Zielona Góra,

piątek, 27 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.224.2015 Zielona Góra, 27.11.2015 r.Newsletter nr 224


Lubuskie z nagrodą za najlepsze stoisko na TT Warsaw!
Małe na mapie, ale niezwykle bogate w atrakcje - województwo lubuskie swoje atuty pokazuje podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2015 i robi to na tyle skutecznie, że w głosowaniu dziennikarzy otrzymało tytuł "HOMO TURISTICUS" za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko. - Po raz kolejny pokazaliśmy, że Lubuskie ma potencjał. Kraina winem i miodem płynąca przyciąga jak magnes - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
W imprezie, która potrwa do 28 listopada, udział bierze 450 wystawców z blisko 50 krajów całego świata. Na lubuskim stoisku swoją ofertę promują gminy zainteresowane rozwojem turystyki w naszym regionie. Swoich przedstawicieli na targi wysłały samorządy m.in. z Krosna Odrzańskiego, Lubska, Dobiegniewa oraz Strzelec Krajeńskich. Województwo lubuskie oraz pozostałe gminy, które przekazały materiały promowali przedstawiciele Wydziału Przedsiębiorczości UMWL.
Na targach obecne są nie tylko kraje, ale również regiony, hotele, uzdrowiska, obiekty konferencyjne, spa, przewoźnicy i biura podróży. W tym gronie swoje produkty prezentują również lubuskie winnice: Winnica St. Vincent, Stara Winna Góra, a także pole golfowe Kalinowe Pola, Spa Afrodyta z Ośna Lubuskiego oraz Pałac Wiechlice. Dużym zainteresowaniem cieszą się degustacje: win, nalewek i przetworów mięsnych. Zwiedzający są zainteresowani też Lubuskim Szlakiem Wina i Miodu.
Targi trwają łącznie 3 dni i rozpoczęły się wczoraj (26.11). Czwartek był poświęcony na uroczyste otwarcie imprezy oraz spotkania profesjonalistów z branży turystycznej. Dziś i jutro to czas dla indywidualnych zwiedzających. Na stoiskach odbywają się pokazy taneczne i muzyczne. W targach obok Lubuskiego wystawiają się takie kraje jak: Gruzja, Japonia, Maroko, Izrael, Iran, Włochy, Albania, Serbia, Czarnogóra, Malezja.

Szpital w Gorzowie Wlkp.: Zespół oceni dwa lata spółki
27 listopada 2015 r. Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. Tematem spotkania była bieżąca sytuacja lecznicy. Podczas spotkania ustalono, że zostanie powołany specjalny zespół, który sprawdzi funkcjonowanie lecznicy w formie spółki w ostatnich dwóch latach.
Zarówno marszałek, jak i przedstawiciele związków zgodnie doszli do wniosku, że pod dwóch latach działalności gorzowskiego Szpitala w formie spółki potrzebna jest ocena funkcjonowania lecznicy. W tym celu zostały podjęte działania zmierzające go powołania specjalnego zespołu, który zajmie się analizą i oceną najistotniejszych obszarów działalności Szpitala.
W skład zespołu wejdą pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia, Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Biura Audytu i Kontroli, Rady Nadzorczej, związków zawodowych działających w Szpitalu. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się w Szpitalu w Gorzowie Wlkp. 9 grudnia br.

Harmonogram konkursów RPO-L2020 - 730 mln zł do wzięcia!
Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. - Wiele konkursów odbędzie się jeszcze szybciej niż wstępnie planowano, w niektórych przypadkach zwiększono także środki. W nowym roku beneficjenci będą mogli złożyć wnioski aż w 43 konkursach na łączną kwotę ponad 730 mln zł – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
- Chcemy by Lubuszanie jak najszybciej mieli dostęp do unijnych środków i mogli realizować kolejne inwestycje. Pieniądze muszą trafić na rynek możliwie szybko, to wzmocni lubuską gospodarkę - dodaje marszałek.
W związku z decyzjami zarządu już w marcu przyszłego roku ruszą pierwsze nabory w konkursach dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły ubiegać się m.in. o dofinansowanie projektów w zakresie badań i innowacji, a także tak zwanych voucherów na innowacje. Od tego terminu ogłoszone zostaną także nabory na projekty inwestycyjne dla firm.
Już w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie m.in. e- zdrowia, poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, zaplanowano także konkursy w zakresie edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy harmonogram

