają wydzielając jod m.in. W Jaworzu. NIE
Ścieżka dydaktyczna na Chynowie Budowa ścieżki dydaktycznej, wzdłuż której będą tablice edukacyjne, ławeczki, ślizgawka, huśtawka najlepiej w postaci opony, karmniki dla ptaków i śmietniki. Jeżeli starczy pieniędzy, budowa wież dla jerzyków. tak
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sulechowskiej, Źródlanej i Skłodowskiej-Curie Obecnie działająca, wzbudzana przez pieszych, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Sulechowskiej, Źródlanej i Skłodowskiej-Curie nastręcza zmotoryzowanym mieszkańcom tych ulic oraz użytkownikom drogi wiele trudności. nie
Budowa zatoki autobusowej wraz z przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Ruczajowej Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zdrojowej oraz chodnika prowadzącego do tego przystanku i do sklepu. Konieczna jest również budowa przejścia dla pieszych z obniżonym krawężnikiem. tak
Zielona Góra - ćwicz w plenerze! Budowa trzech FlowParków - urządzeń do ćwiczeń plenerowych Projekt zakłada budową trzech FlowParków, urządzeń do ćwiczeń plenerowych typu: street workout, parkour, kalistenika. tak
Wykonanie remontu chodnika przy budynku ul. Wazów, działka nr 50/18 Chodnik przy budynku jest bardzo zniszczony. Duża część płytek jest połamana, wyszczerbiona, a wielu płytet po prostu brakuje. Wkonanie chodnika poprawiłoby stan bezpieczeństwa przechodniów. tak
Budowa placu zabaw działka 863/2 obręb 42 przy ul. Karowej lub na innej działce miejskiej w pobliżu Wybudowanie placu zabaw wspólnego dla wszystkich dzieci. tak
Oświetlenie ul. Beżowej Na ulicy panuje całkowita ciemność. tak
Wymiana nawierzchni na skateparku w Parku 1000-lecia Zadanie dotyczy wymiany istniejącej nawierzchni asfaltowo-bitumicznej oraz zastępienie jej nową - beonową. tak
Siłownia na świeżym powietrzu (przy filarach bloku ul. B.Chrobrego połączenie z blokiem ul. Mieszka I na przeciwko byłego Kasyna Wojskowego) Siłownia na świeżym powietrzu (przy filarach bloku ul. B.Chrobrego połączenie z blokiem ul. Mieszka I na przeciwko byłego Kasyna Wojskowego) tak
Poprawa estetyki - zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Staszica 11-13 Zadanie dotyczy położeniu chodnika wokół budynku oraz zagospodarowaniu skrawków zieleni, które otaczają budynek. tak
Dostawienie koszy na śmieci Zadanie dot. dostawienia koszy na śmieci w odległości ok. 100-150 m. tak
Budowa schodów ze zjadem dla wózków na skarpie przy Rondzie Bondurskiego Przedmiotem proponowanego zadania jest budowa schodów na skarpie przy Rondzie Bandurskiego dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz powstrzymania procesu jej degradacji poprzez procesy erozyjne. tak
Odbudujmy fontannę winiarki Emmy w Zielonej Górze Odbudowa przedwojennej fontanny winiarki Emmy, ale z większą ilościąelementów wonych i z większą liczbą dysz wodnych i zbiorników wodnych. NIE
Odwtorzenie atrakcji turystycznej: odkopanie i pogłębienie stawów parkowych i wąwozów w Parku Poetów Park Poetów to przedwojenny teren parkowy o pow 101 ha, położony na terenach po dawnych kopalniach gliny. Prace obejmują odkopanie stawów parkowych, pogłębienie i wywiezienie śmieci z częściowo zasypanych wąwozów, odtworzenie roślinności takiej jak liany, pnącza które pamiętam z dzieciństwa. NIE
Bike park w Parki Poetów/Oznaczenia i alejki w Parku Poetów Urozmaicenie Parku Poetów poprzez naprawę istniejacych tras zjazdowych dla rowerów do downhillu. NIE
Las Krzywych Drzew przy trasie północnej jako ponadregionalna atrakcja turystyczna Koncepcja wykorzystania turystycznego Krzywego Lasu przy ul. Trasa Północna poprzez ustawienie kierunkowskazów, reklam tej atrakcji, tablic informacyjnych etc. NIE
Zatoczka dla samochodów na wysokości nr 81-83 przy ul. Podgórnej Zatoczka dla samochodów na wysokości nr 81-83 przy ul. Podgórnej tak
Budowa oświetlenia ulicy Niebieskiej (od ul. Srebrnej do działki numer 516) oraz ulicy Waniliowej (od ul. Tęczowej do ul. Kolorowej) Budowa oświetlenia ulicy Niebieskiej (od ul. Srebrnej do działki numer 516) oraz ulicy Waniliowej (od ul. Tęczowej do ul. Kolorowej). Wykonanie oświetlenia na wskazanych odcinkach dróg zwiększy bezpieczeństwo zarównoa dla pieszych jak i zmotoryzowanych. tak
Utworzenie świetlicy zajęciowej "Karuzela" Utworzenie świetlicy zajęciowej "Karuzela". NIE
Utworzenie świetlicy zajęciowej "Karuzela" Utworzenie świetlicy zajęciowej "Karuzela". NIE
Wymiana chodnika przy ul. Bolesława Krzywoustego 38-42 działka 16/2 Wymiana chodnika przy ul. Bolesława Krzywoustego 38-42 działka 16/2 tak
"gra u króla" budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 14x28m o trwałej nawierzchni, nie wymagającej żadnych zabiegów konserwującuch na odpowiedniej podbudowie, na terenie zdrenowanym. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę nożną, w koszykówkę i tenisa ziemnego odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych. tak
Znak "strefa zamieszkania" oraz mapa osiedla raculka przy przystanku autobusowym Prosimy o ustawienie znaku ograniczającego prędkość i zwracającego uwagę kierowców na małe dzieci. tak
Maszyna revendingowa Masza revendingowa zachęca nie tylko do wyrzucania własnych śmieci, ale także zbierania tych, które można spotkać dookoła. W Zielonej Górze można podstawić dwie takie maszyny lub jedną. W zamian za oddanie pustych butelek, otrzymuje się pełne z niegazowaną wodą. tak
Modernizacja drogi osiedlowej przy budynkach ul. Energetyków 4-6-8, 10-12-14, 16-18-20-22, 24-26, 28-32 wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych - NIE
Zejście z ul. Obywatelskiej do Źródlanej wraz z ciągiem chodnika wzdłuż szeregowców mieszczących się przy ul. Rusałki - TAK
Zejście z ul. Obywatelskiej do Źródlanej wzdłuż szeregowców mieszczących się przy ul. Rusałki (tylko schody) - TAK
Zmiana (przekształcenie) Zespołu Szkół Plastycznych w szkołe podstawową Koszt przekształcenia Zespołu Szkół Plastycznych (gdzie jest również wygaszane gimnazjum) w szkołę podstawowę, która jest w tym rejonie miasta potrzebna, a nie trzeba jej budować od zera. NIE
Budowa zejścia z ul. Obywatelskiej do ul. Źródlanej wraz ze zjazdem dla wózków dziecięcych i niepełnosprawnych wzdłuż szeregowców mieszczących się przy ul. Rusałki Budowa zejścia z ul. Obywatelskiej do ul. Źródlanej wraz ze zjadem dla wózków dziecęcych i inwalidzkich TAK
Rozbudowa parkingu przy ul. Obywatelskiej Rozbudowa parkingu przy ul. Obywatelskiem w Zielonej Górze. tak
Budowa parkingu i placu zabaw przy rondzie u zbiegu ulic Stefana Batorego, Energetyków oraz Obywatelskiej Budowa parkingu naziemnego oraz wyznaczenie i wykonanie placu zabaw ogólnodostępnego dla mieszkańców. tak
Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego - Harcerska - Obywatelska Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego - Harcerska - Obywatelska, z dostosowaniem dróg do wymiarowych jezdni, oraz powstanie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. NIE
Reorganizacja ruchu przy ul. Harcerskiej do ul. Ludowej Reorganizacja ruchu w ruch jednokierunkowy lub przekształcenie drogi w pełnowymiarową drogę dwukierunkową. NIE
Budowa parkingu na osiedlu Na Olimpie Wykonanie [arkingu z możliwością wjazdu od strony pobliskich bloków - nr 128l albo 130-136. TAK
Kawiarenka obywatelska - stworzenie centrum dialogu społecznego i partycypacji - Inicjatywa obywatelska Miasto Twórcy. Projekt zakłada stworzenie miejsca, centrum, forum inicjatyw obywatelskich w tym pobudzenie trzeciego sektora oraz aktywizację mieszkańców Zielonej Góry do partycypacji i dialogu społecznego. Do tej pory nie ma na mapie Zielonej Góry miejsca, gdzie trzeci sektor, społecznicy i grupy nieformalne mogą się spotykać. TAK
Budowa fontanny pływającej na stawie parkowym w Parku Sowińskiego wraz z przebudową stawu do roli ozdobnego stawu parkowego Przebudowa i powiększenie stawu parkowego. Budowa mostków i pomostków. Zakup fontanny pływającej takiej jak na Wagmostawie lub podobnej. NIE
Budowa "zarabiającej na siebie" fontanny grającej, muzycznej przed Filharmonią Zielonogórską Fontanna grająca muzyką po wysłaniu SMS-a, odtwarza widowisko multimedialne, przy czym dysze fontanny wystrzeliwują wodę w rytm muzyki. NIE
Miejsc parkingowych od strony oficyny przy numerach Kupiecka 38/40 Upiększy to wygląd centrum miasta od strony Filharmonii. Estetyka jest ważna l- TAK/M
Rozbudowa parkingu miejskiego przy ul. Obywatelskiej Rozbudowa istniejącego parkingu położonego na zbiegu ulic Obywatelskiej i Batorego. tak
Naprawa i utwardzenie drogi ul. Lotników Zadanie dotyczy remontu, utwardzenia i zmiany nawierzchni ulicy Lotników w Zielonej Górze. TAK
Renowacja i naprawa historycznych drzwi w miejskich kamienicach Zadanie polegające na oszczyszczeniu z farb olejnych oraz naprawienie drzwi drewnianych wytypowanych wraz z historykami, konserwatorem oraz członkami Towarzystwa Opieki nad Zabytkami drzwi oraz bram w komunalnych kamienicach. tak
Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w rejonie obiektów MOSiR Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w rejonie obiektów MOSIRu. tak
Remont i przebudowa ul. Ludowej na odcinku Źródlana- Harcerska Łącznik przez ul. Ludową pomiędzy tymi ulicami mocno odciążyłby ruch na ul. Harcerskiej. tak
Wykonanie drogowych ekranów akustycznych wzdłuż osiedla Na Olimpie (tzw. Osiedle Botorego-Ogrodnictwo) Postawienie wzdłuż ul. Batorego na odcinku drogi pomiędzy ROD "Marzenie" a zjazdem na osiedle obok Lecznicy Weterynaryjnej "Amicus" drogowych ekranów akustycznych wykonanych przezroczystych płyt szklanych. tak
Modernizacja drogi na osiedlu Na Olimpie Modernizacja drogi na osiedlu Na Olimpie tak
Hejnał na zielonogórskim ratuszu z możliwością głosowania i wybierania utworów poprzez aplikację jako nowoczesny i kulturalny symbol Zielonej Góry System wraz z nagłosnieniem do odtwarzania hejnałów, aplikacja na smartfony, tablice informujące przy ratuszu o możliwości głosowania i wybierania utworów, hejnały skomponowanych w przyjaznych dla człowieka częstotliwościach 432 Hz, zakup praw autorskich. NIE
Budowa fontanny na Starym Mieście na skwerze pomiędzy ul. Grottgera i ul. Sikorskiego koło Urzędu Stanu Cywilnego wraz z wybrukowaniem swkeru Propozycja lokalizacji tej fontanny może być zmieniona przez Władze Miasta, które poprzednio były skrajnie przeciwne ograniczeniu motoryzacji indywidualnej, które nastąpiłoby po przekształceniu tego parkingu w uroczy sródmiejski plac z fontanną. NIE
Doświetlenie przejść dla pieszych Doświetlenie wybranych przez miasto przejść dla pieszych w okręgu 5. tak
Wymiana posadzki ciagu pieszego przy ul. Akacjowej 11-13-15 na działce 48/26 obręb 18 Remont ciągu pieszego biegnącego wzdłuż nieruchomości na jej tyłach. Zużyte i spękane płyty chodnikowe na całym ciągu utrudniają bezpieczne poruszanie się szczególnie osobom starszym. tak
Zagospodarowanie pasa zieleni między ul. S.Batorego a blokali osiedla Na Olimpie Uporządkowanie i przerzedzenie terenu, wykonanie ścieżek spacerowych, postawienie ławek, koszy na śmieci, latarni, postawienie innych elementów małej architektury. tak
Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Lipowej Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci z naszego osiedla. tak
Sprytne ławki z czujnikiem smogu, darmowym internetem, panelem solarnym, stojakami dla rowerów i ładowarkami do telefonów. Edycja 2.0. - zamontowanie w okręgu kilku ławek solarnych Projekt zakłada zamontowanie w obrębie okręgu kilku inteligentnych ławek solarnych. Kontynuacja zadania z sprytnymi ławkami z edycji 2017. Ta posiada modyfikację w postaci czuników smogów. Ławka ma zawierać stojak dla rowerów, darmowe wifi oraz porty USB. tak
Remont chodników na osiedlu zastalowskim Remont chodników miejskich w miejscach: ul. Spawaczy wzdłuż nieruchomości Spawaczy, ul. Techonologów wzdłuż nieruchomości technologów. tak
"W zdrowym ciele zdrowy duch" Outdoor Fitness Park darmowa siłownia zewnętrzna w centrum miasta dla wszystkich mieszkańców Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Reja 13, 13a i 13b. Mieszkańcy za pośrednictwem wnioskodawcy proponują stworzenie Outdoor Fitness Park - miejsce integracyjno-rekreacyjne dla wszystkich mieszkańców, tych najmodszych jak i osób starszych. tak
Kolorowe klomby na starówce W donicy powinny być kwiaty w różnych kolorach i różnych gatunków. Oczywiście w nowych, wyłonionych drogą konkursu - donicach. tak
Pomnik Winiarki Emmy - rekonstrukcja Rekonstrukcja przedwojennego pomnika-fontanny Winiarki Emmy. To jeden z symboli zielonogórkiego winiarstwa. Odwtorzenie na podstawie przedwojennych pocztówek w proporcji 1:1. Figura z brązu, cokół z piaskowa lub obłożony piaskowcem. Lokalizacja historyczna - skwer na rogu al. Niepodległości i ul. Chrobrego. tak
Wykonanie monitoringu na Osiedu Domino Park przy ul. Obywatelskiej. Działki nr 120/75,120/92,120/76,120/97,120/96,120/94,120/66,120/67,120/98 Wykonanie monitoringu na Osiedu Domino Park przy ul. Obywatelskiej. Działki nr 120/75,120/92,120/76,120/97,120/96,120/94,120/66,120/67,120/98 nie
Plac zabaw - koło Ratusza "Bachusowy zakątek" Budowa Zielonego Placu Zabaw dla Dzieci "Bachusowy Zakątek" to propozycja budowy placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z elementami historycznymi i elementami przyrody. tak
Remont ul. Boh. Westerplatte 44-50 Jest to droga wewnętrzna dojazdowa dla mieszkańców. Wymaga poprawy nawierzchni oraz wybudowania parkingów. tak
Elewacja Projekt dotyczy docieplenia budynku 38/40 Kupiecka ze względów estetycznych i zmniejszeniu spalenia węgla w piecach na starówce. NIE
Przywrócenie alei lipowej przy ul. Bankowej Inwestycja polegająca na przywróceniu historycznych nasadzeń lip przy tej ulicy. TAK
Obsadzenie drzewami ul. Batorego i Trasy Północnej (pasy drogowe) Po remontach pasy drogowe do dziś nie zostały obsadzone zielenią. Idąc przykładem innych miast powinniśmy sadzić drzewa i krzewy przy drogach. TAK
Centrum Inicjatyw Senioralnych - adaptacja budynku miasta ul. Sikorskiego 13 Inwestycja polegająca na remoncie oraz przystosowaniu budynku do użytkowania dla seniorów w Zielonej Górze. NIE
ZIELONOGÓRSKA ALEJA GWIAZD - jako uhonorowywanie najwybitniejszych zielonogórzan, sportowców, artystów, postaci od czasów powojennej Polski poprzez umieszczenie na mosiężnym odlewie w kształcie gwiazdy/winogrona dokonania, podpisu i odcisku dłoni. Wykonanie odlewu w kształcie gwiazdy lub winogrona wraz z nazwiskiem, odciskiem dłoni i podpisem dokonania. tak
Nasadzenie pnączy zimozielonych na bocznych oraz tylnej ścianie Planetarium Inwestycja ma na celu przykrycie nieestetycznej oraz budzącej kontrowersje wśród mieszkańców elewacji. NIE
Tytuł zadania Opis zadania
Budowa drogi na ul. Beżowej Na ulicy jest ciągle błoto, ciężko poruszać się po tej ulicy. tak
Budowa trwałej nawierzchni ul. Oliwkowa, Kremowa, Beżowa, Pistacjowa, Amarantowa Budowa trwałej nawierzchni wskazanych ulic będzie kontynuacją budowy dróg osiedla Kolorowego, które miało miejsce przez ostatnie kilka gdzie część głównych ulic została już utwardzona. tak
Budowa drogi - ul. Jemiołowa Od 8 lat mieszkam na ww. Ulicy i od tego czasu nie ma drogi. Podczas obfitych opadów deszcz zalewa podwórka i wdziera się do domów. Woda spływa na ulicę Chynowską, zalewa kościół oraz tamejszych mieszkańców. tak
Ożywcza bryza w MZK Kompozycja specjalnego zapachu, który unosząc się w powietrzu wewnątrz pełnego pasażerów autobusu, będzie podnosić komfort jazdy, spowoduje uczucie świeżości. tak
Rozbudowa MiniZoo sprowadzenie nowych zwierząt Proponuję rozbudowę Mini-Zoo abyśmy docelowo mieli coś na kształt obecnego starego Zoo w Poznaniu. NIE
Bezpłatna toaleta w śródmieściu (np. w ratuszu) Przykładem jest bezpłatna toaleta w Kołobrzegu w centrum miasta w pobliżu Katedry. NIE
Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Rzeźniczaka, Zamoyskiego w rondo Ułatwienie bezkolizyjnego włączania się do ruchu. NIE
Stworzenie ogólnomiejskiego systemu (strona internetowa) rezerwacji sal gimnastycznych, boisk, Orlików itp. System (strona internetowa) umożliwiająca znalezienie wolnej Sali gimnastycznej, jej cenę wynajmu, zdalną rezerwację i odwołanie. Nie
Elektroniczna mapa sciezek pieszych, tras biegowych i in. dla Wzgórz Piastowskich oraz pozostałych terenów rekreacyjnych Zielonej Góry Mapa w postaci aplikacji mobilnej na telefon pozwoli na zaplanowanie trasy, odnalezienie się w terenie, zwiedzanie nowych miejsc. NIE
Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych na zielonogórskich ulicach na system bezkolizyjny Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na system bezkolizyjny, który spowodowałby zmniejszenie występujących wypadków. TAK
Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla par zameldowanych na pobyt staly lub czasowy w Zielonej Górze (projekt dla 40 par) Dofinansowanie do metody leczenia niepłodności metodą in vitro dla pary wynosiłoby 5 tyś. Zł. Projekt objąłby 40 par zamieszkałych na pobyt stały lub czasowy w Zielonej Górze, które dotyczy problem niepłodności. NIE
Brak formularza
nie
Punkty wypożyczania wózków dziecięcych, które ułatwia spacery po centrum miasta i parkach Punkty wypożyczania wózków dziecięcych mają na celu ułatwienie spacerów z dziećmi. Proponowany kształt wózka to samochód. TAK
Budowa parkingów dla mieszkańców ul. Podgórna 51-65, 67-73, 75-81, 83-89, 91-97 oraz Władysława IV 2-8, 12, 14, 16, 18, 20 poprzez budowę platformy na osobnych filarach nad obecnymi garażami Wykonanie niezbędnej dokumentacji, budowa parkinów poprzez budowę platformy na osobnych filarach nad obecnymi garażmi, wykonanie wjazdów oraz niezbędnego oznakowania poziomego i pionowego. NIE
WIEŻA WIDOKOWA w Zielonej Górze - wzorowana Portugalską Elevador de Santa Justa - z Lizbony czyli tzw. Wina z tarasem. Podziwiamy zielonogórską Starówkę z góry! Postawienie wieży z tarasami widokowymi o wysokości ok. 30 m. TAK
Nazwanie budowanego nowego ronda na ul. Zjednoczenia z Aglomeracyjną, im. Wydarzeń zielonogórskich 1960 r. Jest to historyczna wola mieszkańców o utrzymanie domu katolickiego wyrażona w walce ulicznej z ówczesnymi władzami krajowymi. NIE
Warsztaty radzenia sobie ze stresem i złością w szkołach podstawowych i liceach Żyjemy w bardzo rywalizacyjnym środowisku, a mało kto uczy młodych, jak w tym świecie sobie radzić. Rozwiązaniem jest wprowadzenie cyklicznych zajęć nt. Radzenia sobie ze stresem i złością w szkołach. NIE
Aktywizacja więźniów aresztu w ZG poprzez pracę Żyjemy w bardzo rywalizacyjnym środowisku, a mało kto uczy młodych, jak w tym świecie sobie radzić. Rozwiązaniem jest wprowadzenie cyklicznych zajęć nt. Radzenia sobie ze stresem i złością w szkołach. NIE
Remont i modernizacja betonowego kąpieliska miejskiego (vis a vis "Dzikiej Ochli" po drugiej stronie drogi na Ochlę Remont i modernizacja betonowego kąpieliska miejskiego (vis a vis "Dzikiej Ochli" po drugiej stronie drogi na Ochlę Nie
Budowa fontanny z pawdziwym winem - fontanny winnej w Zielonej Górze, jako atrakcji turystycznej Fontanna wzorowana na fontannie we włoskiej miejscowości Ortona lub na fontannie z piwem w Żalcu na Słowacji. Może posiadać czytnik dowodów osobistych. Dostępna tylko dla osób dorosłych. NIE
Sztuczne naśnieżanie dla wyciągu narciarskiego w Zielonej Górze Wyciaąg narciarski decyzją władz miasta Zielona Góra jest od 10 lat nieczynny. Jest to bodaj jedyny wyciąg narciarski poza obszarami górskimi w Polsce, na którym nie zainstalowano jeszcze systemu sztucznego naśnieżania. NIE
Toalety na kąpielisku w Ochli Budowa toalety z umywalkami oraz kabinami natryskowymi z ciepłą wodą na kąpielisku Ochla przy ul. Botanicznej. TAK
Oderwald jak Szprewald. Odbudowa głównej atrakcji turystycznej miasta - przewóz łodziami po kanałach i starorzeczach w miejskim lesie Odrzańskim ( tzw. Oderwald) Przywrócenie przejażdżek łodziami. NIE
Zielonogórski Tramwaj Wodny: Zielona Góra Krępa - Górzykowo przez Cigacice ze zwiedzaniem winnic (cena atrakcji turystycznej: 3 PLN lub bezpłatnie) Odtworzenie przedwojennego produktu turystycznego - kursów łodzi motorowych do Oderwaldu - Lasu Odrzańskiego, jako bezpłatnej atrakcji turystycznej lub w enie zwykłego biletu MZK. NIE
Przedłużenie kursów autobusowych MZK nad okoliczne zalewy i jeziora: Jez. Droszkowskie, Dąbie, Zalew Wapniarski w Zaborze w sezonie letnim Proponuje się sezonowe kursy nad okolicze jeziora i zalewy, w cenie zwykłego biletu MZK lub bezpłatnie. NIE
Odnawiamy bramy - TAK
Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Działka nr 58/18 (teren Zielony, likwidacja placu zabawy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3) W obrębie terenu, którego dotyczy wniosek znajduje się 6 wieżowców, w których zamieszkuje bardzo wiele rodzin mających problem ze znalezieniem miejsca parkingowego. TAK/D
Remont jezdni, ciągów pieszych z budową nowych miejsc parkingowych przy ul. Budziszyńskiej (II Etap), działka 20/32, 282, 383 - administracja Urząd Miasta Pierwszy etap prac zosrał zrealizowany na przełomie czerwca i lipca 2016 r. Z uwagi na zły stan techniczny jezdni oraz na potrzebę wybudowania nowych miejsc parkingowych zachodzi pilna potrzeba kontynuacji ww. Zadania. NIE
Zielonogórski rower miejski. Budowa 20 samoobsługowych stacji wypożyczania rowerów Zadanie polega na stworzeniu sieci 20 samoobsługowych stacji wypożyczeń rowerów. Rowery są alternatywnym środkiem transportu, umożliwiającym szybkie poruszanie się po naszym mieście. Będą też uzupełnieniem komunikacji miejskiej w Zielonej Górze. nie
Rozbudowa parkingu miejskiego przy ul. Obywatelskiej Rozbudowa istniejącego parkingu położonego na zbiegu ulic Obywatelskiej i Batorego. tak
Rowery Miejskie Projekt zakłada stworzenie około 10 punktów mobilnych, w których będzie można wypożyczyć rower miejski. nie
Zakup motoambulansu z wyposażeniem dla wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Zielonej Górze Zadanie polega na zakupie motocykla wraz z wyposażeniem technicznym i medycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Realizacja zadania skróci czas dojazdu do pacjentów w stanie zagrożenia życia szczególnie w godzinach szczytu. nie
XIV Miejska Strefa Art ZONARTE 2018 Organizacja koncertów o zróżnicowanej tematyce. NIE
Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Źródlana w rondo Ułatwienie bezkolizyjnej zmiany kierunku ruchu. NIE
Zagospodarowanie łączki przy Amfiteatrze (tam gdzie miało być lodowisko) Postawienie dwóch stołów od ping-ponga, zakupienie stolików z ławkami, usunięcie krzaków z nasadzeniem żywopłotu. tak
Budowa zatok autobusowych przy ul. Zdrojowej Budowa zatok autobusowych przy ul. Zdrojowej tak
Stworzenie miejskiego, dużego placu zabaw dla dzieci Chodzi o stworzenie placu zabaw na wzór placu zabaw w nadmorskich miejscowościach. Jest dostosowany dla dzieci w różnym wieku. tak
Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Nowojędrzychowskiej od przystanku autobusowego do ul. Makowej Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Nowojędrzychowskiej od przystanku autobusowego do ul. Makowej pozwoli na uniknięcie zalania domów prz ul. Leszcznowej. tak
Czuwaj! Harcerskie Centrum Rozwoju - Modernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 27 i stworzenie tam Harcerskiego Centrum Rozwoju Miejsce twórczych spotkań z seniorami, inspirujących zbiórek i wartościowych szkoleń. Miejsce kształtowania charakterów i rozwijania harcerskich pasji. Miejsce bez barier, otwarte dla wszystkich, którym bliskie są ideały harcerskie. TAK/D
Ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu ulic: E.Plater z Kożuchowską Już w chwili obecnej istnieją duże utrudnienia włączania się do ruchu w godzinach szczytu. Ustawienie sygnalizacji świetlnej z detektorem oczekującego na wyjazd z ulicy E.Plater pojazdu usprawni włączanie się do ruchu aut, szczególnie w godzinach szczytu. tak
Tunel pieszo-rowerowy pod nasypem kolejowym, który połaczy ul. Traugutta z ul. Ludową Z uwagi na bezpieczeństwo przy ul. Batorego oraz byłby możliwy szlak rowerowy, który można w przyszłości poprowadzić do ul. Dworcowej przez ul. Ludową, Źródlaną, Rzeźniczaka do Trasy Północnej. nie
Budowa ślizgawki pontonowej Nowa atrakcja w mieście. tak
Zielona Run - budowa ścieżek rekreacyjnych i biegowych w Parku Poetów Wytyczenie ścieżek biegowo-rekreacyjnych i zbudowania infrastruktury technicznej, umożliwiającej bezpieczne i atrakcyjne uprawianie sportów w Parku Poetów. tak
Modernizacja ścieżki od ronda przy ul. Botanicznej do dzikiej Ochli z przeznaczeniem dla pieszych, rolkarzy i rowerzystów Remont nawierzchni ścieżko od ronda przy ul. Botanicznej do Dzikiej Ochli, która jest w tragicznym stanie. tak
Remont ul. Wierzbowej oraz poprawa przepustów na strumieniu Dłubni Remont ul. Wierzbowej oraz poprawa przepustów na strumieniu Dłubni tak
Wodny plac zabaw dla dzieci Wodny plac zabaw to ogrodzona od chodnika konstrukcja z zestawem różnego rodzaju sikawek do zabawy w wodzie, ale nie do pływania. tak
Wizja Zielonej Góry w 2067 r. z klocków lego W pierwszej kolejności do współpracy przy tworzeniu projektu zasiądą dorośli, którzy wciąż lubią bawić się klockami, mają zbudować koncept miasta dający się łatwo przewidzieć. Następnie do dzieła przystąpią dzieci, które mają jedno zadanie - przebudować wszystko, co wymyślili dorośli. Tak ukończone dzieło później można wystawić jako ekspozycję stałą np. w centrum Keplera. tak
Amazing place - konkurs dla dzieci na najlepszy plac zabaw W pierwszym etapie dzieci w zespołach opracowują swoje projekty na najlepszy plac zabaw, a jeden z nich zostanie zlecony do realizacji. W drugim etapie miasto zleca wykonanie zwycięskiego projektu. nie
Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w ścieżkach poniżej amfiteatru w kierunku Botanicznej/ronda Zesłańców Sybiru i za Ogrodem Botanicznym dla biegaczy/rolkarzy/nart biegowych w zimie Dotychczasowe ścieżki z szutru przy obfitych opadach są wymywane, powstają duże wyrwy i niebezpieczne dziury. Przy takich spadkach terenu jedynie wylanie wąskiej ścieżki asfaltu dla biegaczy/rolkarzy/nart biegowych w zimie będzie trwałe. tak
Wykonanie oświetlenia od ronda Zesłańców Sybiru do "Dzikiej Ochli" wzdłuż drogi dla roerów dla biegaczy/rolkarzy/nart biegowych zimą Wykonanie oświetlenia od ronda Zesłańców Sybiru do "Dzikiej Ochli" wzdłuż drogi dla roerów dla biegaczy/rolkarzy/nart biegowych zimą. Zimą pozwoli efektywniej wykorzystać oświetlenie pętli dla rekreacji. Razem prawie 5 km oświetlonej trasy. tak
Remont ciągu pieszego - wymiana nawierzchni na kostkę betonową przy ul. Ptasiej, od Ronda Anny German do ul. Św Cyryla i Metodego Wykonanie remontu chodników po obu stronach ul. Ptasiej. Obecny stan techniczny chodnika kwalifikuje go do remontu z uwagi na licznie występujące nierówności. tak
Przygotowanie planów budowy Fontanny Bachusa w Zielonej Górze Rozpisanie międzynarodowego konkursu na zaprojektowanie fontanny multimedialnej albo w stylu nowoczesnym, albo w stylu klasycznym. NIE
Budowa atrakcji turystycznej: Fontanna typu wysoki słup wody przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze Budowa atrakcji turystycznej: Fontanna typu wysoki słup wody przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze NIE
Budowa ul. Budowlanej, Uroczej, Stolarskiej, Słowiczej Wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego na w.w ulicach wraz z odwodnieniem. Dokumentacja w trakcie wykonywania. tak
"Boisko wielofunkcyjne" na Chynowie Budowa kortu tenisowego z siatką do siatkówki, koszami do koszykówki oraz bandami i bramkami do unihokeja. tak
Remont ul. Łężyckiej na Chynowie Remont ulicy Łężyckiej w Zielonej Górze. tak
Siedziba fundacji Centrum Rodziny oraz Hospicjum Perinatalne Wybudowanie nowej siedziby Fundacji Centrum Rodziny. nie
Tor wrotkarski Tor wrotkarski w formie płaskiej płyty o wymiarach 50x25m do nauki i doskonalenia techniki jazdy na wrotkach i łyżworolkach z nawierzchni syntetycznej lub gładkiej betonowej. tak
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Źródlanej Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Źródlanej jest konieczna ze względów bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz wszystkich mieszkańców osiedla. tak
Kontrapasy, pasy, kontraruch i śluzy rowerowe w centrum Zadanie polega na utworzeniu kontrapasów rowerowych, pasów rowerowych, kontraruchu rowerowego i śluz rowerowych na drogach w centrum miasta. Realizacja zadania ułatwi poruszanie się rowerem w Zielonej Górze. Nowe formy organizacji ruchu połączą istniejące drogi dla rowerów i inne ułatwienia dla rowerzystów z deptakiem i pozostałymi obszarami w centrum miata. tak
Zielona Góra - winiarska stolica Polski. Renowacja i ustawienie zabytkowych beczek winiarskich m.in. na rondach Zadanie polega na renowacji, a następnie wyeksponowaniu w przestrzeni miejskiej zavytkowych beczek winiarskich z dawnej fabryki koniaków Raetscha przy ul. Chrobrego. tak
Kwietne łąki - założenie łąk wysianych miododajnymi kwiatami Wzorem innych miast również w Zielonej Górze, można założyć tzw. "Kwietne łaki" - to miejsca wysiane miododajnymi kwiatami. tak
Posadzenie 2018 szt. kwiatów Hortensji drzewiastej Kwiaty te są długowieczne i w przeciwieństwie do posadzonych magnolii nie wymarzają a kwitną ładnie. Długo, akurat na winobranie. tak
Remont toalet w instytucjach publicznych miasta Łazienka wizytówką gospodarza. Stan toalet w Wojedzówkiej i Miejskiej Biblioteki im. Cypriana Norwida pozostawia wiele do życzenia. tak
Utwardzenie podłoża alejki wjazdoej na teren ROD "Sawanna" w sektorach B - G Utwardzenie chociażby jednej alei wjazdowej w środku ROD, tj. między sektorami B i C NIE
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta