Zielona Góra,

piątek, 30 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.205.2015                                                                                Zielona Góra, 30.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 205

 

 

 

Sport łączy polsko-niemieckie pogranicze

15 lat współpracy województwa lubuskiego, ze szczególnym udziałem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie z Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia oraz wspólne projekty w nowej unijnej perspektywie to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i dyrektora WOSiR Bogusława Sułkowskiego z Manfredem Wothe – prezesem Akademii, które odbyło się 30 października br.

Celem spotkania było przygotowanie posiedzenia Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia (ESAB), którego członkiem poza przedstawicielami Brandenburgii są województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Posiedzenie planowane jest w Zielonej Górze na 19.05.2016 r.

Kuratorium ESAB podejmuje działania na rzecz rozwoju trójstronnej współpracy pomiędzy Brandenburgią, woj. lubuskim i woj. zachodniopomorskim w zakresie: zadań sportowych, rekreacyjnych, edukacji w sporcie, podnoszenia świadomości zdrowotnej poprzez sport, propagowania ruchu wśród wszystkich grup wiekowych, inkluzji społecznej poprzez sport, przenoszenia dobrych praktyk oraz inicjowania partnerstw i wspólnych projektów.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia jest placówką odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i doskonalenie w sporcie dla Brandenburskiego Związku Sportowego - największego, najbardziej aktywnego partnera województwa lubuskiego. Ma udział w tworzeniu struktur o zasięgu lokalnym, federacyjnym oraz transnarodowym, doradztwa w zakresie komunalnego planowania zagospodarowania przestrzeni publicznej pod obiekty sportowe.

Województwo lubuskie prowadzi współpracę z Brandenburgią w obszarze sportu od roku 2004. WOSiR Drzonków jest od lipca 2014 r. członkiem Europejskiej Sieci Akademii Sportu.

Manfred Wothe - prezes Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, wieloletni partner woj. lubuskiego w działaniach związanych ze sportem, w szczególności edukacją sportową. Inicjator polsko-niemieckich partnerstw oraz projektów na pograniczu Lubuskie-Brandenburgia, m.in.:

- partnerstwo WOSiR Drzonków z Centrum Edukacji i Sportu w Lindow,

- członkostwo w Europejskiej Sieci Akademii Sportu.

-  projekty sportowe, edukacyjne, marketingowe z Brandenburgią w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.

 

 

Ochrona zdrowia w nowej perspektywie unijnej

29 października br. odbyła się konferencja szkoleniowa na temat nowych możliwości wzmocnienia ochrony zdrowia – w kontekście centralnych i regionalnych programów unijnych. W konferencji udział wzięli eksperci z Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele lubuskich podmiotów leczniczych. - Cieszę się, że są jednak pieniądze na ochronę zdrowia w nowej perspektywie – mówiła otwierając spotkanie jego inicjatorka, marszałek Elżbieta Anna Polak. Uczestnicy spotkania dowiedzieli  się jakie są oczekiwania ministra zdrowia, kiedy ruszą programy dedykowane ochronie zdrowia oraz kiedy ruszą konkursy w tym zakresie.

W obecnej perspektywie 2014-2020 kwota na ochronę zdrowia w Polsce jest trzykrotnie większa niż wcześniej i wynosi 12 mld zł. Środki te dają szansę na rozwój, jakiego dotąd nie było. - Cieszę się, że są jednak pieniądze na ochronę zdrowia w nowej perspektywie. Komisja Europejska bardzo długo zapowiadała, że takich środków nie będzie, ponieważ nie była zadowolona z rezultatów i efektów tego rozliczenia. Negocjacje zakończyły się jednak powodzeniem – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisja Europejska oczekuje, że fundusze unijne na ochronę zdrowia będą wydawane w sposób komplementarny. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia opracowało dokument „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020". Opisano w nim strategiczne podejście , niezbędne do sprostania zidentyfikowanym wyzwaniom: priorytety zdrowotne państwa, cele, kierunki interwencji, projektowane działania na lata 2014-2020 i ich ramy realizacyjne. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak lubuskie projekty doskonale wpisują się w założenia polityki spójności. - Ukierunkowanie polityki w ochronie zdrowia sprzyja nam w regonie lubuskim, ponieważ dużo wcześniej przyjęliśmy naszą strategię ochrony zdrowia i w niej wpisaliśmy dokładnie  takie priorytety, jak pan minister sobie życzył. To ukierunkowanie w obszarze onkologii – rozwój centrum onkologii w Zielonej Górze, budowa radioterapii w Gorzowie, działania mające na celu rozbudowę szpital a w Zielonej Górze o Centrum Matki i dziecka. Koordynatorem tych wszystkich działań, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej będzie oczywiście Ministerstwo Zdrowia.

Określone w „Policy paper" cele operacyjne to:

  • Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.
  • Przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.
  • Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia.
  • Wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrze społecznych.

„Policy paper" określa także szczegółowo, jakie narzędzia będą służyły realizacji tych celów.

Możliwości finansowania projektów w zakresie ochrony zdrowia ze środków centralnych omówione zostały przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia: Dariusza Juszczyńskiego oraz Michała Rynkiewicza. Zobacz prezentację  O możliwościach jakie daje Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 opowiedziała Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Monika Zielińska. Zobacz Prezentację

O projektach transgranicznych mówił z kolei Maciej Nowicki - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej.

 

Wznowienie sesji Sejmiku

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, przerwana 12 października br., zostanie wznowiona 4 listopada 2015 r. o godz. 11.00. Radni obradować będą w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Złożenie ślubowania przez Radną Województwa Lubuskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Wnioski i interpelacje.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku:
- instytucji kultury,
- jednostek ochrony zdrowia,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
8. Informacja na temat realizacji połączeń kolejowych lubuskich stolic z Berlinem.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2014/2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych, w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/95, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2030.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
18. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie braku prawnych możliwości odraczania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska po roku 2015 w odniesieniu do przedsięwzięć ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XIII sesji Sejmiku.

 

 

Będzie nowa siedziba biblioteki lekarskiej

28 października br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z władzami Głównej Biblioteki Lekarskiej: dyrektorem dr Wojciechem Giermaziakiem oraz zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych Robertem Gutem. Rozmowa dotyczyła przeniesienia siedziby zielonogórskiego oddziału ze szpitala w Zielonej Górze do budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nowa siedziba ma zapewnić lepszy dostęp no najnowszej wiedzy naukowej studentom kierunków medycznych.

W nowej siedzibie biblioteki lekarskiej znajdzie się ponad 15 tys. wydawnictw w formie drukowanej. Zapewni ona także dostęp do bazy naukowej w systemie elektronicznym, co da możliwość korzystania z bazy naukowej z całego świata. Otwarcie nowej siedziby planowane jest na koniec tego roku.

 

 

Program Interreg VA Polska-Brandenburgia zatwierdzony

22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Ma on na celu zacieśnienie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – To szansa na kolejne wspólne pomysły i dobrą współpracę na pograniczu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Corina Crețu, powiedziała z tej okazji: „Cieszę się, że przyjęliśmy trzeci program Interreg dla niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia i dla Polski, dla regionu przygranicznego, który miałam przyjemność odwiedzić w marcu br. Dysponujemy teraz trzema solidnymi pakietami inwestycyjnymi oraz spójną strategią dla obu krajów, które pozwolą umocnić współpracę transgraniczną z pożytkiem dla gospodarki realnej regionu oraz polskich i niemieckich obywateli".

Komisarz Cretu gościła w Lubuskiem w związku z jubileuszem podpisania Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. W dniu 20 marca br. Komisarz spotkała się na moście granicznym w Słubicach z Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbietą Anną Polak oraz Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia, dr Dietmarem Woidke. Podkreślano wówczas znaczenie współpracy transgranicznej oraz wartość wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć.

W ramach nowego programu możliwa będzie współpraca w ramach 4 osi priorytetowych:

- Integracja mieszkańców i współpraca administracji

- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego

- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Odrą, a wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

 

Badania przesiewowe w LORO

W Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Świebodzinie we wrześniu i październiku odbyły się badania przesiewowe w kierunku wad postawy i innych problemów narządów ruchu dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Miasta i Gminy Świebodzin. Badania były odpowiedzią na dotację w wysokości 150 tys. zł. na termomodernizację elewacji budynków LORO z Urzędu Miasta i Gminy Świebodzin.

Pierwsze badania odbyły się 19 września, badani byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie. Przebadanych zostało 119 dzieci, z tego u 36 uczniów wykryto nieprawidłowości i wady postawy. 26 września odbyły się kolejne badania, tym razem w badaniach przesiewowych wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie oraz Szkoły Podstawowej z Gościkowa. Przebadanych zostało 226 osób, u 51 uczniów zdiagnozowano nieprawidłowości. 10 Października w badaniach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie. Z Gimnazjum nr 1 zgłosiły się 33 osoby, do kontroli zakwalifikowano 20 osób. Z Gimnazjum nr 3 zgłosiły się 52 osoby, a do dalszych kontroli skierowano 27 osób. Razem stanowi to 55% osób z dwóch szkół celem dalszych konsultacji. 17 października odbyła się ostatnia "biała sobota". Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie ustanowiła rekord zgłaszając 477 uczniów, na badaniach jednak wstawiło się 198, z czego u 90 osób wykryto wady postawy.

W każdą sobotę badania przesiewowe prowadziło 4 lekarzy ortopedów, sprawdzając czy dziecko prawidłowo się rozwija. Badania polegały na pierwszym wychwyceniu wszelkich nieprawidłowości, przede wszystkim obejmowały wstępne badanie symetrii kręgosłupa, ruchomości kręgosłupa, wstępne badanie długości kończyn, ustawienia miednicy oraz badanie stóp. Najczęstszymi wadami, które wykryto u dzieci to skrzywienie kręgosłupa oraz płaskostopie.

Reasumując, na badania przesiewowe zgłosiło się łącznie 628 osób, z czego u 224, czyli u 35,66 % dzieci lekarze stwierdzili nieprawidłowości, klasyfikowane były one w niżej wymienionych kategoriach:

- do dopracowania na gimnastyce korekcyjnej w szkole,

- skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej bądź Ortopedycznej,

- do kontroli w Poradni za 3 lub 6 miesięcy.

 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne" – 04.11.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne", które odbędą się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,  racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.

Spotkania odbędą się 4 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:00:

  • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
  • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta