piątek, 30 grudnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.246.2016                                                                                Zielona Góra, 30.12.2016 r.
Newsletter nr 248

 


Zintegrowany transport w obszarze nowosolskim

W ostatnim roboczym dniu starego roku, marszałek Elżbieta Anna Polak i prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podpisali umowę na realizację projektu w ramach Kontraktu Lubuskiego pod nazwą Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów. Partnerami projektu są gminy wchodzące w skład Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego: Kożuchów, gmina wiejska Nowa Sól, Otyń, Siedlisko i Kolsko, a partnerem wspierającym jest powiat nowosolski. Projekt warty ponad 50 mln zł otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ponad 35 mln zł.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli także starosta nowosolski Waldemar Wrześniak oraz wójtowie i burmistrzowie partnerskich gmin.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że takie partnerskie projekty jak nowosolski, są bardzo trudne w przygotowaniu i realizacji, bo wystarczy, że jeden partner ma zastrzeżenia, a cały projekt napotyka problemy. - Od dnia dzisiejszego, kiedy podpiszemy umowę w ramach Kontraktu Lubuskiego, to trzeba solidarnie i konsekwentnie dążyć do osiągnięcia trwałości tego projektu i osiągnięcia wymaganych wskaźników – mówiła marszałek. – To duże dofinansowanie z RPO w wysokości 35 mln zł na realizację projektu transportowego, który będzie realizowany w sposób komplementarny. Ale to nie tylko zakup autobusów, lecz także budowa terminala i wiele innych atrakcji. Polepszy się dostępność transportowa nie tylko dla Nowej Soli, ale dzięki otwartości gmin, także dla wszystkich mieszkańców powiatu nowosolskiego. Z satysfakcją i radością finalizuję prace na rzecz Kontraktu Lubuskiego.

Marszałek podkreśliła, że strategia dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego została wykonana w ramach Kontraktu Lubuskiego jako pierwsza w województwie. – Co więcej, została wykonana nie za pieniądze gmin, ale za pieniądze ministra rozwoju. Dlatego gratuluję pomysłu, skuteczności i wiedzy w tym obszarze – dodała. – Wczoraj podpisaliśmy umowę dla Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzisiaj dla Nowosolskiego, a mam nadzieję, że niebawem dla Międzyrzecko-Kostrzyńskiego. To wybrani w bezpośrednich wyborach prezydenci i burmistrzowie sami wybrali i uzgodnili w jaki sposób chcą rozwiązać najistotniejsze problemy w swoim obszarze działania. Nowa Sól wybrała, że priorytetem w ich obszarze jest dostępność transportowa i komunikacyjna. Jest to zgodne ze Strategią rozwoju województwa i ukierunkowaniem Polityki Spójności, dzięki czemu dziś możemy podpisać umowę.

Prezydent Tyszkiewicz podkreślił, że projekt transportowy to wspólna praca wszystkich samorządów zaangażowanych w jego przygotowanie. – To nie tylko Nowa Sól, ale sześć gmin. My jesteśmy tą gminą, chyba jedną z nielicznych nie tylko w województwie ale i w Polsce, która pokazuje, że warto grać w drużynie – mówił, podając przykłady obszarów partnerskiego działania: gospodarka śmieciowa, gospodarka wodno-kanalizacyjna, odrzańskie projekty turystyczne i wiele innych.

- Mamy strefy przemysłowe, ale chcemy, żeby do tych stref dojeżdżali ludzie, a do tego jest nam potrzebny transport – mówił prezydent. – Ale nie tylko. Chodzi tutaj także o szkolnictwo zawodowe i dojazdy do szkół. Wszystko jest spójne i zintegrowane, bo podstawą rozwoju jest gospodarka, a podstawą gospodarki są wykwalifikowani ludzie do pracy.

Wnioskodawcą projektu pn. „Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego"jest Gmina Nowa Sól - Miasto. Partnerami projektu są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko, Gmina Kolsko. Partnerem Wspierającym jest Powiat Nowosolski.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolskim SubObszarze Funkcjonalnym.

Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego. Zakres projektu obejmie następującą kategorię zadań o charakterze infrastrukturalno- inwestycyjnym:

1. Zakup taboru autobusowego.

2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.

3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.

4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli

5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się realizacje działań towarzyszących o charakterze przygotowawczo-inwestycyjnym oraz nadzór inwestorski i promocję projektu.

Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej NsOF.

Całkowita wartość projektu: 50 071 961,88 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 42 163 765,95 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 35 839 201,05 PLN


Wsparcie dla NGO w roku 2017
Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w dniu 27 grudnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury, turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2017 roku przeznaczona została kwota:

 • kultura – 70.000 zł,
 • turystyka regionalna – 45.125 zł,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 80.000 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 19 stycznia 2017 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl


Strefy przemysłowe dla Żar i Żagania

Utworzenie Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej za ponad 20 mln zł oraz rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych za 6,6 mln zł – to dwa projekty w ramach RPO Lubuskie 2020, których umowy na dofinansowanie podpisały marszałek Elżbieta Anna Polak i burmistrz Żar Danuta Madej. – Wiem, że Żary mają magiczną siłę przyciągania inwestorów. Wasz obszar jest przecież największym płatnikiem podatków PIT i CIT w woj. lubuskim – podkreśliła marszałek.

Umowy na oba projekty zostały podpisane w Sali sesyjnej żarskiego ratusza. W uroczystości uczestniczyli, oprócz marszałek Polak i burmistrz Madej, także burmistrz Żagania Daniel Marchewka, wójt gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski i wójt gminy Żary Leszek Mrożek. Pierwszy z projektów opiewający na 20,2 mln zł polega na utworzeniu Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych: fragmentu strefy przemysłowej Lotnisko w Żarach, strefy położonej na północ od ul. Asnyka w Żaganiu, strefy przemysłowej w obrębie Kadłubia (gmina Żary) oraz strefy przemysłowej w miejscowości Tomaszowo (gmina Żagań).

- Mam nadzieję, że za tymi projektami trafią do nas kolejny inwestorzy i będziemy bardziej konkurencyjni, a z tym się wiąże rozwój nas wszystkich – mówiła burmistrz Madej, która podziękowała marszałek Polak za dostrzeżenie potrzeb tej części województwa, na której położone są miasta Żary i Żagań.

- Pamiętam, jak jeszcze pracowałam w Małomicach, to klimaty żarsko-żagańskie były trochę takie jak zielonogórsko-gorzowskie – odparła marszałek Polak. – Ale jak widać, dużo się zmieniło. Ta współpraca jest możliwa i jest potrzebna. Zyskuje też bardzo duże uznanie. Kontrakt Lubuski też podpisywaliśmy tutaj, w tej Sali. Nie wszyscy do końca wierzyli mi, że coś z tego będzie i będzie można zyskać dodatkowe punkty. Dziś wiemy, że realizacja tych przedsięwzięć w ramach Kontraktu Lubuskiego jest możliwa i jest pewna. Kiedy podpiszemy umowę, za partnerstwo będą dodatkowe punkty. To niesłychanie ważny projekt, dzięki któremu tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego. U państwa już 93 proc. terenów inwestycyjnych jest zajętych, dlatego tworzenie nowych stref i terenów dla firm jest kluczowe. W ten sposób powstają miejsca pracy, to firmy tworzą dochód i podatki. Dzięki temu projektowi będzie można stworzyć te warunki w całym obszarze powiązań funkcjonalnych. Państwo potrafiliście wybrać to co najważniejsze, trzeba było się w tym celu porozumieć.

Marszałek podkreśliła, że w ramach projektu możliwe będzie nie tylko uzbrojenie stref inwestycyjnych ale także promocja gospodarcza tych terenów. – A dzięki temu będą środki na promocję waszych gmin, bo nie można promować terenów inwestycyjnych w oderwaniu od Żar czy Żagania. Trzeba wskazać również, że jesteście w woj. lubuskim, że mamy port lotniczy, trasę ekspresową S3, autostradę A2. To na pewno nam wszystkim bardzo dobrze się przysłuży. Trzymam kciuki za wasz sukces, macie konkretne wskaźniki do osiągnięcia, ale wiem doskonale, że Żary mają magiczną siłę przyciągania inwestorów. Wasz obszar jest przecież największym płatnikiem podatków PIT i CIT w woj. lubuskim.

Drugi projekt polega na rewitalizacji zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach i utworzenie Centrum Usług Społecznych. Wartość dofinansowania wynosi 6,6 mln zł. W zrewitalizowanym zabytkowym zespole powstanie Centrum Usług Społecznych, a obiekty będą też udostępniane turystom i mieszkańcom, chcącym skorzystać z rekreacyjnych walorów tego miejsca.

- Niesłychanie ważne jest właśnie włączenie tego zabytkowego obszaru do życia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Gratuluję takiego myślenia, chciałabym żeby wszyscy wójtowie i burmistrzowie myśleli tak jak tutaj na południu regionu – mówiła marszałek.

Również burmistrz Daniel Marchewka podkreślił znaczenie obu projektów. – Wiem, że nie jest łatwo dbać o nasze miasta, Żagań i Żary, gdy mamy w regionie silny Gorzów i silną Zieloną Górę, dlatego tym bardziej dziękuję pani marszałek za tę dbałość – stwierdził.


Lubuskie piąte pod względem realizacji RPO
Ponad 20-procentowa realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dała woj. lubuskiemu piątą pozycję wśród szesnastu województw. Taki jest stan kontraktacji środków unijnych w regionach na dzień 29 grudnia, według danych Ministerstwa Rozwoju. Na pierwszym miejscu znalazło się pomorskie z wynikiem ponad 36 proc. a na ostatnim kujawsko-pomorskie z wynikiem zaledwie 3,78 proc.


Dobry dzień dla matek i dzieci

W urzędzie marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy wojewódzkim szpitalu klinicznym w Zielonej Górze. Umowę podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak i prezes szpitala Stanisław Łobacz. – To będzie miejsce zintegrowanego leczenia, łączące w sobie opiekę nad matką i dzieckiem. To dobry dzień dla dzieci, rodziców i dla kobiet – powiedziała marszałek po podpisaniu umowy.
O kulisach przygotowania i procedowania projektu utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka opowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak podczas konferencji prasowej: - Wysiłek był ogromny, przygotowania trwały od 2009 roku, projekt Centrum Zdrowia Matki i Dziecka się zmieniał, rozrastał i ostatecznie wartość projektu wyniosła 92 mln zł i została zatwierdzona przez ministra zdrowia, a właściwie przez Komitet Sterujący. Niestety minister zdrowia głosował przeciwko naszemu projektowi, ale na szczęście ja jestem w Komitecie Monitorującym, samorządy regionalne nas poparły i udało się to przegłosować. Wcześniej przed uzyskaniem planu działań dla tej inwestycji, uzyskaliśmy pozytywną opinię wojewody lubuskiego. Nasz Komitet Monitorujący przyjął plany działań jeszcze w listopadzie i zatwierdził wartość tego projektu w trybie pozakonkursowym. No i teraz mamy finał, projekt został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów, bo pomimo trybu pozakonkursowego, projekty podlegają ocenie.

Dofinansowanie do projektu wynosi 56 mln zł w ramach RPO Lubuskie 2020. – Samorząd województwa zapewnia wkład własny z budżetu województwa. W tym roku już przekazaliśmy 4 mln zł, w przyszłym tyle samo przekażemy a łącznie wkład samorządy wyniesie aż 12 mln zł. – podkreśliła marszałek. – Bardzo nam zależy na tej inwestycji, w praktyce jest to budowa szpitala dziecięcego, w którym będą się znajdowały oddziały wysokospecjalistyczne. Nie mamy takiego szpitala w regionie i musze powiedzieć, że kluczowy przełom w planowaniu tej inwestycji to była opinia prof. Anny Dobrzańskiej, która oceniła ją jako niezbędną i priorytetową dla regionu. Lubuskie ma najgorszą w kraju dostępność w lecznictwie pediatrycznym, dlatego też projekt był wysoko oceniony. Chodzi tu nie tylko o poprawę standardów leczenia najmłodszych pacjentów, którzy musieli liczyć na ośrodki kliniczne w Poznaniu, Szczecinie czy Wrocławiu. Chodzi tu również o wyłączenie leczenia pediatrycznego z leczenia dorosłych. Nie mieliśmy nawet OIOM-u dla dzieci. Nowe centrum spełni nasze oczekiwania, poprawi dostępność do leczenia, a także warunki leczenia dla małych pacjentów.

Marszałek przypomniała o spotkaniach z Jurkiem Owsiakiem, prezesem Fundacji WOŚP, dzięki której zielonogórski szpital został doposażony w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia dzieci i noworodków. – W tym montażu finansowym brakuje nam jeszcze trochę środków, wprawdzie cały czas kupujemy sprzęt, ale ciągle brakuje nam wysokospecjalistycznego sprzętu, na takie oddziały jak hematologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, o ten sprzęt zadbaliśmy, bo WOŚP ustami pana prezesa obiecała nas w tym wesprzeć – powiedziała marszałek, wspominając niedawną wizytę Jurka Owsiaka w zielonogórskim szpitalu.

Zakończenie całej inwestycji zaplanowane jest na październik 2020 r. – To dość długi czas, w porównaniu np. z radioterapią, która powstanie już w 2018 r. – mówiła marszałek. – Ale to praktycznie budowa nowego szpitala. Myślę, że to bardzo dobry dzień dla dzieci, dla rodziców i dla kobiet. To będzie leczenie zintegrowane, łączące opiekę nad matką i dzieckiem. Takie jest ukierunkowanie Polityki Spójności Unii Europejskiej. Pamiętam negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego, kiedy to ochrona zdrowia miała być w ogóle wyłączona z finansowania z RPO. Ale jako Lubuskie mocno się postawiliśmy, powiedzieliśmy, że nie ustąpimy, bo musimy zbudować Centrum Matki i Dziecka. I udało nam się, zabezpieczyliśmy środki. A nie będzie to jedyna inwestycja w szpitalu klinicznym, bo będą prowadzone inne.

Prezes Łobacz przedstawił szczegóły inwestycji i całego projektu, którego beneficjentem jest Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Projekt nosi nazwę „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o."

Umowa nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00

Wydatki ogółem92 000 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 92 000 000,00 PLN

Dofinansowanie: 55 999 999,97 PLN

Okres realizacji Projektu ustala się na:

 •           rozpoczęcie realizacji: 29 kwietnia 2015 r.;
 •           zakończenie rzeczowe: 30 października 2020 r.;
 •           zakończenie finansowe: 31 grudnia 2020 r.
 •           Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne w powiązaniu z rozwojem kierunku Medycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Efektem projektu będzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki szpitalnej poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych, mniejsza migracja pacjentów z województwa lubuskiego oraz unowocześnienie infrastruktury.
 •           Celami budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. są odseparowanie oddziałów dziecięcych od oddziałów, gdzie przebywają dorośli, zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń m.in. o anestezjologię i intensywna terapię, onkologię, stanowiska oparzeniowe, odizolowany odcinek zakaźny.
 •           Nowy budynek będzie posiadać 7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Powierzchnia netto budynku Centrum szacowana jest na 19 600 m2, kubatura obiektu wynosi 87 200 m2

Marszałek uhonorowana medalem ,,Wierni tradycji''

Pamiętamy o zasłużonych Lubuszanach. W urzędzie marszałkowskim odbyło spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z organizacjami zrzeszonymi w Lubuskiej Radzie Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych. - Wszystkie nasze działania i starania służą przyszłości, ale nie ma przyszłości bez przeszłości. Dlatego tak ważne są dla mnie takie spotkania, by podziękować za wasze zaangażowane, wrażliwość i ciężką pracę - przekonywała marszałek, której w czasie uroczystości wręczono medal „Wierni Tradycjom". - Organizacje pozarządowe służą pomocą tam, gdzie z tą pomocą są problemy. Chcemy to robić dalej. Dziękujemy Pani marszalek za opiekę w tym roku i mamy nadzieję, że dalej będziemy mogli liczyc na jej wsparcie - mówił Zbigniew Szura, Przewodniczący Lubuskiej Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych.

W świąteczno-noworocznym spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób m.in. Jerzy Przybecki reprezentujący Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu. To właśnie z rąk prezesa lubuskiego oddziału organizacji Elżbieta Anna Polak odebrała medal „Wierni tradycji". Wyróżnienie trafiło do marszałek w uznaniu za okazywaną pomoc, współpracę i wspieranie działalności towarzystwa.

Swoje nagrody wręczyła także marszałek, która uhonorowała najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych członków organizacji zrzeszonych w Lubuskiej Radzie Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych. Działacze otrzymali pamiątkowy album ,,Wielka Księga Patrioty'' (z podziękowaniami za wieloletnią działalność). Jest to antologia najpiękniejszych i najpopularniejszych pieśni patriotycznych: wojskowych, harcerskich, szkolnych i religijnych (także poezja patriotyczna, dokumenty historyczne, zdjęcia itp.).

- Aktywnie pracujecie przy przekazywaniu młodym pokoleniom wartości patriotycznych, dziedzictwa naszej kochanej ojczyzny, nie tylko podczas obchodów świąt państwowych, w których przecież tak licznie uczestniczycie. Dzisiaj chce wam życzyć szczęśliwego nowego roku i podziękować za to, że zawsze z nami jesteście – zapewniała marszałek.

W kończącym rok spotkaniu udział wzięli również harcerze z Lubuskiej Komendy Chorągwi ZHP. Młodzież wcieliła się w rolę kolędników, którzy dodatkowo przekazali zebranym Betlejemskie Światło Pokoju. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od marszałek drobne upominki.

Lista uhonorowanych osób:

 1. gen. bryg. rez. Zbigniew Szura - przewodniczący Rady, prezes Stowarzyszenia ,,Gibraltar 1943'' i Federacji Polskich Pancerniaków,
 2. płk Henryk Karliński - wiceprzewodniczący Rady, prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
 3. Edward Daszkiewicz - wiceprzewodniczący Rady, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków,
 4. Jerzy Wernerowski - wiceprzewodniczący Rady, prezes Gorzowskiego Regionalnego Stowarzyszenia Kombatantów RP,
 5. Jerzy Przybecki - sekretarz Rady, prezes Oddziału Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Zielonej Górze,
 6. Bogumił Orłowski - członek Prezydium Rady, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie ,,Wolność i Niezawisłość'' Zarząd Obszaru Zachodniego,
 7. płk Jan Kudła - wieloletni prezes w/w Stowarzyszenia,
 8. płk Jan Dziewulak - członek Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zielonej Górze,
 9. Kazimierz Pesterowicz - Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Gorzowie Wlkp.

Prawie 200 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Na koniec roku mamy dobre informacje dla organizacji pozarządowych. 27 grudnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 r. zadań publicznych w obszarze kultury, turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - Organizacje pozarządowe są doskonałym wyrazem aktywności obywatelskiej, to one w dużej mierze wpływają na zmianę rzeczywistości i mają realny wpływ na przyszłość regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku", planowane jest wsparcie następujących obszarów:

 1. kultura - planowane wydatki 70.000,00 zł

Zadanie: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa, obejmujące w szczególności:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja, oraz fundowanie nagród,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury –
w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochronę unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego
w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

- organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,

- wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 1. turystyka regionalna - planowane wydatki 45.125,00zł

Zadanie: promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności:

- rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,

- stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,

- rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,

- rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,

- rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.
3.   przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki 80.000,00zł

Zadanie: działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, obejmujące w szczególności:

- profilaktykę uzależnienia od alkoholu oraz edukacje zdrowotną, w tym: prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia), ze szczególnym uwzględnieniem kampanii edukacyjno-profilaktycznej; wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury, turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku"(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 2305).

W projekcie budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze kultury, turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy przeznaczono środki w wysokości 195.125,00 zł.

Informacja o konkursie zostanie zamieszczona Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu najbliższych dni.

 

 

Ponad 172 mln zł na szkolnictwo zawodowe

Wsparcie dla nauczycieli i uczniów, doposażenie szkół oraz wiele innych działań zrealizowanych zostanie dzięki 172 mln zł. W urzędzie marszałkowskim uroczyście wręczono umowy dot. projektu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. - Niesłychanie ważna jest infrastruktura i inwestycje w poprawę warunków życia, ale nie ma nic ważniejszego niż kapitał ludzki. Szkolnictwo zawodowe było naszym deficytem, a nie potencjałem. To się zmieni – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

- To góra pieniędzy i partnerstwo wszystkich powiatów. Bardzo ważne jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe ma się zmienić. To ma być nowoczesna nauka i kreatywne myślenie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekt realizowany będzie na terenie województwa lubuskiego z wyłączeniem Miasta Gorzów Wlkp. W projekcie udział bierze: - 11 powiatów, 7 gmin, 3 szkoły rolnicze dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2 szkoły leśne dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Środowiska, 6 szkół niepublicznych, partnerzy z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół. Beneficjenci złożyli 23 wnioski o dofinansowanie.  Kwota ogółem: 172.859.894,57 PLN. Wartość dofinansowania: 161.208.167,54 PLN

- Partnerstwa są najlepiej premiowane, ale zarazem bardzo trudne. W tym projekcie brały udział 23 podmioty i wystarczyło, aby jednemu coś się nie udało i wtedy pomysł upada. W sumie do wnioskodawców trafią 172 mln zł. Jestem przekonana, że to są najlepiej wydane pieniądze. Myślę też o kolejnych projektach, bo w ramach EFS wciąż mamy jeszcze na tego typu działania dużo środków finansowych – tłumaczyła marszałek.

To projekt pozakonkursowy z Podziałania 8.4.1 RPO – Lubuskie 2020 pt.: Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane będą trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj:

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU
  III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano w trybie pozakonkursowym, oznacza to, że wsparcie skierowane zostanie do wszystkich organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe w zakresie rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego oraz doposażenia bazy dydaktycznej..

Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa lubuskiego. Realizacja projektu w województwie lubuskim przyczyni się do szeroko rozumianego podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Ze wsparcia skorzystają nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Szkoły zyskają wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która pozna innowacyjne rozwiązania stosowane w branżach w zakresie nauczanych przedmiotów. Po odbyciu staży zawodowych u przedsiębiorców nauczyciele będą przekazywać uczniom wiedzę i przygotowywać ich do stosowania metod i rozwiązań, z których korzystają przedsiębiorstwa.

Dzięki projektowi swoje kompetencje zawodowe podniosą również uczniowie szkół zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania i nie są zapewnione przez szkoły. Ponadto co najmniej 5000 uczniów zostanie skierowana do pracodawców i przedsiębiorców na odpłatne praktyki i staże. Tam dowiedzą się jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie, poznają najnowsze  techniki i rozwiązania, będą pracować na  sprzętach używanych w danych dziedzinach zawodowych.  Dzięki temu będą mogli pogłębić i wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach w realnych warunkach pracy, co niewątpliwie zwiększy ich szanse na rynku pracy. Uczniowie, którzy w szkole poznają teorię, a praktykę u przedsiębiorcy, będą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie ryku pracy i zwiększą swoje szanse na zatrudnienie. 

Projekt przewiduje także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tak aby uczniowie mieli szansę korzystać w szkołach ze sprzętów nowej generacji, kształcić się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zdawać egzaminy zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w placówkach, w których się kształcą. Młodzież gimnazjalna często  nie ma ukierunkowanych planów co do swojej dalszej edukacji i staje przed trudnym decyzją jaką jest wybór szkoły. Nie bez znaczenia jest dla nich baza dydaktyczna szkoły.  Placówki, w których naucza się w oparciu o nowoczesne metody i na nowoczesnym sprzęcie cieszą się większym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej, dla której szkolnictwo zawodowe powoli  przestaje być tą mniej atrakcyjną formą kontynuowania edukacji, a staje się drogą do zdobycia zawodu i dobrze płatnej pracy.

Działania projektowe skupią się także na rozwoju doradztwa zawodowego. Szkolne Punkty Informacji i Kariery odgrywają ważną rolę w szkołach zawodowych. Ważne jest, aby uczniowie mieli wsparcie certyfikowanych doradców zawodowych, którzy śledzą zmiany i tendencje rynku pracy w danym regionie i którzy są w stanie pomóc i doradzić w wyborze dalszej ścieżki zawodowej młodzieży.

Interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyni się do utworzenia wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia w poszczególnych branżach, ściśle współpracujących  z pracodawcami oraz elastycznie reagujących na zmiany zachodzące na rynku pracy. W ramach projektu szkoły mogą tworzyć ukierunkowane branżowo Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub podmioty, które realizują zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Centra te zostaną utworzone w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT mają przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez integrację i wykorzystania potencjału technicznego i kadrowego szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów poprzez umożliwienie im uczestnictwa w realnych warunkach pracy. Dzięki temu rynek pracy zyska  wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy po opuszczeniu szkoły są gotowi do podjęcia zatrudnienia bez konieczności doszkalania ich.

Młodzi on life - „Lubuskie inwestuje w przyszłość"

W trakcie spotkania w urzędzie marszałkowskim rozstrzygnięto także konkurs na najciekawsze „selfie" z inwestycją unijną w tle. Ilu autorów zdjęć, tyle pomysłów na ich wykonanie. Konkurs pokazał, że Lubuszanie mają inwencję twórczą i przede wszystkim znają inwestycje, które powstały ze środków unijnych w ich okolicy.

- Gratuluję młodzieży. Widać, że wzięliście sobie do serca słowa papieża Franciszka, który na Światowych Dniach Młodzieży zwrócił się do młodych słowami: „Młodzi ludzie zejdźcie z kanapy, kupcie sobie buty, bo w życiu trzeba zostawić ślad" – mówiła Elżbieta Anna Polak, która wręczyła nagrody zwycięzcom - Dziękuje, że tak licznie wzięliście udział w tym konkursie. Dlatego w budżecie na przyszło rok wpisaliśmy milion złotych na inicjatywy obywatelskie młodych ludzi. Nie tylko organizacje pozarządowe, ale także grupy nieformalne będą mogły wystartować w konkursie, który ogłosimy już w styczniu – dodawała marszałek.

Konkurs trwał do 11 grudnia br. Łącznie wpłynęło 67 prac, prezentujących lubuskie inwestycje dofinansowane ze środków unijnych oraz promujących hasło kampanii Młodzi On-Life. Komisja Konkursowa wybrała troje laureatów:

1 miejsce: Kacper Białowąs ze Świdnicy

2 miejsce: Ada Kopczyńska z Gorzowa Wlkp.

3 miejsce: Wiktoria Gryz z Wielowsi

 

 

Praca, pasja, wrażliwość

- Inwestycje infrastrukturalne są ważne, ale najważniejsi są ludzie ze swoją niezwykłą wrażliwością, ze swoim potencjałem i pasją – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. 22 grudnia br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród  Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski.

- Nasz region jest wyjątkowy pod względem różnorodności kulturowej i być może stąd takie bogactwo talentów i twórców, którzy bardzo odważnie dostrzegają to, co dla wielu jest niewidoczne. Wrażliwość jest nam niezwykle potrzebna. Jesteście uzdrowicielami naszych dusz. Gdy słuchamy np. reportaży Cezarego Galka o dramatach ludzkich, gdy patrzymy na dzieło wybitnych artystów, możemy się zatrzymać na chwilę i spojrzeć w głąb siebie i własnej duszy. To jest niezwykle ważne, aby regionu mógł się rozwijać. Nie będzie potencjału w PKB i tych wszystkich wskaźników ekonomicznych, gdy nie będzie kultury. Dziękuję za pielęgnowanie kultury, za pracę, za wrażliwość i nieustającą pasję w tym co robicie – mówiła marszałek.                

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznaje doroczne Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski.

Kapituła Nagród, która wyłania spośród zgłoszonych kandydatów osoby i zespoły wyróżniające się osiągnięciami o najwyższej wartości kulturotwórczej i najistotniejszym znaczeniu dla społeczno – kulturalnego rozwoju regionu i nominuje je do nagród i nagród honorowych, została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Kapituła Nagród zapoznała się z 34 wnioskami do nagród kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz 9 wnioskami do nagród honorowych „Złoty Dukat Lubuski".

13 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, na wniosek Kapituły, przyznał cztery Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody otrzymali:

 1. Zofia Bilińska

Autorka wielu rzeźb pomnikowych, kompozycji plenerowych usytuowanych w przestrzeni miast, tablic, medali, płaskorzeźb i małych form rzeźbiarskich. Statuetki projektowane przez Zofię Bilińską znajdują się w posiadaniu laureatów konkursów i osób zasłużonych w wielu dziedzinach. Artystka pracuje w kamieniu, brązie, ceramice i drewnie. Twórczość swoją prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

 1. Jacek Antoni Zieliński

Malarz, założyciel (autor koncepcji i scenariusza merytorycznego) galerii muzealnej Krąg Arsenału w Gorzowie Wlkp. Organizator niezależnej Galerii Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie. Jego twórczość liczy ponad 800 obiektów malarstwa, rysunku i grafiki i była prezentowana na kilkudziesięciu wystawach. W imieniu Pana Jacka Antoniego Zielińskiego nagrodę odebrał Pan Wojciech Popek – Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – wnioskodawca do nagrody Marszałka.
3. Cezary Galek

Dziennikarz i reportażysta Radia Zachód. Pracę w radiu rozpoczynał jako reporter i publicysta. Dziś przygotowuje reportaże i audycje dokumentalne. Laureat kilkudziesięciu nagród dziennikarskich, był również nominowany do nagród Prix Europa oraz Nagrody Parlamentu Europejskiego. Był pomysłodawcą Ogólnopolskich Warsztatów Radiowych oraz konkursu medialnego „Wspólna Europa". Najlepsze z reportaży Cezarego Galka są również emitowane w programach ogólnopolskich Polskiego Radia. Jest kierownikiem działu Kultury Radia Zachód

 1. Robert Marek Jurga

Zawodowo zajmuje się badaniem historii fortyfikacji, pisaniem i ilustrowaniem książek i artykułów z dziedziny historii wojskowości i architektury obronnej. Książki jego autorstwa ukazały się w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i w Niemczech. Jednak znany jest przede wszystkim jako doskonały artysta, tworząc akwarele rekonstrukcyjne o tematyce historycznej i architektury obronnej.

Również 13 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, na wniosek Kapituły Nagród, przyznał sześć Nagród honorowych za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski. Nagrody otrzymali:

 1. Stanisław Kozłowski – Burmistrz Ośna Lubuskiego

Burmistrz Ośna Lubuskiego, inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i artystycznych. Aktywnie wspiera osoby przygotowujące i promujące Ośno w konkursach muzycznych, zarówno na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim jak również poza granicami kraju.

 1. Roman Walenciak

Współtwórca cyklu koncertów poezji śpiewanej „Jesienna zaduma", w tym roku była to już 15 edycja. Autor scenariuszy i reżyser spektakli dla młodzieży.

 1. Zdzisław Haczek

Dziennikarz zajmujący się tematyką kulturalną na Łamach „Gazety Lubuskiej". Przez 26 lat pracy jest wierny kulturze, promując ją . Od blisko 20 lat jest korespondentem macierzystej redakcji na Film Festiwal Cottbus. Dziennikarz osobiście angażuje się w różnorodne wydarzenia i poprzez swoje artykuły kreuje i wyznacza kierunki realizacji artystycznych.

 1. Adrianna Szklarz

Pomysłodawczyni i organizatorka corocznego Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking im. Prof. Zbigniewa Religii – popieram transplantację. Napisała i wydała książkę pt.: „Kobieta z męskim sercem". W roku 2015 była jedną z Twarzy Lubuskiej Niepełnosprawności – kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych.

 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej

w 2016 r. obchodzi złoty jubileusz czyli 50 – lecia swojego istnienia. W ramach swojej działalności organizacja zajmuje się upowszechnianiem i ochroną kultury. Nagrodę odebrała Prezes Towarzystwa Pani Ewelina Wozińska.

 1. Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy w Międzyrzeczu

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęte propagowanie muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki gitarowej, promowanie osiągnięć polskich artystów, w tym muzyków i osób związanych z Ziemią Lubuską oraz upowszechnianie kultury muzycznej. Stowarzyszenie organizuje cykliczne koncerty muzyczne z gitara klasyczną w roli głównej.

W uroczystości wzięli udział Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Sławomir Kulczyński oraz Przewodnicząca Kapituły Nagród Małgorzata Walkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej, dyrektorzy instytucji kultury, w tym gospodarza Muzeum Ziemi Lubuskiej Pana Leszka Kanię.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Pauliny Tomczuk ze Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze.

 

 

Misja gospodarcza do Północnych Włoch w marcu 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020otwiera rekrutację uczestników misji gospodarczej do Płn. Włoch, która odbędzie się w marcu 2017 r. Termin rekrutacji: od 20 grudnia 2016 r. od godziny 12:00 – do 16 stycznia 2017 r. do godziny 12:00.

Misja gospodarcza dla firm z branży budowlanej, okołobudowlanej i spożywczej. Bogaty program wydarzeń i spotkań B2B dla lubuskich przedsiębiorców. Specjalna pula miejsc dla młodych firm!

W trakcie misji przewidziana jest wizyta na targach dla branży budowlanej oraz wizyta studyjna w zakładzie dla branży spożywczej.

W programie:

1 dzień – transport Zielona Góra – Berlin – Mediolan i spotkanie z WPHI,

2 dzień – wizyta na targach dla branży budowlanej + wizyta studyjna w zakładzie dla branży spożywczej + spotkania B2B z Izbą Handlową,

3 dzień – spotkania B2B z Izbą Handlową,

4 dzień – powrót do Zielonej Góry (Włochy – Berlin - Zielona Góra).

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok 1500 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail e.sielicka@lubuskie.pl/ lub e.rutkowska@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel: 68 456 52 68, 68 456 54 26.

- Formularz zgłoszeniowy
-
Umowa o dofinansowanie
-
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- Regulamin rekrutacji

 

 

Misja gospodarcza do Belgii i Luksemburga. Zgłoś się już dzisiaj!

Prowadzisz działalność na terenie województwa lubuskiego? Jesteś MŚP z branży IT/ICT i motoryzacyjnej? Zgłoś się na misję gospodarczą do Belgii i Luksemburga, organizowaną przez urząd marszałkowski województwa lubuskiego. Dofinansowujemy 85% kosztów wyjazdu. Nabór firm do udziału w misji gospodarczej potrwa od 20 grudnia 2016r. do 16 stycznia 2017r. Specjalna pula miejsc dla młodych firm!

W trakcie misji przewidziany jest wydarzenie promocyjne w Parlamencie Europejskim z udziałem 250 przedstawicieli świata biznesu i posłów do Parlamentu Europejskiego z wszystkich krajów członkowskich. Dofinansowujemy 85% kosztów wyjazdu na misję.

W programie:

6 lutego 2017 r. – Bruksela

Wizyta w brukselskim Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji oraz prezentacja możliwości inwestycyjnych i warunków biznesowych na terenie Belgii. Spotkania B2B lubuskich przedsiębiorców z belgijskimi firmami.

7 lutego 2017 r. – Region Brukselski

Spotkania w wybranych parkach technologicznych i centrach badawczo-rozwojowych i prezentacja dobrych praktyk. Przedstawienie regionalnych narzędzi wsparcia dla MSP w Regionie Brukselskim.  Spotkania B2B lubuskich przedsiębiorców z belgijskimi firmami.

8 lutego 2017 r. – Parlament Europejski

Spotkania w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES) oraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej ws. Programu badań i innowacji Horyzont 2020 i COSME.

Udział w prezentacji potencjału gospodarczego województwa lubuskiego podczas promocyjnego eventu w Parlamencie Europejskim. 

9-10 lutego 2017 r. – Luksemburg

Spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami i członkami stowarzyszenia polsko-luksemburskiego biznesu.

Powrót – transfer (Luksemburg – Berlin - Zielona Góra)

Pobierz formularze zgłoszeniowe tutaj.

Informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu tel. 68 456 52 68, 68 456 54 25 lub drogą mailową: j.smielska@lubuskie.pl, p.hladki@lubuskie.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
Do pobrania:
-
Formularz zgłoszeniowy
-
Umowa o dofinansowanie
-
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- Regulamin rekrutacji

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Komunikaty