RPO-L2020: 128 mln zł w ramach 9 konkursów
Do końca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zamierza ogłosić jeszcze 9 konkursów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 128,4 mln zł (w tym 79,5 mln zł z EFRR oraz 48,9 mln zł z EFS). 25 listopada zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz programy aktywnej integracji.
Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczona na stronie internetowej 30 listopada 2015 r. natomiast nabory projektów rozpoczną się 31 grudnia 2015 r.
Konkursy dotyczyć będą takich obszarów jak:
1. Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 40.000.000, zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 29.04.2016 roku.
2. Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. na kwotę dofinansowania 14.150.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 31.03.2016 roku.
3. Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 30.06.2016 roku.
4. Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach). Nabór projektów przewidziano do 01.02.2016 roku.
5. Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty na kwotę dofinansowania 7.500.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych zawierające kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
6. Działania 7.5 Usługi społeczne na kwotę dofinansowania 3.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
7. Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na kwotę dofinansowania 28.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą świadczenie usług dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej a także tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Nabór projektów przewidziano do 19.01.2016 roku.
8. Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 3.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Nabór projektów przewidziano do 29.02.2016 roku.
9. Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 12.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.


Świebodziński LORO coraz bliżej przekształcenia
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 24 listopada br. przyjął treść aktu przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Lubuskie Centrum Ortopedii. LORO to jednej z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Przekształcenie to szansa na dalszy rozwój jednostki.
Sejmik Województwa Lubuskiego 7 września podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonanie uchwały powierzono zarządowi województwa. Ten działając na podstawie ustawy o działalności leczniczej rozpoczął przekształcenie jednostki.
Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowić będzie odrębny podmiot prawa, którego funkcjonowanie będzie regulował kodeks spółek handlowych. Spowoduje to efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwe będzie wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoli także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów np. ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci np. sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwi w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.
Przekształcenie LORO oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LORO stanie się w pełni nowoczesnym Ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.
Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LORO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
Do zadań Ośrodka należą w szczególności:
a) sprawowanie specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii dziecięcej i rehabilitacji dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz ortopedii dorosłych i rehabilitacji dorosłych,
b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie schorzeń narządu ruchu,
c) prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki i elektrodiagnostyki,
d) prowadzenie rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii,
e) wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,
f) orzekanie o stanie zdrowia,
g) prowadzenie działalności medycznej, organizacyjnej oraz programowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo-leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia,
h) organizowanie kształcenia pracowników medycznych,
i) prowadzenie prac naukowych w zakresie ortopedii i rehabilitacji,
j) wykonywanie działań wynikających z odrębnych przepisów,
k) wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów,
l) umożliwianie działalności szkolno-wychowawczej pacjentom przebywających w LORO SP ZOZ,
m) wykonywanie działań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.
Obecnie Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Jednostka znajduje się w dobrej kondycji finansowej - od kilku lat wypracowuje dodatni wynik finansowy – w 2013 r. 1,9 mln zł, natomiast w 2014 r. 4,1 mln zł. Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę, 58 na podstawie kontraktu). Od 2010 r. kontrakt LORO wzrósł niemal dwukrotnie (2010 r. – 13,4 mln zł, 2011 r. – 13,6 mln zł, 2012 r. – 15,2 mln zł, 2013 r. – 17,5 mln zł, 2014 r. – 21,4 mln zł, 2015 r. – stan na czerwiec, przed negocjacjami – 17,3 mln zł).


Kolejne inwestycje w gorzowskim szpitalu – nowy Blok Operacyjny otwarty
Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego, remont laboratoriów i podpisanie kontraktu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To tylko kilka z wielu inwestycji przeprowadzonych ostatnio w Wielospecjalistycznym Szpitala Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Do wspomnianej listy od dziś (24.11) można dodać zmodernizowany i właśnie otwarty Blok Operacyjny.
Chociaż cały projekt związany rozbudową i modernizacją Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie kosztował ponad 9 mln złotych, to szpital z własnego budżetu musiał dołożyć do inwestycji tylko 1,75 mln zł. Reszta kwoty (85%) to dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki inwestycji, którą wykonała firma Climamedic z podwarszawskich Reguł, szpital dysponuje obecnie 9 nowoczesnymi i w pełni wyposażonymi salami operacyjnymi.
Nowy blok został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii. Obszar o powierzchni 1100 metrów sześciennych wyposażono w zintegrowany system zarządzania salą operacyjną oraz myjnie, szafy, zegary, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, a także negatoskopy analogowo-cyfrowe. Przy projektowaniu inwestycji sporo miejsca poświęcono również jak najlepszym rozwiązaniom technicznym. Oddzielono newralgiczne ciągi komunikacyjne: ruch pacjentów, personelu, materiałów czystych, pooperacyjnych i odpadów medycznych. Dzięki modernizacji Bloku Operacyjnego podniesie się jakość świadczonych w szpitalu usług medycznych, poprawią się warunki pracy personelu, a wzrośnie liczba wykonywanych zabiegów.
Nowością na bloku jest możliwość archiwizacji działań zespołów operacyjnych i zastosowania telemedycyny. Podczas sympozjów i konferencji wszystkie czynności lekarzy, anestezjologów i instrumentariuszek za sprawą systemu kamer, monitorów, głośników, mikrofonów i rzutników będzie można obserwować w salach dydaktycznych znajdujących się na terenie szpitala i poza nim. Ponadto, zmodernizowany i przebudowany Blok Operacyjny będzie stanowić bazę dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych (w tym tego utworzonego w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego). To znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci medycyny mogą kontynuować specjalizację m.in. w strukturach gorzowskiego szpitala. Sale operacyjne wyposażone w kamery dają możliwość rozpoczęcia szkoleń rezydentów, lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych na najwyższym europejskim poziomie. Projekt ma powstrzymać odpływ najzdolniejszych uczniów do województw ościennych.
Nowy Blok Operacyjny w przyszłości stworzy możliwość rozbudowy i przeniesienia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji i powiększenia Centralnej Sterylizatorni, a także utworzenia nowej powiększonej Izby Przyjęć.
Rozbudowa Bloku Operacyjnego jest jedną ze sztandarowych inwestycji gorzowskiego Szpitala. Wpisana została w Strategię Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na lata 2014-2020. Jej „motorem" było stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe i postęp w medycynie.


O autyzmie na UZ-ecie
Kiedyś obłożony wieloma mitami, dziś znany i rozumiany coraz lepiej. Każdego roku powiększa się liczba osób, mających styczność z autyzmem. Nadal potrzebne są jednak akcje edukacyjne w tym zakresie. Jedną z takich inicjatyw jest szkolenie „Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi" organizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim, a objęte honorowym patronatem przez marszałek Elżbietę Annę Polak.
Spotkanie organizowane przez wrocławskie Centrum Hiperbaryczne Concept skupi się na kilku podstawowych kwestiach. Rodzice, nauczyciele i specjaliści będą mogli dowiedzieć się m.in. jakie problemy zdrowotne towarzyszą osobom zmagającym się autyzmem. Sporo miejsca zostanie poświecono temu, jak ważne jest systematyczne leczenie choroby u dzieci oraz jakie terapie można zastosować. Uczestnicy zapoznają się także z systemami wsparcia osób chorujących na autyzm.
Istotny punkt szkolenia będzie stanowiło przedstawienie metody hiperbarii tlenowej, której objaśnieniem zajmie się dr Anna Kostiukow. Wspomniana metoda to innowacyjne rozwiązanie, służące leczeniu odchyleń rozwojowych u dzieci. Dotychczasowe badania i doświadczenia związane z hiperbarią tlenową pokazują, że większość chorych poprawia swoje funkcjonowanie w zakresie m.in. interakcji społecznych, budowania więzi z najbliższymi, utrzymywania kontaktu wzrokowego, wzrostu umiejętności komunikacyjnych, redukcji agresji i poprawy koncentracji.
Ilość osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 372 099.
Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta