czwartek, 16 marca 2023

W sprawie połączeń do Warszawy z Zielonej Góry- Ministerstwo pisze o 3 pociągach dziennie

 Znak pisma: DTK-8.051.17.2023

Warszawa, 13 marca 2023

Pan

Adam Fularz


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na złożoną przez Pana skargę z dnia 24 lutego w sprawie połączeń

kolejowych oraz relacji z Zielonej Góry do Warszawy przedstawiam poniższe stanowisko.

Informuję, że z Karkonoszy do województwa lubuskiego oraz w odwrotnym kierunku

realizowane są połączenia dalekobieżne z przesiadką. Natomiast zgodnie z II korektą

rocznego rozkładu jazdy 2022/23 od 12 marca br. uruchomione będą 3 pary

bezpośrednich pociągów pomiędzy Zieloną Górą i Warszawą – IC „Dionizos”, IC

„Zielonogórzanin” oraz IC „Lubuszanin”.

Ministerstwo wraz z PKP IC oraz PKP PLK dąży do zapewnienia jak największej liczby

bezpośrednich połączeń. Należy jednak pamiętać, że ostateczny kształt oferty

przewozowej jest zależny m.in. od możliwości finansowych organizatora publicznego

transportu zbiorowego i uwarunkowań związanych z infrastrukturą kolejową,

dostępnością taboru i innymi czynnikami technicznymi po stronie przewoźnika oraz

zarządcy linii kolejowych.

Odnosząc się do wspomnianej przez Pana pandemii wirusa SARS-CoV-2 warto zauważyć,

że przewoźnicy kolejowi podjęli szereg decyzji i działań mających na celu wypracowanie

kompromisu pomiędzy koniecznością zapewnienia dostatecznej oferty przewozowej,

a ograniczeniem transmisji wirusa. Należy jednocześnie podkreślić, że decyzja

o korzystaniu bądź nie korzystaniu z publicznego transportu zbiorowego przez

podróżnych jest zawsze ich suwerenną decyzją.

Wyjaśniam, że horyzont czasowy do roku 2030 wynika ze „Strategii Zrównoważonego

Rozwoju Transportu do 2030 roku”, która została przyjęta uchwałą nr 105 Rady Ministrów

z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Transportu do 2030 roku (M.P. 2019 poz. 1054). Głównym celem krajowej polityki

transportowej przedstawionej w ww. strategii jest zwiększenie dostępności

transportowej kraju w horyzoncie roku 2030.

Proszę o przyjęcie powyższego stanowiska.

Z poważaniem

Jakub Kapturzak

Zastępca Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/

Komunikaty