Zielona Góra,

niedziela, 27 sierpnia 2017

Re:Pan Steve Bhatti

Pan Steve Bhatti,
Operator / Kierownik Regionalny
Santander Bank Plc,
47-48 Piccadilly
PICCADILLY
W1J0DT
Londyn, Wielka Brytania
?
Dzie? dobry kochanie,

Co u ciebie i u Twojej rodziny? Mam nadziej?, ?e moj list spotka ci? dzi? w najlepszym nastroju. Jestem pan Steve Bhatti, z Harlesden North West London, szef dzia?u audytu ksi?gowo?ci i starszy mened?er programowy w banku Deutsche, tutaj w Anglii (Santander Bank Plc). Pracowa?em tak?e dla Newest Ministers Bank Plc.
?
Potrzebuj? twojej pilnej pomocy w przekazaniu sumy (21,5 GBP) dwadzie?cia jeden milionow, pi?ciu tysi?cy funtow brytyjskich na konto w ci?gu 11 lub 15 dni roboczych. Te pieni?dze przez wiele lat nie dzia?a?y w naszym banku bez roszcze?. Chc?, aby Bank wyda? pieni?dze jako najbli?sza osoba zmar?ego Klienta (w?a?ciciela konta), ktory niestety straci? ?ycie w lutym 2003 r. Przez prom kosmiczny Columbia w po?udniowej cz??ci Stanow Zjednoczonych, zmar? samotny m??czyzna. Odkry?em, ?e nie wskaza? najbli?szego krewnego lub beneficjenta na jego konto po przej?ciu jego pliku w naszym banku i nie chc?, aby pieni?dze wp?yn??y na konto Banku jako opuszczony fundusz. Z tego w?a?nie powodu kontaktuj? si? z Tob?, aby bank mog? wyda? pieni?dze jako przysz?y krewny / b?d?cy beneficjentem zmar?ego klienta (po?nego David McDowell Brown), obywatela ameryka?skiego w Arlington Virginia. Prosz?, chcia?bym rownie?, aby? trzyma? ten wniosek w tajemnicy i usu? je, je?li nie jeste? zainteresowany.
?
Oto wspo?czynnik wspo?u?ytkowania; 50% dla mnie i 40% dla Ciebie, a 10% za wydatki poniesione w trakcie transakcji. Je?li jeste? zainteresowany, skontaktuj si? ze mn? natychmiast za po?rednictwem mojego prywatnego e-maila: bhatti_steve@yahoo.com

Podaj poni?sze informacje, poniewa? mamy 7 dni na uruchomienie. To bardzo pilne.
?
1. Imi? i nazwisko:
2. Bezpo?redni numer telefonu komorkowego:
3. Adres kontaktowy:
4. Zawod:
5. Wiek:
6. P?e?:
7. Narodowo??:

To umo?liwia przesy?anie Twoich informacji w bazie danych banku, aby odzwierciedli? w systemie bankowym, ?e jeste? wymieniony
Obok krewnych / b?d?cych beneficjentem tego konta, poprowadz? Ci? do komunikacji z bankiem w celu dalszego przeniesienia tego funduszu na Ciebie.
UWAGA: Aby wykona? t? transakcj?, dysponujemy niewiele dni bankowych.
Dzi?ki w oczekiwaniu na piln? odpowied?.
?
Z powa?aniem,
Pan Steve Bhatti.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lubuskie Wiadomości

Radio Zachód